ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI

Dwoje dzieci i kobieta w fartuchu badawczym robią doświadczenia

Chcemy tworzyć szanse dla ludzi na lepsze życie. Naszą odpowiedzialnością społeczną jest promowanie sprawiedliwości, wzmacnianie różnorodności i poszanowanie praw człowieka. Wpieramy naszych pracowników w procesie edukacji. Działamy na rzecz postępu społecznego i dostępu do edukacji oraz zapewniamy pomoc w sytuacjach kryzysowych.


Henkel Sustainability Film 2022_Support equity, education and wellbeing

Równość

Wzmocnienie różnorodności, równości i inkluzywności, poszanowanie praw człowieka i poprawa warunków życia ludzi.

Zmniejszenie nierówności i niepozostawianie nikogo w tyle - to klucz do  postępu społecznego. Proces ten został poważnie zakłócony w ciągu ostatnich lat. Globalne wydarzenia zwiększyły wykluczenie, nasiliły dyskryminację strukturalną i utrudniły rozwój społeczny w otaczającym nas świecie.

Wiemy, że sprawiedliwość leży u podstaw działań, które mogą przyczynić się do przemian w czasach kryzysu. Równość jest zaś ogniwem łączącym różne tematy i jest siłą napędową naszych działań.

Budowanie poczucia przynależności ludzi w społeczeństwie i miejscu pracy ma kluczowe znaczenie dla wspierania kreatywności i innowacji. Potrzebujemy poznać różne opinie i perspektywy oraz sposoby myślenia. Naszą wspólną drogą jest budowanie kultury korporacyjnej opartej na zaufaniu, w której pracownicy są zachęcani do wykazywania inicjatywy, proaktywnego myślenia i otwartości na pomysły.

Jako firma możemy odgrywać rolę w ograniczaniu negatywnego wpływu i promowaniu pozytywnych efektów.

Różnorodność, Równość szans & Inkluzywność wzmacniają kulturę przynależności

W Henklu Różnorodność, Równość szans & Inkluzywność (DEI) są integralną częścią naszej kultury korporacyjnej. Naszym celem jest wspieranie kultury przynależności i dążenie do równości. Wierzymy, że zróżnicowanani pracownicy, a także otwarta i doceniająca kultura korporacyjna, są źródłem naszej siły i naszej przewagi konkurencyjnej. Różne perspektywy, kultura i sposoby myślenia pozwalają nam odpowiadać na potrzeby zróżnicowanych rynków dzięki kreatywnym i innowacyjnym produktom, usługom i rozwiązaniom.

Aby wzmocnić nasze zaangażowanie na rzecz równości za pomocą konkretnych działań, ogłosiliśmy w 2023 r. wprowadzenie urlopu rodzicielskiego neutralnego pod względem płci. Nowe globalne wytyczne wprowadzają neutralny pod względem płci urlop rodzicielski w wymiarze ośmiu tygodni dla wszystkich naszych pracowników w 2024 roku. Oznacza to, że wszyscy rodzice są uprawnieni do w pełni płatnego urlopu rodzicielskiego na podstawie roli opiekuna, a nie ich płci lub tego, czy są rodzicami adopcyjnymi czy biologicznymi.

Nasze zaangażowanie w przestrzeganie praw człowieka

Henkel prowadzi politykę zgodnie z zasadami etyki i prawa oraz poszanowaniem praw człowieka. Już w 1994 r. w dokumencie Misja i Zasady Henkla podkreślono, że poszanowanie wartości i standardów społecznych stanowi integralną część polityki firmy.

Edukacja

Wspieranie edukacji oraz motywowanie ludzi do podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Edukacja jest jednym z najpotężniejszych narzędzi umożliwiających pozytywne zmiany. Umożliwia ludziom zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą im wyjść z ubóstwa, zniwelować nierówności i zachować zdrowie. Edukacja jest prawem i jest kluczowym elementem naszej strategii.

Edukacja inspiruje innowacyjność i kreatywność. Uczenie się i rozwój to kluczowe elementy naszej codziennej pracy i możliwość rozwoju. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod uczenia się, koncentrujemy się na innowacyjnych programach, które wykorzystują kompleksowe  podejście do nauki i kładą silny nacisk na wiedzę, umiejętności i sposób myślenia.

Takie podejście do nauki zaczyna się od naszych pracowników i idzie dalej, do naszych klientów i społeczności, w których funkcjonujemy. Nasze działania mają wyposażyć ludzi w umiejętności i kompetencje potrzebne do opracowywania innowacyjnych pomysłów, zrównoważonych zachowań i nowych rozwiązań cyfrowych, które pozwolą im sprostać przyszłym wyzwaniom i wykorzystać pojawiające się możliwości.

Zaangażowanie społeczne

Wspólnie z naszymi obecnymi i emertowanymi pracownikami, klientami, konsumentami, partnerami i organizacjami charytatywnymi staramy się wnosić trwały wkład w życie społeczne na całym świecie, wykraczający poza naszą działalność biznesową. Zaangażowanie Henkla opiera się na trzech filarach: wolontariacie naszych pracowników, partnerstwie z organizacjami charytatywnymi oraz pomocy w sytuacjach kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem klęsk żywiołowych.

Bycie częścią firmy to także odpowiedź na "dostosowanie społeczeństwa do przyszłości". Nasze działania mają tworzyć szanse dla ludzi na lepsze życie poprzez edukację w celu zdobycia umiejętności i kompetencji przyczyniających sie do rozwijania innowacyjnych pomysłów, zrównoważonych zachowań i rozwiązań cyfrowych, które pozwolą im sprostać przyszłym wyzwaniom i wykorzystać szanse.

Programy Edukacyjne

Wspieramy zaangażowanie naszych pracowników w zrównoważony rozwój. Rozszerzyliśmy naszą ofertę szkoleniową o kompleksowy program zaangażowania. Celem jest dostarczenie naszym pracownikom kompleksowej wiedzy i umiejętności.

Ponadto jesteśmy zaangażowani w dalszy rozwój naszych społecznych projektów. Forscherwelt /Świat Młodych Badaczy to wkład Henkla w rozwój wiedzy naukowej.

Dobrostan 

Dbamy o zdrowie i dobrostan oraz pomagamy stymulować postęp społeczny.

Dobrostan jest coraz częściej postrzegany z holistycznej perspektywy, która wskazuje na aspekty fizyczne, psychiczne i społeczne jako nierozerwalnie ze sobą powiązane. Tak także rozumiemy dobrostan w Henklu - i tak właśnie rozumiemy je w Henklu.

Włączające i oparte na współpracy podejście jest niezbędne do utrzymania kultury dobrostanu. Zrozumienie, w jaki sposób fizyczne miejsce pracy determinuje dobrostan, staje się kluczowe w czasach, gdy miejsca w których pracujemy zmieniły się. Chcemy stworzć optymalne środowisko pracy, które sprzyja kreatywności i wspiera dobrostan.

Działania na rzecz zdrowia psychicznego są ważnym elementem wdrażania naszej strategii dobrostanu.

W miarę jak nasze zrozumienie dobrostanu pracowników stale rośnie, pozostajemy zaangażowani w holistyczne podejście do integracji dobrostanu z naszą kulturą korporacyjną.

Utrzymanie i poprawa zdrowia oraz dobrostan

Promocja zdrowia wśród naszych pracowników przekłada się na budowanie sprawnej i wydajnej organizacji. Opieramy się na standardach bezpieczeńswa i higieny pracy oraz zapewniamy programy opieki zdrowotnej i profilaktyki, które chronią przed zagrożeniami w miejscu pracy. Szeroki zakres usług oferowanych w naszych zakładach ma dwa cele: promowanie zdrowia fizycznego naszych pracowników (poprzez seminaria dotyczące rzucania palenia, badania kontrolne itp.) oraz utrzymanie sprawności psychicznej (poprzez radzenie sobie ze stresem).

Coroczna globalna kampania zdrowotna odzwierciedla nasze holistyczne podejście do dobrostanu, uwzględniając aspekty psychiczne, fizyczne oraz społeczne zdrowia. W 2023 roku, pod hasłem "Eat Smart - Take Part", prowadzone działania miały na celu poprawę odporności psychicznej pracowników poprzez zbliżanie ludzi, łączenie kultur i zgłębianie tematu zdrowego odżywiania oraz gotowania. Dzięki takiemu podejściu globalna kampania zdrowotna dotarła do ponad 90 procent wszystkich pracowników Henkla na całym świecie.

Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy

Bezpieczeństwo pracy jest dla nas priorytetem. Pozostajemy skoncentrowani na naszym długoterminowym celu, jakim jest zero wypadków i chcemy do końca 2025 roku poprawić bezpieczeństwo pracy o 60 procent w porównaniu z rokiem 2010.

Aby osiągnąć nasz cel inwestujemy w szkolenia podnoszące świadomość i standardy bezpieczeństwa technicznego. Regularnie sprawdzamy, czy nasze standardy bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska (Safety, Health and Environment) są ściśle przestrzegane i dążymy do poprawy bezpieczeństwa pracy u naszych podwykonawców oraz pracowników innych firm w naszych zakładach.

We wszystkich naszych zakładach odbywają się regularne szkolenia, dzięki którym nasi pracownicy potrafią identyfikować i eliminować ryzyko wypadków. Coraz częściej rozszerzamy istniejące programy, aby objąć nimi całą firmę. Prowadzimy także globalne kampanie bezpieczeństwa, których celem jest budowanie jeszcze większej świadomości wśród naszych pracowników w zakresie najważniejszych kwestii bezpieczeństwa.

Przyszłość pracy

W Henklu wydajność mierzymy wynikami. Dlatego od wielu lat promujemy elastyczne modele pracy: pracę w niepełnym wymiarze godzin, elastyczne godziny pracy i pracę zdalną.

Smart Work to holistyczne podejście do przygotowania pracowników do pracy w przyszłości.