ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI

Kobieta i dwóch mężczyzn zbierają plastikowe odpady w lesie

Chcemy tworzyć szanse dla ludzi na lepsze życie. Naszą odpowiedzialnością społeczną jest promowanie sprawiedliwości, wzmacnianie różnorodności i poszanowanie praw człowieka. Wpieramy naszych pracowników w procesie edukacji. Działamy na rzecz postępu społecznego i dostępu do edukacji oraz zapewniamy pomoc w sytuacjach kryzysowych.


Henkel Sustainability Film 2022_Support equity, education and wellbeing

Równość

Wzmocnienie różnorodności, równości i inkluzywności, poszanowanie praw człowieka i poprawa warunków życia ludzi.

Zmniejszenie nierówności i niepozostawianie nikogo w tyle - to klucz do  postępu społecznego. Proces ten został poważnie zakłócony w ciągu ostatnich lat. Globalne wydarzenia zwiększyły wykluczenie, nasiliły dyskryminację strukturalną i utrudniły rozwój społeczny w otaczającym nas świecie.

Wiemy, że sprawiedliwość leży u podstaw działań, które mogą przyczynić się do przemian w czasach kryzysu. Równość jest zaś ogniwem łączącym różne tematy i jest siłą napędową naszych działań.

Budowanie poczucia przynależności ludzi w społeczeństwie i miejscu pracy ma kluczowe znaczenie dla wspierania kreatywności i innowacji. Potrzebujemy poznać różne opinie i perspektywy oraz sposoby myślenia. Naszą wspólną drogą jest budowanie kultury korporacyjnej opartej na zaufaniu, w której pracownicy są zachęcani do wykazywania inicjatywy, proaktywnego myślenia i otwartości na pomysły.

Jako firma możemy odgrywać rolę w ograniczaniu negatywnego wpływu i promowaniu pozytywnych efektów.

Różnorodność, Równość szans & Inkluzywność wzmacniają kulturę przynależności

W Henklu Różnorodność, Równość szans & Inkluzywność (DEI) są integralną częścią naszej kultury korporacyjnej. Naszym celem jest wspieranie kultury przynależności i dążenie do równości. Wierzymy, że zróżnicowanani pracownicy, a także otwarta i doceniająca kultura korporacyjna, są źródłem naszej siły i naszej przewagi konkurencyjnej. Różne perspektywy, kultura i sposoby myślenia pozwalają nam odpowiadać na potrzeby zróżnicowanych rynków dzięki kreatywnym i innowacyjnym produktom, usługom i rozwiązaniom.

Nasze zaangażowanie w przestrzeganie praw człowieka

Henkel prowadzi politykę zgodnie z zasadami etyki i prawa oraz poszanowaniem praw człowieka. Już w 1994 r. w dokumencie Misja i Zasady Henkla podkreślono, że poszanowanie wartości i standardów społecznych stanowi integralną część polityki firmy.

Edukacja

Wspieranie edukacji oraz motywowanie ludzi do podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Edukacja jest jednym z najpotężniejszych narzędzi umożliwiających pozytywne zmiany. Umożliwia ludziom zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą im wyjść z ubóstwa, zniwelować nierówności i zachować zdrowie. Edukacja jest prawem i jest kluczowym elementem naszej strategii.

Edukacja inspiruje innowacyjność i kreatywność. Uczenie się i rozwój to kluczowe elementy naszej codziennej pracy i możliwość rozwoju. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod uczenia się, koncentrujemy się na innowacyjnych programach, które wykorzystują kompleksowe  podejście do nauki i kładą silny nacisk na wiedzę, umiejętności i sposób myślenia.

Takie podejście do nauki zaczyna się od naszych pracowników i idzie dalej, do naszych klientów i społeczności, w których funkcjonujemy. Nasze działania mają wyposażyć ludzi w umiejętności i kompetencje potrzebne do opracowywania innowacyjnych pomysłów, zrównoważonych zachowań i nowych rozwiązań cyfrowych, które pozwolą im sprostać przyszłym wyzwaniom i wykorzystać pojawiające się możliwości.

Zaangażowanie społeczne

Wspólnie z naszymi obecnymi i emertowanymi pracownikami, klientami, konsumentami, partnerami i organizacjami charytatywnymi staramy się wnosić trwały wkład w życie społeczne na całym świecie, wykraczający poza naszą działalność biznesową. Zaangażowanie Henkla opiera się na trzech filarach: wolontariacie naszych pracowników, partnerstwie z organizacjami charytatywnymi oraz pomocy w sytuacjach kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem klęsk żywiołowych.

Bycie częścią firmy to także odpowiedź na "dostosowanie społeczeństwa do przyszłości". Nasze działania mają tworzyć szanse dla ludzi na lepsze życie poprzez edukację w celu zdobycia umiejętności i kompetencji przyczyniających sie do rozwijania innowacyjnych pomysłów, zrównoważonych zachowań i rozwiązań cyfrowych, które pozwolą im sprostać przyszłym wyzwaniom i wykorzystać szanse.

Programy Edukacyjne

Wspieramy zaangażowanie naszych pracowników w zrównoważony rozwój. Rozszerzyliśmy naszą ofertę szkoleniową o kompleksowy program zaangażowania. Celem jest dostarczenie naszym pracownikom kompleksowej wiedzy i umiejętności.

Ponadto jesteśmy zaangażowani w dalszy rozwój naszych społecznych projektów. Forscherwelt /Świat Młodych Badaczy to wkład Henkla w rozwój wiedzy naukowej.

Dobrostan 

Dbamy o zdrowie i dobrostan oraz pomagamy stymulować postęp społeczny.

Dobrostan jest coraz częściej postrzegany z holistycznej perspektywy, która wskazuje na aspekty fizyczne, psychiczne i społeczne jako nierozerwalnie ze sobą powiązane. Tak także rozumiemy dobrostan w Henklu - i tak właśnie rozumiemy je w Henklu.

Włączające i oparte na współpracy podejście jest niezbędne do utrzymania kultury dobrostanu. Zrozumienie, w jaki sposób fizyczne miejsce pracy determinuje dobrostan, staje się kluczowe w czasach, gdy miejsca w których pracujemy zmieniły się. Chcemy stworzć optymalne środowisko pracy, które sprzyja kreatywności i wspiera dobrostan.

Działania na rzecz zdrowia psychicznego są ważnym elementem wdrażania naszej strategii dobrostanu.

W miarę jak nasze zrozumienie dobrostanu pracowników stale rośnie, pozostajemy zaangażowani w holistyczne podejście do integracji dobrostanu z naszą kulturą korporacyjną.

Utrzymanie i poprawa zdrowia oraz dobrostan

Promocja zdrowia wśród naszych pracowników przekłada się na budowanie sprawnej i wydajnej organizacji. Opieramy się na standardach bezpieczeńswa i higieny pracy oraz zapewniamy programy opieki zdrowotnej i profilaktyki, które chronią przed zagrożeniami w miejscu pracy. Szeroki zakres usług oferowanych w naszych zakładach ma dwa cele: promowanie zdrowia fizycznego naszych pracowników (poprzez seminaria dotyczące rzucania palenia, badania kontrolne itp.) oraz utrzymanie sprawności psychicznej (poprzez radzenie sobie ze stresem).

W ramach kampanii zdrowotnej The Journey to Myself 2022 przeprowadzono działania wspierające odporność psychiczną pracowników. Ponad 2650 pracowników na całym świecie zostało przeszkolonych w kierunku MentalScouts, którzy pełnią w firmie rolę ambasadorów.

Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy

Bezpieczeństwo pracy jest dla nas priorytetem. Pozostajemy skoncentrowani na naszym długoterminowym celu, jakim jest zero wypadków i chcemy do końca 2025 roku poprawić bezpieczeństwo pracy o 60 procent w porównaniu z rokiem 2010.

Aby osiągnąć nasz cel inwestujemy w szkolenia podnoszące świadomość i standardy bezpieczeństwa technicznego. Regularnie sprawdzamy, czy nasze standardy bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska (Safety, Health and Environment) są ściśle przestrzegane i dążymy do poprawy bezpieczeństwa pracy u naszych podwykonawców oraz pracowników innych firm w naszych zakładach.

We wszystkich naszych zakładach odbywają się regularne szkolenia, dzięki którym nasi pracownicy potrafią identyfikować i eliminować ryzyko wypadków. Coraz częściej rozszerzamy istniejące programy, aby objąć nimi całą firmę. Prowadzimy także globalne kampanie bezpieczeństwa, których celem jest budowanie jeszcze większej świadomości wśród naszych pracowników w zakresie najważniejszych kwestii bezpieczeństwa.

Przyszłość pracy

W Henklu wydajność mierzymy wynikami. Dlatego od wielu lat promujemy elastyczne modele pracy: pracę w niepełnym wymiarze godzin, elastyczne godziny pracy i pracę zdalną.

Smart Work to holistyczne podejście do przygotowania pracowników do pracy w przyszłości.