ŁAD KORPORACYJNY I ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA

Henkel dba o ład korporacyjny, zgodność z przepisami prawa i etykę w biznesie zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Odpowiedzialne zarządzanie oraz zgodność z wieloma różnorodnymi przepisami prawnymi i normami kulturowymi są podstawą naszego sukcesu na rynkach międzynarodowych.

Jako firma staramy się zawsze działać etycznie, niemniej nasz wizerunek i reputacja zależą od właściwego, etycznego postępowania naszych pracowników. Stąd oczekujemy od nich, aby postępowali zgodnie z przepisami prawa i standardami, unikali konfliktu interesów, szanowali i respektowali miejscowe zwyczaje, tradycje i normy społeczne we wszystkich krajach i kulturach, gdzie firma Henkel prowadzi swoją działalność. W kwestiach etycznych nie uznajemy kompromisów. Nieuczciwe i niewłaściwe działania nie leżą w interesie firmy, dlatego nie tolerujemy żadnych naruszeń i wykroczeń. Etyka w biznesie, czyli zapewnianie zgodności z przepisami prawa i uznanymi normami jest integralnym elementem procesów biznesowych w firmie Henkel.

Zarząd firmy Henkel ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie Działu Corporate Compliance, którego zadaniem jest zapewnienie, aby wszystkie działania firmy na całym świecie były zawsze zgodne z przepisami prawa i wewnętrznymi normami. Pod kierownictwem General Counsel & Chief Compliance Officer (CCO) firma Henkel utworzyła korporacyjny Dział Zgodności, a także stanowiska specjalistów ds. zgodności na poziomie lokalnym i regionalnym. CCO wspierany jest przez interdyscyplinarną Komisję ds. Zgodności i Oceny Ryzyka (Compliance & Risk Committee; CRC), a także przez przedstawicieli różnych działów biznesowych i funkcyjnych Henkla. Poszczególne zadania i obszary odpowiedzialności są jasno zdefiniowane.

Kontakt w Polsce Dział Corporate Compliance
Joanna Weber
Compliance Officer Henkel Polska
Skontaktuj się z nami Pobierz wizytówkę Dodaj do ulubionych

Zakres odpowiedzialności działu Corporate Compliance obejmuje: “Prewencję”, “Wykrywanie” i “Reagowanie”. Dział ten prowadzi działania na poziomie całej grupy Henkel, koordynuje szkolenia, nadzoruje przestrzeganie przepisów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wspiera opracowywanie i wprowadzanie standardów korporacyjnych obowiązujących w całej grupie.

Zagadnienia z zakresu etyki w biznesie i zgodności z przepisami podlegają regularnym raportom, dyskusjom i ocenie Zarządu, Komisji Audytu Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wielu innych organów na poziomie spółki matki oraz jej spółek zależnych.

Dodatkowe informacje

DMS_Description_Henkel.pdfPreviewImage

System Zarządzania Ochroną Danych

Henkel przywiązuje dużą wagę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa oraz posiada właściwy system zarządzania ochroną danych. Nasz system zarządzania ochroną danych w Europie został poddany w 2019 r audytowi przez audytorów zewnętrznych (w oparciu o standard IDW PS 980 i IDW PH 9860.1) pod kątem jego adekwatności, wdrożenia i skuteczności. Henkel jest jednym z pierwszych niemieckich przedsiębiorstw, które pomyślnie przeszły ten specjalistyczny audyt po wejściu w życie Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych.

Compliance management system-en-COM.pdfPreviewImage (2)

System zarządzania zgodnością z przepisami prawa (w jęz. angielskim)

Budowanie kultury etycznego działania w zgodzie z przepisami prawa odbywa się w firmie Henkel poprzez ciągłe monitorowanie i usprawnianie procesów kontroli. W 2017 r. nasz globalny system zarządzania zgodnością został skontrolowany przez audytorów zewnętrznych zgodnie ze standardem audytorskim IDW PS 980 i normą ISO19600, w zakresie poprawności, wprowadzania i skuteczności naszych procesów w obszarze prawa ochrony konkurencji i przeciwdziałania korupcji. Firma Henkel pomyślnie przeszła ten audyt jako jedna z nielicznych niemieckich spółek.

Audyt Korporacyjny

Celem Audytu Korporacyjnego jest niezależna i obiektywna ocena oraz udoskonalanie ładu korporacyjnego, procesów i systemów kontroli w Henklu.

Prowadzimy regularne audyty w naszych zakładach produkcyjnych i jednostkach organizacyjnych, a także, coraz częściej, u naszych podwykonawców i w centrach logistycznych, w celu zapewnienia zgodności ich działania z naszymi kodeksami i standardami. Audyty stanowią dla nas kluczowy instrument oceny ryzyka i potencjalnych usprawnień. Na całym świecie prowadzimy również audyty w obszarze procesów biznesowych, takich jak: zakupy, sprzedaż, marketing, finanse, IT, HR, łańcuch dostaw, a także w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i środowiska (SHE).

Kontakt Audyt Korporacyjny Raphaela Lessmann
Head of Corporate Audit
corporate.audit@henkel.com Pobierz wizytówkę Dodaj do ulubionych