Różnorodność i Inkluzja

W Henklu promujemy holistyczne podejście do różnorodności i inkluzji. Różnorodność naszych pracowników - ich pochodzenia, doświadczeń, talentów, posiadanej wiedzy, kreatywności - oraz szacunek dla różnic indywidualnych są fundamentem, na którym budujemy naszą przewagę konkurencyjną. Prowadząc działalność na całym świecie, Henkel zatrudnia pracowników reprezentujących 120 narodowości w niemal 80 krajach. Około 85 procent naszych pracowników zatrudnionych jest poza Niemcami, z czego ponad połowa na rynkach rosnących. Wierzymy, że różnorodność i kultura inkluzywna to kluczowe czynniki pobudzające kreatywność, innowacjność i pomysłowość. Nasz biznesowy sukces zależy od tego, czy różnorodność i inkluzja znajdą odzwierciedlenie w naszej kulturze korporacyjnej i w sposobie prowadzenia biznesu.

Nasze zespoły tworzą pracownicy reprezentujący różne obszary kulturowe, posiadający odmienne umiejętnościach i uzupełniającą się wiedzę – a wszystko to w zgodzie z wymogami rynków, na których działamy i potrzebami klientów, których obsługujemy. Jesteśmy przekonani, że różnorodność naszych zespołów jest
źródłem innowacyjność i nowych sposobów rozwiązywania problemów; jednak by skutecznie działać różnorodne zespoły potrzebują włączającej kultury organizacyjnej i włączającego stylu przywództwa.

Różnorodność i inkluzja to nasz biznesowy wybór i konieczność, zakorzenione w wartościach naszej firmy. Aktywnie promujemy je wśród pracowników, tworząc środowisko pracy otwarte na różne punkty widzenia, wielokulturowość i różnorodność sposobów myślenia.

Różnorodność i inkluzja są mocno osadzone w naszej kulturze korporacyjnej. Pozwalają nam - w odpowiedzi na coraz bardziej zróżnicowane potrzeby rynków i interesariuszy – oferować kreatywne rozwiązania oraz innowacyjne produkty i usługi. Przekładają się także na wzmacnianie inkluzywnej kultury organizacyjnej i inkluzywnych praktyk zarządzania zespołami, dzięki którym możliwe jest wykorzystanie pełnego potencjału naszych zespołów. Kluczowi są liderzy. Ich zrozumienie i wsparcie dla idei Różnorodności i Inkluzji oraz zrozumienie związanych z nią oczekiwań firmy wobec nich samych. To dlatego kładziemy szczególny nacisk na wzmacnianie inkluzywnego przywództwa.

Cenimy, ale także stawiamy wyzwania i nagradzamy naszych pracowników. Stanowimy globalny zespół kierujący się wspólnym zestawem wartości. Odnosimy się do siebie z szacunkiem, chcemy się rozwijać, promujemy różnorodność. Bierzemy osobistą odpowiedialność, zawsze postępujemy uczciwie i służymy dobrym przykładem.

Nasze aspiracje i ambicje

W Henklu od lat stosujemy podejście całosciowe, obejmujące wszystkie aspekty różnorodności, rowności i inkluzji. W naszym DEI Aspiracji uwzględniamy różne wymiary, takie jak płeć, pochodzenie etniczne, orientacja seksualna, niepełnosprawność i pokolenia.

Nasze Aspiracje DEI odzwieciedlają naszą motywację, jej uzasadnienie i wskazówki dotyczące przyszłości zagadnień związanych z różnorodnością, równością i inkluzywnością w Henklu. Dowiedz się, w co wierzymy i za czym się opowiadamy.

2025 Ambicja Gender - Wspieranie różnorodności płci w Henklu

Jesteśmy głęboko przekonani, że różnorodność płci odgrywa decydującą rolę w naszym sukcesie: Firmy zróżnicowane pod względem płci osiągają lepsze wyniki. Zapewnienie równego dostępu do możliwości dla wszystkich jest również naszym społecznym obowiązkiem. Ponadto nasi inwestorzy, klienci i konsumenci oczekują zrównoważonych zespołów. Dlatego postawiliśmy śmiałe cele.

50/50DO 2025 R.

diversephoto8

Dążymy do osiągnięcia parytetu płci na wszystkich szczeblach zarządzania do 2025 r.

Jak możemy osiągnąć nasz cel dotyczący parytetu płci?
Dążąc do większej różnorodności płci, Henkel będzie przyspieszał realizację programów w całym okresie zatrudnienia pracownika - od rekrutacji po rozwój i utrzymanie w firmie. Obejmują one rekrutację i pozyskiwanie talentów z uwzględnieniem aspektu płci, dokładnie monitorowany plan awansów i sukcesji, intensywne wewnętrzne szkolenia w zakresie różnorodności, nieświadomych uprzedzeń i integracji, rozwijanie nowych form pracy, takich jak stanowiska kierownicze dzielone lub w niepełnym wymiarze godzin, a także dalsze wykorzystywanie licznych inicjatyw Henkla w zakresie mentoringu i tworzenia sieci kontaktów na rzecz różnorodności płci na całym świecie.

Fakty i liczby

124 narodowości

Nasi pracownicy pochodzą z 124 krajów, różnorodność kulturowa jest więc nieodzownym elementem codziennej pracy w Henklu .

38,1% kobiet

Udział kobiet wśród kadry kierowniczej  wzrósł do ok. 38,1%, co odpowiada corocznemu wzrostowi o ok. 1% przez ostatnie 10 lat.

Więcej niż 75 narodowości w siedzibie głównej firmy

W naszej siedzibie głównej w niemieckim Düsseldorfie pracują ramię w ramię przedstawiciele więcej niż 75 krajów.

54% pracowników z rynków wschodzących

Ponad 54% pracowników pochodzi z rynków wschodzących, co dobrze odzwierciedla geograficzny zasięg naszego biznesu.