RÓŻNORODNOŚĆ, RÓWNOŚĆ SZANS I INKLUZYWNOŚĆ (DEI)I am Unique. We are Henkel.

st-jun22-henkel-global-hr-0094-final

Wyjątkowość naszych pracowników na całym świecie

W Henklu wierzymy w potencjał tkwiący w wyjątkowości. Wierzymy, że w równość szans i poczucie przynależności pomimo istniejących różnic – stanowi o sile społeczeństw i organizacji. 

W różnorodności naszych pracowników, ich pochodzenia, doświadczeń, perspektyw oraz w docenieniu indywidualnych różnic tkwi źródło naszej siły i naszej przewagi konkurencyjnej. Wierzymy, że kultura firmy budowana na różnorodności, równości szans i inkluzywności (DEI) napędza naszą kreatywność i innowacyjność. Nasza zdolność do osiągania doskonałych wyników zależy od tego, jak mocno zasady DEI znajdą odzwierciedlenie w naszej kulturze korporacyjnej i sposobie prowadzenia biznesu.

Chcemy budować zespoły różnorodne pod względem pochodzenia, umiejętności i wiedzy, które potrafią skutecznie adresować potrzeby rynków, na których działamy i klientów, z którymi współpracujemy. Jesteśmy przekonani, że różnorodne zespoły są bardziej kreatywne i łatwiej znajdują nowe rozwiązywania dla problemów. Aby tak się stało i aby one mogły osiągać najlepsze wyniki, potrzebne są: inkluzywna kultura organizacji i inkluzywny styl zarządzania.

Sylvie Nicol

Dzięki naszym pracownikom widać różnicę. Zróżnicowany, globalny zespół i inkluzywna kultura firmy są źródłami naszej kreatywności i innowacyjności.

W 2007 r. Henkel był jedną z pierwszych niemieckich spółek DAX, która powołała globalny zespół ds. różnorodności. Dzisiaj różnorodność, równość szans i inkluzywność (DEI) są głęboko zakorzenione w strategii i kulturze korporacyjnej firmy. W Henklu powołano także ogólnofirmową sieć DEI, która współpracuje ze wszystkimi działami i regionami.

Nasze aspiracje i ambicje

Nasza strategia motywuje, uzasadnia i wyznacza kierunek dalszego rozwoju idei różnorodności, równości szans i inkluzywności w Henklu.

Cel na rok 2025 - Wspieranie różnorodności płci w Henklu

Nasze zobowiązanie do tworzenia bardziej zróżnicowanej, sprawiedliwej i inkluzywnej organizacji wspieramy konkretnymi celami i działaniami.

Jednym z podstawowych kontekstów różnorodności jest płeć. Jesteśmy głęboko przekonani, że różnorodność płci będzie decydować o naszym sukcesie. Co więcej uważamy, że częścią naszej społecznej odpowiedzialności jest odzwierciedlenie parytetu płci w naszej globalnej strukturze organizacyjnej i zapewnienie wszystkim równych szans. Dlatego postawiliśmy przed sobą ambitny cel:

Dążymy do osiągnięcia parytetu płci na wszystkich szczeblach zarządzania do 2025 r.

Dążymy do znacznego wzrostu liczby kobiet na najwyższych szczeblach zarządzania. W tym celu rozwijamy zasoby kobiecych talentów, tak by były gotowe do awansu w przyszłości.

W ciągu ostatnich lat Henkel systematycznie zwiększał udział kobiet na stanowiskach kierowniczych. Obecnie odsetek ten wynosi blisko 39 procent. Niemniej widząc, jak dużo jest jeszcze w tym zakresie do zrobienia, jesteśmy gotowi zintensyfikować nasze działania.

RAZEM DLAPARTYTETU PŁCI

Nasze Globalne Fakty i Liczby (2022)

Staramy się tworzyć środowisko pracy, które dobrze reprezentuje aktualną strukturę rynkową i społeczną. W ostatnich latach stale zwiększaliśmy reprezentatywną różnorodność naszych zespołów, ale chcemy ten proces jeszcze przyspieszyć. Poniżej przedstawiamy obecną sytuację:

38.7%

kobiet na wszystkich szczeblach zarządzania w skali globalnej

124

narodowości są reprezentowane w Henklu

56%

naszych pracowników pochodzi z rynków wschodzących

78

narodowości pracuje w naszej siedzibie w Düsseldorfie

54

sieci pracowniczych (ERG) działających aktywnie w Henklu

Nasze Sieci Pracownicze (ERGs)

Zachęcamy naszych pracowników do oddolnego tworzenia pracowniczych sieci (Employee Resource Groups), które są platformą wymiany doświadczeń, mentoringu i zdobywania wiedzy. 

W Henklu działają 58 sieci pracownicze ERG, które adresują kwestie różnorodności w różnych kontekstach, np. płci, pochodzenia, orientacji seksualnej czy niepełnosprawności. Członkowie sieci ERG spotykają się, wymieniają się spostrzeżeniami i doświadczeniami, a także współpracują z naszą globalną siecią DEI na rzecz strategicznych inicjatyw wzmacniających inkluzywność środowiska pracy w Henklu.

58 ERGSWORLD­WIDE