gettyimages-1131376747

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zgodnie z naszymi wartościami korporacyjnymi jesteśmy zaangażowani w przywództwo w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jako lider zrównoważonego rozwoju chcemy być pionierem nowych zrównoważonych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju i równocześnie w sposób odpowiedzialny zarządzać naszym biznesem i zwiększać sukces ekonomiczny przedsiębiorstwa.

Nasza strategia

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju wynika z naszego korporacyjnego celu: Pioneers at heart for the good of generations. W duchu przedsiębiorczości, wykorzystując całą naszą wiedzę, nasze produkty i technologie, chcemy każdego dnia czynić bogatszym i lepszym życie miliardów ludzi, a równocześnie zadbać o dobrą przyszłość dla kolejnych pokoleń.

Zrównoważony rozwój jest centralnym elementem naszej wizji przyszłości. Będziemy aktywnie wspierać transformację w kierunku zrównoważonej gospodarki, pomagać w ochronie i regeneracji środowiska naturalnego, przyczyniać się do tworzenia silnych społeczności, a z naszymi interesariuszami budować relacje oparte na zaufaniu.

Nasz Ambitny Plan Zrównoważonego Rozwoju 2030+ określają długoterminowe cele w trzech obszarach: Regeneracja Planety, Rozwój Społeczności i Zaufany Partner. Łączą się one z „Wpływem Transformacji dla dobra pokoleń”.

TRANSFORMATIONAL IMPACT FOR THE GOOD OF GENERATIONS

Regeneracja planety

Jesteśmy w procesie ekologicznej transformacji naszego modelu biznesowego. Zamierzamy przekształcić nasze procesy, produkty i sposób wykorzystywania surowców, by były bardziej efektywne i neutralne klimatycznie. Koncentrujemy się na rozwiązaniach niwelujących zmiany klimatyczne, na gospodarce o obiegu zamkniętym, ochronie przyrody i różnorodności biologicznej.

Rozwój społeczności

Chcemy tworzyć szanse dla ludzi na lepsze życie. Naszą odpowiedzialnością społeczną jest promowanie sprawiedliwości, wzmacnianie różnorodności i poszanowanie praw człowieka. Wpieramy naszych pracowników w procesie edukacji. Działamy na rzecz postępu społecznego i dostępu do edukacji oraz zapewniamy pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Zaufany partner

Będziemy tworzyć szanse dla ludzi na lepsze życie. Naszą odpowiedzialnością jest promowanie równych szans, wzmacnianie różnorodności i poszanowanie praw człowieka. Wspieramy proces edukacji pracowników oraz atrakcyjne i zdrowe środowisko pracy. Opowiadamy się za postępem społecznym i dostępem do edukacji oraz zapewniamy pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Sylvie Nicol

   

Patrząc w przyszłość, jesteśmy dobrze przygotowani: zrównoważony rozwój jest głęboko zakorzeniony w naszej strategii biznesowej i obecny w naszym celu. Dzięki tym fundamentom nasza zrównoważona transformacja trwa!

maxresdefault

Nasze osiągnięcia 2022

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju koncentruje się na realizacji naszych celów poprzez konkretne działania i projekty w celu osiągnięcia postępu. Poniżej przedstawiamy wybrane osiągnięcia roku 2022:

Niezależne rankingi i indeksy

Nasze stanowiska

W Henklu angażujemy się w dialog z tymi, którzy tak jak my szanują różnorodność poglądów i konstruktywną wymianę idei. To właśnie skłoniło nas do wzięcia aktywnego udziału w ważnych debatach społeczno-politycznych, poprzez bliższe przyjrzenie się wybranym aktualnym zagadnieniom. (W jęz. angielskim).

Współpraca i partnerstwa

Zaangażowanie Korporacyjne

There is no Plan(et) B - Thumbnail