GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

circular-economy

Opakowania chronią produkty, które kochamy, i dostarczają informacji, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie z nich korzystać - ale powinny stać się częścią gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wspieranie gospodarki obiegu zamkniętego

Eliminacja, redukcja i tam, gdzie nie jest to możliwe - recykling opakowań. Zwłaszcza w przypadku naszych produktów konsumenckich, to najlepszy sposób na zminimalizowanie ilości odpadów i związanych z nimi negatywnych skutków dla środowiska. Naszym celem jest ograniczenie ilości zużywanych materiałów opakowaniowych do minimum - bez uszczerbku dla jakości, wydajności lub bezpieczeństwa naszych produktów - oraz zapewnienie konsumentom wszystkich informacji potrzebnych do ich bezpiecznego użytkowania i właściwej utylizacji. Poza kilkoma wyjątkami, obecnie nasze opakowania zostały opracowane w taki sposób, aby zapewnić poziom wydajności, jakiego oczekują konsumenci, przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia zasobów. Ponadto nasze opakowania mogą być utylizowane w istniejących systemach zbiórki i recyklingu.

Jednocześnie zużycie zasobów można zmniejszyć, jeśli materiały są utrzymywane w cyklach tak długo, jak to tylko możliwe. W rezultacie naszą misją jest uwzględnianie materiałów pochodzących ze zrównoważonych źródeł i projektowanie opakowań w taki sposób, aby można je było ponownie wykorzystać jako surowce do nowych produktów w celu zamknięcia pętli materiałowej. Nasi projektanci opakowań ściśle współpracują z dostawcami, producentami opakowań, firmami zajmującymi się recyklingiem i ponownym przetwarzaniem, aby spełnić wymagania funkcjonalnych opakowań.

W Adhesive Technologies koncentrujemy się na innowacyjnych rozwiązaniach, które ułatwiają recykling i segregację materiałów, aby umożliwić naprawę, ponowne wykorzystanie i renowację produktów.

Henkel stosuje również różne podejścia w celu wdrożenia recyklingu w obiegu zamkniętym we własnych procesach produkcyjnych. W tym obszarze kładziemy nacisk na selektywną zbiórkę wszystkich odpadów nadających się do recyklingu w naszych zakładach.

YouTube Thumbnail Henkel Sustainability Film 2022 Promote circularity (Thumbnail)

Nasze cele w zakresie opakowań do 2025 r.

 • 100% opakowań produktów firmy Henkel zostało zaprojektowane i opracowane w celu optymalizacji  recyklingu lub ponownego użycia do 2025 r.*. 
 • Dążymy do zmniejszenia o 50% ilości pierwotnych tworzyw sztucznych wytwarzanych z surowców kopalnych w opakowaniach naszych produktów konsumenckich do 2025. Osiągniemy to poprzez zwiększenie udziału tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do ponad 30%, przez zmniejszenie ilości pierwotnego plastiku. 
 • Chcemy pomagać w zapewnieniu odpowiedniej utalizacji i recklingowi wszystkich odpadów opakowaniowych, zapobiegając w ten sposób ich przedostawaniu się do środowiska. Aby to osiągnąć, wspieramy inicjatywy w zakresie zbiórki i recyklingu odpadów. Inwestujemy w innowacyjne rozwiązania i technologie które wspierają ulepszoną infrastrukturę i informacje dla konsumentów, aby wspierać proces recyklingu. 

* Z wyłączeniem produktów, których składniki lub pozostałości mogą wpływać na możliwość recyklingu lub zanieczyszczać procesy recyklingu.

Dążymy do tego, aby 100 procent włókien papierowych w naszych opakowaniach papierowych i kartonach było wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu lub jeśli wymagane jest włókno pierwotne, aby pochodziło z włókien z certyfikowanych, zrównoważonych upraw leśnych. Zamierzamy również zaprzestać stosowania polichlorku winylu (PVC) i innych potencjalnie szkodliwych substancji, które są podejrzewane o szkodliwe działanie na środowisko i zdrowie.

Nasz wkład w obieg zamknięty produktów przemysłowych

Nasz dział Adhesive Technologies umożliwia utrzymanie wysokiej jakości materiałów w obiegu zamkniętym i przekształcanie odpadów w cenne zasoby. Łącząc specjalistyczną wiedzę w zakresie materiałów z naszymi innowacyjnymi technologiami, dostarczamy rozwiązania, które odgrywają ważną rolę w przejściu na gospodarkę obiegu zamkniętego i inspirują projektowanie przemysłowe i produkcję.

Promocję gospodarki obiegu zamkniętego koncentrujemy na:

 • Możliwości recyklingu
 • Usuwaniu odpadów
 • Węglu odnawialnym
 • Kleje pochodzenia biologicznego

Redukcja odpadów produkcyjnych

Naszym celem jest promowanie obiegu zamkniętego w naszych działaniach. Dążymy do zmniejszenia ilości odpadów pochodzących z produkcji oraz do recyklingu, a także do zmniejszenia ilości odpadów, które trafiają na składowiska. Systematycznie identyfikujemy strumienie odpadów produkcyjnych i tworzymy systemy obiegu zamkniętego tam, gdzie jest to możliwe, tworząc systemy obiegu zamkniętego. Koncentrujemy się na zwiększeniu recyklingu w naszych zakładach i ściśle współpracujemy z naszymi partnerami w łańcuchu wartości - dostawcami, klientami oraz firmami zajmującymi się recyklingiem i utylizacją.

Nasze inicjatywy koncentrujemy wokół trzech kluczowych obszarów:

 • Ograniczenie zużycia materiałów i wytwarzania odpadów.
 • Ponowne wykorzystanie materiałów.
 • Recykling materiałów.

Współpraca wzdłuż łańcucha wartości: Silni razem

Aby osiągać ambitne cele wyznaczone w naszej strategii opakowaniowej, nawiązujemy międzysektorową współpracę, która stymuluje innowacyjność w procesach projektowania opakowań. 

 • New Plastics Economy: Jesteśmy częścią inicjatywy New Plastics Economy, która jest platformą wspólnej dyskusji nad przyszłością tworzyw sztucznych i wspierania rozwoju idei gospodarki cyrkularnej. 
 • Alliance To End Plastic Waste: Firma Henkel jest również członkiem-założycielem nowej światowej inicjatywy Alliance to End Plastic Waste. Sojusz ten opracuje i wprowadzi w życie rozwiązania odnośnie ograniczania ilości plastikowych odpadów, lepszego zarządzania nimi oraz lepszego wykorzystania wtórnego plastiku, przyczyniając się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • Forum Recyklingu: ta inicjatywa ma na celu edukację konsumentów na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Bierze w niej udział ponad 40 podmiotów, wśród których są firmy reprezentujące sektor produkcji, sprzedaży detalicznej, utylizacji odpadów oraz produkcji opakowań, a także politycy.
 • Europejski Pakt PlastikowyAmerykański Pakt Plastikowy: Henkel podpisał te ponadsektorowe porozumienia zarówno w USA, jak i w Europie. Te dwie umowy regionalne, których byliśmy jednymi z pierwszych sygnatariuszy, zobowiązują rządy i przedsiębiorstwa do współpracy na rzecz zamknięcia obiegu plastiku.
 • CEFLEX: Henkel jest również członkiem założycielem CEFLEX, konsorcjum ponad 130 europejskich firm i organizacji, które mają na celu opracowanie nowych technologii opakowań giętkich – zbudowanych z wielu warstw folii, często trudnych do oddzielenia – które pozwolą na ich łatwiejszy recykling.

Jednym z naszych partnerów na drodze do poprawy recyklingu odpadów i ustanowienia gospodarki o obiegu zamkniętym jest przedsiębiorstwo społeczne Plastic Bank. Od 2017 roku Henkel współpracuje z Plastic Bank, dążąc do zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku oraz tworzenia nowych możliwości dla osób żyjących w ubóstwie. W 2019 roku przedłużyliśmy tę współpracę o kolejne pięć lat, aby wesprzeć zaangażowanie Plastic Bank w rozwijanie lokalnej infrastruktury recyklingu w Egipcie. W 2023 roku działały już 24 centra zbiórki odpadów w Kairze, wzdłuż Nilu i na terenach wypoczynkowych nad Morzem Czerwonym.

Co dalej: Jeszcze bardziej zrównoważony rozwój

Opakowania zmieniają się w wyniku innowacyjnego wzornictwa i zmieniających się oczekiwań konsumentów. To szansa na dalsze ograniczanie negatywnego wpływu opakowań na środowisko naturalne. W Henklu nasi eksperci nieustannie poszukują pomysłów na coraz bardziej zrównoważone opakowania, które z jednej strony będą skutecznie chroniły produkty a równocześnie lepiej służyły naszej planecie.