Różnorodność, Równość i Inkluzja

Działając na zróżnicowanych rynkach i oferując różnorodny portfel produktów, potrzebujemy zróżnicowanego zespołu pracowników. W Henklu realizujemy całościową strategię różnorodności, równości szans i inkluzywności (diversity, equity, inclusion - DEI), koncentrując się na wspieraniu i umacnianiu różnorodności pod względem płci, pochodzenia etnicznego, LGBTQ+, niepełnosprawności i wieku. W 2007 r. Henkel był jedną z pierwszych spółek DAX, która wprowadziła globalne zarządzanie różnorodnością. Dzisiaj DEI jest głęboko zakorzenione w strategii i kulturze korporacyjnej firmy. W Henklu powołano także ogólnofirmową sieć DEI, która współpracuje ze wszystkimi działami i regionami. Dodatkowo, pracownicy na całym świecie zaangażowani są w 54 grupy robocze, dążące do promowania większej różnorodności.

Płeć

 • Henkel postawił sobie ambitny cel osiągnięcia parytetu płci na wszystkich szczeblach zarządzania do 2025 roku. Firma dąży do znacznego wzrostu liczby kobiet na najwyższych szczeblach zarządzania. W tym celu rozwija zasoby kobiecych talentów na stanowiskach bezpośrednio poniżej, by były gotowe do awansu w przyszłości. 
 • W ten sposób Henkel wspiera swoje zaangażowanie na rzecz bardziej zróżnicowanej, sprawiedliwej i inkluzywnej organizacji konkretnymi celami i działaniami.
 • W ciągu ostatnich lat Henkel systematycznie zwiększał udział kobiet na stanowiskach kierowniczych. Obecnie odsetek ten wynosi 40%.
 • Dążąc do zwiększenia różnorodności płci, Henkel będzie przyspieszał realizację dedykowanych temu programów i działań, wspierających pracowników w ciągu całego okresu zatrudnienia. Między innymi będziemy  uwzględniać kryterium płci w procesach rekrutacyjnych,  dokładnie monitorować awanse i plany sukcesji, szkolić z zakresu zarządzania różnorodnością, walki z nieuświadomionymi uprzedzeniami, budowania włączających relacji. Będziemy promować nowe formy pracy, takie jak dzielenie stanowisk kierowniczych czy praca na stanowiskach kierowniczych na niepełny etat oraz upowszechniać programy mentoringowe i networkingowe na rzecz różnorodności.
 • W Henklu elastyczne modele pracy, takie jak praca w niepełnym wymiarze godzin lub praca zdalna, są częścią codziennego życia zawodowego. W przypadku ról hybrydowych możliwe jest nawet 40% pracy zdalnej. Rozumiemy, że wykorzystanie umiejętności i talentów wszystkich pracowników jest możliwe tylko wtedy, gdy zapewniamy równowagę między życiem zawodowym, a prywatnym.
 • Od 2023 roku Henkel jest członkiem globalnej sieci LEAD (Leading Executives Advancing Diversity), której celem jest wspieranie karier kobiet w europejskiej branży dóbr szybko zbywalnych dzięki edukacji, rozwijaniu kompetencji przywódczych i biznesowych.
 • W 2024 roku Henkel wprowadził nowe globalne świadczenie wspierające przyszłych rodziców: Od 1 stycznia 2024 r. wszyscy pracownicy na całym świecie, którzy zostaną rodzicami, otrzymają od firmy minimalny standard ośmiu tygodni w pełni płatnego urlopu rodzicielskiego. Nowa globalna polityka opiera się na roli opiekuna i ma zastosowanie do wszystkich płci i form rodzicielstwa, w tym rodziców adopcyjnych lub zastępczych, par tej samej płci lub samotnych rodziców. Dzięki tej inicjatywie Henkel wyraża swoje zobowiązanie do wspierania większej równości w zakresie opieki nad dziećmi.

Międzynarodowość i pochodzenie

 • Około 48 000 pracowników w 76 krajach, reprezentujących 124 narodowości, sprawia, że różnorodność kulturowa jest częścią codziennego życia zawodowego w Henklu.
 • Blisko 83% naszych pracowników pracuje poza granicami Niemiec a 54% naszych pracowników pochodzi z rynków wschodzących.
 • Dla globalnej firmy, jaką jest Henkel, posiadanie międzynarodowej kadry pracowniczej, składającej się z osób o różnym pochodzeniu kulturowym, jest bardzo ważne. Umożliwia nam lepsze rozumienie specyfiki poszczególnych rynków.

LGBTQ+

 • Henkel dąży do stworzenia środowiska pracy otwartego dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich orientacji i tożsamości seksualnej.
 • W kilku krajach Henkla działają sieci społeczności LGBTQ+, które poprzez organizowane wydarzenia i akcje podnoszą świadomość tego zagadnienia. Na przykład podczas "Miesiąca Dumy" lub "Dnia Coming Out" firma sygnalizuje swoje wsparcie dla społeczności LGBTQ+ poprzez wewnętrzne i zewnętrzne działania i akcje.
 • W 2023 r. Henkel uczestniczył w 14 paradach równości na całym świecie, angażując w nie około 600 pracowników.
 • Henkel jest również członkiem Out Leadership, globalnej sieci biznesowej LGBTQ+, która oferuje wiedzę i informacje na temat kwestii LGBTQ+ oraz narzędzia wspierania równości szans.

Osoby z niepełnosprawnościami:

 • W Henklu promujemy kulturę inkluzywności, chcemy wspierać osoby z niepełnosprawnościami koncentrując się na ich umiejętnościach i talentach.
 • Poprzez ukierunkowane działania, realizowane także na rynkach wschodzących, Henkel stara się oferować równy dostęp do rynku pracy. Zawsze koncentrujemy się na indywidualnych zaletach poszczególnych osób a nie ich ograniczeniach. Henkel współpracuje z organizacją pozarządową Disability:In, aby dalej wspierać kulturę inkluzywności.

Pokolenia:

 • W Henklu cztery pokolenia - Baby Boomers, Gen X, Y i Z - pracują razem pod jednym dachem.
 • W 2023 roku około 7% naszych wszystkich pracowników pochodziło z pokolenia Baby Boomer, 37% z pokolenia X, 49% z pokolenia Y i 7% z pokolenia Z. 

Firma promuje uczenie się przez całe życie wśród wszystkich pokoleń poprzez odpowiednie szkolenia. Na przykład poprzez mentoring i sieci pracownicze w różnych jednostkach biznesowych, funkcjach i krajach, Henkel promuje transfer wiedzy i wymianę poglądów pomiędzy doświadczonymi i mniej doświadczonymi pracownikami.Henkel oferuje również pracownikom wszystkich pokoleń szeroki wachlarz programów służących zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego. Służby socjalne firmy pomagają również pracownikom, którzy stają przed wyzwaniami na różnych etapach życia, np. gdy przejmują odpowiedzialność za krewnych wymagających opieki.

Obrazy