ZAUFANY PARTNER

Trzech mężczyzn i kobieta dyskutują przed ścianą z notatkami

Czerpiemy z naszej kultury korporacyjnej zorientowanej na wartości oraz wiedzy naukowej i technologicznej, aby wzmocnić wydajność przy jednoczesnym zachowaniu naszej integralności. Dostarczamy naszym klientom i konsumentom bezpieczne i najlepsze w swojej klasie produkty i technologie. Włączamy zrównoważony rozwój do naszych procesów biznesowych i portfolio oraz zapewniamy przejrzyste raporty naszym akcjonariuszom.

Wydajność

Wydajność zapewnia najlepsze w swojej klasie parametry produktów i bezpieczeństwo.

Dostosowanie naszej strategii zrównoważonego rozwoju znajduje również odzwierciedlenie w strategiach naszych działów – Consumer Brands i Adhesive Products, które dostowują marki do zrównoważonego rozwoju zgodnie z wyzwaniami stawianymi przed nimi.

Razem z naszymi produktami i technologiami pragniemy wspierać transformację gospodarczą, środowiskową i społeczną. Oferujemy klientom i konsumentom niezawodną, najlepszą w swojej klasie jakość i bezpieczeństwo produktów.

Dążymy do tego, aby każdy nowy produkt przyczyniał się do zrównoważonego rozwoju. Zamierzamy również zapewnić naszym klientom i konsumentom plan zrównoważonego rozwoju naszych produktów do 2025 roku. Naszym celem jest mierzenie zrównoważonej transformacji zarówno w odniesieniu do naszego portfolio produktów, jak i firmy. Naszym celem na 2030 r. dla  jest potrojenie wartości, jaką tworzymy w odniesieniu do śladu środowiskowego wywieranego przez nasze działania, produkty i usługi (w porównaniu z rokiem bazowym 2010).

Dowiedz się więcej o tym, jak nasze działy wspierają zrównoważony rozwój.

Transparentność

Włączanie zrównoważonego rozwoju do zarządzania biznesowego poprzez przejrzyste raportowanie, jawne informacje i zaangażowanie.

Przejrzystość jest kluczowym elementem w ocenie skuteczności działań związanych z zrównoważonym rozwojem, zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz firmy. Partnerzy biznesowi i konsumenci, a także inwestorzy i rynek finansowy są coraz bardziej zainteresowani produktami i rozwiązaniami zorientowanymi na zrównoważony rozwój i przywiązują coraz większą wagę do zrozumienia wpływu naszych działań w całym łańcuchu wartości. Międzynarodowe zmiany w zakresie finansowania zrównoważonego i przepisów prawnych dodatkowo podkreślają potrzebę większej przejrzystości.

Jednocześnie dla nas kluczowe znaczenie ma możliwość oceny i zarządzania naszym własnym zrównoważonym rozwojem oraz mierzenia postępów w realizacji naszych celów w całej firmie i naszym łańcuchu wartości. W tym celu wprowadzamy rozwiązania cyfrowe i korzystamy ze współpracy międzydziałowej i międzyfunkcyjnej oraz partnerstw zewnętrznych na całym świecie. Wzmacnia to naszą bazę informacyjną i buduje niezbędne zaufanie do naszych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Naszą aspiracją jest dalsza integrowanie zrównoważonego rozwoju z naszym zarządzaniem biznesowym, procesami i politykami, promując jednocześnie transparentne raportowanie, zgodność z wymogami ujawniania informacji i zaangażowanie.

Ocena i uznanie naszych wyników przez niezależnych ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju dodatkowo wzmacnia poziom przejrzystości.

Przejrzystość łańcucha dostaw

W ramach naszego podejścia do zarządzania dostawcami pracujemy również nad poprawą przejrzystości i identyfikowalności naszych łańcuchów dostaw. Postrzegamy je jako klucz do zapewnienia zrównoważonych praktyk rolniczych i uczciwych warunków pracy, na przykład w przemyśle oleju palmowego. Dlatego Henkel jest członkiem międzybranżowej inicjatywy Action for Sustainable Derivatives, założonej w 2019 r., w ramach której firmy dążą do wspólnego celu, jakim jest zapewnienie większej przejrzystości w łańcuchu wartości oleju palmowego. W 2023 r. udało nam się utrzymać wskaźnik identyfikowalności tłoczni oleju palmowego na poziomie 89% oraz zwiększyć wskaźnik identyfikowalności do poziomu plantacji do 52% poprzez zaangażowanie naszych dostawców w mapowanie naszego wspólnego łańcucha dostaw opartego na oleju palmowym. Dokonaliśmy tego przy wsparciu zewnętrznej firmy konsultingowej ds. zrównoważonego rozwoju. Łączymy siły z pionierskimi partnerami w celu zbadania technologii cyfrowych, które mogą zwiększyć identyfikowalność i przejrzystość w branży oleju palmowego. W ten sposób kontynuujemy nasze zaangażowanie w zrównoważone pozyskiwanie surowców.

 

 

Ocena zrównoważonego rozwoju przez jednostki biznesowe

Naszym celem jest pomiar zrównoważonej transformacji naszego portfolio produktów. Proces oceny obejmuje identyfikację i mapowanie produktów w naszym portfolio, które w istotny sposób przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju. Kryteria oceny uwzględniają cały łańcuch wartości, starając się objąć wpływ na wszystkie obszary naszej działalności.

Dział Adhesive Technologies analizujemy wkład zrównoważonego rozwoju naszego portfolio na podstawie wewnętrznego procesu oceny portfolio. Integracja tego procesu z naszym zarządzaniem strategicznym i rozwojem produktów pozwala nam elastycznie dostosować nasze portfolio do najnowszych osiągnięć naukowych. Kryteria oceny koncentrują się na kluczowych obszarach, takich jak zmiany klimatyczne, obieg zamknięty, bezpieczeństwo i zasoby naturalne w całym łańcuchu wartości. Na podstawie tych kryteriów produkty są podzielone na cztery kategorie. Pordukty w kategoriach  "Challenged" i "Straight Performer" nie przyczyniają się bezpośrednio do zrównoważonego rozwoju. Produkty w kategorii "Contributor" mają pozytywny wkład. Produkty w kategorii "Pioneer" wnoszą wyjątkowo korzystny wkład. Dział Consumer Brands pracuje również nad oceną zrównoważonego rozwoju dla swojego portfolio produktów konsumenckich, wraz z systemem ich klasyfikacji.

Zewnętrzne oceny zrównoważonego rozwoju

Oceny niezależnych ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju zwiększjąa przejrzystość i dostarczają ważnych informacji na temat wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju.

Współpraca

Skalowanie wpływu na zrównoważony rozwój z naszymi partnerami, prowadzące do odpowiedzialnych praktyk biznesowych w naszym łańcuchu dostaw.

Zrównoważony rozwój wymaga zaangażowania w działania, a także współpracy z partnerami. Powiązanie różnych perspektyw jest podstawą do uwzględnienia złożonego i globalnie powiązanego kontekstu zrównoważonego rozwoju. W ten sposób można skutecznie łączyć specjalistyczną wiedzę i zasoby do pobudzenia transfrmacji.

Stosujemy odpowiedzialne podejście do zaopatrzenia, aby wszechstronnie spojrzeć na kwestie zrównoważonego rozwoju w naszych łańcuchach dostaw, w tym na współpracę z dostawcami. Równie ważna jest współpraca z klientami i partnerami detalicznymi w celu promowania zrównoważonej i oszczędzającej zasoby konsumpcji.

Jesteśmy zaangażowani w dialog z naszymi akcjonariuszami. Angażujemy się w międzynarodowe inicjatywy wraz z przedstawicielami branży, a także uczestniczymy w dyskusjach politycznych i społecznych. Kontakty te pomagają nam dokonywać bardziej kompleksowej oceny wpływu na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo oraz opracowywać wspólne rozwiązania systemowe.

100% odpowiedzialnego pozyskiwania surowców

Nasze podejście do odpowiedzialnego zarządzania pozyskiwania surowców skupia się na aspektach zrównoważowanego rozwoju w łańcuchach dostaw, przynosząc korzyści zarówno ludziom, jak i naszej planecie. Dążymy do wywoływania transformacyjnych zmian we współpracy z naszymi partnerami. W tym celu prowadzimy intensywny dialog i współpracę z dostawcami, promując zrównoważone praktyki i poszanowanie praw człowieka. Naszą misją jest wykraczać poza przyjęte już standardy, wywieranie wpływu i wprowadzanie zmian w całym naszym łańcuchu wartości oraz tworzenie zrównoważonej wartości dla naszych klientów.ć dla naszych klientów.

Stworzenie stuprocentowo odpowiedzialnego łańcucha dostaw we współpracy z partnerami jest naszym stałym celem. Opierając się na wspólnym sposobie myślenia i odpowiedzialności, jaką ponosimy jako globalna organizacja zakupowa, staramy się podejmować odpowiedzialne decyzje dotyczące zaopatrzenia na całym świecie, we wszystkich regionach, jednostkach biznesowych i grupach materiałowych, w oparciu o naszą strategię odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw.

Wierzymy, że wdrożenie zrównoważonych praktyk zakupowych jest możliwe tylko wtedy, gdy wszyscy decydenci w globalnych łańcuchach dostaw działają z myślą o zrównoważonym rozwoju. To wymaga fundamentalnego uznanie tej odpowiedzialności, przyjęcia właściwej postawy oraz ciągłego rozwijania umiejętności i wiedzy.