Strategia

Oferowanie więcej korzyści naszym klientom, konsumentom, społecznościom, w których działamy, i naszej firmie – przy jednoczesnym ograniczaniu śladu środowiskowego. Oto idea, która legła u podstaw naszej strategii zrównoważonego rozwoju i jej ambitnych założeń.

Przez długi czas wzrostowi gospodarczemu towarzyszyło większe zużycie surowców. Wzrost liczby ludności i poziomu życia przekładał się wprost proporcjonalnie na wzrost wykorzystania naturalnych zasobów Ziemi. Przewiduje się, że do 2050 roku liczba ludności Ziemi wzrośnie do 9 miliardów i będzie dalej rosła. W efekcie nadchodzące dekady przyniosą coraz szybszą konsumpcję i wyczerpywanie się zasobów ropy i wody, gdyż tempo ich eksploatacji jest wyższe niż zdolności regeneracyjne naszej planety.

Jednak te wyzwania są jednocześnie naszą wielką szansą: innowacyjność w myśl zasady więcej za mniej będzie kluczem do dalszego zrównoważonego wzrostu. Potrzebujemy rozwiązań, które pozwolą ludziom prowadzić wygodne życie przy wykorzystywaniu coraz mniejszej ilości zasobów. Ta właśnie idea leży u podstaw strategii zrównoważonego rozwoju Henkla. Szukamy nowych dróg wzrostu i poprawy jakości życia bez zwiększania ilości zużywanych zasobów. Pragniemy udoskonalać nasze produkty i rozwiązania dzięki innowacjom i mądrym pomysłom – tworzyć większą wartość przy jednoczesnym ograniczeniu śladu ekologicznego.

Nasze wartości i definicje

Potrojenie efektywności do 2030

Nasza odpowiedzialność w sześciu kluczowych obszarach

W działaniach wzdłuż całego łańcucha wartości koncentrujemy się na sześciu obszarach odpowiedzialności, które odzwierciedlają największe wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem. Innowacyjność oraz osiąganie „więcej za mniej” to klucz do zrównoważonego rozwoju, który powinien pozwolić zapewnić przyszłym pokoleniom niezmienioną jakość życia. Wspieramy zrównoważony rozwój poprzez nasze produkty i technologie, skupiając się na kluczowych obszarach, które określają największe wyzwania związane z naszą działalnością. Naszym celem strategicznym jest wytwarzanie większej wartości przy ograniczaniu śladu środowiskowego. I ten cel jest nieustannie obecny w sposobach myślenia i codziennych aktywnościach naszych pracowników, a także odzwierciedlony w naszych procesach biznesowych.

Co chcemy osiągnąć do 2030 roku

Aby osiągnąć nasz cel potrojenia efektywności do 2030 roku, będziemy musieli poprawiać ją rokrocznie średnio o 5 do 6 procent. W latach 2011 – 2015 osiągnęliśmy założone cele, poprawiając stosunek wytworzonej wartości do naszego śladu środowiskowego o 38%. Do końca 2018 wskaźnik poprawy efektywności wyniósł 43%. W kolejnych latach będziemy kontynuować starania zmierzające do osiągnięcia wskaźnika „Faktor 3” – potrojenia naszej efektywności. Nasze kolejne cele pośrednie to:

Co już osiągnęliśmy

W 2018 roku poczyniliśmy znaczące postępy w osiąganiu celów pośrednich do 2020 roku (Rok bazowy: 2010).