Strategia

Oferowanie więcej korzyści naszym klientom, konsumentom, społecznościom, w których działamy, i naszej firmie – przy jednoczesnym ograniczaniu śladu środowiskowego. Oto idea, która legła u podstaw naszej strategii zrównoważonego rozwoju i jej ambitnych założeń.

Przez długi czas wzrostowi gospodarczemu towarzyszyło większe zużycie surowców. Wzrost liczby ludności i poziomu życia przekładał się wprost proporcjonalnie na wzrost wykorzystania naturalnych zasobów Ziemi. Przewiduje się, że do 2050 roku liczba ludności Ziemi wzrośnie do 9 miliardów i będzie dalej rosła. W efekcie nadchodzące dekady przyniosą coraz szybszą konsumpcję i wyczerpywanie się zasobów ropy i wody, gdyż tempo ich eksploatacji jest wyższe niż zdolności regeneracyjne naszej planety.

Jednak te wyzwania są jednocześnie naszą wielką szansą: innowacyjność w myśl zasady więcej za mniej będzie kluczem do dalszego zrównoważonego wzrostu. Potrzebujemy rozwiązań, które pozwolą ludziom prowadzić wygodne życie przy wykorzystywaniu coraz mniejszej ilości zasobów. Ta właśnie idea leży u podstaw strategii zrównoważonego rozwoju Henkla. Szukamy nowych dróg wzrostu i poprawy jakości życia bez zwiększania ilości zużywanych zasobów. Pragniemy udoskonalać nasze produkty i rozwiązania dzięki innowacjom i mądrym pomysłom – tworzyć większą wartość przy jednoczesnym ograniczeniu śladu ekologicznego.

Nasze wartości i definicje

Potrojenie efektywności do 2030

Nasza odpowiedzialność w sześciu kluczowych obszarach

W działaniach wzdłuż całego łańcucha wartości koncentrujemy się na sześciu obszarach odpowiedzialności, które odzwierciedlają największe wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem. Innowacyjność oraz osiąganie „więcej za mniej” to klucz do zrównoważonego rozwoju, który powinien pozwolić zapewnić przyszłym pokoleniom niezmienioną jakość życia. Wspieramy zrównoważony rozwój poprzez nasze produkty i technologie, skupiając się na kluczowych obszarach, które określają największe wyzwania związane z naszą działalnością. Naszym celem strategicznym jest wytwarzanie większej wartości przy ograniczaniu śladu środowiskowego. I ten cel jest nieustannie obecny w sposobach myślenia i codziennych aktywnościach naszych pracowników, a także odzwierciedlony w naszych procesach biznesowych.

 

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ DO 2030 ROKU

Aby osiągnąć nasz cel potrojenia efektywności do 2030, będziemy musieli poprawiać ją rokrocznie średnio o 5 do 6 procent. W latach 2011 – 2015 osiągnęliśmy założone cele, poprawiając stosunek wytworzonej wartości do naszego śladu środowiskowego o 38%. Do końca 2016 wskaźnik poprawy efektywności wyniósł 42%. W kolejnych latach będziemy kontynuować starania zmierzające do osiągnięcia wskaźnika „Faktor 3” – potrojenia naszej efektywności. Nasze kolejne cele pośrednie to:

Większa wartość

Postęp społeczny

Sprzedaż

Zdrowie i bezpieczństwo

Mniejszy ślad środowiskowy

Energia i klimat

Surowce i odpady

Woda i ścieki

Wdrażanie

Koncentrujemy wysiłki na sześciu kluczowych obszarach, które odpowiadają największym dla nas wyzwaniom zrównoważonego rozwoju.

Aby skutecznie zrealizować założenia strategii i osiągnąć zakładane cele, będziemy poprawiać efektywność działania, wzmacniać zaangażowanie naszych pracowników i ograniczać nasz ślad środowiskowy.


Wzmocnić fundamenty

Aby móc spełnić marzenia ludzi o dobrym życiu pomimo ograniczonych zasobów Ziemi, musimy znacząco zwiększyć efektywność naszych działań. Mając na uwadze największe globalne wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju, Henkel postawił przed sobą długoterminowy cel. Między 2010 a 2030 chcemy potroić wartość naszej produkcji w stosunku do ilości zużywanych zasobów i wytwarzanych odpadów.


Zwiększyć zaangażowanie

Pracownicy – poprzez swoją lojalność, kompetencje i wiedzę - odgrywają kluczową rolę w procesie realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Każdy z nich wnosi swój wkład – realizując zadania biznesowe i biorąc udział w życiu społecznym, budując relacje z klientami i opracowując innowacyjne rozwiązania. W ten sposób tworzą unikalną tożsamość firmy. To dlatego chcemy rozwijać i umacniać zaangażowanie naszych pracowników.

Wywierać wpływ

Jako producent markowych produktów i technologii chcemy skutecznie mierzyć się z największymi, globalnymi wyzwaniami. Jednym z nich jest konieczność redukcji emisji. Dlatego chcemy do 2030 ograniczyć ślad węglowy naszych procesów produkcyjnych aż o 75% oraz oferować takie rozwiązania i formuły produktów, które pozwolą klientom i konsumentom ograniczać ich własną emisję dwutlenku węgla. Będziemy także poprawiać efektywność energetyczną naszych procesów i korzystać z odnawialnych źródeł energii.

CO JUŻ OSIĄGNĘLIŚMY

Krótkoterminowe cele pośrednie, wyznaczane na kolejne pięcioletnie okresy, pomogą nam osiągnąć długofalowy cel do 2030 r. potrojenia efektywności naszych działań (Faktor 3). Oto obecny status realizacji celów:

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem

Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju, na czele z członkiem zarządu, kieruje działaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju, podejmując najważniejsze decyzje. Członkowie Rady reprezentują działy biznesowe i funkcyjne, odpowiedzialne za wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju.