Strategia

Oferowanie więcej korzyści naszym klientom, konsumentom, społecznościom, w których działamy, i naszej firmie – przy jednoczesnym ograniczaniu śladu środowiskowego. Oto idea, która legła u podstaw naszej strategii zrównoważonego rozwoju i jej ambitnych założeń.

Przez długi czas wzrostowi gospodarczemu towarzyszyło większe zużycie surowców. Wzrost liczby ludności i poziomu życia przekładał się wprost proporcjonalnie na wzrost wykorzystania naturalnych zasobów Ziemi. Przewiduje się, że do 2050 roku liczba ludności Ziemi wzrośnie do 9 miliardów i będzie dalej rosła. W efekcie nadchodzące dekady przyniosą coraz szybszą konsumpcję i wyczerpywanie się zasobów ropy i wody, gdyż tempo ich eksploatacji jest wyższe niż zdolności regeneracyjne naszej planety.

Jednak te wyzwania są jednocześnie naszą wielką szansą: innowacyjność w myśl zasady więcej za mniej będzie kluczem do dalszego zrównoważonego wzrostu. Potrzebujemy rozwiązań, które pozwolą ludziom prowadzić wygodne życie przy wykorzystywaniu coraz mniejszej ilości zasobów. Ta właśnie idea leży u podstaw strategii zrównoważonego rozwoju Henkla. Szukamy nowych dróg wzrostu i poprawy jakości życia bez zwiększania ilości zużywanych zasobów. Pragniemy udoskonalać nasze produkty i rozwiązania dzięki innowacjom i mądrym pomysłom – tworzyć większą wartość przy jednoczesnym ograniczeniu śladu ekologicznego.

Nasze wartości i definicje

Potrojenie efektywności do 2030

Nasza odpowiedzialność w sześciu kluczowych obszarach

W działaniach wzdłuż całego łańcucha wartości koncentrujemy się na sześciu obszarach odpowiedzialności, które odzwierciedlają największe wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem. Innowacyjność oraz osiąganie „więcej za mniej” to klucz do zrównoważonego rozwoju, który powinien pozwolić zapewnić przyszłym pokoleniom niezmienioną jakość życia. Wspieramy zrównoważony rozwój poprzez nasze produkty i technologie, skupiając się na kluczowych obszarach, które określają największe wyzwania związane z naszą działalnością. Naszym celem strategicznym jest wytwarzanie większej wartości przy ograniczaniu śladu środowiskowego. I ten cel jest nieustannie obecny w sposobach myślenia i codziennych aktywnościach naszych pracowników, a także odzwierciedlony w naszych procesach biznesowych.

Naszą odpowiedzialność rozumiemy dwojako: "Tworzenie wartości" i "Zmniejszanie śladu ekologiczny". Naszym celem jest zagwarantowanie większego "postępu społecznego", "bezpieczeństwa i zdrowia" oraz "efektywności". Równocześnie chcemy ograniczać zużycie zasobów i stąd ślad ekologiczny naszych działań operacyjnych i naszych produktów w obszarach: "energia i klimat", "materiały i odpady" oraz "woda i ścieki".

Najważniejsze tematy. Spostrzeżenia i perspektywa

Aby doprecyzowywać i porządkować zakres podejmowanych zrównoważonych działań adekwatnie do charakteru aktywności biznesowej firmy i potrzeb raportowania, prowadzimy nieustanny proces oceny wyzwań i szans w oparciu o szeroki wachlarz dostępnych narzędzi. Oceniamy ważność potencjalnych tematów z punktu widzenia firmy, środowiska i społeczeństwa, a także dla naszych interesariuszy. Dialog z naszymi interesariuszami pomaga nam uzyskać interesujący wgląd i perspektywę zewnętrzną, co sprzyja budowaniu wspólnego rozumienia priorytetów i wyzwań. Bierzemy także pod uwagę kryteria oceny stosowane w różnych ratingach finansowych i tych dotyczących zrównoważonego rozwoju, a także wytyczne Global Reporting Initiative (GRI). W efekcie ustanowiliśmy 6 głównych obszarów naszej zrównoważonej odpowiedzialności, kluczowych z punktu widzenia charaktery działania naszej firmy. Koncentrując się na tych 6 obszarach, wspieramy zrównoważony rozwój na całym świecie i wzdłuż łańcuchów wartości. 

Co chcemy osiągnąć do 2030 roku

Naszym 20-letnim celem na 2030  jest potrojenie wartości, jaką tworzymy, w stosunku do wielkości śladu środowiskowego naszej działalności, produktów i usług. Aby osiągnąć nasz cel potrojenia efektywności do 2030 roku, będziemy musieli poprawiać ją rokrocznie średnio o 5 do 6 procent. W latach 2011 – 2015 osiągnęliśmy założone cele, poprawiając stosunek wytworzonej wartości do naszego śladu środowiskowego o 38%. Do końca 2020 wskaźnik poprawy efektywności wyniósł 64%.

Nasze cele pośrednie stanowią ważne kamienie milowe na drodze do osiągnięcia naszego długoterminowego celu na 2030 rok, jakim jest potrojenie efektywności wykorzystania zasobów.

Wartość

Ślad Ekologiczny

Co już osiągnęliśmy

W minionych latach dołożyliśmy wielu starań, by zrealizować cele  założone na rok 2020 (rok bazowy: 2010). W efekcie udało nam się je przekroczyć w zakresie emisji CO2, wytwarzania odpadów i zapewnienia bezpieczeństwa pracy.