Zrównoważony Rozwój

Henkel, jako pionier w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, pragnie wprowadzać nowe rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz rozwijać swoją działalność w sposób odpowiedzialny i ekonomiczny. Obejmuje to wszystkie działania naszej firmy.


Program Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030+

Strategia zrównoważonego rozwoju Henkla jest bezpośrednim odzwierciedleniem zaangażowania firmy w "Celowy rozwój". Dążymy do tworzenia wartości dla naszych interesariuszy, odpowiedzialnego i skutecznego rozwoju naszej działalności oraz budowania naszej wiodącej roli w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju koncentruje się na realizacji naszych celów poprzez konkretne działania i projekty. Dzięki Programowi Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030+ opracowaliśmy długoterminowe cele w trzech obszarach: Regeneracja Planety, Rozwój Społeczności i Zaufany Partner.

Cele

Poniższy przegląd przedstawia wybór głównych celów na drodze ku dalszej zrównoważonej transformacji naszej firmy.

1 Excluding products where ingredients or residue may affect recyclability or pollute recycling streams.
2 Change in value among others due to adjusted calculation methodology.

Regeneracja Planety

Jesteśmy w trakcie ekologicznej transformacji naszego modelu biznesowego. Aby osiągnąć ten cel oraz dążąc do neutralności klimatycznej i większej efektywności w korzystaniu z naturalnych zasobów, zamierzamy przekształcać nasze procesy, produkty i sposób wykorzystania surowców. Koncentrujemy się na rozwiązaniach przeciwdziałających zmianom klimatycznym, gospodarce obiegu zamkniętego oraz ochronie przyrody i różnorodności biologicznej.

Klimat

Stanie się firmą neutralną klimatycznie poprzez dekarbonizację naszych procesów i surowców.

 • Dążymy do osiągnięcia celu, jakim jest 65-procentowa redukcja śladu węglowego w naszych zakładach produkcyjnych do 2025 r. w porównaniu z rokiem bazowym 2010. Do końca 2023 r. udało nam się zmniejszyć emisję CO2 o 61% na tonę produktu (w porównaniu z 2010 r.).
 • W dalszym ciągu naszym celem do 2030 roku jest, aby 100 procent energii elektrycznej wykorzystywanej w produkcji pochodziło ze źródeł odnawialnych. Równolegle chcemy także stale poprawiać naszą efektywność energetyczną. Obecnie Henkel korzysta już w 89% z energii odnawialnej. Równolegle stale poprawiamy naszą efektywność energetyczną.
 • Do 2030 r. chcemy zmniejszyć ślad ekologiczny wykorzystywanych przez nas surowców i opakowań o 30 procent w porównaniu z rokiem 2017. W 2023 r. osiągnęliśmy już redukcję o 17%.
 • Ponadto, zgodnie z inicjatywą Science Based Targets, dążymy do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto w odniesieniu do emisji z zakresu 3.
 • Ponadto chcemy wykorzystać potencjał naszych marek i technologii oraz wspólnie z naszymi klientami, konsumentami i dostawcami zaoszczędzić 100 milionów ton metrycznych CO2 od 2016 do 2025 roku.
   

Gospodarka obiegu zamkniętego

Wspieranie obiegu zamkniętego poprzez nasze produkty, opakowania i technologie.

Nasze ambicje i cele dla opakowań

 • Do 2025 roku 100 procent materiałów opakowaniowych Henkla zostanie zaprojektowanych tak, aby nadawały się do recyklingu lub ponownego użycia*.
 • Dążymy do zmniejszenia ilości tworzyw sztucznych pochodzących ze źródeł kopalnych w naszych produktach konsumenckich o 50 procent do 2025 roku. Osiągniemy to poprzez zwiększenie udziału tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do ponad 30 procent i zmniejszenie udziału tworzyw pierwotnych. 
 • Chcemy nieustannie przyczyniać się do tego, aby wszystkie odpady opakowaniowe były odpowiednio utylizowane i poddawane recyklingowi, co będzie zapobiegać ich przedostawaniu się do środowiska. Aby to osiągnąć, wspieramy inicjatywy związane ze zbiórką odpadów i recyklingiem. Inwestujemy w innowacyjne rozwiązania i technologie, które wspierają poprawę infrastruktury i informacji o procesie recyklingu.

 

  

Do końca 2023 roku 87 procent opakowań Henkla nadawało się do recyklingu lub ponownego użycia*. Udział plastiku pochodzącego z recyklingu w opakowaniach dóbr konsumpcyjnych wyniósł 19 proc. w skali globalnej.

Inicjatywy i partnerstwa

Rozwój w obszarze bardziej zrównoważonych opakowań jest możliwy tylko wtedy, gdy firmy w całym łańcuchu wartości współpracują ze sobą. Dlatego też Henkel angażuje się w różnorodne partnerstwa i inicjatywy międzybranżowe:

 • Uczestniczymy w inicjatywie Fundacji Ellen MacArthur New Plastics Economy, która skupia interesariuszy w celu ponownego przemyślenia przyszłości tworzyw sztucznych i wypracowania pomysłów na wspieranie gospodarki cyrkulacyjnej.
 • W ramach Plastic Waste Coalition of Action, która została utworzona z Consumer Goods Forum (CGF) w 2020 r., Henkel współpracuje z innymi firmami w oparciu o Golden Design Rules w celu opracowania bardziej cyrkularnego podejścia do projektowania i przetwarzania opakowań z tworzyw sztucznych w branży dóbr konsumpcyjnych.
 • Henkel jest również aktywnym uczestnikiem "Koalicji biznesowej na rzecz globalnego traktatu w sprawie tworzyw sztucznych" w ramach traktatu ONZ w sprawie zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi. Wraz z ponad 170 innymi globalnymi firmami uczestniczymy w wielostronnym procesie na rzecz globalnego porozumienia w sprawie zrównoważonego wykorzystania, odzysku i recyklingu tworzyw sztucznych.

Przyroda

Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem lasów, ziemi i wody, i zapewnić odpowiedzialne zarządzanie zasobami:

 • Staramy się pozyskiwać nasze surowce w sposób zrównoważony i nie poprzez wylesianie. Naszym celem jest zapobieganie wylesianiu lasów pierwotnych i wtórnych o znacznej wartości ekologicznej.
 • Jednym z naszych celów w zakresie oleju palmowego do 2025 r. jest pokrycie 100 procent naszego zapotrzebowania olejami, których odpowiedzialne pozyskiwanie jest certyfikowane lub potwierdzone zewnętrznie. W ubiegłym roku pozyskiwaliśmy 96% naszego całkowitego zapotrzebowania na olej palmowy i olej z ziaren palmowych, a także ich pochodne, które są głównie wykorzystywane przez Henkla, jako certyfikowane surowce zgodnie z modelem bilansu masowego RSPO.
 • Ponadto postawiliśmy sobie za cel zmniejszenie zużycia wody na tonę produktu o 35 procent do 2025 roku. Do końca 2023 roku udało nam się zmniejszyć zużycie o 24 procent.

Rozwój Społeczności

Staramy się wspierać społeczności w ich dążeniu do lepszej jakości życia. Naszą społeczną odpowiedzialnością jest działanie na rzecz sprawiedliwości, różnorodności i poszanowania praw człowieka. Oferujemy naszym pracownikom możliwości stałego uczenia się oraz atrakcyjne i zdrowe środowisko pracy. Przyczyniamy się do postępu społecznego i lepszego dostępu do edukacji na całym świecie, a także zapewniamy pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Równość szans

Wzmocnienie różnorodności, równości szans i inkluzywności, poszanowania praw człowieka oraz poprawa warunków życia ludzi:

 • Jesteśmy przekonani, że zróżnicowani pracownicy oraz otwarta kultura korporacyjna to ważne czynniki sukcesu w zglobalizowanym świecie.
 • Naszym celem jest stałe zwiększanie udziału kobiet w firmie na wszystkich szczeblach, mamy ambitny plan osiągnięcia parytetu płci na wszystkich szczeblach zarządzania do 2025 roku. Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych wyniósł 39,5 procent w 2023 roku.
 • Ponadto chcemy poprawić warunki życia drobnych producentów rolnych. Od 2013 roku współpracujemy z organizacją rozwojową Solidaridad nad odpowiednimi inicjatywami w Ghanie, Hondurasie, Indonezji, Kolumbii, Meksyku, Nikaragui i Nigerii.

Edukacja

Wspieranie procesu edukacji pracowników i społeczności oraz umożliwianie konsumentom podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju:

 • Pragniemy jeszcze bardziej promować zaangażowanie naszych pracowników w zrównoważony rozwój i oferujemy obszerne szkolenia w ramach naszego holistycznego programu zaangażowania "Sustainability at Heart".
 • Ponadto zobowiązujemy się do dalszego rozszerzania naszych programów edukacyjnych i wolontariatu pracowników na rzecz społeczności lokalnych. Postawiliśmy sobie za cel dotrzeć między 2010 a 2030 rokiem z naszymi działaniami do 30 milionów ludzi. 

Dobrostan

Wspieramy zdrowie i dobre samopoczucie oraz pomagamy napędzać postęp społeczny:

 • Wzmacniamy zdrowie naszych pracowników jako podstawę sprawnej i wydajnej organizacji. W tym celu stosujemy jednolite, globalne standardy ochrony zdrowia oraz oferujemy ukierunkowane programy promocji zdrowia i profilaktyki. Kluczowym celem naszej strategii zrównoważonego rozwoju jest dotarcie do ponad 90% naszych pracowników na całym świecie.
 • Nadal koncentrujemy się na naszym długoterminowym celu "zero wypadków" i do końca 2025 roku chcemy poprawić bezpieczeństwo pracy o 60 procent w porównaniu z rokiem 2010. W 2023r. odnotowaliśmy 0,7 wypadków przy pracy na milion godzin przepracowanych przez naszych pracowników. Stanowi to poprawę o 42 procent w stosunku do roku bazowego 2010.

Zaufany Partner

Dzięki silnej kulturze korporacyjnej budowanej na fundamencie wartości oraz wykorzystując naukową i technologiczną wiedzę, jesteśmy w stanie działać coraz skuteczniej a równocześnie w pełni etycznie. Dostarczamy naszym klientom i konsumentom wiodące i bezpieczne produkty, i technologie. Nasze produkty i biznesowe procesy spełniają założenia zrównoważonego rozwoju, co przejrzyście raportujemy w naszej komunikacji do interesariuszy.

Efektywność

Zapewnienie wiodącej efektywności działania naszych produktów i bezpieczeństwa chemicznego podstawowym warunkiem naszego sukcesu biznesowego:

 • Naszą ambicją jest, aby każdy nowy produkt przyczyniał się do zrównoważonego rozwoju.
 • Naszym celem na rok 2030 jest potrojenie wartości wytworzonej w stosunku do śladu ekologicznego naszych działań. 

Transparentność

Zintegrowanie zrównoważonego rozwoju z naszym zarządzaniem biznesowym poprzez przejrzystą sprawozdawczość, ujawnianie informacji i zaangażowanie:

 • Jednym z naszych celów dotyczących oleju palmowego na rok 2025 jest pełnej przejrzystości i identyfikowalności oleju palmowego (z pestek). W 2023 r. byliśmy w stanie utrzymać wskaźnik identyfikowalności na poziomie 89% aż do młyna i zwiększyć go do 52% aż do plantacji w ramach ankiety dotyczącej przejrzystości naszych łańcuchów dostaw składników na bazie palmy.
 • Staramy się mierzyć zrównoważoną transformację naszego portfolio produktów. Dział Adhesive Technologies opublikowała wyniki audytu w 2023 r., aby ocenić zrównoważony rozwój swojego portfolio produktów. Dział Consumer Brands pracuje nad podobnym procesem oceny portfolio w obszarze produktów konsumenckich.  
 • W 2023 r. osiągnęliśmy również doskonałe wyniki w rankingach ESG, w tym w rankingach Sustainalytics i EcoVadis, w których Henkel znalazł się wśród 1% najlepiej ocenianych firm.
   

Współpraca

Współpraca w obszarze zrównoważonego rozwoju z naszymi partnerami i wdrożenie odpowiedzialnych praktyk biznesowych wzdłuż łańcucha dostaw:

 • 100 procent odpowiedzialnego zaopatrzenia we współpracy z naszymi partnerami jest naszą stałą ambicją. Około 97 procent naszego wolumenu zakupów w obszarze opakowań, surowców i producentów kontraktowych jest objętych naszym procesem odpowiedzialnego zaopatrzenia.
 • Jako członek-założyciel inicjatywy branżowej "Razem na rzecz zrównoważonego rozwoju" (TfS), Henkel przyczynił się do opracowania wytycznych dotyczących śladu węglowego produktów (PCF), które umożliwiają dostawcom i firmom wspólne obliczanie śladu węglowego, a tym samym przyczyniają się do dekarbonizacji przemysłu chemicznego. W 2023 r. TfS pilotażowo wdrożyła platformę informatyczną, która umożliwia udostępnianie danych PCF.
   

* Wykluczenie produktów, których składniki lub pozostałości mogą wpływać na możliwość recyklingu lub zanieczyszczać strumienie recyklingu.

Video

maxresdefault

Informacje prasowe

Więcej komunikatów prasowych