STRATEGIA

W Henklu kształtujemy naszą przyszłość kierując się długofalową strategią, wyrastającą z naszego celu i naszych wartości.

Przy jej pomocy i koncentrując nasze wysiłki na ukierunkowanym wzroście, odniesiemy sukces w latach 20-tych XXI wieku. W szczególności zapewnimy znaczący wzrost wartości dodanej dla klientów i konsumentów, dzięki czemu będziemy rozwijać się szybciej niż rynki, na których działamy, wzmocnimy naszą pozycję lidera zrównoważonego rozwoju oraz zapewnimy środowisko pracy, które pozwoli naszym pracownikom na wszechstronny rozwój zawodowy i osobisty. 

Główne założenia tej strategii to mocno konkurencyjne portfolio, przewaga konkurencyjna w obszarach innowacji, zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, modele operacyjne odpowiadające na wyzwania przyszłości oraz kultura współpracy i zaangażowanie pracowników.

Shaping our Future - Thumbnail


ODNIEŚĆ SUKCES
W LATACH 20-TYCH XXI WIEKU PRZEZ

Ukształtowanie konkurencyjnego portfela marek

Strategicznie ważnym zadaniem jest aktywne zarządzanie portfelem marek. Wyselekcjonowaliśmy grupę marek i kategorii produktowych, reprezentujących głównie biznes konsumencki, o łącznej wartości sprzedaży przekraczającej miliard euro, z których większość już zbyliśmy lub przestaliśmy produkować, co było częścią naszej Agendy Ukierunkowanego Wzrostu. 
Ponadto integralną częścią naszej strategii są fuzje i przejęcia. Kluczowe kryteria przy przejęciach to dostępność, dopasowanie strategiczne i atrakcyjność finansowa potencjalnych celów. Wykorzystamy naszą silną pozycję finansową, aby dokonać korzystnych przejęć. Dotyczy to szczególnie sektora Adhesive Technologies (dział klejów i technologii zabezpieczania powierzchni), gdzie przejęcia są drogą do dalszego rozwijania naszego technologicznego zaawansowania. Równocześnie w sektorze produktów konsumenckich skoncentrujemy się na wzmacnianiu naszej obecności na kluczowych rynków, w kluczowych kategoriach, zagospodarowywaniu tzw. białych plam oraz wprowadzaniu nowych modeli biznesowych.

Szybszy rozwój innowacji dzięki zwiększonym inwestycjom

Chcemy przyspieszyć tempo wprowadzania innowacji. Służyć temu będzie zwiększenie nakładów i nowatorskie podejście w zakresie szerszego wykorzystania cyfrowych narzędzi i analizy danych dla szybszego i lepszego wyciągania wniosków. Procesy decyzyjne w ramach całej organizacji mają w większym stopniu uwzględniać lokalną specyfikę poszczególnych rynków. Będziemy także w jeszcze większym stopniu wykorzystywać potencjał otwartych innowacji i crowdsourcingu pomysłów oraz w dalszym ciągu inwestować w inkubatory i centra innowacji. Umożliwi to wypracowanie znaczących innowacji w obu sektorach biznesowych. Innowacje i marki będą wspierane konsekwentnymi inwestycjami, szczególnie w kluczowych dla Henkla kategoriach i regionach. To dlatego Henkel po raz kolejny zwiększył nakłady na reklamę, cyfryzację i IT.

Nacisk na zrównoważony rozwój: budowanie na dotychczasowych osiągnięciach i nowe ambitne cele

Bazując na dotychczasowych osiągnięciach i postępach w realizacji celów na rok 2020 i dalsze lata, zamierzamy położyć jeszcze większy nacisk na zrównoważony rozwój, aby zapewnić sobie przewagę konkurencyjną. Wyznaczyliśmy sobie kolejne cele w 3 kluczowych obszarach istotnych dla naszych konsumentów, klientów, partnerów biznesowych i społeczeństwa. I tak w drodze ku pozytywności klimatycznej, którą chcemy osiągnąć do 2030, zamierzamy: ograniczyć o 65% ślad węglowy naszych procesów produkcyjnych i - w ścisłym współdziałaniu z konsumentami, klientami i dostawcami - emisję COw łańcuchu wartości o 100 milionów ton w porównaniu do bazowego roku 2010. Naszym celem jest również pozyskiwanie 100 procent energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii do 2030 roku. Dążąc do gospodarki obiegu zamkniętego i eliminacji odpadów z tworzyw sztucznych, wyznaczyliśmy sobie na 2025 rok ambitne cele odnośnie opakowań: 100% naszych opakowań będzie zdatnych do recyklingu lub ponownego użycia. Dążymy też do zmniejszenia o 50% zawartości pierwotnych tworzyw sztucznych (wytwarzanych na bazie surowców kopalnych) w opakowaniach naszych produktów konsumenckich. Chcemy również wywierać  pozytywny wpływ na społeczności lokalne – będziemy pozyskiwać surowce wyłącznie w sposób zrównoważony, skorzystamy ze wsparcia i zaangażowania 50 tysięcy naszych pracowników – i w ten sposób poprawimy jakość życia 30 milionów ludzi na całym świecie do 2030 roku. Zrównoważony rozwój będzie mocno zakorzeniony we wszystkich działaniach firmy. Stanie się kluczowym punktem odniesienia dla strategii innowacji działów konsumenckich, które będą unowocześniać swoje portfolio produktów, kładąc nacisk na zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań oraz społeczne zaangażowanie marek. Sektor Adhesive Technologies będzie się nadal rozwijał dzięki produktom i technologiom wyznaczającym przemysłowe standardy.

Transformacja cyfrowa jako źródło tworzenia nowej wartości dla klienta i konsumenta

Transformacja cyfrowa będzie źródłem korzyści i wartości dodanej dla naszych klientów i konsumentów. Chce zwiększyć zaangażowanie konsumentów i sprzedaż produktów konsumenckich w kanałach online poprzez rozbudowę istniejących i tworzenie nowych platform cyfrowych do budowania bezpośrednich relacji z konsumentami. W sektorze przemysłowym cyfryzacja zorientowana na klienta końcowego będzie służyła rozwojowi biznesu i usprawnieniom serwisu. Ponadto będziemy kontynuować proces kompleksowej integracji danych. To powinno na przykład pozwolić w szerszym stopniu wykorzystywać sztuczną inteligencję do tworzenia innowacyjnych i zindywidualizowanych rozwiązań. Będziemy również pozyskiwać i inwestować w rozwój cyfrowych talentów, w szczególności naukowców i inżynierów z doświadczeniem w branżach technologicznych. I wreszcie, chcemy skupić się na cyfryzacji biznesu i zwiększeniu jego efektywności. Całkowicie zreorganizujemy nasze cyfrowe środowisko, tworząc nową strukturę organizacyjną o nazwie "Digital Business". Pod koniec ubiegłego roku utworzyliśmy nowe stanowisko dyrektora ds. cyfryzacji i informacji (CDIO – Chief Digital and Information Officer). Zespoły ds. technologii cyfrowych i informatycznych w całym Henklu zostaną teraz połączone pod kierownictwem CDIO, który będzie podlegał bezpośrednio prezesowi zarządu.

Nowy "Digital Business" Henkla opiera się na dwóch filarach: pierwszy, czyli "Business Technology", który dba o wydajność oraz ciągłą optymalizację procesów biznesowych i systemów IT. Drugi filar to "Henkel Digital", nowa dedykowana jednostka do rozwijania zorientowanych na rynek pomysłów i innowacji. Pod tym szyldem planujemy utworzenie cyfrowych centrów innowacji w Berlinie, Dolinie Krzemowej i Azji.

Z wyłączeniem produktów klejowych, których pozostałości mogą wpływać na zdolność do recyklingu lub zanieczyszczać procesy recyklingu.

Nowe modele operacyjne – wydajne, szybkie i proste

Zmieniamy nasze modele działania w całej firmie tak, aby były one wydajne, szybkie i proste, oraz aby stale poprawiały konkurencyjność procesów i struktur. Dzięki nim możliwe będzie zacieśnianie relacji z klientami i konsumentami, szybsze podejmowanie decyzji i zwiększanie efektywności.

Położenie nacisku na kulturę współpracy i zaangażowanie zespołu

Silna kultura, wspólne wartości i jasne ramy współpracy w ramach całej organizacji są kluczem do przyszłego sukcesu Henkla. Pierwszym krokiem było wprowadzenie w 2019 roku nowych Leadership Commitments (Zobowiązań w Zakresie Przywództwa), obowiązujących wszystkich pracowników firmy na całym świecie. Planuje przyspieszyć transformację kultury organizacyjnej w oparciu o te zasady, wspierając rozwój kultury współpracy i zaangażowania, kształcąc kompetencje przyszłości naszych pracowników i umożliwiając im wszechstronny rozwój.