Strategia

Shaping our Future - Thumbnail

W Henklu kształtujemy naszą przyszłość kierując się długofalową strategią, wyrastającą z naszego celu i naszych wartości.

Przy jej pomocy i koncentrując nasze wysiłki na ukierunkowanym wzroście, odniesiemy sukces w latach 20-tych XXI wieku. W szczególności zapewnimy znaczący wzrost wartości dodanej dla klientów i konsumentów, dzięki czemu będziemy rozwijać się szybciej niż rynki, na których działamy, wzmocnimy naszą pozycję lidera zrównoważonego rozwoju oraz zapewnimy środowisko pracy, które pozwoli naszym pracownikom na wszechstronny rozwój zawodowy i osobisty. 

Główne założenia tej strategii to mocno konkurencyjne portfolio, przewaga konkurencyjna w obszarach innowacji, zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, modele operacyjne odpowiadające na wyzwania przyszłości oraz kultura współpracy i zaangażowanie pracowników.


ODNIEŚĆ SUKCES
W LATACH 20-TYCH XXI WIEKU PRZEZ

  • KONKURENCYJNE PORTFOLIO

  • PRZEWAGA KONKURENCYJNA: INNOWACYJNOŚĆ, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, TECHNOLOGIE CYFROWE

  • MODELE OPERACYJNE ODPOWIADAJĄCE NA WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI

  • KULTURA WSPÓŁPRACY I ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU

Ukształtowanie konkurencyjnego portfela marek

Jednym z najważniejszych działań jest aktywne zarządzanie portfelem marek. Wyselekcjonowaliśmy grupę marek i kategorii produktowych, reprezentujących głównie biznes konsumencki, o łącznej wartości sprzedaży przekraczającej miliard euro, z których około 50% zostanie zbytych lub ich produkcja zostanie zaniechana do 2021 roku. Ponadto integralną częścią naszej strategii pozostaną fuzje i przejęcia. Kluczowe kryteria przy przejęciach to dostępność, dopasowanie strategiczne i atrakcyjność finansowa potencjalnych celów. Wykorzystamy naszą doskonałą sytuację finansową do przeprowadzania znaczących przejęć. Zamierzamy umacniać wiodącą pozycję sektora Adhesive Technologies (dział klejów i technologii zabezpieczania powierzchni) na drodze przejęć. Równocześnie, jeśli chodzi o sektor produktów konsumenckich, skoncentrujemy się na kluczowych rynkach, kluczowych kategoriach, zagospodarowywaniu tzw. białych plam oraz wprowadzaniu nowych modeli biznesowych.

Szybszy rozwój innowacji dzięki zwiększonym inwestycjom

Chcemy przyspieszyć tempo wprowadzania innowacji. Służyć temu będzie zwiększenie nakładów i nowatorskie podejście: szersze wykorzystywanie cyfrowych narzędzi i analizy danych, by uzyskiwać lepszy sytuacyjny wgląd i szybciej wyciągać wnioski. Procesy decyzyjne w ramach całej organizacji mają przebiegać tak, aby w większym stopniu uwzględniały lokalną specyfikę poszczególnych rynków. Będziemy także wykorzystywać potencjał otwartych innowacji i crowdsourcingu pomysłów oraz w dalszym ciągu inwestować w inkubatory i centra innowacji. Umożliwi to wypracowanie znaczących innowacji we wszystkich trzech sektorach biznesowych. Innowacje i marki będą wspierane konsekwentnymi inwestycjami, szczególnie w kluczowych dla Henkla kategoriach i regionach. W związku z tym zobowiązujemy się do zwiększenia rozwojowych inwestycji w reklamę, technologie cyfrowe i IT o 350 mln euro w porównaniu z rokiem 2018.

Nacisk na zrównoważony rozwój: budowanie na dotychczasowych osiągnięciach i nowe ambitne cele

Bazując na dotychczasowych osiągnięciach i postępach w realizacji celów na rok 2020 i dalsze lata, zamierzamy położyć jeszcze większy nacisk na zrównoważony rozwój, aby zapewnić sobie przewagę konkurencyjną. Wyznaczyliśmy sobie kolejne cele. Chcemy do roku 2040 stać się firmą „klimatycznie pozytywną”. Po drodze do 2025 ograniczymy o 65% ślad węglowy naszych procesów produkcyjnych i - w ścisłym współdziałaniu z konsumentami, klientami i dostawcami - emisję CO2 wzdłuż łańcucha wartości o 100 milionów ton. Dążąc do gospodarki obiegu zamkniętego i eliminacji odpadów z tworzyw sztucznych, wyznaczyliśmy sobie na 2025 rok ambitne cele odnośnie opakowań: 100% naszych opakowań będzie zdatnych do recyklingu lub ponownego użycia*. Dążymy też do zmniejszenia o 50% zawartości pierwotnych tworzyw sztucznych (wytwarzanych na bazie surowców kopalnych) w opakowaniach naszych produktów konsumenckich. Chcemy również zwiększyć pozytywny wpływ naszej firmy na społeczności lokalne – będziemy pozyskiwać surowce wyłącznie w sposób zrównoważony, skorzystamy ze wsparcia i zaangażowania 50 tysięcy naszych pracowników – i w ten sposób zmienimy na lepsze życie 20 milionów ludzi na całym świecie do 2025 roku

Zrównoważony rozwój będzie mocno zakorzeniony we wszystkich działaniach firmy. Stanie się kluczowym punktem odniesienia dla strategii innowacji działów konsumenckich, które będą unowocześniać swoje portfolio produktów, kładąc nacisk na zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań oraz społeczne zaangażowanie marek. Sektor Adhesive Technologies będzie się nadal rozwijał dzięki produktom i technologiom wyznaczającym przemysłowe standardy.

Transformacja cyfrowa jako źródło tworzenia nowej wartości dla klienta i konsumenta

Transformacja cyfrowa będzie źródłem korzyści i wartości dodanej dla naszych klientów i konsumentów. Chce zwiększyć zaangażowanie konsumentów i sprzedaż produktów konsumenckich w kanałach online poprzez rozbudowę istniejących i tworzenie nowych platform cyfrowych do budowania bezpośrednich relacji z konsumentami. W sektorze przemysłowym cyfryzacja zorientowana na klienta końcowego będzie służyła rozwojowi biznesu i usprawnieniom serwisu. Ponadto będziemy kontynuować proces kompleksowej integracji danych. To powinno na przykład pozwolić w szerszym stopniu wykorzystywać sztuczną inteligencję do tworzenia innowacyjnych i zindywidualizowanych rozwiązań. Będziemy również pozyskiwać i inwestować w rozwój cyfrowych talentów, w szczególności naukowców i inżynierów z doświadczeniem w branżach technologicznych. I wreszcie, chcemy skupić się na cyfryzacji biznesu i zwiększeniu jego efektywności. Całkowicie zreorganizujemy nasze cyfrowe środowisko, tworząc nową strukturę organizacyjną o nazwie "Digital Business". Pod koniec ubiegłego roku utworzyliśmy nowe stanowisko dyrektora ds. cyfryzacji i informacji (CDIO – Chief Digital and Information Officer). Zespoły ds. technologii cyfrowych i informatycznych w całym Henklu zostaną teraz połączone pod kierownictwem CDIO, który będzie podlegał bezpośrednio prezesowi zarządu.

Nowy "Digital Business" Henkla opiera się na dwóch filarach: pierwszy, czyli "Business Technology", który dba o wydajność oraz ciągłą optymalizację procesów biznesowych i systemów IT. Drugi filar to "Henkel Digital", nowa dedykowana jednostka do rozwijania zorientowanych na rynek pomysłów i innowacji. Pod tym szyldem planujemy utworzenie cyfrowych centrów innowacji w Berlinie, Dolinie Krzemowej i Azji.

Z wyłączeniem produktów klejowych, których pozostałości mogą wpływać na zdolność do recyklingu lub zanieczyszczać procesy recyklingu.

Nowe modele operacyjne – wydajne, szybkie i proste

Zmieniamy nasze modele działania w całej firmie tak, aby były one wydajne, szybkie i proste, oraz aby stale poprawiały konkurencyjność procesów i struktur. Dzięki nim możliwe będzie zacieśnianie relacji z klientami i konsumentami, szybsze podejmowanie decyzji i zwiększanie efektywności.

Położenie nacisku na kulturę współpracy i zaangażowanie zespołu

Silna kultura, wspólne wartości i jasne ramy współpracy w ramach całej organizacji są kluczem do przyszłego sukcesu Henkla. Pierwszym krokiem było wprowadzenie w 2019 roku nowych Leadership Commitments (Zobowiązań w Zakresie Przywództwa), obowiązujących wszystkich pracowników firmy na całym świecie. Planuje przyspieszyć transformację kultury organizacyjnej w oparciu o te zasady, wspierając rozwój kultury współpracy i zaangażowania, kształcąc kompetencje przyszłości naszych pracowników i umożliwiając im wszechstronny rozwój.