Zarząd

Działalnością firmy Henkel, niemieckiej spółki akcyjnej, kieruje Zarząd. W jego skład wchodzą wspólnicy (komplementariusze ponoszący osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki) oraz mianowani członkowie.

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Komitet Akcjonariuszy współpracują ze sobą dla dobra spółki. Zarząd konsultuje z Komitetem Akcjonariuszy strategiczne kierunki rozwoju spółki oraz regularnie przedstawia Komitetowi Akcjonariuszy oraz Radzie Nadzorczej postępy w ich realizacji.

Zarząd Henkel Polska

Globalny Zarząd firmy Henkel