Zaangażowanie społeczne w Polsce

Zaangażowanie społeczne stanowi integralną część naszej odpowiedzialności jako przedsiębiorstwa. To tradycja silnie zakorzeniona w wartościach firmy.

Partnerzy naszych projektów

Od 2014 r., wypełniając zobowiązanie sygnatariusza Karty Różnorodności, współorganizujemy cykliczne, doroczne wydarzenie Kongres Różnorodności. To ogólnopolskie miejsce spotkań ekspertów i praktyków ze świata firm, NGOs, nauki i mediów, które stało się jednocześnie istotnym elementem w kalendarzu kluczowych inicjatyw CSR i HR w Polsce. Prezentowane są na nim różne spojrzenia na kwestie różnorodności oraz sposoby rozumienia i realizacji idei różnorodności w praktyce biznesowej i społecznej. Od 2014 r. w Kongresie uczestniczyło prawie 1500 osób budując społeczność profesjonalistów i profesjonalistek skupionych wokół takich fundamentalnych wartości, jak szacunek do drugiego człowieka, godność i równość. Sześć edycji Kongresu Różnorodności odbywało się stacjonarnie, zaś ostatnia siódma miała wyjątkową formułę online ze względu na trudny czas pandemii. Była to rekordowa edycja, w której udział wzięło 241 osób. Uczestnicy mogli spotkać się z uznanymi ekspertami, a dzięki formule wydarzenia oraz dostępności treści w języku angielskim i migowym organizatorom udało się dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Z myślą o osobach, które nie mogły być obecne na wydarzeniu, po Kongresie udostępnione zostały nagrania z sesji i paneli.

Kongres Różnorodności

Shaping Futures to międzynarodowa inicjatywa naszej marki Schwarzkopf Professional. Jej celem jest zwiększanie szans młodych osób na rynku pracy i zapewnienie im lepszej przyszłości poprzez oferowanie im kształcenia w kierunku zawodu stylisty fryzur. Projekt realizujemy w Polsce nieprzerwanie od 2014 r. W 2019 r. podopieczni Fundacji TEB wzięli udział w intensywnym dwutygodniowym kursie, podczas którego poznawali i rozwijali różnorodne techniki fryzjerskie oraz – co zostało przez nich szczególnie docenione – umiejętności komunikacyjne i interpersonalne przydatne w codziennej pracy z klientami. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymali możliwość odbycia stażu w jednym z partnerskich salonów fryzjerskich Schwarzkopf Professional w Polsce.

Świat Młodych Badaczy to międzynarodowy projekt edukacyjny, który realizujemy w Polsce od 2016 r. Jego celem jest zaszczepianie w uczniach szkół podstawowych (klasy 2-4) zainteresowania nauką oraz przedmiotami ścisłymi. Podczas interaktywnych warsztatów dzieci pod okiem wykwalifikowanych edukatorów samodzielnie wykonują proste eksperymenty naukowe, są zachęcane do zadawania pytań i poszukiwania właściwych odpowiedzi. Warsztaty uczą dzieci samodzielnego myślenia, dokładności oraz pracy zespołowej. Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymują broszurę edukacyjną z propozycjami kolejnych doświadczeń do przeprowadzenia w domu. Od początku trwania projektu w warsztatach wzięło udział ponad 7 290 dzieci z kilkudziesięciu szkół z Dzierżoniowa, Stąporkowa, Raciborza, Warszawy i okolicznych miejscowości. Ponadto w zajęciach wzięły udział dzieci ukraińskie z rodzin Henkel Ukraina przebywających w Polsce, którymi opiekuje się od wybuchu wojny Henkel Polska. We współpracy z Fundacją Polki Mogą Wszystko przygotowano także warsztaty dla kilkuset ukraińskich dzieci w 11 miastach.

Świat Młodych Badaczy

Świat Młodych Badaczy – Inicjatywa firmy Henkel


To wspólna inicjatywa Henkla i Fundacji Polki Mogą Wszystko, która została zainicjowana w 2005 roku. W ramach programu „Wiem, że warto się uczyć” przyznawane są stypendia naukowe wychowankom domów dziecka oraz podopiecznym rodzin zastępczych. Szanse edukacyjne tych dzieci oceniane są jako niższe, niż ich rówieśników pozostających pod stałą opieką rodziny. Dlatego też nadrzędnym celem programu „Wiem, że warto się uczyć” jest zmniejszanie nierówności w zakresie dostępu do edukacji. W dotychczasowych edycjach wsparcie finansowe otrzymali uczniowie osiągający najlepsze wyniki w nauce lub wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami w innych dziedzinach.  Otrzymane środki uczniowie mogą przeznaczyć m.in. na dofinansowanie zakupu potrzebnych sprzętów edukacyjnych, książek, korepetycji, pokrycie kosztów udziału w kursach (językowych, przygotowujących do egzaminów), czy innych wydatków związanych z rozwojem zainteresowań.

Do 2022 roku zostało przyznane 408 stypendiów finansowanych przez Henkla. Na pomoc stypendialną firma przeznaczyła dotychczas ponad 630.000 zł.

Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju to nasza globalna inicjatywa edukacyjna, której głównym zamierzeniem jest zwiększanie świadomości proekologicznej dzieci poprzez szkolenia prowadzone na zasadach wolontariatu pracowniczego przez pracowników firmy. Celem prelekcji, znanych w szkołach jako Akademia Przyjaciół Planety, jest uwrażliwienie dzieci na kwestie związane z troską o środowisko naturalne i wyczerpywanie się naturalnych zasobów Ziemi. W swoich interaktywnych prezentacjach edukatorzy koncentrują się przede wszystkim na pokazaniu uczniom przykładów proekologicznych zachowań, dzięki którym każdy z nas w prosty sposób może przyczyniać się do ograniczania zużycia wody czy energii. W Polsce projekt prowadzony jest od 2013 r., dotychczas wzięło w nim udział kilka tysięcy dzieci.

Persil wspiera osoby w kryzysie bezdomności oraz samotne matki i ich dzieci zagrożone przemocą oraz inne osoby potrzebujące m.in. uchodźców. Projekt Pralni Społecznie Odpowiedzialnych ma pomóc wyrównać szanse osobom dotkniętym kryzysem bezdomności. Jedną z największych barier dla osób bez dachu nad głową, które chcą wrócić do społeczeństwa, jest właśnie higiena. Marka w 2020 roku otworzyła pierwszą Pralnię Społecznie Odpowiedzialną w Gdańsku, kolejne pralnie powstały we Wrocławiu. 

Projekt jest realizowany razem z partnerami pozarządowymi: Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, Fundacją Społecznie Bezpieczni i Stowarzyszeniem Pomocy „Akson”. Zakupiono cały niezbędny sprzęt potrzebny do wyposażenia pralni oraz przekazano zapas środków piorących. Pralnie są niezwykle potrzebne, wyprane rzeczy liczone są w tonach. Od początku projektu z pralni skorzystało ponad 6000 osób i wyprano ponad 23 tony odzieży i okryć (w tym 7 ton odzieży uchodźców z Ukrainy).

Press room

„Lekcja Nieśmiecenia” to kampania edukacyjna, która wspiera szkoły w procesie edukacji ekologicznej, związanej z segregacją odpadów. Ma na celu przekazanie dzieciom praktycznej wiedzy z zakresu ekologii oraz wyrabianie w nich właściwych zachowań i nawyków. Akcję „Lekcja Nieśmiecenia” wspierają marki kosmetyczne z portfolio firmy takie jak: Syoss, Taft, Schauma, Gliss, Fa i Nature Box. To marki zaangażowane społecznie, które zrównoważony rozwój mają wpisany w swoje DNA. W pierwszej i drugiej edycji projektu wzięło udział ponad 500 szkół podstawowych.

Press Room

Partnerzy naszych projektów

Zaagażowanie naszych marek

Pobierz więcej