REGENERACJA PLANETY

Pole lawendowe

Henkel jest w trakcie transformacji środowiskowej modelu działalności. Aby osiągnąć ten cel, zamierzamy przekształcić nasze procesy, produkty i wykorzystanie surowców w kierunku efektywnego gospodarowania zasobami. Dążymy do neutralności klimatycznej. Koncentrujemy się na działaniach ograniczających zmiany klimatyczne, gospodarce obiegu zamkniętego oraz ochronie przyrody i różnorodności biologicznej.

Klimat

Stać się firmą neutralną klimatycznie poprzez dekarbonizację naszych działań i surowców.

Zmiana klimatu jest jednym z największych globalnych wyzwań naszych czasów. Jesteśmy zaangażowani w realizację celu 1,5 stopnia (Paris Climate Agreement). Bierzemy pod uwagę zmiany klimatyczne i ich wpływ na zrównoważony rozwój oraz zarządzanie ryzykiem.

Mając na uwadze potrzebę redukcji emisji i dekarbonizacji gospodarki, dążymy do tego, aby do 2030 r. nasze zakłady produkcyjne osiągnęły dodatni bilans gazów cieplarnianych. Ponadto wyznaczymy ścieżkę zerowej emisji netto dla naszych emisji w łańcuchu wartości, co będzie naszym wkładem w ochronę klimatu.

Obieg zamknięty

Wspieranie obiegu zamkniętego poprzez nasze produkty, opakowania i technologie.

Oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużycia ograniczonych zasobów naturalnych i kopalnych oraz rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym są kluczowe dla ochrony klimatu.

W Henklu jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności związanej z opakowaniami. Jesteśmy zaangażowani w promowanie zrównoważonego rozwoju i realizujemy to zobowiązanie poprzez zestaw ambitnych celów. Nasza strategia opiera się na koncepcji gospodarki obieg zamkniętego i koncentruje się na wykorzystaniu materiałów pochodzących ze zrównoważonych źródeł oraz inteligentnym projektowaniu opakowań w celu zamknięcia obiegu. Współpracujemy z organizacjami z całego łańcucha opakowań, aby osiągnąć postęp w zakresie recyklingu.

Henkel wdraża recykling w obieg zamkniętym w swoje procesy produkcyjne. Firma efektywne zarządza odpadami swoich zakładach.

Przyroda

Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem lasów, gruntów i wody oraz zapewnienie odpowiedzialnego zarządzania zasobami.

Rosnąca konsumpcja i niedobór zasobów spowodowany zwiększającą się globalną populacją i przyspieszoną działalnością gospodarczą wywierają coraz większą presję na ekosystemy. Negatywne skutki są już odczuwalne: według raportu opublikowanego przez IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), działalność człowieka zagraża wyginięciem prawie miliona gatunków.

Ochrona różnorodności gatunkowej i biologicznej jest istotna dla Henkla. Nienaruszone ekosystemy i bioróżnorodność gleby są podstawą zrównoważonego rolnictwa i surowców wykorzystywanych w produkcji. Nasza strategia zrównoważonego rozwoju ma na celu ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej - ze szczególnym uwzględnieniem lasów, gruntów i wody. Stosujemy te zasady w naszych zakładach i promujemy odpowiedzialne zarządzanie surowcami oraz stosowanie składników opartych na surowcach odnawialnych.