04.03.2024  Düsseldorf / Niemcy

Henkel przedstawia raport zrównoważonego rozwoju za 2023 r.

Henkel: znaczny postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju

  • Działania na rzecz klimatu:
    • redukcja emisji CO2 z produkcji o 61%
    • wzrost udziału zakupionej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 89%
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym: wzrost udziału tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu we wszystkich spółkach Grupy Henkel na świecie do 19%
  • Zasoby naturalne: dziesięć lat współpracy z Solidaridad na rzecz zrównoważonej produkcji oleju palmowego (oleju z ziaren palmowych)
  • Równe prawa obu płci: wprowadzenie nowych zasad dotyczących urlopu rodzicielskiego niezależnie od płci rodzica
  • Zrównoważone rozwiązania: dalszy rozwój portfolio produktowego
  • Zaangażowanie pracowników: rozszerzenie zakresu programu „Sustainability at Heart”

Henkel opublikował dziś raport zrównoważonego rozwoju za rok obrotowy 2023, prezentując postępy we wdrażaniu globalnej strategii zrównoważonego rozwoju firmy, w szczególności w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz promowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Spółka kontynuowała też systematyczne wysiłki w kierunku stworzenia bardziej zrównoważonego portfolio produktowego i dalej rozwijała program angażowania pracowników.

– Zrównoważony rozwój to filar przyjętej przez nas strategii ukierunkowanego wzrostu – mówi Carsten Knobel, prezes zarządu Henkel. – W trudnych czasach, z jakimi mamy obecnie do czynienia, zrównoważone działania są ważniejsze niż kiedykolwiek. Dlatego nieustannie pracujemy nad realizacją naszych celów i z dumą mogę stwierdzić, że w 2023 r. ponownie poczyniliśmy duże postępy w tym zakresie. Doskonałe wyniki osiągane w ratingach ESG przyznawanych przez czołowe instytucje, na przykład otrzymanie przez nas po raz kolejny certyfikatu EcoVadis Platinum, pokazują, że jesteśmy na dobrej drodze i że nasze osiągnięcia są dostrzegane.

– W ubiegłym roku skupiliśmy się na realizacji podjętych zobowiązań w obszarze ochrony środowiska i oddziaływania społecznego – dodaje Sylvie Nicol, członkini Zarządu Henkel odpowiedzialna za zasoby ludzkie, infrastrukturę i zrównoważony rozwój. – Chciałabym zwrócić uwagę na znaczące osiągnięcia Henkla, jeżeli chodzi o zapewnienie zaopatrzenia w kluczowe surowce z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, na przykład pozyskiwanie oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych posiadających odpowiednie certyfikaty. W istotny sposób przyczyniamy się też do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym w obu sektorach biznesowych. Z kolei w ramach dalszych działań związanych z kwestiami równościowymi wprowadziliśmy dla wszystkich pracowników firmy na całym świecie możliwość korzystania z urlopu rodzicielskiego niezależnie od płci rodzica.

Znaczna poprawa wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju

2030+ Sustainability Ambition Framework jasno określa zamierzenia i ambicje firmy Henkel w kwestiach środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym. W ubiegłym roku spółka poczyniła znaczny postęp w obszarze działań ochraniających klimat, zmniejszając całkowitą emisję CO2 z procesów produkcyjnych o 61% na tonę produktu (w porównaniu z rokiem bazowym 2010) i jednocześnie zwiększając udział zakupionej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 89%. W 2023 r. wprowadzono zmiany pozwalające na zapewnienie neutralności pod względem emisji CO2 w procesach produkcyjnych w 14 kolejnych zakładach. Bazując na osiągniętej redukcji emisji CO2 związanej z surowcami i opakowaniami o 17% (na tonę produktu, w porównaniu z rokiem bazowym 2017), Henkel opracował również ścieżkę dojścia do neutralności emisyjnej dla wszystkich kategorii emisji.

Ważnym celem firmy jest promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Udział tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w produkcji opakowań towarów konsumpcyjnych Henkllawzrósł we wszystkich spółkach Grupy Henkel na świecie do 19%. Za doskonały przykład może posłużyć podwojenie udziału materiałów z recyklingu w całym europejskim portfolio uniwersalnych detergentów w płynie, takich jak np. Persil, do poziomu 50%.

Henkel kontynuował również działania na rzecz ochrony zasobów naturalnych, w tym w obszarze odpowiedzialnego wykorzystania surowców, takich jak olej palmowy i olej z ziaren palmowych. Pod koniec 2023 r. spółka była w stanie pokryć 96% swojego globalnego zapotrzebowania, zaopatrując się w olej palmowy (z ziaren palmowych) posiadający certyfikat zrównoważonego rozwoju, a wskaźnik identyfikowalności pozwalający prześledzić drogę surowca aż do tłoczni wyniósł 89%. Istotne zaangażowanie Henkla we wspieranie drobnych producentów surowca w produkcji oleju palmowego dobrze ilustruje fakt, że w ubiegłym roku firma obchodziła dziesiątą rocznicę rozpoczęcia współpracy z organizacją Solidaridad. Ze wspólnych inicjatyw realizowanych z jej udziałem skorzystało już 39 tys. drobnych rolników. W najbliższych latach współpraca ta będzie dalej rozwijana w ramach konkretnych projektów, w tym w Kolumbii i Indonezji.

W obszarze różnorodności, równości i inkluz Henkel stawia sobie za cel osiągnięcie parytetu płci na wszystkich szczeblach zarządczych do 2025 r. W ubiegłym roku odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych wzrósł do 39,5%. W ramach działań promujących równe prawa i rozwiązania przyjazne rodzinie firma wprowadziła program urlopów rodzicielskich, z których mogą korzystać zarówno matki, jak i ojcowie, gwarantujący wszystkim pracownikom spółek Grupy Henkel na świecie osiem tygodni pełnopłatnego urlopu rodzicielskiego wyłącznie w oparciu o kryterium bycia opiekunem dziecka.

Bardziej zrównoważone portfolio produktów

W minionym roku Henkel kontynuował działania mające na celu modyfikację swojego portfolio produktowego. Przykładem tego rodzaju inicjatyw jest projekt realizowany w sektorze biznesowym Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu). W sektorze tym opracowano wewnętrzną metodologię oceny, aby zapewnić większą przejrzystość w zakresie zrównoważonego rozwoju swojego portfolio produktów. Wyniki oceny są brane pod uwagę przy zarządzaniu portfolio i ułatwiają wprowadzanie nowych rozwiązań umożliwiających redukcję emisji i przyczyniających się do tworzenia gospodarki obiegu zamkniętego.

W sektorze biznesowym Consumer Brands (marki konsumenckie) w 2023 r. Henkel uruchomił program „Zaczynając od siebie”. Jego założeniem jest wspieranie konsumentów w używaniu produktów w sposób bardziej efektywny i pozwalający na oszczędzanie zasobów dzięki prostym wskazówkom behawioralnym dotyczącym życia codziennego, na przykład stosowania programu ECO w pralkach.

Potwierdzenie osiągnięć i postępu w zakresie zrównoważonego rozwoju przez zewnętrzne instytucje

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2023 r. osiągnięcia Henkla w zakresie zrównoważonego rozwoju zostały docenione przez kilka agencji ratingowych, w tym m.in. EcoVadis oraz Sustainalytics. Ta pierwsza zaliczyła Henkla do 1% najwyżej ocenianych spółek.

Rozszerzenie globalnego programu angażowania pracowników

Realizując wdrożony w 2022 r. w spółkach Grupy Henkel na całym świecie program „Sustainable at Heart”, firma dąży do dalszego zwiększania zaangażowania swoich pracowników w zrównoważony rozwój. W 2023 r. m.in. rozszerzono ofertę edukacyjną, dzięki czemu ponad 10 000 pracowników wzięło już udział w szkoleniu podstawowym, które jest dostępne w wielu językach przez Internet (e-learning), a także w nowo opracowanym formacie dla pracowników produkcyjnych. Oferowane są również intensywne kursy oraz nowy program Sustainability Incubator Lab, dający pracownikom możliwość rozwijania własnych pomysłów dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Informacje prasowe (167,84 KB)
Dorota Strosznajder Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska +48-22-56-56-665 dorota.strosznajder@henkel.com Pobierz wizytówkę Dodaj do ulubionych