09.11.2023  Düsseldorf / Niemcy

Kontynuacja dynamiki wzrostu w III kwartale

Henkel podnosi prognozę wyników na 2023 r.:

 • Przychody ze sprzedaży Grupy: ok. 5,4 mld euro, wzrost przychodów w ujęciu orga-nicznym o  2,8%
 • Wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym za sprawą wyników obu sektorów biznesowych:
  • Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technolo-gie dla przemysłu): wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym o 0,8%
  • Consumer Brands (marki konsumenckie): wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym aż o 6,2%
 • Nabywając spółkę Critica Infrastructure, sektor Adhesive Technologies stawia na wzrost poprzez transakcje połączeń i przejęć.
 • Sektor biznesowy Consumer Brands (marki konsumenckie): proces integracji reali-zowany ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do planu – oczekuje się, że ponad 80% zamierzonych oszczędności zostanie osiągniętych przed końcem 2023 r.
 • Podniesienie prognozy wyników na rok obrotowy 2023:
  • Wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym: od 3,5% do 4,5% (wcze-śniejsza prognoza: od 2,5% do 4,5%)
  • Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT): od 11,5% do 12,5% (wcze-śniejsza prognoza: od 11,0% do 12,5%)
  • Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS): wzrost w przedziale od 15% do 25% przy stałych kursach wymiany (wcześniejsza prognoza: od 5% do 20%)

W trzecim kwartale 2023 r. Henkel odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie Grupy w wysokości ok. 5,4 mld euro oraz wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym o 2,8%. Wzrost ten był spowodowany utrzymującym się wysokim poziomem cen w związku ze znacznie wyższymi cenami surowców w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wolumen sprzedaży był ujemny, ale wykazał zauważalną poprawę w stosunku do drugiego kwartału. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży spadły o 9,0% w porównaniu z poprzednim kwartałem, głównie ze względu na zakończenie działalności gospodarczej w Rosji w drugim kwartale oraz niekorzystny wpływ różnic kursowych.

- Pomimo utrzymującego się trudnego otoczenia rynkowego udało nam się utrzymać tempo wzrostu w trzecim kwartale za sprawą wyników odnotowanych przez oba sektory biznesowe. Z tego względu w dniu dzisiejszym podnosimy prognozę wyników na bieżący rok obrotowy. Szczególnie w wypadku skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną spodziewamy się obecnie znacznego wzrostu w przedziale od 15% do 25% przy założeniu niezmienionych kursów wymiany - powiedział Carsten Knobel, prezes zarządu Henkel. - Ponadto wzmocniliśmy portfel sektora biznesowego Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) dzięki atrakcyjnej akwizycji, której realizacja potwierdza bardziej wyraźne skupienie się Henkla na rozwoju poprzez transakcje połączeń i przejęć. Dodatkowo realizujemy z wyprzedzeniem założony harmonogram integracji sektora biznesowego Consumer Brands (marki konsumenckie), który to proces stanowi największą transformację naszej firmy w ostatnich dziesięcioleciach.

Przychody ze sprzedaży w podziale na sektory biznesowe

Pomimo utrzymującego się osłabienia popytu na niektórych rynkach końcowych istotnych dla Henkla, w trzecim kwartale sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) odnotował dodatni wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym za sprawą wyników obszarów biznesowych Mobility & Electronics (produkty dla branży mobilności i branży elektronicznej) oraz Craftsmen, Construction & Professional (produkty dla branży rzemieślniczej, budowlanej i klientów profesjonalnych). Bardzo duży wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym w sektorze biznesowym Consumer Brands (marki konsumenckie), który od początku roku funkcjonuje w nowej konfiguracji, był rezultatem wyników odnotowanych przez globalne obszary biznesowe Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) oraz Hair (kosmetyki do pielęgnacji włosów).

- W obu sektorach biznesowych w trzecim kwartale nastąpiła wyraźna poprawa wolumenu sprzedaży w porównaniu z poprzednim kwartałem, co potwierdza nasze oczekiwania, jakie sformułowaliśmy przy okazji publikacji wyników za pierwszą połowę roku. A w następnym kwartale spodziewamy się dalszej poprawy - dodał Carsten Knobel.

Ponadto Henkel w trzecim kwartale odnotował dalszy istotny postęp w realizacji strategicznego planu rozwoju. Poprzez przejęcie Critica Infrastructure Henkel pozyskał atrakcyjną firmę na potrzeby działalności portfela sektora biznesowego Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) w celu stworzenia bazy dla dalszego rozwoju: Critica jest wyspecjalizowanym dostawcą innowacyjnych rozwiązań do naprawy i zbrojenia kompozytów stosowanych w wielu gałęziach przemysłu. W sektorze biznesowym Consumer Brands (marki konsumenckie) integracja w zakresie segmentów konsumenckich przebiega szybciej niż zakładano. Ponad 80% oszczędności netto w wysokości około 250 mln EUR, których osiągnięcie w pierwszym etapie zakładano do końca 2024 r., ma zostać zrealizowanych jeszcze przed końcem 2023 r. Ponadto spółka ściśle koncentruje swój portfel marek konsumenckich na markach i produktach charakteryzujących się wysoką marżą i dużym potencjałem wzrostu.

- W trzecim kwartale konsekwentnie realizowaliśmy nasze priorytetowe cele strategiczne w obu sektorach biznesowych. Kontynuujemy zatem generowanie dalszego wzrostu i umacnianie naszej czołowej pozycji rynkowej na świecie - stwierdził Carsten Knobel.

Wyniki sprzedaży Grupy

Przychody ze sprzedaży Grupy w trzecim kwartale 2023 r. wyniosły 5,440 mld EUR, co oznacza spadek o 9,0% w ujęciu nominalnym w stosunku do trzeciego kwartału roku ubiegłego. Wpływ transakcji przejęć i zbycia aktywów, w tym wpływ sprzedaży działalności w Rosji, spowodował spadek przychodów ze sprzedaży o -5.5%. Wpływ różnic kursowych na przychody ze sprzedaży również był niekorzystny i doprowadził do ich spadku o -6,3%. W ujęciu organicznym (tj. po korekcie o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęć/zbycia aktywów) przychody ze sprzedaży wzrosły o 2.8%. Na wzrost ten wpływ miały niezmiennie wysokie ceny w obu sektorach biznesowych. Wolumen sprzedaży spadł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast w porównaniu z drugim kwartałem 2023 r. odnotowany został zauważalny wzrost wielkości sprzedaży w obu sektorach biznesowych.

Przychody ze sprzedaży w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. wyniosły 16,366 mld EUR, co stanowi spadek w ujęciu nominalnym o 3.1%. W ujęciu organicznym Henkel odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży aż o 4.1%, na co wpływ miał dwucyfrowy wzrost cen.

Na wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym w trzecim kwartale wpływ miał region Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej oraz region IMEA (Indie, Bliski Wschód i Afryka). Natomiast w regionie Azji i Pacyfiku odnotowany został spadek przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym, głównie ze względu na trudną sytuację rynkową panującą w Chinach.

Bardzo wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym odnotowany przez firmę Henkel w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. był rezultatem wyników notowanych we wszystkich regionach z wyjątkiem Azji i Pacyfiku.

Wyniki sprzedaży sektora biznesowego Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu)

W III kwartale 2023 r. sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 2,711 mld EUR (rok wcześniej: 2,995 mld EUR). W ujęciu nominalnym stanowi to spadek o 9,5%. W ujęciu organicznym (tj. po korekcie o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęć/zbycia) przychody ze sprzedaży wzrosły o 0,8% w rezultacie znacznego podniesienia cen. Wolumen sprzedaży był natomiast niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, ponieważ popyt na niektórych istotnych rynkach końcowych pozostawał na słabym poziomie. Wpływ transakcji przejęć i zbycia aktywów przyczynił się do spadku przychodów ze sprzedaży o 3,8% . Wpływ kursów wymiany walut dodatkowo obniżył przychody ze sprzedaży o 6,5%.

W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 r. sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) odnotował spadek przychodów ze sprzedaży w ujęciu nominalnym o 3,3% do 8,186 mld EUR. W ujęciu organicznym sektor ten odnotował wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 3,3% w rezultacie wyższych cen.

Dodatni wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym w trzecim kwartale odnotowany został dzięki obszarom biznesowym Mobility & Electronics (produkty dla branży mobilności i branży elektronicznej) oraz Craftsmen, Construction & Professional (produkty dla branży rzemieślniczej, budowlanej i klientów profesjonalnych). W obszarze Mobility & Electronics (produkty dla branży mobilności i branży elektronicznej) odnotowano bardzo wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym w wysokości 4,6%. Wzrost ten został osiągnięty za sprawą wyników w obszarze Automotive (produkty dla branży motoryzacyjnej), natomiast w obszarze Electronics (produkty dla branży elektronicznej) odnotowano spadek sprzedaży ze względu na utrzymujący się niski popyt. W obszarze Industrial (produkty dla przemysłu) odnotowano dodatni wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym. W obszarze biznesowym Packaging & Consumer Goods (produkty dla branży opakowań i towarów konsumpcyjnych) odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym o 5,0%, przy czym sprzedaż zmniejszyła się zarówno w obszarze Consumer Goods, jak i w obszarze Packaging. Spadek ten spowodowany był zarówno zmniejszeniem popytu, jak i wysokimi wynikami osiągniętymi w okresie przed 2023. W obszarze biznesowym Craftsmen, Construction & Professional (produkty dla branży rzemieślniczej, budowlanej i klientów profesjonalnych) wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym wyniósł 2,8% dzięki wynikom odnotowanym przez obszary Construction (produkty dla branży budowlanej) oraz Consumer & Craftsmen (produkty konsumenckie i produkty dla branży rzemieślniczej). Natomiast obszar biznesowy General Manufacturing & Maintenance (produkcja ogólna i utrzymanie) odnotował niewielki spadek w związku z osłabieniem popytu.

W trzecim kwartale sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) odnotował zróżnicowane wyniki w poszczególnych regionach. W Europie wystąpił niewielki spadek przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym. W tym regionie wzrost w obszarach biznesowych Mobility & Electronics (produkty dla branży mobilności i branży elektronicznej) oraz Craftsmen, Construction & Professional (produkty dla branży rzemieślniczej, budowlanej i klientów profesjonalnych) nie był w stanie zrekompensować spadku sprzedaży odnotowanego w obszarze biznesowym Packaging & Consumer Goods (produkty dla branży opakowań i towarów konsumpcyjnych). W Ameryce Północnej odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym, głównie za sprawą obszaru Mobility & Electronics (produkty dla branży mobilności i branży elektronicznej). Sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnął dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym w regionie IMEA (Indie, Bliski Wschód i Afryka) za sprawą wyników odnotowanych przez wszystkie obszary biznesowe. Wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym był bardzo wysoki w regionie Ameryki Łacińskiej dzięki obszarom biznesowym Mobility & Electronics (produkty dla branży mobilności i branży elektronicznej) oraz Packaging & Consumer Goods (produkty dla branży opakowań i towarów konsumpcyjnych). Natomiast region Azji i Pacyfiku zanotował spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, ponieważ wszystkie obszary biznesowe zostały dotknięte w szczególności trudnymi warunkami panującymi na rynku chińskim.

Wyniki sprzedaży sektora biznesowego Consumer Brands (marki konsumenckie)

W trzecim kwartale 2023 r. sektor biznesowy Consumer Brands (marki konsumenckie) osiągnął przychody ze sprzedaż na poziomie 2,695 mld EUR, co oznacza spadek w ujęciu nominalnym o 7,6% w porównaniu z trzecim kwartałem roku ubiegłego. W ujęciu organicznym (tj. po korekcie o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęć/zbycia) przychody ze sprzedaży wzrosły o 6,2% w rezultacie dwucyfrowego wzrostu cen. Jednocześnie nastąpił spadek wolumenów sprzedaży, częściowo na skutek działań podjętych w celu optymalizacji portfela. Różnice kursowe spowodowały spadek przychodów ze sprzedaży o 6,3%, natomiast niekorzystny wpływ transakcji przejęć/zbycia spowodował ich spadek o 7,5%.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. przychody ze sprzedaży w sektorze biznesowym Consumer Brands (marki konsumenckie) wyniosły 8,060 mld EUR i zmniejszyły się o 2,3% w ujęciu nominalnym w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W ujęciu organicznym przychody ze sprzedaży wzrosły o 5,9% w rezultacie podwyżek cen.

Obszar biznesowy Laundry & Home Care (środki piorące i środki czystości) odnotował w trzecim kwartale bardzo wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 5,8%. Obszar Laundry Care (środki piorące) odnotował bardzo wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym głównie dzięki znaczącemu dwucyfrowemu wzrostowi sprzedaży w kategorii Fabric Care (środki do pielęgnacji tkanin). Obszar Home Care (środki czystości) również odnotował bardzo wysoki wzrost, głównie dzięki znacznemu wzrostowi sprzedaży w kategorii Toilet Care (artykuły sanitarne do toalet).

W obszarze biznesowym Hair (kosmetyki do pielęgnacji włosów) w trzecim kwartale dynamika przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym była wysoka, na poziomie 8,9%. W tym obszarze biznesowym segment produktów konsumenckich odnotował dwucyfrowy wzrost dzięki wynikom w kategorii Hair Styling (kosmetyki do stylizacji włosów) i Hair Care (kosmetyki do pielęgnacji włosów). Bardzo wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym nastąpił także w kategorii produktów dla branży fryzjerskiej.

Pozostałe Obszary Biznesowe Consumer Brands odnotowały w trzecim kwartale nieznaczny spadek sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 0,6%, również w wyniku działań dotyczących portfela.

Z punktu widzenia wyników osiągniętych w poszczególnych regionach w trzecim kwartale 2023 r. sektor biznesowy Consumer Brands (marki konsumenckie) osiągnął w Europie istotny wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym, przede wszystkim dzięki obszarowi biznesowemu Hair (kosmetyki do pielęgnacji włosów). W regionie Ameryki Północnej odnotowano bardzo wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym dzięki wynikom osiągniętym we wszystkich obszarach biznesowych. Przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym wzrosły również bardzo istotnie w regionie Ameryki Łacińskiej, głównie dzięki obszarowi biznesowemu Hair (kosmetyki do pielęgnacji włosów). Region IMEA (Indie, Bliski Wschód i Afryka) osiągnął dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym za sprawą wyników odnotowanych przez obszary biznesowe Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) oraz Hair (kosmetyki do pielęgnacji włosów). Natomiast w regionie Azji i Pacyfiku odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego ze względu na wpływ pogorszenia sytuacji rynkowej na obszar biznesowy Hair (kosmetyki do pielęgnacji włosów), w szczególności w Chinach.

Sytuacja majątkowa i finansowa Grupy

W porównaniu do stanu z 30 czerwca 2023 r. w omawianym okresie nie wystąpiły istotne zmiany w sytuacji majątkowej i finansowej Grupy.

Prognoza wyników Grupy Henkel

Na podstawie danych dotyczących działalności w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. oraz założeń dotyczących końca roku obrotowego Zarząd Henkel AG & Co. KGaA podjął decyzję o podniesieniu prognozy na rok obrotowy 2023.

Obecnie oczekuje się, że wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym Grupy Henkel ukształtuje się w przedziale od 3,5% do 4,5% (wcześniejsza prognoza: od 2,5% do 4,5%). W wypadku sektora biznesowego Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) obecnie przewiduje się, że wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym wyniesie od 2,5% do 3,5% (wcześniejsza prognoza: od 2,0% do 4,0%), a w wypadku sektora biznesowego Consumer Brands (marki konsumenckie) – od 5,0% do 6,0% (wcześniejsza prognoza: od 3,0% do 5,0%).

Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) Grupy Henkel ukształtuje się w przedziale od 11,5% do 12,5% (wcześniejsza prognoza: od 11,0% do 12,5%). W wypadku sektora biznesowego Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) obecnie przewiduje się, że skorygowana rentowność sprzedaży wyniesie od 14,0% do 15,0% (wcześniejsza prognoza: od 13,5% do 15,0%), a w wypadku sektora biznesowego Consumer Brands (marki konsumenckie) – od 10,0% do 11,0% (wcześniejsza prognoza: od 9,5% do 11,0%).

W wypadku skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną (EPS) przy założeniu niezmienionych kursów wymiany prognozowany przedział został podniesiony do od 15,0% do 25,0% (wcześniejsza prognoza: od 5,0% do 20,0%).

Ponadto Henkel zaktualizował następujące prognozy dotyczące 2023 r.:

 • Koszty restrukturyzacji wyniosą ok. 300 mln EUR (wcześniejsza prognoza: od 300 do 350 mln EUR).
 • Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne wyniosą około 650 mln EUR (wcześniejsza prognoza: od 650 do 750 mln EUR).

Bez zmian pozostają następujące prognozy dotyczące 2023 r.:

 • Wpływ różnic kursowych na przychody ze sprzedaży: negatywny wpływ na średnim poziomie jednocyfrowym1
 • Wpływ transakcji połączeń i przejęć na przychody ze sprzedaży: negatywny wpływ na średnim poziomie jednocyfrowym2
 • Ceny materiałów bezpośrednich: wzrost na niskim poziomie jednocyfrowym1

Zmiana struktury sprawozdawczości od pierwszego kwartału 2023 r.

W świetle zmiany struktury sprawozdawczości obowiązującej od pierwszego kwartału 2023 r. (zob. raport Henkel za pierwszą połowę 2023 r., s. 5), dane liczbowe za rok obrotowy dla sektora bizneso-wego Consumer Brands, dla obszarów biznesowych w ramach dwóch sektorów biznesowych oraz dla Europy, regionu IMEA (Indie, Bliski Wschód i Afryka) i regionu Azji i Pacyfiku odzwierciedlają w każdym przypadku nową strukturę.

Uwaga: Wartości w niniejszym dokumencie zostały zaokrąglone. Suma poszczególnych wartości może różnić się od podanych wyników ogółem.


1W porównaniu do średniej z roku poprzedniego.
2W tym wpływ zakończenia działalności w Rosji.

Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłego rozwoju działalności, wyników finansowych i innych zdarzeń mających znaczenie dla Henkel, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości charakteryzują się użyciem słów takich, jak „oczekiwać”, „zamierzać”, „planować”, „przewidywać”, „uważać”, „szacować” i podobnych wyrażeń. Stwierdzenia te sformułowane są na podstawie aktualnych założeń i szacunków zarządu Henkel AG & Co. KGaA. Stwierdzeń dotyczących przyszłości nie należy jednak traktować jako gwarancji, że określone założenia czy oczekiwania okażą się trafne. Faktyczne przyszłe wyniki spółki Henkel AG & Co. KGaA i jej podmiotów powiązanych uzależnione są od szeregu czynników ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą one istotnie odbiegać (in plus lub in minus) od wyników wskazanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Na wiele z tych czynników, np. przyszłą sytuację gospodarczą czy działania konku-rencji i innych uczestników rynku, Henkel nie ma wpływu, a ich dokładne przewidzenie nie jest możliwe. Henkel nie zamierza ani nie podejmuje się aktualizować stwierdzeń dotyczących przyszłości.

Niniejszy dokument zawiera dodatkowe wskaźniki finansowe, które nie zostały zdefiniowane wyraźnie w obowiązujących zasadach sprawozdaw-czości finansowej i które stanowią lub mogą stanowić alternatywne mierniki wyników. Takie dodatkowe wskaźniki finansowe nie powinny być analizowane w oderwaniu od wskaźników prezentujących aktywa netto, sytuację finansową lub wyniki działalności Henkel, które zostały przedsta-wione zgodnie z obowiązującymi zasadami sprawozdawczości finansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki, ani traktowane jako alternatywa dla tych wskaźników. Podobnie nazwane alternatywne pomiary wyników podawane lub opisywane przez inne spółki mogą być obliczane w inny sposób.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty sprzedaży lub zaproszenia do składania ofert nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych.