07.03.2023  Düsseldorf / Niemcy

Henkel publikuje raport zrównoważonego rozwoju za 2022 r.

Henkel notuje postępy w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju – firma chroni klimat i angażuje się społecznie

  • Ochrona klimatu: udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii na potrzeby produkcji wzrósł do 70 proc., co oznacza redukcję emisji CO2 o 55 proc. (na tonę produktu)
  • Gospodarka cyrkularna: firma osiągnęła postęp w zakresie wprowadzania do obrotu opakowań w 100 proc. nadających się do recyklingu i ponownego wykorzystania
  • Zaangażowanie społeczne: program solidarnościowy o wartości 6 mln euro przeznaczony na pomoc ofiarom wojny na Ukrainie
  • Ambicje dotyczące parytetu płci: dalsze zwiększanie udziału kobiet w zajmowaniu stanowisk kierowniczych
  • "Sustainability Pioneers": skuteczne wdrożenie globalnego programu angażowania pracowników

Henkel opublikował dziś swój 32 Raport Zrównoważonego Rozwoju, przedstawiający wyniki i postępy w realizacji strategii i celów zrównoważonego rozwoju. W bardzo trudnym otoczeniu rynkowym firmie udało się, między innymi, osiągnąć postęp w obszarze zrównoważonego rozwoju w wielu kluczowych wymiarach, w szczególności poprzez dalszą redukcję emisji CO2 i zwiększenie zaangażowania społecznego.

Sięgając pamięcią wstecz, nie mogę sobie przypomnieć roku, w którym środowisko biznesowe byłoby dla naszej firmy tak wymagające jak ubiegłoroczne. Wojna na Ukrainie głęboko nami wstrząsnęła i ma daleko idące konsekwencje. Ukształtowała otoczenie gospodarcze, wywołała kryzys energetyczny i wzrost cen surowców. I choć czasy są trudne, tym ważniejszym staje się zrównoważony rozwój i wypełnianie naszych obowiązków wobec środowiska i społeczeństwa. Pomimo wyzwań udało nam się poczynić widoczne postępy w realizacji ambitnych celów zrównoważonego rozwoju. Tym samym chciałbym podziękować 50 tysiącom pracowników Henkla na całym świecie za ich trud i zaangażowanie – powiedział Carsten Knobel, prezes zarządu Henkla.

W 2022 r., zwiększyliśmy wykorzystanie energii odnawialnej, robiąc kolejny krok na drodze ku pozytywności klimatycznej procesów produkcyjnych w 2030 r. - dodała Sylvie Nicol, członek zarządu Henkla, odpowiedzialna za zasoby ludzkie i zrównoważony rozwój. Osiągnęliśmy także  postęp w dążeniu do parytetu płci. Odsetek kobiet zajmujących stanowiska kierownicze wzrósł w 2022 roku do 38,7 procent. Jesteśmy gotowi do dalszych działań i wdrażania programów, które pozwolą nam w pełni wykorzystać potencjał naszej różnorodności.

Udoskonalenia w kluczowych obszarach zrównoważonego rozwoju

W ubiegłym roku Henkel opublikował dokument strategiczny 2030+ Sustainability Ambition Framework, w którym to zdefiniował nowe, dodatkowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. W 2022 r. Henkel poczynił postępy w szczególności w zakresie ochrony klimatu, zmniejszając emisję CO2 w produkcji o 55 proc. na tonę produktu (w porównaniu z rokiem bazowym 2010). Henkel zwiększył także do 70% udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii na cele produkcyjne. Do 2030 r. firma zamierza osiągnąć pozytywność klimatyczną swoich globalnych procesów produkcyjnych, pozyskując 100 proc. energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Zawarta z IGNIS w grudniu 2022 roku 10-letnia umowa na dostawę energii odnawialnej w formie wirtualnej umowy zakupu energii (VPPA) jest przykładem współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi. Umowa idzie w parze z budową dwóch nowych elektrowni fotowoltaicznych w Hiszpanii. Zapewni to dostawy energii odnawialnej do europejskich zakładów Henkla w ilości około 200 GWh rocznie.

Aby ograniczać negatywny wpływ odpadów plastikowych na środowisko, Henkel ogranicza zużycie materiałów opakowaniowych, zwłaszcza dóbr konsumpcyjnych, oraz pracuje nad zamykaniem obiegu opakowań. Celem jest, by do 2025 roku 100 proc. opakowań Henkla było zdatnych do recyklingu i ponownego użycia*. W 2022 roku odsetek ten wyniósł około 87 proc. Henkel dąży również do zwiększenia udziału tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w swoich opakowaniach dóbr konsumpcyjnych. W 2022 roku udział ten wyniósł około 16 procent.

Do 2025 (w porównaniu z rokiem 2010) Henkel chce także zmniejszyć o 50 proc. ilość odpadów na tonę wytworzonego produktu. W 2022 r. wskaźnik redukcji odpadów osiągnął już poziom 43 proc. Firma Henkel dąży także do tego, by do 2030 r. jej wszystkie odpady produkcyjne były wtórnie wykorzystywane w cyrkularnym obiegu.

W ubiegłym roku Henkel poczynił również postępy w zakresie ochrony zasobów naturalnych. Firma współpracuje z wybranymi strategicznymi dostawcami, aby zapewnić pozyskiwanie surowców w sposób zrównoważony. W 2022 roku aż 89% surowców na bazie oleju palmowego, wykorzystanych w produkcji, pochodziło ze zidentyfikowanych źródeł. To wynik o 5 pp lepszy niż rok wcześniej. 

Henkel – w odpowiedzi na ubiegłoroczny dramatyczny rozwój sytuacji geopolitycznej – zwiększył także skalę swojego społecznego zaangażowania. Wcześniej firma zakładała, że w latach 2010 - 2030  uda się jej – poprzez projekty społeczne i przekazywane darowizny – wywrzeć pozytywny wpływ na życie 30 milionów ludzi na całym świecie. Cel ten udało się jednak osiągnąć już w ubiegłym roku. Między 2010 a końcem 2022 roku Henkel zdołał dotrzeć ze swoją pomocą do ponad 30 milionów osób. Ostatnimi czasy swoje wysiłki firma koncentrowała na walce z globalną pandemią COVID 19, oraz wspieraniu ofiar wojny na Ukrainie.

Aby zapewnić równość szans, Henkel systematycznie zwiększa liczbę kobiet na stanowiskach menedżerskich, dążąc do realizacji ambitnego planu osiągnięcia parytetu płci. W 2022 roku odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych wzrósł do 38,7 procent.

Zrównoważona transformacja portfolio produktów

Zrównoważony rozwój jest kluczowym założeniem strategii innowacji w obu henklowskich sektorach: dóbr konsumpcyjnych i produktów dla odbiorców przemysłowych. W branży dóbr konsumpcyjnych firma koncentruje się między innymi na optymalizacji wykorzystywanych surowców. W tym celu Henkel współpracuje z różnymi partnerami. Na przykład w ubiegłym roku Henkel zawarł wieloletnią umowę o współpracy z BASF. W jej efekcie surowce kopalne mają być zastępowane surowcami odnawialnymi w skali do 110 000 ton metrycznych rocznie.

W dziale Adhesive Technologies innowacyjne rozwiązania firmy pomagają w redukcji emisji, służą zwiększaniu efektywności energetycznej i materiałowej oraz recyklingowi

cennych zasobów. Jednym z przykładów są kleje do cyrkularnych elastycznych opakowań. W tym przypadku Henkel współpracuje z producentami opakowań i specjalistami od recyklingu. Możliwość recyklingu klejów została również potwierdzona przez niezależne instytuty badawcze.

Globalny program zaangażowania pracowników

Aby jeszcze bardziej promować zaangażowanie pracowników w zrównoważony rozwój, Henkel rozszerzył swoją dotychczasową ofertę szkoleniową o holistyczny program, który został uruchomiony w marcu 2022 r. Celem globalnego programu "Sustainability at Heart" jest informowanie i szkolenie pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju w jeszcze bardziej kompleksowy sposób. Na przykład szkolenie "Sustainability Pioneer", opracowane we współpracy z IESE Business School, jest teraz dostępne w wielu językach. Tylko w 2022 roku wzięło w nim udział ponad 5 800 pracowników. Celem jest również motywowanie i wspieranie pracowników w aktywnym promowaniu zrównoważonego rozwoju w ich środowisku pracy i w życiu prywatnym.


* Z wyłączeniem produktów, których składniki lub pozostałości mogą wpływać na możliwość recyklingu lub zanieczyszczać strumienie recyklingu.

Informacje prasowe (193,86 KB)
Dorota Strosznajder Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska +48-22-56-56-665 dorota.strosznajder@henkel.com Pobierz wizytówkę Dodaj do ulubionych