15.08.2022  Düsseldorf / Niemcy

Henkel ogłasza wyniki za pierwsze półrocze

Henkel znacząco zwiększa sprzedaż, realizuje swój strategiczny program i podwyższa prognozę przychodów sprzedaży za 2022 rok

 • Wyniki odnotowane we wszystkich sektorach biznesowych i regionach złożyły się w pierwszej połowie 2022 roku na wzrost sprzedaży Grupy w ujęciu organicznym o 8,9% (w ujęciu nominalnym o 9,9%) i ukształtowały na poziomie ok. 10,9 mld euro.
 • Tak, jak oczekiwano, na wyniki negatywnie wpłynął bardzo wysoki wzrost kosztów produkcji:
  • Zysk operacyjny (EBIT)*  na poziomie 1 166 mln euro (-18,5%)
  • Marża EBIT* na poziomie 10,7% (-370 punktów bazowych)
  • Zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS)* w wysokości 1,95 euro, czyli niższy o 20,8%, przy założeniu stałych kursów wymiany  
 • Znaczny postęp w realizacji programu ukierunkowanego rozwoju oraz połączenia sektorów działalności związanych z produktami konsumenckimi w ramach sektora Henkel Consumer Brands
 • Aktualizacja prognozy na 2022 rok:
  • Spodziewany wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym – podwyższony do +4,5%–6,5%
  • Marża EBIT* – bez zmian,  prognozowana na poziomie 9,0% – 11,0%
  • Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS)*, przy założeniu stałych kursów wymiany: bez zmian, prognozowany spadek rzędu od 35% do 15%

W pierwszej połowie 2022 roku wyniki sprzedaży Grupy Henkel zwiększyły się do około 10,9 mld euro, co oznacza istotny wzrost w ujęciu organicznym, o 8,9%. Do ich poprawy przyczyniły się wyniki osiągane przez wszystkie sektory biznesowe i regiony. Zgodnie z oczekiwaniami, na wyniki w pierwszej połowie roku wpłynął gwałtowny wzrost cen materiałów i procesów logistycznych, którego nie udało się w pełni zrekompensować pomimo znacznego podwyższenia cen, rygorystycznego zarządzania kosztami i dalszej poprawy efektywności.

Mimo bardzo trudnego otoczenia, w jakim działamy, wyniki sprzedaży w pierwszym półroczu przekroczyły oczekiwany wcześniej poziom na przestrzeni całego roku, natomiast zysk ukształtował się zgodnie z prognozą Grupy na rok obrotowy 2022. W związku z tym podwyższyliśmy prognozę wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym dla Grupy za cały rok oraz utrzymaliśmy wcześniejszą prognozę marży EBIT i zysku na akcję uprzywilejowaną – powiedział Carsten Knobel, prezes Henkel.

Konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię ukierunkowanego rozwoju i w pierwszej połowie 2022 roku poczyniliśmy duże postępy w jej wdrażaniu, co zawdzięczamy przede wszystkim zaangażowaniu naszych pracowników na całym świecie. Dzięki sektorowi Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) zajmujemy pozycję globalnego lidera w zakresie innowacyjnych rozwiązań, koncentrując się na trendach przyszłości, takich jak mobilność, łączność czy zrównoważony rozwój. Poprzez integrację działalności dwóch sektorów produktów konsumenckich, Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) oraz Beauty Care (kosmetyki), w ramach jednego nowego sektora, tworzymy platformę wieloproduktową generującą przychody rzędu 10 mld euro. Prowadzone działania postępują zgodnie z harmonogramem, a naszym celem jest, aby sektor Consumer Brands zaczął funkcjonować najpóźniej na początku 2023 roku. Powstała w wyniku połączenia jednostka zapewni nam szersze możliwości spójnej optymalizacji portfela produktów i pozwoli na uzyskanie szybszego tempa wzrostu i wyższej marży w ramach jej działalności.

Aktualizacja prognozy na 2022 rok

Henkel oczekuje obecnie, że w roku obrotowym 2022 wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym wyniesie od 4,5% do 6,5% (wobec wcześniejszych prognoz wskazujących na wzrost między 3,5% a 5,5%). Dla sektora Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) w dalszym ciągu spodziewany jest organiczny wzrost sprzedaży na poziomie od 8,0% do 10,0%. W sektorze Beauty Care (kosmetyki) Henkel przewiduje obecnie ujemny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym rzędu od -3,0% do -1,0% (poprzednio: od -5,0 do -3,0%). W wypadku sektora Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) Henkel oczekuje wzrostu przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie od 4,0% do 6,0% (wobec wcześniejszych prognoz wskazujących na wzrost między 2,0% a 4,0%). Prognozowana skorygowana marża EBIT na poziomie Grupy pozostaje niezmieniona, w przedziale od 9,0% do 11,0%. Dla skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną (EPS) przy założeniu stałych kursów wymiany Henkel nadal prognozuje spadek rzędu od -35% do -15%.

Zakończenie działalności w Rosji i na Białorusi

W kwietniu 2022 roku Henkel podjął decyzję o zakończeniu działalności w Rosji i na Białorusi. Firma prowadzi dokładną analizę i ocenę wszystkich opcji i zamierza zakończyć realizację procesu do końca roku. 

Sprzedaż i zysk Grupy w pierwszym półroczu 2022 roku

Sprzedaż Grupy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 10,913 mld euro i była o 9,9% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (w drugim kwartale odpowiednio 5, 642 mld euro i 13,8%). Tempo wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, było wysokie, na poziomie +8,9% (w drugim kwartale: +10,9%).  Przeprowadzone przejęcia i transakcje zbycia miały ujemny wpływ na przychody ze sprzedaży: -1,4% (w drugim kwartale -1,8%). Od początku drugiego kwartału działał tu efekt zapowiedzi zaprzestania działalności w Rosji i na Białorusi. Wpływ kursów wymiany na sprzedaż był pozytywny i wyniósł +2,4% (w drugim kwartale: +4,7 %). Wielkość ta obejmuje skutki zastosowania MSR 29 (sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji) wymaganego w odniesieniu do Turcji od początku okresu sprawozdawczego.

Wzrost sprzedaży w pierwszej połowie roku był napędzany głównie przez sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu), który wykazał dwucyfrowy organiczny wzrost sprzedaży (12,2%). Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym miał miejsce we wszystkich obszarach biznesowych. W pierwszym półroczu w sektorze biznesowym Beauty Care  (kosmetyki) odnotowano wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 0,4%. Segment Hair Salon (oferujący produkty przeznaczone dla branży fryzjerskiej) wygenerował dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym. Natomiast wyniki działalności w zakresie produktów konsumenckich ukształtowały się poniżej poziomu z poprzedniego roku, głównie w wyniku zapowiedzianych działań optymalizujących portfel produktów. W sektorze biznesowym Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) nastąpił duży wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym (7,4%), do którego przyczynił się dwucyfrowy wzrost sprzedaży środków piorących.  Także w zakresie środków czystości dynamika sprzedaży w ujęciu organicznym była w pierwszym półroczu dodatnia.

Na rynkach wschodzących sprzedaż w ujęciu organicznym rosła w dwucyfrowym tempie; 12,9% (drugi kwartał: 14,6%). Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na rynkach rozwiniętych był wysoki i ukształtował się na poziomie 5,5% (w drugim kwartale: 7,8%).

W Europie Zachodniej odnotowano w pierwszym półroczu organiczny wzrost sprzedaży o 2,2% (w drugim kwartale: 4,8%). W Europie Wschodniej organiczny wzrost sprzedaży wyniósł 23,2 procent (w drugim kwartale: 26,3%). W regionie Afryki/Bliskiego Wschodu sprzedaż wzrosła w ujęciu organicznym o 3,2% (drugi kwartał: 5,1%), natomiast w Ameryce Północnej o 9,2% (w drugim kwartale: 11,7%). Region Ameryki Łacińskiej odnotował organiczny wzrost sprzedaży o 16,9% (w drugim kwartale: 18,5%), a region Azji i Pacyfiku o 6,1% (drugi kwartał: 6,9%).

Skorygowany zysk operacyjny (skorygowany EBIT) obniżył się w pierwszym półroczu do 1, 166 mld euro, z poziomu 1,430 mld euro w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadek ten wynikał głównie ze znacznie wyższych cen materiałów bezpośrednich.

Skorygowana rentowność sprzedaży (skorygowana marża EBIT) obniżyła się z 14,4% do 10,7%, również z powodu znacznego wzrostu cen materiałów bezpośrednich.

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną wyniósł w pierwszym półroczu 2022 roku 1,95 euro. Przy stałych kurs wymiany oznacza to spadek o 20,8% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, którego główną przyczyną był znaczny wzrost cen materiałów bezpośrednich.

Kapitał obrotowy netto zwiększył się o 1,6 punktów procentowych, do 5,2% wartości sprzedaży (w analogicznym okresie poprzedniego roku:  3,6%), na co wpływ również miał gwałtowny wzrost cen surowców.

Wolne przepływy pieniężne, wynoszące 46 mln euro, były niższe niż w pierwszej połowie 2021 roku (471 mln euro) ze względu na spadek wartości przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, będący wynikiem mniejszego zysku operacyjnego i wyższego kapitału obrotowego netto.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku pozycja finansowa netto wyniosła -1,441 mld euro (31 grudnia 2021 roku: -292 mln euro). Kwota ta obejmuje także koszty w wysokości około 430 mln euro poniesione w ramach programu skupu akcji rozpoczętego w lutym 2022 roku, a także wypłaty dywidendy w wysokości około 800 mln euro w drugim kwartale roku.

Wyniki sektorów biznesowych za pierwsze półrocze 2022 roku

W ciągu pierwszego półrocza 2022 roku sprzedaż sektora biznesowego Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) wzrosła w ujęciu nominalnym o 15,0%, do 5,467 mld EUR (w drugim kwartale odpowiednio 2,836 mld euro i 18,5%). W ujęciu organicznym sprzedaż wzrosła o 12,2% (drugi kwartał: 13,7%). Wzrost sprzedaży został osiągnięty we wszystkich sektorach biznesowych i regionach. Skorygowany zysk operacyjny w pierwszej połowie 2022 roku wyniósł 743 mln euro, w porównaniu z 820 mln euro w analogicznym okresie poprzedniego roku. Skorygowana rentowność sprzedaży, wynosząca 13,6%, była o 3,7 punktu procentowego niższa niż w pierwszym półroczu 2021 roku, przy czym na wynik ten wpłynął znaczny wzrost cen materiałów bezpośrednich.

Sprzedaż w sektorze biznesowym Beauty Care (kosmetyki) w ujęciu organicznym zwiększyła się w pierwszym półroczu 2022 roku o 0,4% (w drugim kwartale o 2,1%). W ujęciu nominalnym wzrost wyniósł 0,2%, a wartość sprzedaży sięgnęła 1,842 mld euro w drugim kwartale odpowiednio 950 mln euro i 3,9%). Do zwiększenia sprzedaży przyczyniły się przede wszystkim znakomite wyniki działalności segmentu Hair Salon (produkty przeznaczone dla branży fryzjerskiej), który z sukcesem poprawił dobre wyniki osiągnięte w ubiegłym roku. Jednocześnie w wypadku asortymentu przeznaczonego dla konsumentów indywidualnych wyniki sprzedaży ukształtowały się poniżej poziomu z poprzedniego roku, przede wszystkim na skutek wdrożenia zapowiedzianych na 2022 r. działań optymalizujących portfolio produktów. Skorygowany zysk operacyjny wyniósł w pierwszej połowie 2022 roku 169 mln euro, w porównaniu z kwotą 183 mln euro w pierwszej połowie 2021 roku. Skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 9,2% i była o 0,8 punktu procentowego niższa niż w roku ubiegłym, co także należy przypisać wyższym cenom materiałów bezpośrednich.

W pierwszym półroczu 2022 roku sektor biznesowy Laundry & Home Care  (środki piorące i czystości) osiągnął wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 7,4% (w drugim kwartale 10,1%), głównie dzięki dwucyfrowemu wzrostowi sprzedaży środków piorących. Nominalnie sprzedaż zwiększyła się o 6,7%, do poziomu 3,494 mld euro (w drugim kwartale odpowiednio 1,802 mld euro i +11,3%). Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 313 mln euro, wobec 490 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku. Skorygowana rentowność sprzedaży ukształtowała się na poziomie 9,0% i była niższa w ujęciu rok do roku, głównie za sprawą wzrostów cen materiałów bezpośrednich.

Znaczne postępy w realizacji programu ukierunkowanego rozwoju

Henkel realizuje program ukierunkowanego rozwoju w zgodzie z jasną strategię. Kluczowymi elementami strategicznymi są atrakcyjny portfel produktów, budowa wyraźnej przewagi konkurencyjnej w obszarze innowacji, zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, a także nastawione na przyszłość modele operacyjne, bazujące na silnej kulturze firmy.

W pierwszej połowie 2022 roku Henkel konsekwentnie kontynuował działania w ramach programu ukierunkowanego rozwoju i poczynił znaczne postępy w  jego realizacji. Połączenie sektorów biznesowych Laundry & Home Care i Beauty Care w ramach nowego sektora Henkel Consumer Brands przenosi program ukierunkowanego rozwoju firmy Henkel na kolejny poziom. Struktura nowego sektora biznesowego obejmuje dwie ogólne kategorie Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) i Hair Care (produkty do pielęgnacji włosów), wspierane przez funkcje centralne, oraz cztery regiony. Zarządzanie dalszymi kategoriami będzie się odbywać w ramach kontroli regionalnej. Zdefiniowano już pierwsze cztery poziomy zarządzania. Oczekuje się, że na największym rynku spółki, czyli w USA, nowa organizacja będzie w pełni funkcjonować już od września.

W kontekście połączenia dwóch sektorów biznesowych i w ramach aktywnego zarządzania portfelem produktów obecnie prowadzona jest analiza segmentów i marek generujących sprzedaż o łącznej wartości do około 1 mld euro. Analizy obejmują zbycie lub zaniechanie tych rodzajów działalności, które nie spełniają wyznaczonych przez firmę kryteriów wzrostu i rentowności. W pierwszej połowie 2022 roku Henkel poczynił już znaczne postępy, wycofując się z niektórych pobocznych rodzajów działalności w sektorze Beauty Care (kosmetyki). Działania te stanowią część inicjatyw dotyczących portfela Beauty Care (kosmetyki) o wolumenie sprzedaży około 200 mln euro, których realizacja przewidziana jest do końca roku.

Do wzmocnienia portfela Henkla przyczyniły się również transakcje przejęć. W lipcu 2022 roku sfinalizowano nabycie firmy Shiseido związanej z profesjonalnymi produktami do pielęgnacji włosów w regionie Azji i Pacyfiku, co dało firmie Henkel drugą pozycję na świecie w branży tych produktów.

Dążąc do wzmocnienia swojej przewagi konkurencyjnej, Henkel koncentruje się na dalszym przyspieszaniu tempa innowacji, zwiększaniu roli zrównoważonego rozwoju jako czynnika wyróżniającego firmę na tle konkurencji oraz zwiększaniu wartości dodanej dla klientów i konsumentów poprzez cyfrową transformację.

Głównym filarem strategii firmy jest wyraźne wyróżnianie się na rynku dzięki udanym innowacjom. Przyczyniły się one do istotnego wzrostu wyników w pierwszym półroczu. Na przykład w sektorze Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) Henkel opracował nowe powłoki ognioodporne do akumulatorów pojazdów elektrycznych, które nie tylko znacząco zwiększają bezpieczeństwo pasażerów, ale także zapewniają klientom z branży motoryzacyjnej efektywność kosztową produkcji. W sektorze Beauty Care (kosmetyki) Henkel ponownie wprowadził na rynek produkty do pielęgnacji włosów marki Schauma w nowych zrównoważonych opakowaniach, w których zastosowano od 50% do 100% plastiku pochodzącego z recyklingu. W sektorze biznesowym Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) osiągnięto dwucyfrowy wzrost i dalsze zwiększenie udziału w rynku dzięki marce Persil, a także rozszerzeniu asortymentu produktów zrównoważonych i produktów w opakowaniach do wysyłania w ramach e-commerce.

Od dłuższego czasu zrównoważony rozwój należy do głównych atutów Henkla. W odpowiedzi na rosnące znaczenie zrównoważonego zarządzania oraz coraz wyższe oczekiwania ze strony klientów i społeczeństwa, Henkel udoskonalił swoją długoterminową strategię zrównoważonego rozwoju, wprowadzając z początkiem bieżącego roku nowy Program Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030+.  Obok dotychczasowych celów określono nowe długoterminowe ambicje firmy, które mają być motorem dalszego postępu w trzech wymiarach: „Regeneracja planety”, „Rozwój społeczności” i „Zaufany partner”.

W pierwszej połowie 2022 roku Henkel kontynuował działania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Na przykład, mając na uwadze cel osiągnięcia pozytywnego bilansu klimatycznego CO2 swoich zakładów produkcyjnych do 2030 r., w trzech kolejnych zakładach w Europie wprowadzono zmiany polegające na wykorzystywaniu tylko energii neutralnej pod względem emisji CO2. Ponadto Henkel konsekwentnie stawia na surowce odnawialne. Dzięki partnerstwu z BASF około 110 000 ton materiałów opartych na surowcach kopalnych zastąpiono surowcami odnawialnymi.

Obok innowacji i zrównoważonego rozwoju, kluczowym źródłem przewagi konkurencyjnej zdefiniowanym przez Henkel jest cyfryzacja. W pierwszej połowie roku nastąpił dalszy, dwuprocentowy wzrost udziału sprzedaży generowanej za pośrednictwem kanałów cyfrowych, który przekroczył 20%. Dzięki swojej platformie e-commerce sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnął w pierwszej połowie 2022 roku dwucyfrowy wzrost. Dwucyfrowy wzrost odnotowała również platforma eShop w ramach sektora profesjonalnych produktów do pielęgnacji włosów, z rozszerzoną ofertą marek i produktów. Henkel dalej rozwija także ofertę produktów sektora Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) w opakowaniach wysyłkowych, co ułatwia nowa zintegrowana platforma techniczna RAQN.

Ważnym elementem ram strategicznych Henkel są efektywne, szybkie i nowoczesne modele operacyjne. Firma rozszerzyła zakres zmian zapoczątkowanych w 2020 roku: jednostka cyfrowa Henkel dx posiada wysoce wydajne struktury umożliwiające większe inwestycje w projekty IT przy zachowaniu stabilnych kosztów.

Kolejnym kluczowym elementem programu ukierunkowanego rozwoju jest dalszy rozwój kultury organizacyjnej firmy i przyspieszenie transformacji kulturowej. Henkel dąży do stworzenia kultury współpracy. W pierwszej połowie roku kontynuowano realizację szeregu działań zmierzających do osiągnięcia tego celu oraz wzmocnienia możliwości działania pracowników firmy.

Uruchomiono na przykład kompleksowy program zarządzania zmianami w związku z połączeniem sektorów biznesowych Laundry & Home Care oraz Beauty Care. Program koncentruje się na budowaniu kompetencji pracowników w zakresie wprowadzania zmian i na transformacji zespołów. Dodatkowo, mając na celu zapewnienie parytetu płci na wszystkich szczeblach zarządzania do 2025 roku, Henkel podjął kolejne konkretne kroki i zainicjował takie projekty, jak Tydzień Różnorodności, Równości i Integracji (Diversity, Equity & Inclusion Week). W ramach kompleksowej koncepcji Smart Work wprowadzono nowe inicjatywy związane ze zdrowiem psychicznym i dobrym samopoczuciem pracowników.

Pomimo konieczności stawienia czoła skutkom pandemii COVID i wojny w Ukrainie w pierwszym półroczu znacząco zwiększyliśmy sprzedaż w ujęciu organicznym i wykazane przychody ze sprzedaży. Zgodnie z oczekiwaniami, na osiągnięte wyniki wpłynął przede wszystkim niezwykle wysoki wzrost kosztów surowców i logistyki. Został on także uwzględniony w naszych zaktualizowanych prognozach na rok obrotowy 2022 – powiedział Carsten Knobel. – Jesteśmy dumni z postępów, jakie poczyniliśmy w zakresie przyjętego strategicznego programu ukierunkowanego rozwoju i będziemy nadal konsekwentnie realizować naszą strategię w obecnym ogólnie trudnym otoczeniu.

*Po uwzględnieniu kosztów i przychodów o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji.

Informacje prasowe (207,27 KB)
Dorota Strosznajder Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska +48-22-56-56-665 dorota.strosznajder@henkel.com Pobierz wizytówkę Dodaj do ulubionych