23.02.2022  Düsseldorf / Niemcy

Henkel publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021 oraz nowy Program Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030+

Dobre wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju w 2021 roku i nowe cele na rok 2030 i kolejne lata

 • Dobre wyniki i rozwój we wszystkich kluczowych obszarach w 2021 roku
 • Ambitniejsza strategia zrównoważonego rozwoju: Program Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030+
 • Przyjęcie nowych celów, w tym przesunięcie terminu osiągnięcia neutralności klimatycznej w działalności produkcyjnej z roku 2040 na 2030

Henkel opublikował dzisiaj 31. Raport Zrównoważonego Rozwoju, w którym opisuje swoje osiągnięcia i postępy w tej dziedzinie w 2021 roku oraz przedstawia nowy Program Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030+.

– Zrównoważony rozwój jest głęboko zakorzeniony w DNA naszej firmy i stanowi integralną część naszego sposobu prowadzenia biznesu. Znajduje się w centrum naszego programu ukierunkowanego rozwoju, obok takich strategicznych priorytetów jak innowacje i cyfryzacja – powiedział Carsten Knobel, prezes zarządu Henkel. – Zrównoważony rozwój jest jedną z naszych czołowych wartości i wybrzmiewa w celu korporacyjnym firmy: „Pioneers at heart for the good of generations”. Przyspieszymy naszą transformację dzięki ambitniejszej strategii zrównoważonego rozwoju, jeszcze mocniej ukierunkowując na nią nasze portfolio i procesy.

– Miniony rok, naznaczony dalszą walką z pandemią COVID-19, wystawił na próbę naszą odporność jako firmy, ale również jako jednostek i społeczności. Dlatego nasze zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych, politycznych i dotyczących ochrony środowiska było wyjątkowo wyraźne – dodaje Sylvie Nicol, członkini zarządu Henkel ds. zasobów ludzkich i zrównoważonego rozwoju.

– Jestem dumna, że w 2021 roku, pomimo trudnych warunków, Henkel kontynuował działania ukierunkowane na zrównoważony rozwój w krytycznych obszarach, takich jak ochrona klimatu czy gospodarka o obiegu zamkniętym.

Dobre wyniki w trudnym roku

W 2021 roku Henkel głębiej zintegrował strategię zrównoważonego rozwoju ze swoją działalnością biznesową, zmniejszył poziom emisji CO2 (w szczególności poprzez przejście na ekologiczną energię elektryczną) oraz poczynił dalsze postępy m.in. w zakresie zrównoważonego pozyskiwania surowców i zrównoważonego finansowania.

Henkel dąży do zmniejszenia śladu węglowego swojej produkcji o 65% do 2025 roku (w stosunku do bazowego roku 2010). Do końca 2021 roku Henkel zmniejszył już wielkość emisji CO2 z działalności produkcyjnej o połowę. W tym celu firma koncentruje się również na poprawie efektywności energetycznej i zapewnieniu, aby do 2030 roku całość pozyskiwanej przez nią energii elektrycznej pochodziła wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Do końca 2021 roku Henkel w pełni przestawił produkcję w 21 krajach, w tym Kolumbii i Francji, na zasilanie energią elektryczną pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Obecnie poziom wykorzystania energii odnawialnej przez firmę Henkel wynosi już 68%.

Henkel aktywnie angażuje się również w budowę prawdziwej gospodarki o obiegu zamkniętym, współpracując z różnymi partnerami w ramach całego łańcucha wartości oraz na forum inicjatyw międzynarodowych, takich jak Plastic Bank czy New Plastics Economy Fundacji Ellen MacArthur. Przyjęta przez firmę ambitna strategia w zakresie opakowań ma na celu zmniejszenie ilości wykorzystywanych materiałów opakowaniowych, zwiększenie stopnia ich recyklingu oraz zapobieganie ich wprowadzaniu do środowiska. Jednym z najważniejszych celów przyjętych przez firmę do realizacji w perspektywie 2025 roku jest to, aby 100% stosowanych przez nią opakowań nadawało się do recyklingu lub ponownego wykorzystania. Na koniec 2021 roku cel ten został osiągnięty w ok. 86%. Henkel konsekwentnie pracuje również nad zwiększeniem do 2025 roku udziału materiałów pochodzących z recyklingu we wszystkich plastikowych opakowaniach produktów konsumenckich sprzedawanych na całym świecie do ponad 30%. Na koniec 2021 roku udział ten wzrósł do ok. 18%.

Henkel osiągnął również znaczny postęp w działaniach, które mają zapewnić, aby całość wykorzystywanego przez firmę oleju palmowego i oleju z nasion palmy pozyskiwana była w sposób odpowiedzialny. W 2021 roku 93% całkowitego zapotrzebowania firmy na olej palmowy i jego pochodne realizowane było z certyfikowanych surowców zgodnie z modelem bilansu masowego inicjatywy Roundtable on Sustainable Palm Oil. Henkel zawdzięcza ten sukces wieloletniej współpracy z organizacją Solidaridad, która wspiera drobnych producentów oleju palmowego z Ameryki Południowej, Afryki i Azji. Do tej pory nasi partnerzy wywarli pozytywny wpływ na działalność ponad 36 000 drobnych rolników na świecie.

Kolejnym ważnym kamieniem milowym było ogłoszenie nowych Ram Zrównoważonego Finansowania Henkel, które wpisują strategię finansowania bezpośrednio w strategię zrównoważonego rozwoju. Program ten zakłada dwie możliwe formy finansowania: emisję obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem oraz tzw. zielonych obligacji. W 2021 roku Henkel uplasował dwie pierwsze emisje na warunkach określonych w tych ramach, stając się tym samym pierwszą firmą z branży, która uplasowała euro obligacje o oprocentowaniu zależnym od osiągnięcia określonych celów zrównoważonego rozwoju. Wyemitowano obligacje o łącznej wartości ponad 700 mln euro.

Realizacja założeń i celów poprzez Program Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030+

Osiągnięcia te wpisują się w cele firmy Henkel wyznaczone w ramach długoterminowej strategii przyjętej w 2010 roku. Po dekadzie sukcesów w dążeniu do zrównoważonego rozwoju, w 2021 roku przedmiotem analizy Henkla stały się bieżące wydarzenia zewnętrzne oraz oczekiwania dotyczące strategii i planów firmy na przyszłość. W wyniku tej analizy opracowano nowy Program Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030+ obejmujący również nowe, dodatkowe cele długoterminowe, które pomogą skierować gospodarkę i społeczeństwo na tory zrównoważonego rozwoju.

Program Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030+ Henkel obejmuje trzy wymiary:

 • Regeneracja planety: kreowanie gospodarki o obiegu zamkniętym i zerowej emisji CO2 netto poprzez transformację działalności gospodarczej, produktów i surowców w oparciu o osiągnięcia nauki i innowacje.
 • Rozwój społeczności: tworzenie szans ludzi na lepsze życie dzięki sile biznesu i marek poprzez wspieranie równości, edukacji i dobrobytu.
 • Zaufany partner: osiąganie wyników i wprowadzanie zmian systemowych w sposób uczciwy, dzięki kulturze opartej na wartościach, głęboko zakorzenionej w nauce i osiągnięciach technologii.

– Chcemy mieć pewność, że dzięki celom zawartym w programie nasze rosnące zaangażowanie w obszary ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) będzie zbieżne z oczekiwaniami naszych interesariuszy – powiedziała Ulrike Sapiro, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Henkel. – Przeanalizowaliśmy obszary, w których możemy pójść dalej, działać szybciej i z większą determinacją, a jednym z kluczowych ustaleń było przesunięcie terminu osiągnięcia neutralności klimatycznej z 2040 na 2030 rok.

Nowe kluczowe cele to:

 • prowadzenie działalności przyjaznej dla klimatu w perspektywie 2030 roku oraz wyznaczenie ścieżki zerowej emisji netto dla emisji z zakresu 3 (ang. „from source to shelf”) zgodnie z inicjatywą Science Based Targets;
 • promowanie idei gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez zwiększenie do 2030 roku zamkniętego obiegu wody i odpadów produkcyjnych;
 • osiągnięcie parytetu płci na wszystkich szczeblach zarządzania do 2025 roku;
 • rozszerzenie programów edukacyjnych i wolontariatu dla społeczności lokalnych;
 • kształtowanie przyszłości pracy dla firmy i jej pracowników poprzez dalszy rozwój zainicjowanego w 2021 roku programu pod nazwą Smart Work (Inteligentna Praca).

– Mamy świadomość, że otaczający nas świat, oczekiwania naszych interesariuszy oraz możliwości promowania zrównoważonego rozwoju podlegają ciągłym zmianom. Dlatego w miarę upływu czasu zamierzamy regularnie aktualizować Program Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030+, włączając w niego nowe konkretne założenia i cele – dodała Ulrike Sapiro.

Informacje prasowe (199,2 KB)
Dorota Strosznajder Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska +48-22-56-56-665 dorota.strosznajder@henkel.com Pobierz wizytówkę Dodaj do ulubionych