12.08.2021  Düsseldorf / Niemcy

Realizacja strategii ukierunkowanego rozwoju zgodnie z planem

Bardzo dobre wyniki Henkla za pierwsze półrocze – dwucyfrowy wzrost sprzedaży i zysku w ujęciu organicznym

 • Sprzedaż zwiększyła się w ujęciu organicznym o 11,3% (w ujęciu nominalnym o 4,7%) do poziomu ok 10 mld EUR, dzięki dobrym wynikom w poszczególnych sektorach biznesowych i regionach
 • Zysk z działalności operacyjnej* zwiększył się o 20,1% do kwoty 1,430 mld EUR
 • Marża EBIT* wzrosła o 1,9 p.p. do 14,4%
 • Zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS)* zwiększył się o 22,4% do 2,40 EUR (wg stałych kursów wymiany wzrost o 30,1%)
 • Znaczny postęp we wszystkich obszarach Strategii Ukierunkowanego Rozwoju
 • Aktualizacja prognozy na rok obrotowy 2021: wyższy wzrost sprzedaży przy niezmienionej prognozie zysku
  • Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym: 6,0%–8,0% (poprzednio: 4,0%–6,0%)
  • marża EBIT*: 13,5%–14,5% (poprzednio: 14,0%–15,0%)
  • Zysk na akcję uprzywilejowaną*: wysoki jednocyfrowy lub kilkunastoprocentowy wzrost przy założeniu niezmienionych kursów walut (bez zmian)

Po dobrym początku roku obrotowego 2021, Henkel dalej zwiększał dynamikę sprzedaży w okresie pierwszego półrocza, po uwzględnieniu korekty o różnice kursowe poprawiając wynik z 2019 roku, czyli sprzed kryzysu. Pomimo skutków globalnego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, które nadal negatywnie wpływają na otoczenie społeczne i gospodarcze w wielu krajach świata, w pierwszej połowie roku Henkel odnotował znaczny wzrost sprzedaży i zysku. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym wyniósł 11,3%. Wartość sprzedaży Grupy wyniosła ok. 10 mld EUR, co oznacza wzrost o 4,7% w ujęciu nominalnym.

Skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 20,1% do 1,430 mld EUR, a skorygowana marża EBIT zwiększyła się o 1,9 p. p. i osiągnęła poziom 14,4%, co oznacza wzrost o 1,9 p. p. w ujęciu rok do roku. Przy założeniu stałych kursów walut skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną był wyższy o 30,1%. Wpływ wyższych kosztów surowców odnotowany w pierwszej połowie roku został zniwelowany głównie dzięki wysokim wzrostom wolumenu sprzedaży oraz cen, ścisłemu zarządzaniu kosztami i poprawie efektywności.

W pierwszej połowie 2021 roku Henkel nadal odczuwał skutki pandemii COVID-19. Jednak zdołaliśmy osiągnąć dwucyfrowy wzrost sprzedaży i zysku. Sprzedaż skorygowana o różnice kursowe już przekroczyła poziom sprzed kryzysu odnotowany w 2019 roku. Cel ten udało nam się osiągnąć głównie dzięki doskonałej współpracy i zaangażowaniu naszych pracowników na całym świecie, a także zrównoważonemu portfolio silnych marek i innowacyjnych technologii w segmentach przemysłowym i dóbr konsumpcyjnych – powiedział Carsten Knobel, prezes zarządu firmy Henkel.

Wszystkie sektory biznesowe i regiony miały swój wkład we wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w pierwszym półroczu 2021 roku. W pierwszej połowie roku największą dynamikę sprzedaży odnotował sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu). Sektor ten zwiększył sprzedaż w ujęciu organicznym we wszystkich regionach i obszarach biznesowych, osiągając dwucyfrowy wzrost. Sprzyjało temu znaczne ożywienie w gospodarce światowej. Henkel odnotował wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym również w sektorach biznesowych Beauty Care (kosmetyki) oraz Laundry & Home Care (środki piorące i czystości). Sytuacja wyglądała jednak różnie w poszczególnych obszarach biznesowych. W sektorze Beauty Care (kosmetyki) do wzrostu przyczyniły się wyniki segmentu kosmetyków profesjonalnych. Po wywołanym pandemią spadku dynamiki odnotowanym w poprzednim roku udało nam się osiągnąć dwucyfrowy wzrost. Z kolei wyniki segmentu kosmetyków rynkowych kształtowały się w pierwszym półroczu 2021 roku poniżej poziomu z roku ubiegłego, co było spowodowane spadkiem sprzedaży w ujęciu organicznym w grupie produktów do pielęgnacji ciała, również w wyniku znacznego osłabienia rynków sprzedaży. W sektorze Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) wzrost sprzedaży odnotowano głównie za sprawą segmentu środków czystości, który wypracował znaczny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym. Segment środków piorących także odnotował wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym.

W pierwszej połowie roku odnotowaliśmy dalszy istotny postęp w realizacji naszej Strategii Ukierunkowanego Rozwoju. W ramach aktywnego zarządzania naszym portfolio i zgodnie  z planem kolejne marki i sektory biznesowe zostały sprzedane lub wycofane z rynku. Równocześnie dokonaliśmy wybranych akwizycji, w szczególności w celu poszerzenia naszego portfolio zrównoważonych marek. W tym roku koncentrujemy się przede wszystkim na dalszym zwiększaniu konkurencyjności w obszarze innowacji, zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji oraz na dalszym rozwoju kultury korporacyjnej. W pierwszej połowie roku osiągnęliśmy znaczący postęp w tych obszarach i uważamy, że spółka jest na dobrej drodze do osiągnięcia założeń Strategii Ukierunkowanego Rozwoju - dodał Carsten Knobel.

Aktualizacja prognozy na rok obrotowy 2021: wyższy wzrost sprzedaży przy niezmienionej prognozie zysku na akcję

Odnosząc się do kolejnych miesięcy 2021 roku, prezes Knobel powiedział: – Ogólnie rzecz biorąc, obserwujemy normalizację popytu w większości naszych segmentów biznesowych. Po wzrostach popytu ze strony branży przemysłowej w drugiej połowie 2020 roku, tempo wzrostu prawdopodobnie będzie znacznie niższe w drugim półroczu 2021 roku pomimo utrzymującego się ożywienia gospodarczego. Należy jednak pamiętać o utrzymującej się wysokiej niepewności co do dalszego rozwoju pandemii i jej wpływu na konsumpcję i produkcję przemysłową. W szczególności skokowy wzrost cen surowców i napięte łańcuchy dostaw będą niekorzystnie wpływać na gospodarkę w kolejnych miesiącach 2021 roku. Podejmujemy intensywne i szeroko zakrojone działania w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu tych zjawisk na naszą działalność i rentowność. Jednocześnie będziemy elastycznie i szybko reagować na zmiany zachodzące w naszym otoczeniu rynkowym i systematycznie realizować nasz plan rozwoju. Biorąc pod uwagę opisane powyżej otoczenie gospodarcze oraz świetne wyniki za pierwsze półrocze, w dniu dzisiejszym dokonaliśmy aktualizacji prognozy rocznej. Podnieśliśmy prognozę sprzedaży i utrzymaliśmy na niezmienionym poziomie oczekiwania dotyczące zysku na akcję pomimo zwiększającego się niekorzystnego wpływu rosnących kosztów surowców.

Henkel prognozuje obecnie wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 6,0%–8,0% oraz skorygowaną rentowność sprzedaży (marża EBIT) w przedziale 13,5%–14,5%. Przewidywany jest wysoki jednocyfrowy lub kilkunastoprocentowy wzrost na poziomie skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną, przy założeniu niezmiennych kursów walut

Sprzedaż i zysk Grupy w pierwszym półroczu 2021 roku

Sprzedaż Grupy Henkel w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła 9,926 mld EUR i była o 4,7% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (w drugim kwartale odpowiednio 4,958 mld EUR i 8,8%). Tempo wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, było dwucyfrowe na poziomie 11,3% (w drugim kwartale: 15,2%). Wpływ transakcji przejęć i zbycia aktywów wyniósł 0,4% (w drugim kwartale: 0,1%). Na skutek niekorzystnych zmian kursów walut przychody ze sprzedaży uległy obniżeniu o 7,0% (w drugim kwartale o 6,5%).

Na rynkach wschodzących dynamika sprzedaży w ujęciu organicznym wyniosła 21,5% (w drugim kwartale: 24,7%). Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na rynkach rozwiniętych był wysoki i ukształtował się na poziomie 4,5% (w drugim kwartale: 8,8%).

W pierwszym półroczu w Europie Zachodniej odnotowano organiczny wzrost sprzedaży o 5,5% (w drugim kwartale: 10,7%). W Europie Wschodniej wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym osiągnął poziom 17,6% (w drugim kwartale: 24,1%). W Afryce i na Bliskim Wschodzie sprzedaż w ujęciu organicznym zwiększyła się o 26,4% (w drugim kwartale: 31,7%). Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w Ameryce Północnej wyniósł 3,0% (w drugim kwartale: 6,3%). Region Ameryki Łacińskiej odnotował wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 21,0% (w drugim kwartale: 34,2%). W regionie Azji i Pacyfiku wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym wyniósł 20,8% (w drugim kwartale: 17,3%).

Skorygowany zysk operacyjny (skorygowany EBIT) wzrósł o 20,1%, z 1,191 mld euro w pierwszym półroczu ubiegłego roku do 1,430 mld euro.

Skorygowana rentowność sprzedaży (skorygowana marża EBIT) wzrosła o 1,9 p. p., z poziomu 12,6% do 14,4%.

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną zwiększył się o 22,4%, z kwoty 1,96 EUR w pierwszym półroczu 2020 roku do 2,40 EUR. Przy założeniu stałych kursów walut skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną był wyższy o 30,1%.

Kapitał obrotowy netto uległ dalszej poprawie. Ukształtował się on na poziomie 3,6% sprzedaży, co oznacza spadek o 80 punktów bazowych w stosunku do poziomu z roku ubiegłego (4,4%).

Wolne przepływy pieniężne w wysokości 471 mln EUR były niższe niż w pierwszym półroczu 2020 roku (940 mln EUR), głównie za sprawą niższych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Przy wyższym zysku operacyjnym, spadek wynikał ze znacznego wzrostu kapitału obrotowego netto w porównaniu z końcem roku obrotowego 2020, co było częściowo spowodowane znacznym wzrostem wolumenu sprzedaży.

Pozycja finansowa netto wyniosła -1,035 mld EUR na dzień 30 czerwca 2021 roku (31 grudnia 2020 roku: -888 mln EUR).

Wyniki sektorów biznesowych za pierwsze półrocze 2021 roku

W pierwszym półroczu 2021 roku sprzedaż sektora biznesowego Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) wzrosła w ujęciu nominalnym o 14,4%, z 4,153 mld EUR w analogicznym okresie poprzedniego roku, do 4,752 mld EUR (w drugim kwartale odpowiednio 2,394 mld EUR i 23,1%). W ujęciu organicznym sprzedaż wzrosła o 20,2% (drugi kwartał: 28,5%). Na wyniki pierwszego półrocza istotny wpływ miało trwające ożywienie światowej gospodarki we wszystkich regionach i obszarach działalności. Skorygowany zysk operacyjny w pierwszym półroczu 2021 roku wzrósł o 50,9% i osiągnął poziom 820 mln EUR. Skorygowana rentowność sprzedaży ukształtowała się na poziomie 17,3% i była wyższa o 4,2% w ujęciu rok do roku.

Sprzedaż w sektorze biznesowym Beauty Care (kosmetyki) w ujęciu organicznym wzrosła o 5,2% (w drugim kwartale o 8,2%). W ujęciu nominalnym sprzedaż wzrosła o 1,1% do poziomu 1,839 mld EUR (w drugim kwartale odpowiednio 914 mln EUR i 3,5%). Wzrost sprzedaży wynikał głównie z silnego ożywienia w segmencie produktów profesjonalnych, na który w drugim kwartale ubiegłego roku duży wpływ miało zamknięcie salonów fryzjerskich spowodowane pandemią. Skorygowany zysk operacyjny w pierwszym półroczu 2021 roku był o 6,8% wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 183 mln EUR. Skorygowana rentowność sprzedaży również ukształtowała się na poziomie wyższym niż w poprzednim roku i wyniosła 10,0%.

W pierwszym półroczu 2021 roku sektor biznesowy Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) osiągnął wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 3,9% (w drugim kwartale 3,6%). Nominalnie sprzedaż spadła o 5,3%, osiągając wartość 3,275 mld EUR (w drugim kwartale odpowiednio 1,619 mld EUR i 5,1%). Skorygowany zysk operacyjny zamknął się kwotą 490 mln EUR i był o 7,7% niższy niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku, głównie w wyniku istotnego negatywnego wpływu różnic kursowych. Skorygowana rentowność sprzedaży ukształtowała się na poziomie 15,0% i była nieco niższa w ujęciu rok do roku, głównie ze względu na wyższe koszty surowców i negatywny wpływ różnic kursowych.

Istotny postęp w realizacji Strategii Ukierunkowanego Rozwoju:

W pierwszym półroczu 2021 roku konsekwentnie realizowaliśmy nasz plan rozwoju – powiedział Carsten Knobel. Oprócz aktywnego zarządzania portfolio, w bieżącym roku Henkel koncentruje się na dwóch aspektach tego planu: po pierwsze, firma chce zwiększać przewagę konkurencyjną poprzez dalsze inwestowanie w innowacje, zrównoważony rozwój i cyfryzację. Po drugie, chce dalej rozwijać swoją kulturę organizacyjną. W pierwszym półroczu 2021 roku spółka osiągnęła istotny postęp we wszystkich obszarach.

W ramach aktywnego zarządzania portfolio, Henkel zidentyfikował marki i grupy produktowe o łącznej wartości sprzedaży powyżej miliarda euro, z których blisko połowa zostanie sprzedana lub wycofana do końca 2021 roku. Oczekuje się systematycznej poprawy wyników pozostałych marek i sektorów biznesowych. Do tej pory 60% podstawy przychodów tych marek i sektorów biznesowych wykazywało poprawę dynamiki wzrostu. Pomimo utrzymującej się niepewności na rynku, Henkel zaprzestał działalności lub dokonał sprzedaży segmentów biznesowych generujących sprzedaż w łącznej wysokości około 350 mln EUR – głównie w obszarze dóbr konsumpcyjnych. Dzięki sfinalizowaniu przejęcia Swania SAS w lipcu 2021 roku, spółka umocniła swoją pozycję na rynku zrównoważonych środków piorących i czystości, a jej portfolio wzbogacił się o nowe marki.

W celu dalszego umocnienia przewagi konkurencyjnej Henkel będzie przyspieszać rozwój innowacji mających wpływ na wyniki, zwiększać wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju jako czynnika wyróżniającego spółkę na rynku oraz kontynuować cyfryzację firmy.

Głównym filarem strategii Henkla jest wyraźne wyróżnienie się na rynku dzięki udanym innowacjom. Przyczyniły się one do istotnego wzrostu wyników w pierwszym półroczu. W sektorze biznesowym Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) Henkel odnotował średnio dwucyfrowy wzrost dzięki innowacyjnym materiałom do interfejsów termicznych do zastosowań 5G, co jest efektem projektów rozwojowych realizowanych we współpracy z kluczowymi klientami. Sektor Beauty Care (kosmetyki) osiągnął wyniki lepsze niż reszta rynku w segmencie koloryzacji dzięki skutecznym innowacjom wprowadzonym pod markami Natural & Easy oraz Palette, zwiększając udział w rynku do poziomu porównywalnego do okresu sprzed pandemii COVID-19. W segmencie salonów fryzjerskich do wzrostu przyczyniło się ponowne wprowadzenie marki IGORA Royal. Dzięki udanym innowacjom, takim jak Somat Excellence 4in1 Caps i Pril Antibacterial, sektor Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) zwiększył udział w globalnym rynku produktów do mycia naczyń.

Od dłuższego czasu zrównoważony rozwój należy do głównych atutów firmy Henkel. Spółka zajmuje pozycję lidera, czego dowodem są wysokie pozycje w wielu różnych rankingach, i zamierza wykorzystać zrównoważony rozwój jako swój wyróżnik na rynku.

Dla przykładu Henkel znacząco rozszerzył współpracę z organizacją Plastic Bank. Celem partnerów w ramach współpracy jest zapobieganie przedostawaniu się odpadów z tworzyw sztucznych do środowiska oraz poprawa warunków życia ludzi najuboższych. Henkel i Plastic Bank otworzyli pierwsze trzy centra zbiórki odpadów plastikowych w okolicach Kairu w Egipcie. Projekt jest częścią długoterminowej, udanej współpracy pomiędzy Henkel i Plastic Bank.

Postępy w obszarze zrównoważonego rozwoju są również widoczne w produktach dla konsumentów i klientów przemysłowych. Nowa marka Love Nature w sektorze biznesowym Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) zajmuje już trzecią pozycję w szybko rozwijającym się segmencie ekologicznych środków piorących i czystości w Niemczech. Sektor Beauty Care (kosmetyków) kontynuuje rozwój zrównoważonych opakowań. Dla marki Nature Box opracowano nadające się do recyklingu opakowania uzupełniające, w których wykorzystano o ponad 70% mniej plastiku niż w opakowaniach konwencjonalnych. Sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) wprowadził nową technologię klejenia obuwia na bazie wody, dzięki której można wyeliminować kilka etapów produkcji i zmniejszyć emisję CO₂ nawet o 30%.

Obok innowacji i zrównoważonego rozwoju, kluczowym źródłem przewagi konkurencyjnej zdefiniowanym przez firmę Henkel jest cyfryzacja. W pierwszej połowie roku nastąpił dalszy wzrost udziału sprzedaży generowanej za pośrednictwem kanałów cyfrowych we wszystkich sektorach biznesowych. Segmenty dóbr konsumpcyjnych łącznie odnotowały wzrost o ponad 30%. Także w sektorze Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) nastąpił dalszy wzrost sprzedaży generowanej poprzez kanały cyfrowe. W pierwszym półroczu 2021 roku sektor ten osiągnął kilkunastoprocentowy wzrost sprzedaży dzięki platformie e-commerce. Udział sprzedaży realizowanej w tym sektorze za pośrednictwem sklepów internetowych wzrósł do przeszło 25%. Na poziomie Grupy udział sprzedaży w kanałach cyfrowych zwiększył się o 40% do ok. 18% sprzedaży ogółem.

Henkel nawiązał również strategiczną współpracę z Adobe, której celem jest dalsze wzmacnianie przewagi konkurencyjnej poprzez digitalizację wszystkich obszarów działalności. Nowoopracowana, oparta na danych platforma cyfrowa dla sektorów digital business oraz e-commerce ma na celu przyspieszenie rozwoju innowacji cyfrowych i stworzenie nowych szans biznesowych dla Henkla.

Dalszy rozwój kultury organizacyjnej i przyspieszenie transformacji kulturowej również stanowią kluczowe elementy Strategii Ukierunkowanego Rozwoju. Firma ma na celu stymulowanie rozwoju kultury współpracy. W pierwszej połowie roku Henkel kontynuował realizację szeregu działań zmierzających do osiągnięcia tego celu oraz wzmocnienia swoich pracowników.

Henkel opracował i zaprezentował pracownikom nową, kompleksową koncepcję dotyczącą przyszłości pracy pod nazwą Smart Work. Odzwierciedla ona nowoczesne środowisko pracy w czasach po pandemii COVID-19, zwiększając elastyczność zatrudnienia i promując pracę hybrydową. W przypadku stanowisk, które nie wymagają stałej obecności pracownika na terenie zakładu pracy, koncepcja ta daje możliwość pracy zdalnej w wymiarze do 40% czasu pracy. Henkel zdefiniował na nowo cel spółki. W proces ten zaangażowano pracowników z całego świata, aby zapewnić, że deklarowany cel będzie autentyczny, a pracownicy będą się mogli z nim identyfikować. U jego podstaw leży pionierski duch, który charakteryzuje firmę i jej pracowników od początku jej istnienia i motywuje wszystkich pracowników. Zakłada on codzienne dążenie do wzbogacania i poprawy życia zarówno klientów, jak i całego społeczeństwa, a także do tworzenia trwałej wartości.

Nasz hasło przewodnie „Pionierski duch dla dobra następnych pokoleń” opisuje kim jesteśmy jako firma Henkel, co nas łączy i jaką rolę chcemy odgrywać w świecie. To znacznie więcej niż tylko slogan czy modne hasło. Z dużym zaangażowaniem każdego dnia będziemy się nim kierować. Chcemy wykorzystać naszego pionierskiego ducha i przedsiębiorczość dla dobra naszych pracowników, klientów i konsumentów, dla naszych akcjonariuszy oraz dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń – powiedział Carsten Knobel. – Dlatego tak istotne jest, abyśmy w ten sam sposób rozumieli nasz cel inabyśmy świadomie dostosowywali do niego nasze działania.

Jesteśmy dumni z pomyślnego rozwoju działalności w pierwszym półroczu i znacznych postępów osiągniętych w realizacji naszego strategicznego planu pomimo utrzymujących się zawirowań wywołanych pandemią COVID-19 – wyjaśnił prezes Knobel. – Będziemy nadal konsekwentnie realizować Strategię Ukierunkowanego Rozwoju i w kolejnych miesiącach roku będziemy niezwykle elastycznie reagować na zmiany zachodzące na rynkach, na których prowadzimy działalność, biorąc pod uwagę wyzwania związane z rosnącymi cenami surowców i napiętymi łańcuchami dostaw.

  

* Po uwzględnieniu kosztów i przychodów o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji.

Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłego rozwoju działalności, wyników finansowych i innych zdarzeń mających znaczenie dla Henkel, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości charakteryzują się użyciem słów takich, jak „oczekiwać”, „zamierzać”, „planować”, „przewidywać”, „uważać", „szacować" i podobnych wyrażeń. Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości sformułowane na podstawie aktualnych założeń i szacunków zarządu Henkel AG & Co. KGaA.  Stwierdzeń dotyczących przyszłości nie należy traktować jako gwarancji, że określone założenia czy oczekiwania okażą się trafne. Faktyczne przyszłe wyniki spółki Henkel AG & Co. KGaA i jej podmiotów powiązanych uzależnione są od szeregu czynników ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą one istotnie odbiegać od wyników wskazanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Na wiele z tych czynników, np. przyszłą sytuację gospodarczą czy działania konkurencji i innych uczestników rynku, Henkel nie ma wpływu, a ich dokładne przewidzenie nie jest możliwe. Henkel nie zamierza ani nie podejmuje się aktualizować stwierdzeń dotyczących przyszłości.

Niniejszy dokument zawiera dodatkowe wskaźniki finansowe, które nie zostały zdefiniowane wyraźnie w obowiązujących zasadach sprawozdawczości finansowej i które stanowią lub mogą stanowić alternatywne mierniki wyników. Takie dodatkowe wskaźniki finansowe nie powinny być analizowane w oderwaniu od wskaźników prezentujących aktywa netto, sytuację finansową lub wyniki działalności Henkel, które zostały przedstawione zgodnie z obowiązującymi zasadami sprawozdawczości finansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki, ani traktowane jako alternatywa dla tych wskaźników. Podobnie nazwane alternatywne mierniki wyników podawane lub opisywane przez inne spółki mogą być obliczane w inny sposób.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty sprzedaży lub zaproszenia do składania ofert nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych.

Informacje prasowe (210,45 KB)
Dorota Strosznajder Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska +48-22-56-56-665 dorota.strosznajder@henkel.com Pobierz wizytówkę Dodaj do ulubionych