17.06.2021

Henkel Polska ponownie wyróżniony za działania CSR

Henkel Polska z Białym Listkiem CSR POLITYKI

Firma Henkel Polska otrzymała Biały Listek CSR POLITYKI w 10., jubileuszowej edycji tego plebiscytu. Coroczne zestawienie prezentuje największe firmy w Polsce, którym bliskie są idee zrównoważonego rozwoju. Henkel Polska zdobył wyróżnienie już po raz ósmy.

Tygodnik POLITYKA we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, już po raz dziesiąty opublikował zestawienie firm, dla których w strategii biznesowej kluczową rolę odgrywają zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu. Ranking tworzony jest na podstawie analizy ankiet przesłanych przez firmy i obejmuje siedem kluczowych obszarów odpowiedzialności: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowanie wobec pracowników, ochronę środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesową i zaangażowanie społeczne.

Szeroko rozumiana społeczna odpowiedzialność biznesu to jeden z fundamentów strategii biznesowej firmy Henkel, która na terenie Polski została po raz kolejny wyróżniona Białym Listkiem CSR POLITYKI za działania w tym obszarze.

W 2020 r. pandemia koronawirusa stała się tym czynnikiem, który także Henklowi kazał tu szukać szybkich i trafnych rozwiązań rodzących się problemów. W obliczu kryzysu najważniejsze stało się zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz utrzymanie ciągłości biznesowej. Firma powołała w tym celu sztab kryzysowy, który umożliwił pracę zdalną pracownikom biurowym i sekcji sprzedaży, a produkcji zapewnił pracę zmianową w pełnym reżimie sanitarnym. Dbał także o regularne i rzetelne informowanie pracowników o bieżącej sytuacji. By wesprzeć ich w obliczu wielkiej zmiany, w maju 2020 r. uruchomiony został program wsparcia „Możesz na nas liczyć”. Korzystający z niego pracownicy mogą uzyskać w pełni anonimową profesjonalną poradę psychologa, prawnika lub doradcy finansowego. Miesięcznie po tę formę pomocy sięga kilkudziesięciu pracowników.

Równocześnie, część pracowników brała udział w Programie Rezyliencji, którego celem było budowanie w uczestnikach większej odporności na wyzwania w życiu zawodowym i prywatnym. Uczestnicy korzystali z onlinowego narzędzia HelloDriven.com, które oferuje wsparcie wirtualnego coacha, dzięki czemu każdy z nich mógł iść w programie własną ścieżką. W programie wzięło udział 40 osób, a badanie ankietowe wykazało zwiększenie poziomu ich rezyliencji aż o 18%. Obecnie trwa już druga edycja programu.
Zaangażowanie firmy w walce ze skutkami pandemii nie ograniczyło się do samej organizacji. Henkel przekazał placówkom medycznym środki czystości i higieny osobistej o łącznej wartości blisko pół miliona złotych i zasilił Fundusz Interwencyjny WOŚP kwotą ponad 135 tys. złotych. Dzięki wsparciu firmy możliwe stało się także wydłużenie działania dla rodziców/opiekunów i nauczycieli telefonu zaufania oraz zwiększenie zakresu i skali pomocy psychologicznej oferowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Tegoroczna jubileuszowa edycja Listków CSR Polityki była absolutnie rekordowa pod względem zgłoszeń i nagrodzonych firm. Ankiety wypełniły 124 firmy (o 28 więcej niż w ub.r.). Spośród wszystkich zgłoszeń wyróżnienie otrzymały aż 92 przedsiębiorstwa (o 24 podmioty więcej niż rok wcześniej).