06.05.2021  Düsseldorf / Niemcy

Podwyższenie prognozy sprzedaży i zysku na rok obrotowy 2021

Henkel notuje dobry początek roku obrotowego 2021

 • Wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym Grupy Henkel o 7,7%, do poziomu ok. 5 mld EUR. Wzrost w ujęciu nominalnym na poziomie 0,8% z odczuwalnym negatywnym wpływem różnic kursowych
 • Dodatnia dynamika sprzedaży w ujęciu organicznym we wszystkich sektorach biznesowych:
  • Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) z dwucyfrowym wzrostem sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 13,0%, nominalnie 6,7%
  • Beauty Care (kosmetyki) z odnotowanym wysokim wzrostem sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2,3%, nominalnie spadek o 1,1%
  • Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) z bardzo wysokim wzrostem sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 4,1%, nominalnie spadek o 5,6%
 • Rynki wschodzące z dwucyfrowym organicznym wzrostem sprzedaży na poziomie 18,5%, na rynkach rozwiniętych wzrost o 0,5%
 • Henkel podwyższa prognozę na 2021 rok:
  • Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym: o 4,0%–6,0%
  • Marża EBIT*: 14,0%–15,0%
  • Zysk na akcję uprzywilejowaną*: wysoki jednocyfrowy lub kilkunastoprocentowy wzrost przy założeniu niezmienionych kursów walut

Henkel odnotował bardzo dobry początek roku obrotowego 2021, z wysokim wzrostem sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 7,7% po pierwszym kwartale, wypracowanym w warunkach globalnego kryzysu związanego z koronawirusem, który nadal negatywnie wpływa na otoczenie społeczne i gospodarcze na wielu rynkach na całym świecie. Sprzedaż Grupy ukształtowała się na poziomie ok. 5 mld EUR, co oznacza wzrost o 0,8% w ujęciu nominalnym, na który znaczący wpływ miały niekorzystne różnice kursowe.

– Wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki pierwszego kwartału. Wszystkie sektory biznesowe miały w tym swój udział. Ponieważ popyt ze strony branży przemysłowej rośnie w tempie szybszym niż oczekiwano, z optymizmem patrzymy na dalszy rozwój działalności w kolejnych miesiącach roku pomimo utrzymującej się niepewności w naszym otoczeniu rynkowym. Dobre wyniki początku roku skłoniły nas do podjęcia w dniu dzisiejszym decyzji o podwyższeniu prognozy sprzedaży i zysku – powiedział Carsten Knobel, prezes zarządu Henkel.

– Wysoki wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale był w szczególności zasługą sektora biznesowego Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu), który odnotował silne ożywienie we wszystkich obszarach działalności i we wszystkich regionach, generując dwucyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym. Sektory biznesowe Beauty Care (kosmetyki) oraz Laundry & Home Care  (środki piorące i czystości) również odnotowały wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym. Biorąc pod uwagę regiony geograficzne, do bardzo dobrych wyników sprzedaży w pierwszym kwartale przyczyniły się przede wszystkim rynki wschodzące, przy czym należy zauważyć, że wszystkie regiony odnotowały dwucyfrowy wzrost organiczny – dodał Knobel. – Wyniki pierwszego kwartału potwierdzają wysoką jakość zrównoważonego portfolio silnych marek i innowacyjnych technologii przeznaczonych dla klientów z segmentów przemysłowego i dóbr konsumpcyjnych. Bardzo dobre wyniki wypracowane w pierwszym kwartale są również efektem pracy silnego, globalnego zespołu Henkla, który w tych bezprecedensowych okolicznościach i trudnym dla nas wszystkich okresie wykazuje ogromne zaangażowanie w zapewnieniu długofalowego sukcesu Henkel.

Sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) odnotował znaczne ożywienie we wszystkich obszarach działalności i wszystkich regionach, osiągając łącznie dwucyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 13,0%.

Sektor Beauty Care (kosmetyki), który w pierwszym kwartale odczuł skutki negatywnego wpływu pandemii na otoczenie rynkowe, osiągnął istotny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2,3%. Segment dóbr konsumenckich odnotował dodatnią dynamikę w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku. Segment produktów profesjonalnych również odnotował wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym pomimo utrzymującego się wpływu zamknięć salonów fryzjerskich w wielu krajach. Wynikało to przede wszystkim ze stosunkowo niskiej bazy porównawczej analogicznego kwartału poprzedniego roku, który już silnie odczuł skutki pandemii COVID-19. 

Pomimo spowolnienia odnotowanego w pierwszym kwartale na kluczowych rynkach rozwiniętych, sektor biznesowy Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) wypracował bardzo wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 4,1%, kontynuując rozwój działalności. Zarówno obszar biznesowy Home Care (środki czystości), jak i rynki wschodzące odnotowały dwucyfrowy wzrost.

Odnosząc się do kolejnych miesięcy 2021 r., prezes Knobel powiedział: – Po dobrym początku roku podwyższyliśmy prognozę sprzedaży i zysku za cały rok obrotowy. Na poziomie Grupy Henkel prognozuje wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w przedziale 4,0%–6,0% oraz skorygowaną rentowność sprzedaży (marża EBIT) w przedziale 14,0%–15,0%. Przewidywany jest wysoki jednocyfrowy do kilkunastoprocentowego wzrost na poziomie skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną, przy założeniu niezmiennych kursów walut.

– Należy jednak pamiętać, że wciąż jest wysoce niepewne, jak dalej rozwinie się i jaki będzie miała wpływ na konsumpcję i produkcję przemysłową. Tak jak dotychczas, będziemy elastycznie i szybko reagować na zmiany zachodzące w naszym otoczeniu rynkowym. Równocześnie energicznie wdrażamy program rozwoju. Koncentrujemy się na dwóch obszarach. Po pierwsze, chcemy zwiększyć naszą przewagę konkurencyjną poprzez dalsze wzmacnianie innowacji, zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji. Po drugie, chcemy dalej doskonalić kulturę naszej firmy. Dzięki strategii Ukierunkowanego Rozwoju i silnemu zespołowi pracowników na całym świecie możemy wyjść z kryzysu silniejsi i kształtować naszą przyszłość.

Wyniki sprzedaży Grupy

Sprzedaż Grupy w pierwszym kwartale 2021 r. wzrosła nominalnie o 0,8%, z 4,927 mld EUR w pierwszym kwartale 2020 r. do 4,968 mld EUR. W ujęciu organicznym (tj. po korekcie o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęcia/zbycia) przychody ze sprzedaży wzrosły o 7,7%. Na poziomie Grupy wzrost wynikał przede wszystkim z wolumenów sprzedaży. Wpływ transakcji przejęcia i zbycia aktywów wyniósł 0,6%. Jednak na skutek niekorzystnych zmian kursów walut przychody ze sprzedaży uległy obniżeniu o 7,5%.

W pierwszym kwartale na rynkach wschodzących odnotowano wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 18,5%. Przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym na rynkach rozwiniętych wzrosły o 0,5%. W ujęciu rok do roku sprzedaż w ujęciu organicznym w regionie Europy Zachodniej wzrosła o 0,9%, natomiast w regionie Europy Wschodniej o 11,7%. Organiczny wzrost sprzedaży w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu wyniósł w pierwszym kwartale 2021 r. 21,7%. W regionie Ameryki Północnej sprzedaż w ujęciu organicznym pozostała na poziomie z zeszłego roku, natomiast w regionie Ameryki Łacińskiej odnotowano wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 10,7%. Wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym w regionie Azji i Pacyfiku był dwucyfrowy i wyniósł 24,4%.

Wyniki sprzedaży sektora biznesowego Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu)

W pierwszym kwartale 2021 r. sprzedaż sektora biznesowego Adhesive Technologies wzrosła nominalnie o 6,7%, z 2,209 mld EUR w analogicznym kwartale poprzedniego roku, do 2,358 mld EUR. W ujęciu organicznym (tj. po korekcie o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęcia/zbycia) przychody ze sprzedaży wzrosły o 13,0%. Wyniki pierwszego kwartału kształtowało trwające istotne ożywienie produkcji przemysłowej. Wzrost wolumenów był dwucyfrowy, a ceny wykazywały niewielką pozytywną tendencję wzrostową. Negatywny wpływ różnic kursowych na sprzedaż wyniósł 6,7%, natomiast transakcje przejęcia/zbycia przyczyniły się do zwiększenia sprzedaży o 0,5%.

W pierwszym kwartale wszystkie segmenty działalności sektora biznesowego Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) odnotowały poprawę sytuacji w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku, który wcześniej odczuł skutki pandemii COVID-19. Segment Automotive & Metals (przemysł motoryzacyjny i wyroby z metalu) odnotował dwucyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, głównie dzięki silnemu wzrostowi światowej produkcji samochodów. Segment Electronics & Industrials (przemysł elektroniczny i artykuły dla przemysłu) również odnotował dwucyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, głównie dzięki segmentowi elektroniki, przy czym segment artykułów dla przemysłu również istotnie zwiększył sprzedaż. Segment Packaging & Consumer Goods (opakowania i towary konsumpcyjne) w pierwszym kwartale wypracował znaczny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym dzięki dwucyfrowym wzrostom w segmentach Packaging (opakowania) i Lifestyle (artykuły lifestylowe). Organiczny wzrost sprzedaży odnotował również segment Craftsmen, Construction & Professional (produkty dla branży rzemieślniczej, budowlanej i klientów profesjonalnych), głównie dzięki wynikom segmentu dóbr konsumpcyjnych i produktów rzemieślniczych oraz działalności związanej z konserwacją i budową maszyn.

Podział według regionów geograficznych pokazuje, że sektor biznesowy Adhesive Technologies wygenerował dwucyfrowy organiczny wzrost sprzedaży na rynkach wschodzących, do którego przyczyniły się wszystkie regiony we wszystkich segmentach działalności. 

Na rynkach rozwiniętych ogólna dynamika sprzedaży w ujęciu organicznym była bardzo wysoka. Region Ameryki Północnej odnotował bardzo silny wzrost dzięki dwucyfrowemu wzrostowi sprzedaży w ujęciu organicznym segmentu Craftsmen, Construction & Professional (produkty dla branży rzemieślniczej, budowlanej i klientów profesjonalnych) oraz bardzo silnemu wzrostowi sprzedaży w segmencie Electronics & Industrials (przemysł elektroniczny i artykuły dla przemysłu). Organiczny wzrost sprzedaży w regionie Europy Zachodniej był wysoki dzięki dwucyfrowej dynamice segmentu Craftsmen, Construction & Professional oraz wysokiemu wzrostowi w segmencie Automotive & Metals.

Wyniki sprzedaży sektora biznesowego Beauty Care (kosmetyki)

W pierwszym kwartale 2021 r. sprzedaż sektora biznesowego Beauty Care (kosmetyki) nieznacznie spadła w ujęciu nominalnym, o 1,1%, do 925 mln EUR (w pierwszym kwartale 2020 r.: 935 mln EUR). W ujęciu organicznym (tj. po korekcie o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęcia/zbycia) przychody ze sprzedaży wzrosły o 2,3%. Na wyniki te wpływ miały zarówno wolumen, jak i cena. Negatywny wpływ różnic kursowych na wartość sprzedaży wyniósł 5,4%. Transakcje przejęcia/zbycia przyczyniły się do zwiększenia przychodów ze sprzedaży o 2,0%.  

Dynamika sprzedaży w ujęciu organicznym w segmencie Consumer (wyroby konsumpcyjne) była dodatnia w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku. W grupie produktowej Hair Cosmetics (kosmetyki do włosów) odnotowano kontynuację pozytywnego trendu z ostatniego kwartału 2020 r. i bardzo dobry wynik po pierwszym kwartale 2021 r. W grupie produktowej Hair Colorants (kosmetyki do farbowania włosów) odnotowano dwucyfrowy wzrost sprzedaży. Istotna poprawa nastąpiła również w wynikach sprzedaży grupy produktowej Hair Care (pielęgnacja włosów). Sprzedaż w grupie produktowej Hair Styling (kosmetyki do stylizacji) zmniejszyła się w porównaniu z rokiem ubiegłym w wyniku spadku popytu wywołanego pandemią. W porównaniu z bardzo dobrym pierwszym kwartałem 2020 r. sprzedaż w grupie asortymentowej Body Care (kosmetyki do pielęgnacji ciała) spadła w ujęciu organicznym, głównie z powodu osłabienia popytu na kluczowych rynkach.

Pomimo utrzymującego się wpływu administracyjnych zamknięć salonów fryzjerskich w wielu krajach, w pierwszym kwartale 2021 r. segment Professional (produktów dla klientów profesjonalnych) wypracował bardzo wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym,  głównie za sprawą istotnego wzrostu sprzedaży w Ameryce Północnej, czyli naszym podstawowym rynku zbytu, ale także stosunkowo niskiej bazy porównawczej analogicznego kwartału poprzedniego roku, który silnie odczuł skutki pandemii COVID-19. Dwucyfrowy wzrost sprzedaży odnotowano w krajach Ameryki Łacińskiej i Azji (z wyłączeniem Japonii). Sprzedaż wzrosła znacząco również w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Natomiast wyniki zanotowane w krajach Europy Zachodniej i Wschodniej były gorsze w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, głównie z powodu trwających ograniczeń w funkcjonowaniu salonów fryzjerskich wprowadzonych w związku z pandemią. 

Sektor Beauty Care (kosmetyki) odnotował dwucyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na rynkach wschodzących dzięki bardzo dobrym wynikom zarówno w obszarze Consumer (wyroby konsumpcyjne), jak i Professional (produkty dla klientów profesjonalnych)  za sprawą krajów azjatyckich (z wyłączeniem Japonii), a zwłaszcza Chin. Region Ameryki Łacińskiej również odnotował dwucyfrowy wzrost sprzedaży. W Europie Wschodniej dynamika sprzedaży była bardzo wysoka, natomiast w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu – ujemna.

Na rynkach rozwiniętych ogólna dynamika sprzedaży w ujęciu organicznym była ujemna. W Ameryce Północnej sprzedaż w ujęciu organicznym kształtowała się korzystnie ze względu na wzrost sprzedaży w obszarze Professional (produktów dla klientów profesjonalnych). Na rynkach rozwiniętych Azji i Pacyfiku dynamika sprzedaży w ujęciu organicznym była bardzo wysoka. Z kolei wyniki odnotowane w Europie Zachodniej pogorszyły się w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego ze względu na trudne otoczenie rynkowe charakteryzujące się m.in. trwającymi obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19.

Wyniki sprzedaży sektora Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) 

W pierwszym kwartale 2021 r. sektor biznesowy Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) wypracował przychody ze sprzedaży w wysokości 1,656 mld EUR, co oznacza spadek w ujęciu nominalnym o 5,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w którym sprzedaż ukształtowała się na poziomie 1,755 mld EUR. W ujęciu organicznym (tj. po korekcie o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęcia/zbycia) sprzedaż sektora wzrosła aż o 4,1%, w głównej mierze za sprawą cen, ale również wyższych wolumenów sprzedaży. Negatywny wpływ różnic kursowych na wartość sprzedaży był znaczny i wyniósł 9,6%. Transakcje przejęcia/zbycia nie miały istotnego wpływu na wyniki sprzedaży.

W pierwszym kwartale segment biznesowy Laundry Care (środki piorące) osiągnął wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, do czego przyczyniła się wysoka dynamika sprzedaży specjalistycznych środków piorących oraz dodatków do środków piorących. Nasza flagowa marka Persil po raz kolejny osiągnęła dwucyfrowy organiczny wzrost sprzedaży, również dzięki kontynuowanym inicjatywom w obszarze innowacji. 

Odnotowaliśmy dwucyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w segmencie biznesowym Home Care (środki czystości). Dynamiczny wzrost w tym segmencie był możliwy dzięki wynikom wypracowanym przez marki Pril, Bref i Somat – wszystkie odnotowały dwucyfrowy wzrost w swoich grupach asortymentowych, czyli produktów do mycia naczyń w zmywarkach, środków do czyszczenia toalet i środków do czyszczenia powierzchni twardych. Przyczynił się do tego zarówno spowodowany pandemią wzrost popytu na środki czystości używane w gospodarstwach domowych, jak i wprowadzenie przez firmę Henkel innowacji produktowych, które zainteresowały klientów.

Głównym motorem wzrostu wyników w segmencie były rynki wschodzące, które wypracowały dwucyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym. Henkel odnotował dwucyfrowy wzrost sprzedaży zarówno w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu, jak i Azji (z wyłączeniem Japonii). W krajach Europy Wschodniej zanotowano znaczny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, natomiast w Ameryce Łacińskiej dynamika sprzedaży była ujemna. 

Ogólna dynamika sprzedaży na rynkach rozwiniętych była ujemna. Wyniki sprzedaży w Europie Zachodniej kształtowały się na wysokim poziomie. Na rynkach rozwiniętych w regionie Azji i Pacyfiku wypracowano wzrost w ujęciu organicznym. Z kolei w Ameryce Północnej wyniki pogorszyły się w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego – na naszą działalność negatywny wpływ miały ograniczenia dostaw i spowolnienie na rynku, które pogłębiło się w porównaniu z rokiem ubiegłym. 

Sytuacja majątkowa i finansowa Grupy

W porównaniu do stanu z 31 grudnia 2020 r. w omawianym okresie nie wystąpiły istotne zmiany w sytuacji majątkowej i finansowej Grupy.

Prognozy wyników Grupy Henkel

Na podstawie danych na temat działalności w pierwszych trzech miesiącach 2021 r. oraz założeń dotyczących wyników działalności w pozostałych trzech kwartałach, Zarząd Henkel AG & Co. KGaA podjął decyzję o podwyższeniu prognozy na rok obrotowy 2021.

Po gwałtownym załamaniu światowego wzrostu gospodarczego w 2020 r. spowodowanym pandemią COVID-19, na podstawie obecnych szacunków zakłada się, że w 2021 r. nastąpi istotny wzrost popytu ze strony branży przemysłowej, a popyt na szeroki asortyment dóbr konsumpcyjnych powróci w ciągu roku do poziomu sprzed pandemii. Należy jednocześnie podkreślić, że nadal istnieje niepewność co do dalszego kierunku rozwoju infekcji i liczby przypadków a także postępu w realizacji programu szczepień, co przekłada się na obostrzenia wprowadzane w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się pandemii.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, nasze prognozy opierają się na założeniu, że popyt ze strony branży przemysłowej i segmentu dóbr konsumpcyjnych (zwłaszcza salonów fryzjerskich), który ma istotne znaczenie dla działalności firmy Henkel, wzrośnie, a w niektórych wypadkach poprawa ta będzie znaczna. Przewidujemy, że popyt na określone grupy produktowe w segmentach dóbr konsumpcyjnych, który w 2020 r. wzrósł w następstwie pandemii, powróci w ciągu roku do normalnego poziomu. Ponadto zakładamy, że w kolejnych miesiącach roku nie dojdzie do masowych zamknięć placówek handlowych i zakładów przemysłowych lub produkcyjnych w głównych regionach o kluczowym znaczeniu dla spółki, jak miało to miejsce 2020 r., zwłaszcza w drugim kwartale. 

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, prognozujemy, że w roku obrotowym 2021 Grupa Henkel osiągnie wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie między 4,0% a 6,0% (poprzednia prognoza: między 2,0% a 5,0%).  

W sektorze biznesowym Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu), którego wyniki są w dużej mierze uzależnione od ożywienia popytu ze strony branży przemysłowej, prognozujemy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w przedziale między 7,0% a 9,0% (poprzednia prognoza: między 2,0% a 6,0%). W odniesieniu do sektora biznesowego Beauty Care (kosmetyki) przewidujemy obecnie wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie od 2,0% do 6,0% (bez zmian). W skali całego roku znaczny wzrost popytu powinien mieć pozytywny wpływ na segment Professional (produkty dla klientów profesjonalnych). W segmencie Consumer (wyroby konsumpcyjne) spodziewany jest dalszy wzrost. Przewidujemy, że sektor biznesowy Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) osiągnie wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie od 1,0% do 3,0% (bez zmian). Wyższy popyt na niektóre grupy produktowe obserwowany w ubiegłym roku w związku z pandemią powróci z upływem czasu do normalnego poziomu, co będzie miało wpływ na wzrost w ujęciu organicznym. 

Oczekujemy, że udział transakcji przejęć zrealizowanych w 2020 r. w nominalnym wzroście sprzedaży Grupy Henkel będzie niewielki – na poziomie jednocyfrowym. Prognoza nie uwzględnia ewentualnych skutków planowanego zbycia lub zaniechania działalności albo zbycia lub wycofania marek i grup produktowych w ramach aktywnego zarządzania portfolio w kolejnych okresach roku, ponieważ nie można rzetelnie przewidzieć, czy i kiedy takie działania faktycznie zostaną podjęte. Przewidywany wpływ przeliczenia sprzedaży w walutach obcych będzie ujemny (jednocyfrowy). 

Spodziewane ożywienie popytu, szczególnie w branży przemysłowej i w segmencie produktów dla klientów profesjonalnych, będzie miało pozytywny wpływ na wynik finansowy firmy Henkel w 2021 roku. Prawdopodobnie wpływ ten zostanie częściowo zniwelowany wzrostem cen materiałów bezpośrednich, które zgodnie z naszymi założeniami wzrosną o ok. 5–9% (poprzednia prognoza: 1–5%), oraz niekorzystnymi zmianami kursów walut. 

Przewidujemy, że skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) Grupy Henkel ukształtuje się w przedziale 14,0%–15,0% (poprzednia prognoza: 13,5%–14,5%). Prognozowana skorygowana rentowność sprzedaży dla sektora biznesowego Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) wynosi między 16,0% a 17,0% (poprzednia prognoza: 15,5%–16,5%), dla sektora Beauty Care (kosmetyki) – między 10,5% a 12,0% (bez zmian), a dla sektora Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) – między 14,5% a 15,5% (poprzednia prognoza: 15,0%–16,0%). 

Przewidujemy wysoki, jednocyfrowy do kilkunastoprocentowego, wzrost na poziomie skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną (EPS), przy założeniu niezmiennych kursów walut (poprzednia prognoza: od 5% do 15%).

Ponadto podtrzymujemy nasze prognozy na 2021 r., zgodnie z którymi:

 • Koszty restrukturyzacji wyniosą od 250 do 300 mln EUR,
 • Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne wyniosą od 600 do 700 mln EUR.


* Po uwzględnieniu kosztów i przychodów o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji.

Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłego rozwoju działalności, wyników finansowych i innych zdarzeń mających znaczenie dla Henkel, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości charakteryzują się użyciem słów takich, jak „oczekiwać”, „zamierzać”, „planować”, „przewidywać”, „uważać", „szacować" i podobnych wyrażeń. Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości sformułowane na podstawie aktualnych założeń i szacunków zarządu Henkel AG & Co. KGaA.  Stwierdzeń dotyczących przyszłości nie należy traktować jako gwarancji, że określone założenia czy oczekiwania okażą się trafne. Faktyczne przyszłe wyniki spółki Henkel AG & Co. KGaA i jej podmiotów powiązanych uzależnione są od szeregu czynników ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą one istotnie odbiegać od wyników wskazanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Na wiele z tych czynników, np. przyszłą sytuację gospodarczą czy działania konkurencji i innych uczestników rynku, Henkel nie ma wpływu, a ich dokładne przewidzenie nie jest możliwe. Henkel nie zamierza ani nie podejmuje się aktualizować stwierdzeń dotyczących przyszłości.

Niniejszy dokument zawiera dodatkowe wskaźniki finansowe, które nie zostały zdefiniowane wyraźnie w obowiązujących zasadach sprawozdawczości finansowej i które stanowią lub mogą stanowić alternatywne mierniki wyników. Takie dodatkowe wskaźniki finansowe nie powinny być analizowane w oderwaniu od wskaźników prezentujących aktywa netto, sytuację finansową lub wyniki działalności Henkel, które zostały przedstawione zgodnie z obowiązującymi zasadami sprawozdawczości finansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki, ani traktowane jako alternatywa dla tych wskaźników. Podobnie nazwane alternatywne mierniki wyników podawane lub opisywane przez inne spółki mogą być obliczane w inny sposób.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty sprzedaży lub zaproszenia do składania ofert nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych.

Dorota Strosznajder Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska +48-22-56-56-665 dorota.strosznajder@henkel.com Pobierz wizytówkę Dodaj do ulubionych