10.11.2020  Düsseldorf / Niemcy

Dobre wyniki pomimo utrzymujących się trudnych warunków rynkowych spowodowanych pandemią COVID-19

Henkel notuje wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym w III kw. 2020 r.

 • Wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy Henkel o 3,9% w ujęciu organicznym do około 5 mld EUR; spadek o 1,5%w ujęciu nominalnym
 • Wszystkie sektory biznesowe notują dodatnie wyniki:
  • Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) – wzrost przychodów ze sprzedaży o 1,3% w ujęciu organicznym; spadek o 4,8% w ujęciu nominalnym
  • Beauty Care (kosmetyki) – wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży: 4,3% w ujęciu organicznym i 3,0% w ujęciu nominalnym
  • Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) – istotny wzrost przychodów ze sprzedaży: o 7,7% w ujęciu organicznym i 0,7% w ujęciu nominalnym
 • Przychody ze sprzedaży w poszczególnych regionach kształtowały się w sposób zróżnicowany: rynki wschodzące – wzrost o 8,8%, rynki rozwinięte – wzrost o 0,6%
 • Nowe prognozy wyników za rok obrotowy 2020 przedstawione zostały w październiku

W III kw. 2020 r. firma Henkel odnotowała wysoki wzrost sprzedaży na poziomie 3,9% w ujęciu organicznym, pomimo utrzymujących się trudnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej spowodowanych pandemią COVID-19. Przychody ze sprzedaży wyniosły około 5 mld EUR i zmniejszyły się w ujęciu nominalnym o 1,5%. Na początku października Henkel opublikował wstępne dane dotyczące wyników sprzedaży w trzecim kwartale i przedstawił nową prognozę wyników za rok obrotowy 2020.

- Globalny kryzys spowodowany pandemią koronawirusa ma nadal decydujący wpływ na sytuację rynkową. Niemniej jednak w trzecim kwartale Henkel osiągnął dobre wyniki, do czego przyczyniły się wszystkie trzy sektory biznesowe. Wyniki te potwierdzają, że Henkel posiada solidny, zdywersyfikowany portfel popularnych marek i innowacyjnych technologii oferowanych klientom z branży dóbr przemysłowych i konsumenckich. Henkel odnotowuje również korzyści dzięki dodatkowym inwestycjom w projekty marketingowe i innowacyjne oraz w rozwój cyfryzacji. Ponadto w trzecim kwartale znacznie zwiększyliśmy sprzedaż internetową – łączny udział tego kanału sprzedaży przekroczył 15% - powiedział Carsten Knobel, prezes zarządu Henkel. Dobre wyniki w trzecim kwartale wynikają również częściowo z efektu odbicia sprzedaży po gwałtownym spadku, jaki miał miejsce w drugim kwartale, kiedy to negatywny wpływ pandemii COVID-19 był szczególnie odczuwalny. Ale przede wszystkim jest to rezultat pracy silnego globalnego zespołu, który w tych bezprecedensowych okolicznościach i trudnym dla nas wszystkich okresie wykazuje ogromne zaangażowanie w zapewnienie długofalowego sukcesu firmy.

W trzecim kwartale Henkel osiągnął dobre wyniki działając w trudnym otoczeniu ekonomicznym. Sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) odnotował wzrost popytu we wszystkich obszarach działalności w porównaniu z drugim kwartałem oraz dodatni wzrost sprzedaży ogółem w ujęciu organicznym w porównaniu z analogicznym kwartałem roku ubiegłego. W sektorze Beauty Care (kosmetyki) segment produktów profesjonalnych dla salonów fryzjerskich również poprawił wyniki w porównaniu z drugim kwartałem. Odnotował jednak nieznaczny spadek sprzedaży w ujęciu organicznym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W segmencie detalicznym natomiast nastąpił bardzo wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w porównaniu z III kw. 2019 r. Dzięki temu, że popyt na środki piorące i czystości utrzymał się na wysokim poziomie oraz dzięki odbiciu sprzedaży po spowolnieniu, jakie miało miejsce w drugim kwartale, sektor biznesowy Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotował znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym i z powodzeniem się rozwijał.

- W czasie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa szybko i elastycznie dostosowaliśmy się do zachodzących zmian, kontynuując jednocześnie intensywne działania zorientowane na ukierunkowany rozwój, który to strategiczny kierunek obraliśmy w marcu bieżącego roku. Przygotowaliśmy nowe prognozy rocznych wyników, które przedstawiają nasze przewidywania dotyczące sytuacji Henkla do końca roku. Chociaż zakładamy, że w czwartym kwartale będziemy nadal odczuwać negatywne skutki pandemii, nie spodziewamy się, aby w regionach istotnych z punktu widzenia działalności firmy doszło do powtórnego zamrożenia gospodarki na dużą skalę, jakiego byliśmy świadkami w drugim kwartale. Jesteśmy przekonani, że dzięki koncentracji na ukierunkowanym rozwoju wyjedziemy z kryzysu silniejsi - dodał Carsten Knobel.

Wyniki sprzedaży Grupy Henkel

W III kwartale 2020 r. Grupa Henkel odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży w ujęciu nominalnym o 1,5%, do poziomu 4,999 mld EUR. W ujęciu organicznym (tj. po korekcie o wpływ różnic kursowych oraz transakcji nabycia/zbycia) sprzedaż wzrosła o 3,9%.
Na poziomie Grupy wpływ na ten wzrost miała wielkość sprzedaży, przy czym ceny i wolumeny kształtowały się odmiennie w poszczególnych segmentach działalności. Wzrost przychodów wygenerowany przez transakcje nabycia/zbycia wyniósł 0,1%. Na skutek niekorzystnych zmian kursów walut przychody ze sprzedaży uległy obniżeniu o 5.5%.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 r. przychody ze sprzedaży w ujęciu nominalnym spadły o 4,5%, do 14,485 mld EUR. W ujęciu organicznym Henkel odnotował spadek sprzedaży o 2,1%, głównie w związku ze zmniejszeniem wolumenu sprzedaży. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku wpływ niekorzystnych tendencji w zakresie cen był niewielki. Na wyniki działalności Henkla negatywny wpływ miała, zwłaszcza w pierwszych sześciu miesiącach roku, pandemia COVID-19, której efekt był szczególnie odczuwalny w wypadku dwóch segmentów: klejów i technologii dla odbiorców przemysłowych i kosmetyków profesjonalnych dla salonów fryzjerskich. Największy spadek popytu miał miejsce w drugim kwartale, natomiast w trzecim kwartale Henkel odnotował znaczną poprawę wyników.

Na rynkach wschodzących w trzecim kwartale dynamika przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym była wysoka, na poziomie 8,8%. Przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym na rynkach rozwiniętych wzrosły o 0,6%. W Europie Zachodniej Henkel odnotował spadek sprzedaży o 1,2% w ujęciu organicznym w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast w Europie Wschodniej odnotował wzrost o 10,4%. W Afryce i na Bliskim Wschodzie w III kw. 2020 r. sprzedaż w ujęciu organicznym wzrosła o 13,9%. Przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym w Ameryce Północnej zwiększyły się o 2,9%, a w regionie Ameryki Łacińskiej o 13,8%. Przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym w regionie Azji i Pacyfiku wzrosły o 1,2%.

W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 r. na rynkach wschodzących odnotowano wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 1,3%, natomiast dynamika sprzedaży na rynkach rozwiniętych była ujemna i wyniosła -4,4%.

Wyniki sprzedaży sektora biznesowego Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu)

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) spadły w III kw. 2020 r. o 4,8% w ujęciu nominalnym do 2,280 mld EUR. W ujęciu organicznym (tj. po korekcie o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęcia/zbycia) przychody ze sprzedaży wzrosły o 1,3%. Zarówno wielkość, jak i wartość sprzedaży kształtowały się korzystnie. Negatywny wpływ różnic kursowych na wartość sprzedaży wyniósł -5,5%, a transakcji nabycia/zbycia –
-0,6%.

W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 r. sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) odnotował spadek przychodów ze sprzedaży o 9,7% w ujęciu nominalnym do 6,433 mld EUR. Przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym spadły o 6,8% ze względu na niższy wolumen sprzedaży. Pandemia COVID-19 miała istotny negatywny wpływ na wyniki odnotowane w pierwszym oraz – szczególnie – w drugim kwartale bieżącego roku. W trzecim kwartale działalność Henkel pozostawała pod negatywnym wpływem spadku produkcji w sektorach przemysłowym i motoryzacyjnym. Jednak w porównaniu z drugim kwartałem odnotowano ożywienie popytu we wszystkich obszarach działalności.

W trzecim kwartale w poszczególnych obszarach biznesowych sektora Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) odnotowano zróżnicowane wyniki. Dynamika sprzedaży w ujęciu organicznym w obszarze Automotive & Metals (przemysł motoryzacyjny i wyroby z metalu) kształtowała się poniżej poziomu z ubiegłego roku. Po znacznym spadku w pierwszej połowie roku, w trzecim kwartale odnotowana została istotna poprawa sprzedaży w tym obszarze biznesowym.

W wypadku Electronics & Industrials (przemysł elektroniczny i artykuły dla przemysłu) pandemia COVID-19 miała szczególnie negatywny wpływ na obszar artykułów dla przemysłu, który zanotował spadek sprzedaży. Z kolei w obszarze przemysłu elektronicznego odnotowano wzrost sprzedaży. W obszarze biznesowym Packaging & Consumer Goods (opakowania i towary konsumpcyjne) dynamika przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym była wysoka dzięki istotnemu wzrostowi sprzedaży w obszarze towarów konsumpcyjnych oraz bardzo wysokiemu wzrostowi w obszarze opakowań. W obszarze biznesowym Craftsmen, Construction & Professional (produkty dla branży rzemieślniczej, budowlanej i klientów profesjonalnych) odnotowano bardzo duży wzrost sprzedaży, głównie w wyniku dwucyfrowego wzrostu w obszarze produktów dla branży rzemieślniczej i klientów profesjonalnych oraz bardzo wysokiego wzrostu sprzedaży w branży budowlanej, co było częściowo wynikiem pozytywnego efektu odbicia sprzedaży po słabszym drugim kwartale.

Sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) odnotował bardzo dobry wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na rynkach wschodzących. Znaczny wzrost sprzedaży odnotowano w Ameryce Łacińskiej i Europie Wschodniej (dwucyfrowa dynamika sprzedaży) oraz w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Na wzrost ten złożyła się głównie działalność obszarów Packaging & Consumer Goods (opakowania i towary konsumpcyjne) oraz Craftsmen, Construction & Professional (produkty dla branży rzemieślniczej, budowlanej i klientów profesjonalnych). W Azji (z wyłączeniem Japonii) wyniki sprzedaży utrzymywały się na stabilnym poziomie. Bardzo wysoka dynamika sprzedaży w Chinach nie była w stanie zrównoważyć spadków odnotowanych w innych krajach azjatyckich.

Na rynkach rozwiniętych wyniki sprzedaży w ujęciu organicznym były zasadniczo gorsze niż w roku ubiegłym. Niższa sprzedaż była szczególnie widoczna w obszarach Automotive & Metals (przemysł motoryzacyjny i wyroby z metalu) i Electronics & Industrials (przemysł elektroniczny i artykuły dla przemysłu) w Europie Zachodniej. Znaczny wzrost sprzedaży w obszarze Craftsmen, Construction & Professional (produkty dla branży rzemieślniczej, budowlanej i klientów profesjonalnych) jedynie częściowo skompensował ten spadek.
W Ameryce Północnej również odnotowano zmniejszenie popytu w obszarach Automotive & Metals (przemysł motoryzacyjny i wyroby z metalu) i Electronics & Industrials (przemysł elektroniczny i artykuły dla przemysłu). Natomiast w sektorze Packaging & Consumer Goods (opakowania i towary konsumpcyjne) poziom sprzedaży w ujęciu organicznym znacznie się zwiększył.

Wyniki sprzedaży sektora biznesowego Beauty Care (kosmetyki)

W sektorze biznesowym Beauty Care (kosmetyki) przychody ze sprzedaży w ujęciu nominalnym wzrosły o 3,0%, do 999 mln EUR w III kw. 2020 r. W ujęciu organicznym (tj. po korekcie o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęcia/zbycia) przychody ze sprzedaży wzrosły o 4,3%. Na wyniki te wpływ miały zarówno wolumen, jak i cena. Negatywny wpływ różnic kursowych na wartość sprzedaży wyniósł -3,3%. Wpływ transakcji przejęcia/zbycia na wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 2,0%.

W okresie pierwszych 9 miesięcy 2020 r. wartość sprzedaży sektora biznesowego Beauty Care (kosmetyki) w ujęciu nominalnym była niższa o 3,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosła 2,818 mld EUR. Przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym spadły o 4,2% ze względu na niższy wolumen sprzedaży. Po spowodowanym pandemią spadku sprzedaży odnotowanym w pierwszym oraz – szczególnie – w drugim kwartale bieżącego roku, w trzecim kwartale w segmencie kosmetyków profesjonalnych dla salonów fryzjerskich nastąpiła znaczna poprawa poziomu sprzedaży. Po pierwszym słabszym półroczu dynamika sprzedaży w segmencie Branded Consumer Goods (markowe wyroby konsumpcyjne) w trzecim kwartale była wysoka.

Segment Branded Consumer Goods (markowe wyroby konsumpcyjne) odnotował w trzecim kwartale wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym. Podobnie jak w drugim kwartale, grupa asortymentowa Body Care (kosmetyki do pielęgnacji ciała) zanotowała dwucyfrowy wzrost. Zwłaszcza marka Dial kontynuowała bardzo dobre wyniki sprzedaży odnotowane w drugim kwartale. Po spadku w pierwszej połowie roku w grupie asortymentowej Hair Cosmetics (kosmetyki do włosów) zanotowano istotne zwiększenie sprzedaży wynikające z dwucyfrowego wzrostu sprzedaży produktów do koloryzacji. Istotna poprawa nastąpiła również w odniesieniu do wyników sprzedaży w grupie produktowej Hair Care (pielęgnacja włosów). Jednak sprzedaż produktów do stylizacji włosów odnotowała spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem w związku ze zmianą zachowań konsumentów w następstwie pandemii COVID-19.

W trzecim kwartale wyniki w segmencie kosmetyków profesjonalnych dla salonów fryzjerskich pozostawały nadal pod wpływem pandemii COVID-19, jednak były znacznie lepsze niż w pierwszym półroczu bieżącego roku. Dodatnią dynamikę sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego obserwowano w Europie Zachodniej. Bardzo wysoki wzrost sprzedaży rok do roku zanotowano w regionie Ameryki Łacińskiej. Pomimo spadku sprzedaży w ujęciu organicznym, w pozostałych regionach w dalszym ciągu obserwowano znaczną poprawę wyników w porównaniu z pierwszym półroczem bieżącego roku.

W regionach tych widoczne były również bardzo dobre wyniki w segmencie Branded Consumer Goods (markowe wyroby konsumpcyjne) oraz ożywienie sprzedaży kosmetyków profesjonalnych do salonów fryzjerskich. Na rynkach wschodzących w trzecim kwartale dynamika przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym była wysoka, głównie w rezultacie znacznego wzrostu sprzedaży w Europie Wschodniej i Ameryce Łacińskiej. Dynamika sprzedaży w Azji (z wyłączeniem Japonii) była dodatnia, natomiast w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu – ujemna.

Na rynkach rozwiniętych dynamika sprzedaży w ujęciu organicznym była bardzo wysoka.
W Ameryce Północnej odnotowano dwucyfrowy wzrost sprzedaży, głównie za sprawą grupy asortymentowej Body Care (kosmetyki do pielęgnacji ciała), która również zanotowała dwucyfrowy wzrost. W Europie Zachodniej dynamika sprzedaży była dodatnia, zarówno w segmencie Branded Consumer Goods (markowe wyroby konsumpcyjne), jak i kosmetyków profesjonalnych dla salonów fryzjerskich. Natomiast dynamika sprzedaży na rynkach rozwiniętych regionu Azji i Pacyfiku była ujemna, w szczególności w przypadku kosmetyków profesjonalnych dla salonów fryzjerskich.

Wyniki sprzedaży sektora Laundry & Home Care (środki piorące i czystości)

W trzecim kwartale 2020 r. sektor biznesowy Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) wypracował przychody ze sprzedaży w wysokości 1,693 mld EUR, co oznacza wzrost o 0,7% w ujęciu nominalnym w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W ujęciu organicznym (tj. po korekcie o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęcia/zbycia) przychody ze sprzedaży w tym sektorze biznesowym wzrosły aż o 7,7%, głównie dzięki znacznemu wzrostowi wolumenu sprzedaży przy nieznacznym spadku cen. Transakcje przejęcia/zbycia nie miały istotnego wpływu na poziom sprzedaży. Z kolei różnice kursowe zmniejszyły wartość sprzedaży o 7,0%.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 r. sprzedaż sektora biznesowego Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) w ujęciu nominalnym wzrosła o 2,7%, do 5,153 mld EUR. W ujęciu organicznym linie biznesowe w ramach tego sektora odnotowały wzrost sprzedaży o 5,8% dzięki wysokiemu wolumenowi sprzedaży. Po bardzo wysokim wzroście sprzedaży w pierwszym i drugim kwartale bieżącego roku, sektor ten odnotował znaczne zwiększenie sprzedaży również w trzecim kwartale.

W trzecim kwartale, podobnie jak w poprzednich dwóch kwartałach, odnotowaliśmy dwucyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w segemencie Home Care (środki czystości). Dynamiczny wzrost tego obszaru biznesowego był w znacznym stopniu efektem wyników sprzedaży marek Pril, Bref i Somat, z których wszystkie odnotowały dwucyfrowy wzrost sprzedaży. Przyczynił się do tego zarówno spowodowany pandemią wzrost popytu na środki czystości używane w gospodarstwach domowych, jak i wprowadzenie przez firmę Henkel innowacji produktowych, które zdobyły zainteresowanie klientów.

Segment Laundry Care (środki piorące) odnotował wysoki wzrost w trzecim kwartale. Nasza podstawowa marka Persil osiągnęła istotny wzrost, również dzięki inicjatywom w obszarze innowacji. W grupie kapsułek do prania odnotowano dwucyfrowy wzrost, co oznacza kontynuację bardzo dobrych wyników z pierwszej połowy roku. Dwucyfrowy wzrost miał miejsce również w przypadku przychodów ze sprzedaży naszej północnoamerykańskiej marki all.

W trzecim kwartale zanotowaliśmy dwucyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym również na rynkach wschodzących, przy czym wzrost ten był szczególnie wyraźny w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu, Azji (z wyłączeniem Japonii) i Ameryki Łacińskiej.
W Europie Wschodniej wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym był znaczący.

Wyniki na rynkach rozwiniętych były ogólnie wysokie. Sektor Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) osiągnął bardzo wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, zwłaszcza w regionie Ameryki Północnej. Częściowo był on wynikiem odbicia sprzedaży po spowolnieniu w drugim kwartale. Dynamika sprzedaży kształtowała się korzystnie również w Europie Zachodniej. Na rynkach rozwiniętych w regionie Azji i Pacyfiku odnotowano dwucyfrowy wzrost.

Sytuacja majątkowa i finansowa Grupy

W porównaniu do stanu z 30 czerwca 2020 r. w omawianym okresie nie wystąpiły istotne zmiany w sytuacji majątkowej i finansowej Grupy.

Prognozy wyników Grupy Henkel

W dniu 7 kwietnia 2020 r., mając na uwadze szybkie rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19 oraz wysoki poziom niepewności co do jej wpływu na gospodarkę światową, Zarząd Henkel AG & Co. KGaA postanowił nie podtrzymywać prognozy na rok obrotowy 2020 przedstawionej w skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności za 2019 r.

W oparciu o dane na temat działalności w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 r. oraz założenia dotyczące wyników działalności w czwartym kwartale, w dniu 9 października 2020 r. Zarząd Henkel AG & Co. KGaA zatwierdził nową prognozę na rok obrotowy 2020.

Przewiduje się, że pandemia COVID-19 będzie miała istotny negatywny wpływ na gospodarkę światową w roku obrotowym 2020. Nowa prognoza opiera się na założeniu, że w czwartym kwartale popyt ze strony branży przemysłowej oraz aktywność gospodarcza
w obszarach istotnych z punktu widzenia działalności Henkel będą niższe niż w poprzednim roku, jednak nie ulegną znacznemu pogorszeniu. Decydującym czynnikiem w tym kontekście będzie dalszy rozwój sytuacji w zakresie liczby zachorowań i obostrzeń wprowadzanych z powodu pandemii.

Sporządzając prognozę, Henkel zakłada, że w głównych regionach o kluczowym znaczeniu dla spółki w IV kw. 2020 r. nie zostanie wprowadzony pełny lockdown.

Mając na uwadze powyższe czynniki, w roku obrotowym 2020 Grupa Henkel spodziewa się wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie od -1,0 do -2,0%.

W przypadku sektora biznesowego Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu), na który prawdopodobnie znacząco wpłynie silny spadek ogólnego popytu ze strony branży przemysłowej, a w szczególności sektora motoryzacyjnego, Henkel przewiduje ujemny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie od -5,5 do -6,5%. W odniesieniu do sektora biznesowego Beauty Care (kosmetyki) Henkel przewiduje obecnie ujemny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie od -2,0 do -3,0%. Znaczący spadek wyników w segmencie kosmetyków profesjonalnych dla salonów fryzjerskich w konsekwencji pandemii będzie miał wpływ na ten sektor biznesowy przez cały rok obrotowy, natomiast w segmentu Branded Consumer Goods spodziewana jest poprawa wyników. W sektorze biznesowym Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) Henkel spodziewa się wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie od +4,5 do +5,5%.

Oczekujemy, że udział transakcji przejęć zrealizowanych w 2019 r. i 2020 r. w nominalnym wzroście sprzedaży Grupy Henkel będzie niewielki – na poziomie jednocyfrowym. Wpływ przeliczenia transakcji w walutach obcych będzie negatywny i niewielki (jednocyfrowy).

Na poziomie Grupy, Henkel przewiduje osiągnięcie skorygowanej rentowności sprzedaży (skorygowanej marży EBIT) w wysokości od 13,0% do 13,5%. Według prognoz Henkel, sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnie skorygowaną marżę EBIT w przedziale od 14,5% do 15,0%, sektor Beauty Care (kosmetyki) w przedziale od 10,0% do 10,5%, a Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) na poziomie od 15,0% do 15,5%. Spowodowany przez pandemię spadek sprzedaży w segmentach produktów i technologii dla przemysłów oraz produktów profesjonalnych dla salonów fryzjerskich będzie miał negatywny wpływ na skorygowaną marżę EBIT. Zgodnie z informacjami podanymi do publicznej wiadomości na początku roku Henkel zwiększa również inwestycje w obszarze marketingu, reklamy, cyfryzacji i IT.

Spadek skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną (EPS) przy niezmienionych kursach wymiany walut ma wynieść od -18,0 do -22,0%.

Ponadto Henkel przewiduje, że w 2020 r.:

 • Koszty restrukturyzacji wyniosą od 250 do 300 mln EUR,
 • Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne wyniosą od 650 do 700 mln EUR


Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości sformułowane na podstawie aktualnych założeń i szacunków zarządu Henkel AG & Co. KGaA. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości charakteryzują się użyciem słów takich, jak „oczekiwać”, „zamierzać”, „planować”, „przewidywać”, „uważać", „szacować" i podobnych wyrażeń. Stwierdzeń dotyczących przyszłości nie należy traktować jako gwarancji, że określone założenia czy oczekiwania okażą się trafne. Faktyczne przyszłe wyniki spółki Henkel AG & Co. KGaA i jej podmiotów powiązanych uzależnione są od szeregu czynników ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą one istotnie odbiegać od wyników wskazanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Na wiele z tych czynników, np. przyszłą sytuację gospodarczą czy działania konkurencji i innych uczestników rynku, Henkel nie ma wpływu, a ich dokładne przewidzenie nie jest możliwe. Henkel nie zamierza ani nie podejmuje się aktualizować stwierdzeń dotyczących przyszłości.

Niniejszy dokument zawiera niezdefiniowane wyraźnie w obowiązujących zasadach sprawozdawczości finansowej dodatkowe wskaźniki finansowe, które stanowią lub mogą stanowić Alternatywne Pomiary Wyników (niebędące wskaźnikami przewidzianymi w ogólnie przyjętych zasadach rachunkowości). Takie dodatkowe wskaźniki finansowe nie powinny być analizowane w oderwaniu od wskaźników prezentujących aktywa netto, sytuację finansową lub wyniki działalności Henkel, które zostały przedstawione zgodnie z obowiązującymi zasadami sprawozdawczości finansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki, ani traktowane jako alternatywa dla tych wskaźników. Podobnie nazwane Alternatywne Pomiary Wyników podawane lub opisywane przez inne spółki mogą być obliczane w inny sposób.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty sprzedaży lub zaproszenia do składania ofert nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych.

Dorota Strosznajder Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska +48-22-56-56-665 dorota.strosznajder@henkel.com Pobierz wizytówkę Dodaj do ulubionych