06.08.2020  Düsseldorf / Niemcy

Raporty Henkla za pierwsze półrocze i drugi kwartał 2020 roku

Dobre wyniki Henkla pomimo znaczącego wpływu pandemii COVID-19

  • Nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, zaopatrzenie klientów i wsparcie społeczności
  • Sprzedaż Grupy w I półroczu osiągnęła poziom 9,485 mld euro (w ujęciu nominalnym -6,0%, w ujęciu organicznym -5,2%)
  • Zysk operacyjny* na poziomie 1,191 mld euro (-27,5%)
  • Marża EBIT* na poziomie 12,6% (-370 punktów bazowych)
  • Zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS)* na poziomie 1,96 euro (-29,2%, wg stałych kursów wymiany -28,2%)
  • Wolne przepływy pieniężne na poziomie 938 mln euro, poprawa sytuacji finansowej netto
  • Brak nowych prognoz rocznych na rok 2020 ze względu na utrzymującą się niepewność rynkową
  • Wdrożenie nowego programu ukierunkowanego rozwoju

„W pierwszym półroczu 2020 roku Henkel istotnie odczuł wpływ głębokiej dekoniunktury gospodarczej i gwałtownego spadku popytu w wielu branżach. W sytuacji nieprzewidzianego kryzysu o globalnej skali, naszym celem jest ochrona pracowników, zaopatrywanie klientów, zapewnienie ciągłości działania firmy i wsparcie społeczności. Dzięki wyjątkowej woli współpracy i zaangażowaniu naszych pracowników na całym świecie w pierwszym półroczu 2020 roku udało się ten cel osiągnąć. Szeroki asortyment produktów przeznaczonych dla konsumentów indywidualnych i klientów przemysłowych pozwolił nam zrównoważyć wpływ kryzysu na skonsolidowane wyniki sprzedaży i zysk. W pierwszym półroczu 2020 roku sprzedaż wyniosła ok. 9,5 mld euro, zysk operacyjny 1,2 mld euro, a marża EBIT 12,6%. Akcjonariuszom wypłaciliśmy całą dywidendę za 2019 rok, wygenerowaliśmy wolne przepływy pieniężne na bardzo wysokim poziomie i odnotowaliśmy dalszą poprawę sytuacji finansowej netto. W trakcie kryzysu nie wprowadzaliśmy ograniczeń czasu pracy, nie ubiegaliśmy się o pomoc rządową i nie dokonywaliśmy redukcji etatów w związku z pandemią. Podsumowując, wypracowaliśmy dobre wyniki na poziomie skonsolidowanym mimo wyjątkowo trudnego otoczenia – powiedział Carsten Knobel, prezes zarządu Henkel.

Wartość sprzedaży zrealizowanej przez Henkel w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosła 9,485 mld euro, co oznacza spadek o -6,0% w ujęciu nominalnym i o -5,2% w ujęciu organicznym w porównaniu z pierwszą połową roku poprzedniego. Skorygowany zysk operacyjny za pierwsze półrocze 2020 roku wyniósł 1,191 mld euro, o -27,5% mniej niż w poprzednim roku. Skorygowana marża EBIT ukształtowała się na poziomie 12,6%, czyli o 370 punktów bazowych niższym niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W pierwszym półroczu sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) odczuł przede wszystkim negatywny wpływ dużego spadku popytu ze strony kluczowych branż. Na wyniki działalności sektora biznesowego Beauty Care (kosmetyki) wpływ miało przede wszystkim istotne pogorszenie wyników segmentu Hair Salon, spowodowane obowiązkiem zamknięcia salonów kosmetycznych i fryzjerskich egzekwowanym w wielu krajach. Sektor biznesowy Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotował duży wzrost dzięki m.in. dużemu wzrostowi zapotrzebowania na środki czystości.

„Jednak biorąc pod uwagę utrzymującą się niepewność, w tej chwili nie jesteśmy w stanie przekazać nowych i wiarygodnych prognoz rocznych” – podkreślił Carsten Knobel.

„Zarządzając obecnym kryzysem, kontynuujemy zaangażowanie w realizację ambitnego planu rozwoju na najbliższe lata. Podjęliśmy pierwsze działania zgodne z nowymi ramami strategicznymi i będziemy w dalszym ciągu aktywnie realizować program ukierunkowanego rozwoju”.

Sprzedaż i zysk Grupy za pierwsze półrocze 2020 roku

Sprzedaż Grupy Henkel w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosła 9,485 mld euro i była o 6,0% niższa, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (w drugim kwartale odpowiednio 4,558 mld euro i -11,0%). Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, nieznacznie spadła, o 5,2% (w drugim kwartale o 9,4%). Wpływ transakcji przejęć i zbycia aktywów wyniósł 0,3% (w drugim kwartale 0,2%). Jednak na skutek niekorzystnych zmian kursów walut przychody ze sprzedaży uległy obniżeniu o 1,1% (w drugim kwartale o 1,9%).

Na rynkach wschodzących odnotowano spadek sprzedaży w ujęciu organicznym o 2,6% (w drugim kwartale o 7,1%), a na rynkach rozwiniętych o 6,9% (w drugim kwartale o 10,9%).

W Europie Zachodniej w pierwszym półroczu sprzedaż w ujęciu organicznym spadła o 8,0% (w drugim kwartale o 11,6%), natomiast w regionie Europy Wschodniej nastąpił wzrost na tej pozycji o 3,1% (w drugim kwartale spadek o 3,8%). W Afryce i na Bliskim Wschodzie przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym zwiększyły się o 4,2% (w drugim kwartale o 1,4%). W Ameryce Północnej odnotowano spadek sprzedaży w ujęciu organicznym o 6,4% (w drugim kwartale o 10,9%). Ameryka Łacińska odnotowała spadek sprzedaży w ujęciu organicznym o 11,4% (w drugim kwartale o 20,1%), natomiast region Azji i Pacyfiku – spadek o 6,4% (w drugim kwartale o 7,2%).

Skorygowany zysk operacyjny (skorygowany EBIT) obniżył się o 27,5%, z 1,641 mld euro w pierwszym półroczu ubiegłego roku do 1,191 mld euro w roku 2020.

Skorygowana rentowność sprzedaży (skorygowana marża EBIT) za pierwsze półrocze wyniosła 12,6% i była o 3,7 punktu procentowego niższa, niż w poprzednim roku.

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną zmniejszył się o 29,2%, z kwoty 2,77 euro w pierwszym półroczu 2019 roku do 1,96 euro w pierwszej połowie bieżącego roku. Przy założeniu stałych kursów walut skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną był niższy o 28,2%.

Kapitał obrotowy netto uległ dalszej poprawie i stanowił 4,4% sprzedaży, znacznie poniżej poziomu odnotowanego w tym samym okresie poprzedniego roku (6,7%).

Wolne przepływy pieniężne pozostały na bardzo wysokim poziomie 938 mln euro w pierwszym półroczu 2020 roku (pierwsze półrocze 2019 roku: 990 mln euro).

Na dzień 30 czerwca 2020 roku sytuacja finansowa netto Henkel poprawiła się i wyniosła -1,951 mld euro (31 grudnia 2019 roku: -2,047 mld euro), pomimo wypłaty dywidendy w kwocie ok. 800 mln euro w drugim kwartale.

Wyniki w podziale na sektory biznesowe w pierwszym półroczu 2020 roku

W pierwszym półroczu 2020 roku sprzedaż sektora Adhesive Technologies w ujęciu nominalnym wyniosła 4,153 mld euro, czyli o 12,2% mniej niż w poprzednim roku (w drugim kwartale odpowiednio 1,944 mld euro i -19,7%).  W ujęciu organicznym przychody ze sprzedaży spadły o 10,9% (w drugim kwartale o 17,4%). Na wyniki pierwszego półrocza, a zwłaszcza drugiego kwartału, wpływ miał znaczny spadek produkcji w sektorach przemysłowym i motoryzacyjnym, spowodowany pandemią COVID-19. Skorygowany zysk operacyjny był niższy o 36,6% i wyniósł 543 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży ukształtowała się na poziomie 13,1% i była niższa w ujęciu rok do roku. Marża spadła głównie na skutek istotnego zmniejszenia wolumenu sprzedaży wynikającego z pandemii.

Sprzedaż w sektorze biznesowym Beauty Care w ujęciu organicznym spadła o 8,5% (w drugim kwartale o 12,8%). W ujęciu nominalnym sprzedaż spadła o 7,4% rok do roku, do 1,818 mld euro (w drugim kwartale odpowiednio -11,9% i 883 mln euro). Zmiana była spowodowana głównie niekorzystnym wpływem pandemii COVID-19 na działalność segmentu Hair Salon. Skorygowany zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 172 mln euro, co oznacza spadek o 35,4% w stosunku do pierwszego półrocza 2019 r. Skorygowana rentowność sprzedaży wykazała ujemną dynamikę, osiągając poziom 9,4%. Spadek był przede wszystkim pochodną niższego wolumenu sprzedaży w segmencie Hair Salon.

W pierwszym półroczu 2020 roku sektor biznesowy Laundry & Home Care osiągnął wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 4,9% (w drugim kwartale 4,4%). Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 3,8%, do poziomu 3,460 mld euro (w drugim kwartale odpowiednio 2,3% i 1,705 mld euro). Skorygowany zysk operacyjny zamknął się kwotą 531 mln euro i był o 6,0% niższy niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Skorygowana rentowność sprzedaży w wysokości 15,3% ukształtowała się poniżej poziomu z ubiegłego roku, głównie ze względu na zwiększone inwestycje w obszarach marketingu, reklamy, cyfryzacji i informatyki.

Program ukierunkowanego rozwoju: wdrożenie nowych ram strategicznych

Na początku marca 2020 roku Henkel przedstawił program rozwoju spółki na najbliższe lata. Opracowano jasne ramy strategiczne obejmujące: bezkonkurencyjny asortyment, przewagę konkurencyjną, głównie w obszarze innowacji, zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, model operacyjny zorientowany na przyszłość oraz silną kulturę korporacyjną. „Przedstawione ramy strategiczne pomogą spółce wygrywać z konkurencją w nadchodzącej dekadzie dzięki zdecydowanej orientacji na ukierunkowany rozwój” – wyjaśnił Carsten Knobel. „Od czasu ich ogłoszenia w marcu osiągnęliśmy duży postęp w realizacji pierwszych działań i inicjatyw wdrożeniowych”.

Kluczowym elementem przyszłego kierunku rozwoju Henkla jest aktywne zarządzanie portfelem. Spółka zidentyfikowała marki i grupy produktowe o łącznej sprzedaży powyżej miliarda euro, głównie w segmentach produktów przeznaczonych dla klientów indywidualnych. Blisko połowa z nich zostanie zbyta lub wycofana do końca 2021 roku. Pomimo panującej obecnie na rynku niepewności Henkel potwierdził wolę wdrożenia działań związanych z portfolio produktów, zaplanowanych w podanym horyzoncie czasowym. W bieżącym roku Henkel zaprzestał działalności i zawarł transakcje zbycia dotyczące produktów o łącznej wartości wynoszącej ok. 80 mln euro, głównie w sektorze biznesowym Adhesive Technologies.

Dzięki aktywnemu zarządzaniu portfelem przejęcia pozostają integralną częścią strategii firmy Henkel. W ostatnim czasie Henkel zawarł dwie transakcje o łącznej cenie zakupu ok. 500 mln euro. W sektorze biznesowym Beauty Care Henkel rozwija sprzedaż bezpośrednio do konsumenta (D2C) dzięki przejęciu większościowego udziału w spółce będącej właścicielem trzech dynamicznie rozwijających się marek kosmetyków z kategorii premium. W sektorze Adhesive Technologies Henkel umocnił pozycję na rynku klejów i produktów uszczelniających dla konsumentów i rzemieślników w Ameryce Północnej poprzez nabycie atrakcyjnego portfela produktów sprzedawanych pod marką GE**. Obejmuje on silikonowe produkty uszczelniające do różnych zastosowań.

W celu dalszego umocnienia przewagi konkurencyjnej Henkel będzie koncentrować się na przyspieszeniu rozwoju przełomowych innowacji, zwiększeniu wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju jako czynnika wyróżniającego spółkę na rynku oraz wykorzystaniu cyfryzacji w celu tworzenia wartości dla klientów i konsumentów.

Henkel zamierza przyspieszyć rozwój innowacji mających wpływ na wyniki dzięki zwiększeniu inwestycji. Częścią tych działań jest ugruntowanie podejścia innowacyjnego. Innowacje i marki w kluczowych grupach asortymentowych i regionach będą konsekwentnie wspierane inwestycjami. Dlatego Henkel stawia na dalsze zwiększanie inwestycji rozwojowych w obszarach związanych z reklamą, cyfryzacją i IT. Pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego w pierwszym półroczu bieżącego roku Henkel zwiększył inwestycje w tym obszarze o znaczną kwotę ponad dziesięciu milionów euro.

W sektorze Adhesive Technologies Henkel kontynuował inwestycje w nowoczesne centrum innowacji w Düsseldorfie. W segmentach produktów przeznaczonych dla konsumentów indywidualnych Henkel szybko zwiększał dodatkowy portfel produktów higienicznych oraz moce produkcyjne w zakresie wytwarzania nowych produktów do dezynfekcji rąk, oraz środków czystości w wielu regionach.

Kluczowym filarem strategii przewagi konkurencyjnej Henkla jest wyróżnienie się na tle konkurencji dzięki przełomowym innowacjom. W sektorze Adhesive Technologies Henkel wykorzystał szeroki portfel technologii uszczelniających i impregnacyjnych dla klientów przemysłowych w celu uruchomienia nowej linii służącej zwiększeniu wodoodporności smartfonów wysokiej klasy. Projekt był realizowany we współpracy z wiodącą globalną marką smartfonów. Sektor biznesowy Beauty Care stworzył nową markę Schwarzkopf Simply Color, wpisującą się w naturalne trendy w bardziej „technologicznej” grupie produktów do koloryzacji włosów. Sektor Laundry & Home Care rozwijał produkt Persil 4in1 (kapsułki do prania), który obecnie stanowi prawie 10% sprzedaży marki Persil.

Zrównoważony rozwój to jedna z najmocniejszych stron Henkla. Spółka zajmuje pozycję lidera, czego dowodem są miejsca przyznawane jej w wielu różnych rankingach. Dlatego też spółka dąży do dalszego wzmocnienia wiodącej pozycji w obszarze zrównoważonego rozwoju jako źródła wyraźnej przewagi konkurencyjnej. W celu dalszego przyspieszenia działań w tym zakresie Henkel wyznaczył kluczowe etapy i konkretne cele na przyszłość. Jednym z nich jest realizacja wizji firmy przyjaznej klimatycznie do 2040 roku.

W czerwcu 2020 roku Henkel, jako pierwsza firma na świecie, uplasował obligację powiązaną z redukcją odpadów z tworzyw sztucznych. Jest to kolejny krok w procesie łączenia atrakcyjnych instrumentów finansowania korporacyjnego ze zrównoważonym rozwojem. Wpływy z obligacji w łącznej wysokości ok. 100 mln euro zostaną przeznaczone specjalnie na przedsięwzięcia i wydatki związane z działalnością ukierunkowaną na ograniczanie odpadów z tworzyw sztucznych. Obligacja daje wyraz zobowiązaniu do wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym i zmniejszenia odpadów z tworzyw sztucznych, a także zrównoważonego finansowania.

Henkel rozbudował także narzędzie projektowania do recyklingu zwane EasyD4R, które szybko
i wiarygodnie ocenia możliwość ponownego przetworzenia opakowania na wczesnym etapie rozwoju. Oprogramowanie, które zostało udostępnione innym spółkom i organizacjom, uwzględnia obecnie nie tylko różne rodzaje opakowań z tworzyw sztucznych, ale także materiały takie jak papier, szkło czy aluminium.

Postępy w obszarze zrównoważonego rozwoju są również widoczne w produktach dla konsumentów i klientów przemysłowych. Na przykład linia produktów Pro Nature w sektorze Laundry & Home Care została rozszerzona o produkty Somat i Bref Pro Nature. Produkty Pro Nature są dostępne w 30 krajach, zawierają do 99,9% składników naturalnych i są sprzedawane w opakowaniach, w wypadku których do 100% plastiku służącego do ich wyprodukowania pochodzi z recyklingu. Sektor Beauty Care wprowadził do sprzedaży szampon oraz mydło do ciała i twarzy w kostce pod markami Nature Box i N.A.E. – bez opakowania z tworzywa sztucznego. Sektor Adhesive Technologies wprowadził na rynek Loctite Liofol, powłokę do uszczelniania na ciepło i na zimno, posiadającą certyfikat zaświadczający, że jest zdatna do ponownego przetworzenia. Produkt umożliwia zastąpienie polietylenu papierem i może być wykorzystywany w produkcji szerokiej gamy opakowań, zarówno przeznaczonych do żywności, jak i innych zastosowań.

Obok innowacji i zrównoważonego rozwoju, kluczowym źródłem przewagi konkurencyjnej zdefiniowanym przez Henkel jest cyfryzacja. W pierwszym półroczu Henkel odnotował wzrost sprzedaży w kanałach cyfrowych łącznie o ponad 60% w sektorach Beauty Care oraz Laundry & Home Care. Na poziomie Grupy udział kanałów cyfrowych w sprzedaży ogółem zbliża się do kilkunastu procent. Dzięki nowej jednostce Digital Business Henkel chce stać się liderem technologii cyfrowych w biznesie i generować wymierną wartość dla swoich klientów. Dlatego pod koniec czerwca Henkel wprowadził nowy model operacyjny na potrzeby działalności cyfrowej i informatycznej oraz utworzył platformę współpracy łączącą zespoły informatyków, ekspertów z zakresu biznesu cyfrowego, właścicieli procesów biznesowych oraz HenkelX Ventures, pod kierownictwem Dyrektora ds. Cyfryzacji i Informacji (CDIO).

Innym ważnym elementem strategicznego planu Henkla są efektywne, szybkie i zorientowane na przyszłość procesy biznesowe. Spółka regularnie analizuje swoje procesy i struktury biznesowe, oceniając, czy są one efektywne, szybkie i proste, oraz dostosowuje je do zmieniającego się otoczenia rynkowego i trendów. Ponadto opracowane zostaną nowe modele biznesowe skupiające się na zapewnieniu bliskości klientów i konsumentów. Henkel
z powodzeniem wdrożył nowe modele operacyjne w sektorze Adhesive Technologies i w dziale zakupów. W sektorach Laundry & Home Care i Beauty Care trwają zaawansowane zmiany organizacyjne mające na celu zwiększenie ukierunkowania na regiony oraz bliskości klientów i konsumentów.

Dalszy rozwój kultury organizacyjnej i przyspieszenie transformacji kulturowej to także kluczowe elementy działań Henkla. Ich celem jest wspieranie kultury współpracy, którego fundamentem będą pewni siebie pracownicy oraz zobowiązania podjęte przez spółkę jako lidera. Stały rozwój kwalifikacji zawodowych i osobistych pracowników jest kluczowy dla firmy Henkel. W pierwszym półroczu 2020 roku spółka rozwijała dedykowane projekty szkoleniowe
i rozwojowe w zakresie zarządzania, cyfryzacji czy innowacji. Panująca obecnie kryzysowa sytuacja wywołana epidemią koronawirusa pokazała silną kulturę korporacyjną oraz odporność i zaangażowanie pracowników Henkla na całym świecie.

Działania związane z pandemią COVID-19

Pandemia COVID-19 wywołała reperkusje we wszystkich dziedzinach życia i miała poważny wpływ na gospodarkę światową. W obliczu kryzysu dla Henkla priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, klientów i kontrahentów. Spółka wprowadziła szeroki zakres środków ochrony na wczesnym etapie pandemii. Podjęła również duży wysiłek, aby zapewnić ciągłość działania i obsługi klientów i konsumentów na całym świecie. Uruchomiła globalny program solidarności obejmujący darowizny finansowe na rzecz m.in.  Funduszu Solidarności COVID-19 Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Fundacji Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i innych wybranych organizacji z całego świata. Spółka przekazała ponad 5 mln produktów higieny osobistej i chemii gospodarczej oraz wyprodukowała środki dezynfekcyjne w swoich zakładach. Henkel wyprodukował i przekazał na rzecz szpitali i służby zdrowia na całym świecie ponad 111 tys. litrów środków dezynfekcyjnych. Do tej pory Henkel wsparł prawie 500 przedsięwzięć związanych z COVID-19 w ponad 40 krajach na całym świecie, pomagając prawie 5 mln osób dotkniętych pandemią.

„W miarę rozwoju kryzysu będziemy na bieżąco musieli dostosowywać się do sytuacji. Elastycznie i szybko reagujemy na zakłócenia na naszych rynkach, aktywnie kształtując zmiany i torując nowe drogi” – podsumował Carsten Knobel. „Jestem przekonany, że zaangażowany zespół pracowników na całym świecie, nowe ramy strategiczne zorientowane na ukierunkowany rozwój, a także zdrowy bilans, elastyczność finansowa i zdolność generowania dużych przepływów pieniężnych dają nam podstawy do skutecznego radzenia sobie w tej trudnej sytuacji oraz wiarę, że z kryzysu wyjdziemy silniejsi”.


* Po uwzględnieniu kosztów i przychodów o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji.
**GE jest znakiem towarowym General Electric Company używanym na podstawie licencji.


Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości sformułowane na podstawie aktualnych założeń i szacunków zarządu Henkel AG & Co. KGaA. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości charakteryzują się użyciem słów takich, jak „oczekiwać”, „zamierzać”, „planować”, „przewidywać”, „uważać", „szacować" i podobnych wyrażeń. Stwierdzeń dotyczących przyszłości nie należy traktować jako gwarancji, że określone założenia czy oczekiwania okażą się trafne. Faktyczne przyszłe wyniki spółki Henkel AG & Co. KGaA i jej podmiotów powiązanych uzależnione są od szeregu czynników ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą one istotnie odbiegać od wyników wskazanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Na wiele z tych czynników, np. przyszłą sytuację gospodarczą czy działania konkurencji i innych uczestników rynku, Henkel nie ma wpływu, a ich dokładne przewidzenie nie jest możliwe. Henkel nie zamierza ani nie podejmuje się aktualizować stwierdzeń dotyczących przyszłości.

Niniejszy dokument zawiera niezdefiniowane wyraźnie w obowiązujących zasadach sprawozdawczości finansowej dodatkowe wskaźniki finansowe, które stanowią lub mogą stanowić Alternatywne Pomiary Wyników (niebędące wskaźnikami przewidzianymi w ogólnie przyjętych zasadach rachunkowości). Takie dodatkowe wskaźniki finansowe nie powinny być analizowane w oderwaniu od wskaźników prezentujących aktywa netto, sytuację finansową lub wyniki działalności Henkel, które zostały przedstawione zgodnie z obowiązującymi zasadami sprawozdawczości finansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki, ani traktowane jako alternatywa dla tych wskaźników. Podobnie nazwane Alternatywne Pomiary Wyników podawane lub opisywane przez inne spółki mogą być obliczane w inny sposób.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty sprzedaży lub zaproszenia do składania ofert nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych.

Informacje prasowe (204,51 KB)
Dorota Strosznajder Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska +48-22-56-56-665 dorota.strosznajder@henkel.com Pobierz wizytówkę Dodaj do ulubionych