11.05.2020  Düsseldorf / Niemcy

Koncentracja na zdrowiu i bezpieczeństwie pracowników w czasie pandemii COVID-19

Henkel notuje dobre wyniki sprzedaży w I kw. 2020 r. pomimo bardzo trudnych warunków rynkowych

  • Pandemia COVID-19 nie pozostała bez wpływu na sprzedaż Grupy: spadek w ujęciu nominalnym i organicznym odpowiednio o 0,8% i 0,9%
  • Niższa sprzedaż w sektorze biznesowym Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) w związku z gwałtownym zmniejszeniem sprzedaży w segmencie klientów przemysłowych: o -4,3% w ujęciu nominalnym i -4,1% w ujęciu organicznym
  • Niższa sprzedaż w sektorze biznesowym Beauty Care (kosmetyki) z uwagi na znaczne spadki odnotowane w ramach linii biznesowej Hair Salon (artykuły fryzjerskie): o -2,6% i -3,9% odpowiednio w ujęciu nominalnym i organicznym
  • Bardzo duży wzrost sprzedaży w sektorze biznesowym Laundry & Home Care (środki piorące i czystości): 5,3% w ujęciu nominalnym i 5,5% w ujęciu organicznym
  • Różne kształtowanie się sprzedaży w poszczególnych regionach: wzrost o 2,2% na rynkach wschodzących, spadek o 2,8% na rynkach rozwiniętych

Pandemia COVID-19 wywarła wpływ na wyniki działalności Henkel w pierwszym kwartale roku obrotowego 2020. Sprzedaż Grupy zmniejszyła się w ujęciu nominalnym o 0,8%, do 4,9 mld EUR. Pomimo wpływu pandemii COVID-19, w ujęciu organicznym sprzedaż była niewiele niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (spadek o 0,9%).

- Obecnie mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacją. Pandemia COVID-19 wpłynęła na wszystkie obszary życia, w tym bardzo negatywnie na światową gospodarkę. Mimo to w pierwszym kwartale odnotowaliśmy generalnie dobre wyniki sprzedaży. W sytuacji trwającego obecnie kryzysu naszym priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów i partnerów biznesowych. Już na wczesnym etapie wdrożyliśmy szereg środków ochronnych. Jednocześnie zrobiliśmy wszystko, co możliwe, aby móc kontynuować działalność pomimo trudnej sytuacji i obsługiwać klientów. Uruchomiliśmy również globalny program solidarnościowy obejmujący darowizny w postaci naszych produktów i wsparcie finansowe. Co więcej, w pierwszym kwartale zainicjowaliśmy wdrożenie naszej nowej strategii – powiedział Carsten Knobel, Prezes Zarządu Henkel.

Henkel odnotował dobre wyniki sprzedaży w trudnym warunkach rynkowych, jakie panowały w pierwszym kwartale. Wpływ na sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) miał przede wszystkim znaczny spadek popytu ze strony przemysłu motoryzacyjnego. Niższa rok do roku była również sprzedaż w segmencie Beauty Care (kosmetyki). Działalność linii biznesowej Hair Salon (artykuły fryzjerskie) znacznie ucierpiała w wyniku zamknięcia salonów fryzjerskich w wielu krajach. Natomiast sprzedaż w sektorze biznesowym Branded Consumer Goods (markowe towary konsumpcyjne) w ujęciu organicznym pozostała niezmieniona w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dzięki wysokiemu popytowi na środki piorące i środki czystości używane w gospodarstwach domowych sektor biznesowy Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotował bardzo wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym.

- W miarę rozwoju sytuacji będziemy nadal dostosowywać się do zmian zachodzących na naszych rynkach i reagować na nie szybko i elastycznie. Jestem przekonany, że dzięki naszemu zaangażowanemu globalnemu zespołowi pracowników, naszej nowej strategii skoncentrowanej na ukierunkowanym wzroście, a także mocnemu bilansowi, jesteśmy dobrze przygotowani do poradzenia sobie z tą trudną sytuacją i wyjdziemy z kryzysu w lepszej kondycji – dodał Knobel.

Wyniki sprzedaży Grupy

Sprzedaż Grupy spadła w ujęciu nominalnym o 0,8%, z 4,969 mld EUR w I kw. 2019 r. do 4,927 mld EUR w I kw. 2020 r. W ujęciu organicznym (tj. po korekcie z tytułu różnic kursowych i transakcji nabycia/zbycia), sprzedaż zmniejszyła się o 0,9%. Na poziomie Grupy spadek spowodowany był niższymi cenami, przy czym zmiany cen i wolumenów kształtowały się różnie w poszczególnych jednostkach biznesowych. Transakcje nabycia/zbycia wygenerowały wzrost sprzedaży o 0,4%. Negatywny wpływ różnic kursowych na wartość sprzedaży wyniósł -0.4%.

Rynki wschodzące odnotowały wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2,2%. Sprzedaż na rynkach rozwiniętych spadła o 2,8%. Sprzedaż w ujęciu organicznym w Europie Zachodniej spadła o 4,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Natomiast w Europie Wschodniej odnotowaliśmy wzrost sprzedaży o 10,8%. W regionie Afryki i Bliskiego Wschodu w I kw. 2020 r. sprzedaż w ujęciu organicznym była wyższa o 6,8%.
Spadek sprzedaży w ujęciu organicznym wystąpił w regionie Ameryki Północnej (o 1,4%) i Ameryki Łacińskiej (o 2%). W regionie Azji i Pacyfiku również nastąpił spadek – o 5,7% w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku.

Wyniki sprzedaży sektora Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu)

W I kw. 2020 r. sprzedaż w sektorze biznesowym Adhesive Technologies spadła w ujęciu nominalnym o 4,3%, do 2,209 mld EUR z 2,309 mld EUR w analogicznym okresie roku ubiegłego. W ujęciu organicznym (tj. po korekcie z tytułu różnic kursowych oraz transakcji nabycia/zbycia) przychody były niższe o 4,1% ze względu na spadek wolumenu sprzedaży. Wpływ na wyniki sprzedaży w pierwszym kwartale miało znaczne osłabienie produkcji przemysłowej spowodowane przez pandemię COVID-19. Negatywny wpływ różnic kursowych na wartość sprzedaży wyniósł -0,3%. Transakcje nabycia/zbycia nie miały wpływu na wyniki sprzedaży.

Na kształtowanie się sprzedaży w ujęciu organicznym w poszczególnych sektorach biznesowych wpływ miała w różnym stopniu pandemia COVID-19. Sprzedaż w sektorze biznesowym Automotive & Metals (przemysł motoryzacyjny i wyroby z metalu) była znacznie niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, głównie z powodu wstrzymania produkcji w branży motoryzacyjnej. W sektorze biznesowym Electronics & Industrials (przemysł elektroniczny i artykuły dla przemysłu) odnotowano znaczny spadek sprzedaży za sprawą przestojów produkcyjnych w branży lotniczej i sektorze general industry. Ogólny spadek sprzedaży w sektorze biznesowym Craftsmen, Construction & Professional (produkty dla branży rzemieślniczej, budowlanej i klientów profesjonalnych) został częściowo zniwelowany wynikami w branży budowlanej. Sprzedaż w ujęciu organicznym sektora biznesowego Packaging & Consumer Goods (opakowania i towary konsumpcyjne) pozostała na niezmienionym poziomie.

Sektory biznesowe działające na rynkach wschodzących odnotowały ogólny spadek sprzedaży w ujęciu organicznym. W regionach Ameryki Łacińskiej i Afryki/Bliskiego Wschodu oraz na azjatyckich rynkach wschodzących (z wyłączeniem Japonii) wyniki sprzedaży były niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Pandemia COVID-19 miała szczególnie negatywny wpływ na naszą działalność w Chinach i Indiach. Z kolei sprzedaż w regionie Europy Wschodniej znacznie wzrosła, głównie za sprawą sektorów biznesowych Packaging & Consumer Goods (opakowania i towary konsumpcyjne) oraz Craftsmen, Construction & Professional (produkty dla branży rzemieślniczej, budowlanej i klientów profesjonalnych) w Rosji.

Na rynkach rozwiniętych również odnotowano spadek sprzedaży w ujęciu organicznym. Pomimo wzrostu osiągniętego na rynkach rozwiniętych regionu Azji i Pacyfiku, w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej zanotowano ujemną dynamikę sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wynikało to przede wszystkim ze spadku sprzedaży w sektorach biznesowych Automotive & Metals (przemysł motoryzacyjny i wyroby z metalu) oraz Electronics & Industrials (przemysł elektroniczny i artykuły dla przemysłu). W Ameryce Północnej spadek ten został częściowo zniwelowany przez silny wzrost w sektorze biznesowym Packaging & Consumer Goods (opakowania i towary konsumpcyjne) oraz bardzo dynamiczny wzrost w sektorze biznesowym Craftsmen, Construction & Professional (produkty dla branży rzemieślniczej, budowlanej i klientów profesjonalnych).

Wyniki sprzedaży sektora Beauty Care (kosmetyki)

W I kw. 2020 r. sektor Beauty Care (kosmetyki) osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 935 mln EUR, co stanowi spadek w ujęciu nominalnym o 2,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (I kw. 2019 r.: 960 mln EUR). W ujęciu organicznym (tj. po korekcie z tytułu różnic kursowych oraz transakcji nabycia/zbycia) przychody ze sprzedaży zmalały o 3,9%, głównie z powodu mniejszych wolumenów. Negatywny wpływ różnic kursowych na wartość sprzedaży wyniósł -0,9%. Wpływ transakcji nabycia/zbycia na poziom sprzedaży wyniósł 2,3%.

Sprzedaż sektora Branded Consumer Goods (markowe towary konsumpcyjne) pozostała na niezmienionym poziomie w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Szczególnie wysokie wyniki odnotowała grupa asortymentowa Body Care, zwłaszcza marka Dial. W kategorii produktów Hair Cosmetics, gdzie sprzedaż ogółem nieznacznie spadła, grupa produktowa Hair Colorants osiągnęła wysoki wzrost organiczny. Natomiast w grupach produktowych Hair Care i Hair Styling wystąpił spadek sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Pandemia COVID-19 wywarła istotny niekorzystny wpływ na linię biznesową Hair Salon (salony fryzjerskie). W pierwszym kwartale decyzja o zamknięciu salonów fryzjerskich podjęta przez rządy wielu państw skutkowała dwucyfrowym spadkiem sprzedaży.
Dekoniunktura spowodowana rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 była widoczna w wynikach poszczególnych regionów. Dynamika wzrostu wyników rynków wschodzących była nieznacznie ujemna. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wyniki były gorsze w Azji (z wyłączeniem Japonii), Ameryce Łacińskiej i w regionie Afryki/Bliskiego Wschodu. Natomiast region Europy Wschodniej odnotował mocny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym dzięki bardzo dobrym wynikom linii biznesowej Branded Consumer Goods (markowe wyroby konsumpcyjne).

Na rynkach rozwiniętych sprzedaż ogółem uległa pogorszeniu. Wyniki odnotowane w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej były niższe rok do roku. Linia biznesowa Branded Consumer Goods (markowe wyroby konsumpcyjne) w Ameryce Północnej wypracowała bardzo wysoki wzrost w kategorii produktów Body Care, co jednak nie zrównoważyło w pełni spadku odnotowanego przez Hair Salon w tym regionie. Na rozwiniętych rynkach Azji i Pacyfiku wyniki sprzedaży były nieznacznie niższe niż rok wcześniej.

Wyniki sprzedaży sektora Laundry & Home Care (środki piorące i czystości)

W pierwszym kwartale roku sprzedaż w sektorze biznesowym Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) wzrosła w ujęciu nominalnym o 5,3%, do 1,755 mld EUR z 1,667 mld EUR w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Bardzo wysoki organiczny wzrost sprzedaży na poziomie 5,5% był efektem wyższych wolumenów sprzedaży. Negatywny wpływ różnic kursowych na wartość sprzedaży wyniósł -0,2%. Transakcje nabycia/zbycia miały neutralny wpływ na wyniki sprzedaży.

W sektorze biznesowym Laundry Care (środki piorące) odnotowano wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, głównie dzięki wynikom flagowej marki Persil, która osiągnęła dwucyfrowy wzrost sprzedaży m.in. w wyniku wdrożenia programu innowacji. Nasza największa marka na rynku północnoamerykańskim all również wypracowała bardzo dobre wyniki. Wzrost organiczny w sektorze Home Care (środki czystości) był dwucyfrowy, głównie dzięki dwucyfrowym wzrostom w liniach produktowych Pril, Bref i Somat.

Głównym motorem bardzo silnego wzrostu sprzedaży tego sektora biznesowego w ujęciu organicznym były rynki wschodzące, które osiągnęły kilkunastoprocentowy wzrost w ujęciu organicznym. Dwucyfrowy wzrost sprzedaży Henkel osiągnął również w regionie Afryki/Bliskiego Wschodu, w Azji (z wyłączeniem Japonii) oraz w Europie Wschodniej. W Ameryce Łacińskiej odnotowano bardzo wysoki wzrost sprzedaży.

Dynamika wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym na rynkach rozwiniętych była dodatnia. Sprzedaż nieznacznie spadła w regionie Europy Zachodniej, natomiast wzrosła w regionie Ameryki Północnej, szczególnie w USA, które są ważnym rynkiem z punktu widzenia Henkel. Wzrost na rozwiniętych rynkach Azji i Pacyfiku osiągnął poziom dwucyfrowy.

Sytuacja majątkowa i finansowa Grupy

W analizowanym okresie nie wystąpiły istotne zmiany w aktywach netto i sytuacji finansowej Grupy w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2019 r.

Perspektywy

W dniu 7 kwietnia 2020 r. Zarząd Henkel AG & Co. KGaA zdecydował, że prognoza na rok obrotowy 2020 opublikowana w raporcie rocznym za 2019 r. nie może zostać podtrzymana. Ponieważ dynamiczny rozwój pandemii COVID-19 wpływa na gospodarkę światową, nie jest obecnie możliwa wiarygodna i realistyczna ocena przyszłych wyników działalności Henkel.

Niezwłocznie po przeprowadzeniu wystarczająco wiarygodnej oceny wyników działalności w 2020 r. Henkel opublikuje odpowiednią prognozę.


Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości sformułowane na podstawie aktualnych założeń i szacunków zarządu Henkel AG & Co. KGaA. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości charakteryzują się użyciem słów takich, jak „oczekiwać”, „zamierzać”, „planować”, „przewidywać”, „uważać", „szacować" i podobnych wyrażeń. Stwierdzeń dotyczących przyszłości nie należy traktować jako gwarancji, że określone założenia czy oczekiwania okażą się trafne. Faktyczne przyszłe wyniki spółki Henkel AG & Co. KGaA i jej podmiotów powiązanych uzależnione są od szeregu czynników ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą one istotnie odbiegać od wyników wskazanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Na wiele z tych czynników, np. przyszłą sytuację gospodarczą czy działania konkurencji i innych uczestników rynku, Henkel nie ma wpływu, a ich dokładne przewidzenie nie jest możliwe. Henkel nie zamierza ani nie podejmuje się aktualizować stwierdzeń dotyczących przyszłości.

Niniejszy dokument zawiera niezdefiniowane wyraźnie w obowiązujących zasadach sprawozdawczości finansowej dodatkowe wskaźniki finansowe, które stanowią lub mogą stanowić Alternatywne Pomiary Wyników (niebędące wskaźnikami przewidzianymi w ogólnie przyjętych zasadach rachunkowości). Takie dodatkowe wskaźniki finansowe nie powinny być analizowane w oderwaniu od wskaźników prezentujących aktywa netto, sytuację finansową lub wyniki działalności Henkel, które zostały przedstawione zgodnie z obowiązującymi zasadami sprawozdawczości finansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki, ani traktowane jako alternatywa dla tych wskaźników. Podobnie nazwane Alternatywne Pomiary Wyników podawane lub opisywane przez inne spółki mogą być obliczane w inny sposób.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty sprzedaży lub zaproszenia do składania ofert nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych.