05.03.2020  Düsseldorf / Niemcy

Nowa strategia na rzecz ukierunkowanego wzrostu

Henkel ogłasza nowy plan rozwoju

 • Wyznaczenie kierunku rozwoju w oparciu o nową strategię działania
  • Ukształtowanie konkurencyjnego portfela marek
  • Szybszy rozwój znaczących innowacji dzięki zwiększonym inwestycjom
  • Nacisk na zrównoważony rozwój: budowanie na dotychczasowych osiągnięciach i nowe ambitne cele
  • Transformacja cyfrowa jako źródło tworzenia nowej wartości dla klienta i konsumenta
  • Nowe modele operacyjne – wydajne, szybkie i proste
  • Wzmocnienie kultury współpracy i zaangażowania pracowników
 • Program wzrostu oparty na średnio- i długoterminowych celach finansowych
  • Organiczny wzrost sprzedaży o 2 – 4%
  • Skorygowany* wzrost zysku na akcję uprzywilejowaną, procentowo na poziomie jednocyfrowym (średnim lub wysokim), przy stałym kursie walutowym
  • Skupienie się na zwiększeniu swobodnych przepływów pieniężnych

Podczas dzisiejszej prezentacji dla inwestorów, analityków i mediów Henkel przedstawił nową strategię działania na przyszłość.

„W Henklu budujemy przyszłość na mocnych fundamentach: silne marki i innowacyjne technologie, wiodące pozycje na światowych rynkach, wysoce zaangażowany zespół oraz świetny bilans o wysokim potencjale generowania środków gotówkowych. Jednak w ostatnim czasie ogólne wyniki naszej działalności były poniżej naszych ambicji i poniżej oczekiwań naszych akcjonariuszy. Wiemy, że w przyszłości nie tylko możemy, ale że na pewno będziemy działać lepiej” – powiedział Carsten Knobel, Dyrektor Generalny Henkla.

„W oparciu o dokładną analizę naszych mocnych stron oraz potrzebę zmian, opracowaliśmy nową strategię działania dla naszej firmy. Pomoże nam ona skoncentrować się na wzroście i odnieść sukces w latach 20-tych XXI wieku.
W szczególności zapewnimy znaczący wzrost wartości dodanej dla klientów i konsumentów, dzięki czemu będziemy rozwijać się szybciej niż rynki, na których działamy, wzmocnimy naszą pozycję lidera zrównoważonego rozwoju oraz zapewnimy środowisko pracy, które pozwoli naszym pracownikom na wszechstronny rozwój zawodowy i osobisty” – wyjaśnia Knobel.

„Nasza nowa strategia rozwoju na rzecz ukierunkowanego wzrostu będzie motorem dalszego rozwoju Henkla i z czasem będzie ewoluować. Główne elementy tej strategii to mocno konkurencyjne portfolio, przewaga konkurencyjna w obszarach innowacji, zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, modele operacyjne odpowiadające na wyzwania przyszłości oraz kultura współpracy i zaangażowanie pracowników. Odzwierciedleniem strategii działania ukierunkowanej na wzrost są nasze ambitne cele finansowe: średnio- i długoterminowe” – podsumował Carsten Knobel.

Ukształtowanie konkurencyjnego portfela marek

Jednym z najważniejszych działań jest aktywne zarządzanie portfelem marek. Henkel zidentyfikował grupę marek i kategorii produktowych, reprezentujących głównie biznes konsumencki, o łącznej wartości sprzedaży przekraczającej miliard euro, z których około 50% zostanie zbytych lub ich produkcja zostanie zaniechana do 2021 roku. Ponadto integralną częścią strategii Henkla pozostaną fuzje i przejęcia. Kluczowe kryteria przy przejęciach to dostępność, dopasowanie strategiczne i atrakcyjność finansowa potencjalnych celów. Henkel wykorzysta swoją doskonałą sytuację finansową do przeprowadzania znaczących przejęć. Henkel zamierza także umacniać wiodącą pozycję sektora Adhesive Technologies (dział klejów i technologii zabezpieczania powierzchni) na drodze przejęć. Równocześnie, jeśli chodzi o sektor produktów konsumenckich, firma skoncentruje się na kluczowych rynkach, kluczowych kategoriach, zagospodarowywaniu tzw. białych plam oraz wprowadzaniu nowych modeli biznesowych.

Przewaga konkurencyjna: innowacyjność, zrównoważony rozwój, technologie cyfrowe

Aby jeszcze bardziej wzmocnić swoją przewagę konkurencyjną, Henkel skoncentruje się na przyspieszeniu wprowadzania innowacji, wspieraniu zrównoważonego rozwoju oraz wykorzystaniu cyfryzacji do tworzenia nowej wartości dla klienta i konsumenta.

Szybszy rozwój znaczących innowacji dzięki zwiększonym inwestycjom

Henkel dąży do przyśpieszenia tempa wprowadzania innowacji. Służyć temu będzie zwiększenie nakładów na ten cel i nowatorskie podejście: szersze wykorzystywanie cyfrowych narzędzi i analizy danych, by uzyskiwać lepszy sytuacyjny wgląd i szybciej wyciągać wnioski. Procesy decyzyjne w ramach całej organizacji mają przebiegać tak, aby w większym stopniu uwzględniały lokalną specyfikę danych rynków. Henkel będzie także wykorzystywał potencjał otwartych innowacji i crowdsourcingu pomysłów oraz w dalszym ciągu inwestował w inkubatory i centra innowacji. Umożliwi to wypracowanie znaczących innowacji we wszystkich trzech sektorach biznesowych. Innowacje i marki będą wspierane konsekwentnymi inwestycjami, szczególnie w kluczowych dla Henkla kategoriach i regionach. W związku z tym Henkel zobowiązuje się do zwiększenia rozwojowych inwestycji w reklamę, technologie cyfrowe i IT o 350 mln euro w porównaniu z rokiem 2018.

Nacisk na zrównoważony rozwój: budowanie na dotychczasowych osiągnięciach i nowe ambitne cele

Bazując na dotychczasowych osiągnięciach i postępach w realizacji celów na rok 2020 i dalsze lata, Henkel zamierza położyć jeszcze większy nacisk na zrównoważony rozwój, aby zapewnić sobie przewagę konkurencyjną. Firma wyznaczyła kolejne kamienie milowe dla obszarów, które znajdują się w centrum zainteresowania konsumentów, klientów, partnerów biznesowych i ogółu społeczeństwa. Henkel chce do roku 2040 stać się „klimatycznie pozytywny”, ograniczywszy do 2025 aż o 65% ślad węglowy swoich procesów produkcyjnych i emisję CO2 wzdłuż łańcucha wartości o 100 milionów ton w ścisłym współdziałaniu z konsumentami, klientami i dostawcami. Dążąc do gospodarki obiegu zamkniętego i eliminacji odpadów z tworzyw sztucznych, Henkel wyznaczył sobie ambitne cele dotyczące opakowań na 2025 rok: 100% opakowań Henkla będzie zdatne do recyklingu lub ponownego użycia**, firma dąży też do zmniejszenia o 50% zawartości pierwotnych tworzyw sztucznych (wytwarzanych na bazie surowców kopalnych) w opakowaniach produktów konsumenckich.

Henkel chce również zwiększyć swój pozytywny wpływ na społeczności lokalne – poprzez w 100% odpowiedzialne pozyskiwanie surowców, dzięki zaangażowaniu 50 000 pracowników oraz wywierając pozytywny wpływ na życie 20 milionów ludzi na całym świecie do 2025 roku.

Zrównoważony rozwój będzie mocno zakorzeniony we wszystkich działaniach firmy. Stanie się kluczowym punktem odniesienia dla strategii innowacji działów konsumenckich Beauty Care oraz Laundry & Home Care, które będą unowocześniać swoje portfolio produktów, kładąc nacisk na zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań oraz społeczne zaangażowanie marek. Sektor Adhesive Technologies będzie się nadal rozwijał dzięki produktom i technologiom wyznaczającym przemysłowe standardy.

Transformacja cyfrowa jako źródło tworzenia nowej wartości dla klienta i konsumenta

Henkel uczyni z transformacji cyfrowej źródło korzyści i wartości dodanej dla klientów i konsumentów. Firma chce zwiększyć zaangażowanie konsumentów i sprzedaż produktów konsumenckich w kanałach online poprzez rozbudowę istniejących i tworzenie nowych platform cyfrowych do budowania bezpośrednich relacji z konsumentami. W sektorze przemysłowym cyfryzacja zorientowana na klienta końcowego będzie służyła rozwojowi biznesu i usprawnieniom serwisu w oparciu o narzędzia cyfrowe. Ponadto Henkel będzie kontynuował proces kompleksowej integracji danych. To powinno na przykład pozwolić w szerszym stopniu wykorzystywać sztuczną inteligencję do tworzenia innowacyjnych i zindywidualizowanych rozwiązań. Henkel będzie również pozyskiwać i inwestować w rozwój cyfrowych talentów, w szczególności naukowców i inżynierów z doświadczeniem w branżach technologicznych. I wreszcie, Henkel chce skupić się na cyfryzacji biznesu i zwiększeniu jego efektywności. Henkel całkowicie zreorganizuje swoją działalność w obszarze cyfrowym, tworząc nową strukturę organizacyjną o nazwie "Digital Business". Pod koniec ubiegłego roku Henkel stworzył nowe stanowisko dyrektora ds. cyfryzacji i informacji (CDIO – Chief Digital and Information Officer). Zespoły ds. technologii cyfrowych i informatycznych w całym Henklu zostaną teraz połączone pod kierownictwem CDIO, który będzie podlegał bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

Nowy "Digital Business" Henkla opiera się na dwóch filarach: pierwszy, czyli "Business Technology", który dba o wydajność oraz ciągłą optymalizację procesów biznesowych i systemów IT. Drugi filar to "Henkel Digital", nowa dedykowana jednostka do rozwijania zorientowanych na rynek pomysłów i innowacji. Pod tym szyldem Henkel planuje utworzenie cyfrowych centrów innowacji w Berlinie, Dolinie Krzemowej i Azji.

Nowe modele operacyjne – wydajne, szybkie i proste

Henkel zmienia swoje modele działania w całej firmie tak, aby były one wydajne, szybkie i proste, oraz aby stale poprawiały konkurencyjność procesów i struktur. Firma zamierza zintensyfikować działania na rzecz tworzenia nowych modeli biznesowych, dzięki którym możliwe będzie zacieśnianie relacji z klientami i konsumentami, szybsze podejmowanie decyzji i zwiększanie efektywności.

Położenie nacisku na kulturę współpracy i zaangażowanie zespołu

Silna kultura, wspólne wartości i jasne ramy współpracy w ramach całej organizacji są kluczem do przyszłego sukcesu Henkla. Pierwszym krokiem było wprowadzenie w 2019 roku nowych Leadership Commitments (Zobowiązań w Zakresie Przywództwa), obowiązujących wszystkich pracowników firmy na całym świecie. Henkel planuje przyspieszyć transformację kultury organizacyjnej w oparciu o te zasady, wspierając rozwój kultury współpracy i zaangażowania, kształcąc kompetencje przyszłości swoich pracowników i umożliwiając im wszechstronny rozwój.

Średnio- i długoterminowe cele finansowe

„Nasza nowa strategia działania, skoncentrowana na wzroście, znajduje odzwierciedlenie w naszych średnio- i długoterminowych celach finansowych: wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym od 2 do 4%, średni- lub wysoki jednocyfrowy wzrost skorygowanego* zysku na akcję uprzywilejowaną przy założeniu stałych kursów wymiany oraz dalsze koncentrowanie się na zwiększeniu wolnych przepływów pieniężnych” – powiedział Carsten Knobel.

„Podsumowując, jesteśmy przekonani, że dziś położyliśmy podwaliny pod przyszły pomyślny rozwój firmy Henkel. Teraz skoncentrujemy się na wdrożeniu tych rozwiązań, wprowadzaniu zmian i dalszej ewolucji scenariuszy rozwoju”, powiedział Carsten Knobel.


* Skorygowane o opłaty jednorazowe/dochody i opłaty restrukturyzacyjne
**Z wyłączeniem produktów z klejem, których pozostałości mogą wpływać na zdolność do recyklingu lub zanieczyszczać strumienie recyklingu.

Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości sformułowane na podstawie aktualnych założeń i szacunków zarządu Henkel AG & Co. KGaA. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości charakteryzują się użyciem słów takich, jak „oczekiwać”, „zamierzać”, „planować”, „przewidywać”, „uważać", „szacować" i podobnych wyrażeń. Stwierdzeń dotyczących przyszłości nie należy traktować jako gwarancji, że określone założenia czy oczekiwania okażą się trafne. Faktyczne przyszłe wyniki spółki Henkel AG & Co. KGaA i jej podmiotów powiązanych uzależnione są od szeregu czynników ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą one istotnie odbiegać od wyników wskazanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Na wiele z tych czynników, np. przyszłą sytuację gospodarczą czy działania konkurencji i innych uczestników rynku, Henkel nie ma wpływu, a ich dokładne przewidzenie nie jest możliwe. Henkel nie zamierza ani nie podejmuje się aktualizować stwierdzeń dotyczących przyszłości.

Niniejszy dokument zawiera niezdefiniowane wyraźnie w obowiązujących zasadach sprawozdawczości finansowej dodatkowe wskaźniki finansowe, które stanowią lub mogą stanowić Alternatywne Pomiary Wyników (niebędące wskaźnikami przewidzianymi w ogólnie przyjętych zasadach rachunkowości). Takie dodatkowe wskaźniki finansowe nie powinny być analizowane w oderwaniu od wskaźników prezentujących aktywa netto, sytuację finansową lub wyniki działalności Henkel, które zostały przedstawione zgodnie z obowiązującymi zasadami sprawozdawczości finansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki, ani traktowane jako alternatywa dla tych wskaźników. Podobnie nazwane Alternatywne Pomiary Wyników podawane lub opisywane przez inne spółki mogą być obliczane w inny sposób.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty sprzedaży lub zaproszenia do składania ofert nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych.