07.05.2019  Düsseldorf / Niemcy

Henkel podtrzymuje prognozę na rok obrotowy 2019

Henkel notuje wzrost wyników sprzedaży w pierwszym kwartale

  • Wzrost przychodów ze sprzedaży o 2,8%, do kwoty 4,969 mld euro; wzrost w ujęciu organicznym o 0,7%
  • Zysk operacyjny (EBIT)* na poziomie 795 mln euro (-5,6%)
  • Marża EBIT * na poziomie 16% (-140 punktów bazowych)
  • Zysk na akcję uprzywilejowaną* w wysokości 1,34 euro, -6,3% przy niezmienionych kursach walut
  • Wysoki stan wolnych przepływów pieniężnych: 523 mln euro
  • Inwestycje w rozwój i wzrost konkurencyjności

Pomimo coraz trudniejszego otoczenia rynkowego, w pierwszym kwartale roku Henkel odnotował wzrost wyników sprzedaży, zarówno w ujęciu organicznym, jak i nominalnie. Na poziomie Grupy skorygowana marża EBIT oraz skorygowany zysk na akcję zamknęły się w przedziale prognozy na cały rok obrotowy – powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu firmy Henkel.

– Wyniki działalności za pierwszy kwartał 2019 roku były zróżnicowane. Zgodnie z przewidywaniami niekorzystny wpływ na działalność sektora biznesowego Adhesive Technologies miało spowolnienie produkcji przemysłowej w kilku branżach, jednak w drugiej połowie roku oczekujemy poprawy sytuacji – wyjaśnił Hans Van Bylen.

– Jeżeli chodzi o segment dóbr konsumpcyjnych, wyniki sektora Beauty Care ukształtowały się poniżej oczekiwań. Mimo udanego wprowadzenia na rynek nowych marek i innowacji, a także wypracowania lepszych od konkurencji wyników w segmencie profesjonalnych produktów do włosów, musieliśmy zmierzyć się z niekorzystną sytuacją w naszej działalności detalicznej w kluczowych regionach, takich jak Europa Zachodnia i Chiny. Reagujemy na te problemy wdrażając ukierunkowane działania mające na celu stymulowanie wzrostu i poprawę wyników sektora biznesowego Beauty Care – dodał Van Bylen.

– Natomiast sektor Laundry & Home Care osiągnął dobre wyniki na początku roku, również dzięki wprowadzeniu innowacji i nowych produktów.

Inwestycje w rozwój i wzrost konkurencyjności

– W najbliższej przyszłości będziemy dalej umacniać nasz biznes, inwestować w rozwój i cyfryzację, a także kontynuować dostosowywanie naszych struktur w sposób pozwalający na osiągnięcie celów założonych na bieżący rok – powiedział Hans Van Bylen.

Na początku roku firma Henkel zapowiedziała intensyfikację inwestycji rozwojowych mających na celu wykorzystanie dodatkowych możliwości wzrostu, głównie w segmencie dóbr konsumpcyjnych oraz przyspieszenie transformacji cyfrowej. Ponadto spółka realizuje szereg działań mających na celu dalsze zwiększanie konkurencyjności swoich działów biznesowych.

Podtrzymanie prognozy na 2019 r.

– Potwierdzamy podtrzymanie prognozy wyników na cały rok obrotowy – powiedział Hans Van Bylen. – Oczekujemy organicznego wzrostu sprzedaży w bieżącym roku obrotowym na poziomie od 2% do 4%. Zakładamy również, że skorygowana marża EBIT ukształtuje się w przedziale 16%–17%, oraz że skorygowany zysk na akcję wyniesie kilka procent, czyli przy niezmienionych kursach wymiany walut będzie niższy, niż w ubiegłym roku.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za pierwszy kwartał 2019 r.

W pierwszym kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży wzrosły w ujęciu nominalnym o 2,8%, do kwoty 4,969 mld euro. Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, również wzrosła − o 0,7%. Wpływ transakcji przejęć i zbycia aktywów wyniósł 0,6%. Na skutek korzystnych różnic kursowych przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 1,5%.

W sektorze biznesowym Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) sprzedaż w ujęciu organicznym zmniejszyła się o 0,8%, głównie za sprawą spowolnienia w branżach elektronicznej i motoryzacyjnej. Sektor biznesowy Beauty Care (kosmetyki) odnotował spadek sprzedaży w ujęciu organicznym o 2,2% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, głównie ze względu na słabe wyniki segmentu detalicznego w Europie Zachodniej i w Chinach. Sektor biznesowy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) osiągnął wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 4,7%, na co pozytywny wpływ miało pomyślne wprowadzenie nowych produktów i innowacji na kluczowych rynkach.

Po raz kolejny rynki wschodzące ponadprzeciętnie przyczyniły się do wzrostu wyników Grupy w ujęciu organicznym, generując wzrost przychodów ze sprzedaży na dobrym poziomie 2,2%. Natomiast na rynkach rozwiniętych dynamika sprzedaży w ujęciu organicznym była ujemna, na poziomie -0,4%.

W Europie Zachodniej sprzedaż w ujęciu organicznym spadła o 1,3%. Natomiast w regionie Europy Wschodniej nastąpił wzrost tej pozycji o 6,5%. W Afryce i na Bliskim Wschodzie przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym zwiększyły się o 13,5%. Przychody ze sprzedaży w regionie Ameryki Północnej zwiększyły się w ujęciu organicznym o 1,1%. W Ameryce Łacińskiej pozycja ta wzrosła o 8%, a w regionie Azji i Pacyfiku spadła o 8,8% w stosunku do poziomu z zeszłego roku.

Skorygowany zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 795 mln euro, co oznacza spadek o 5,6% w stosunku do pierwszego kwartału 2018 r. (842 mln euro).

Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) wyniosła 16% i była o 1,4 punktu procentowego niższa niż w roku ubiegłym.

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną zmniejszył się o 6,3%, z kwoty 1,43 euro w I kw. 2018 r. do 1,34 euro w I kw. 2019 r. Przy niezmienionych kursach wymiany walut, zysk na akcję również zmalał o 6,3%.

Stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży wyniósł 6,6%, co oznacza wzrost w stosunku do poziomu odnotowanego w pierwszym kwartale 2018 r. (6,2%).

Wolne przepływy pieniężne (523 mln euro) w I kw. 2019 r. były zdecydowanie wyższe, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (22 mln euro), co świadczy o szczególnej zdolności spółki do generowania wolnych przepływów pieniężnych.

Pozycja finansowa netto Henkel na dzień 31 marca 2019 r. wyniosła -2,478 mld euro (31 grudnia 2018 r.: -2,895 mld euro).

Wyniki w podziale na sektory biznesowe

W pierwszym kwartale sektor biznesowy Adhesive Technologies (klejów budowlanych i konsumenckich oraz klejów i technologii dla przemysłu) odnotował nieznaczny spadek sprzedaży w ujęciu organicznym, o 0,8%. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 1,7%, do poziomu 2,309 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 388 mln euro, wobec 410 mln euro w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Skorygowana rentowność sprzedaży ukształtowała się na poziomie 16,8% (I kw. 2018 r.: 18,1%).

W pierwszym kwartale przychody ze sprzedaży w sektorze biznesowym Beauty Care (kosmetyki) zmniejszyły się w ujęciu organicznym o 2,2%. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży sektora wyniosły 960 mln euro, wobec 965 mln euro w analogicznym okresie 2018 r. Skorygowany zysk operacyjny w wysokości 144 mln euro oraz skorygowana rentowność sprzedaży na poziomie 15% były niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

W pierwszym kwartale sektor biznesowy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) odnotował wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 4,7%. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 6,3%, do kwoty 1,667 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 286 mln euro, a zatem był o 1,9% niższy niż w pierwszym kwartale 2018 r. Skorygowana rentowność sprzedaży na poziomie 17,1% była niższa w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.


* Po uwzględnieniu kosztów/zysków o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji.

Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości sformułowane na podstawie aktualnych założeń i szacunków zarządu Henkel AG & Co. KGaA. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości charakteryzują się użyciem słów takich, jak „oczekiwać”, „zamierzać”, „planować”, „przewidywać”, „uważać”, „szacować” i podobnych wyrażeń. Stwierdzeń dotyczących przyszłości nie należy traktować jako gwarancji, że określone założenia czy oczekiwania okażą się trafne. Faktyczne przyszłe wyniki spółki Henkel AG & Co. KGaA i jej podmiotów powiązanych uzależnione są od szeregu czynników ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą one istotnie odbiegać od wyników wskazanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Na wiele z tych czynników, np. przyszłą sytuację gospodarczą czy działania konkurencji i innych uczestników rynku, Henkel nie ma wpływu, a ich dokładne przewidzenie nie jest możliwe. Henkel nie zamierza ani nie podejmuje się aktualizować stwierdzeń dotyczących przyszłości.

Niniejszy dokument zawiera niezdefiniowane wyraźnie w obowiązujących zasadach sprawozdawczości finansowej dodatkowe wskaźniki finansowe, które stanowią lub mogą stanowić alternatywne mierniki wyników (niebędące wskaźnikami przewidzianymi w ogólnie przyjętych zasadach rachunkowości). Takie dodatkowe wskaźniki finansowe nie powinny być analizowane w oderwaniu od wskaźników prezentujących aktywa netto, sytuację finansową lub wyniki działalności Henkel, które zostały przedstawione zgodnie z obowiązującymi zasadami sprawozdawczości finansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki, ani traktowane jako alternatywa dla tych wskaźników. Podobnie nazwane alternatywne mierniki wyników podawane lub opisywane przez inne spółki mogą być obliczane w inny sposób.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty sprzedaży lub zaproszenia do składania ofert nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych.