15.11.2018  Düsseldorf / Niemcy

Podtrzymanie prognozy wyników na rok obrotowy 2018

Henkel notuje dobre wyniki w trzecim kwartale

  • Wzrost przychodów ze sprzedaży do 5,037 mld euro; wzrost w ujęciu organicznym o 2,7%
  • Wzrost zysku operacyjnego EBIT* o 3,3%, do 926 mln euro
  • Dalszy wzrost marży EBIT* – o 40 p.b., do poziomu 18,4%
  • Wzrost zysku na akcję uprzywilejowaną (EPS)* − o 2,6%, do 1,58 euro

„W trzecim kwartale Henkel zanotował dobre wyniki. W utrzymujących się trudnych warunkach rynkowych, mimo niekorzystnego wpływu kursów walut i wyższych cen surowców, zdołaliśmy zwiększyć przychody ze sprzedaży, zyski oraz rentowność. Do pozytywnych wyników przyczyniły się wszystkie trzy sektory biznesowe” – powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu firmy Henkel. „Spółka odnotowała wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, głównie za sprawą sektora biznesowego Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu). Również nasz segment dóbr konsumpcyjnych zanotował wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym.”

„W pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2018 mieliśmy do czynienia z niesprzyjającym otoczeniem gospodarczym. Na skutek negatywnego wpływu różnic kursowych wypracowane przez Grupę przychody ze sprzedaży zmniejszyły się w omawianym okresie o ponad 900 mln euro. Mimo to Henkel znowu odnotował rentowny wzrost. Stawiamy sobie za cel konsekwentną realizację priorytetów strategicznych firmy” – powiedział Hans Van Bylen.

Podtrzymanie prognozy wyników na rok obrotowy 2018

Henkel podtrzymuje prognozę wyników na rok obrotowy 2018 i oczekuje wzrostu przychodów ze sprzedaży Grupy w ujęciu organicznym na poziomie 2%−4%. W sektorze Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) Henkel podtrzymuje prognozę organicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży o 4% do 5%. Oczekiwania co do wzrostu przychodów ze sprzedaży sektora Beauty Care (kosmetyki) w ujęciu organicznym także nie uległy zmianie – spodziewany jest wzrost na poziomie 0%−2%. W sektorze Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) przewidywany wzrost to nadal 2% do 4%.

W zakresie skorygowanej rentowności sprzedaży (marży EBIT) nadal oczekuje się poprawy tego wskaźnika do wysokości ok. 18% w ujęciu rok do roku. Według firmy Henkel do tak dobrego wyniku przyczynią się wszystkie trzy sektory biznesowe. Henkel podtrzymuje swoje oczekiwania co do wzrostu skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną pomiędzy 3% a 6%.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za trzeci kwartał 2018 r.

Przychody ze sprzedaży za trzeci kwartał 2018 r. osiągnęły poziom 5,037 mld euro, rosnąc w ujęciu nominalnym o 1,1% w stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku. Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, również znacznie wzrosła − o 2,7%. Wpływ transakcji przejęć i zbycia aktywów wyniósł 1,6%. Jednak na skutek niekorzystnych różnic kursowych przychody ze sprzedaży uległy obniżeniu o 3.2%.

Sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) zwiększył sprzedaż w ujęciu organicznym o 3,8%. Sektor Beauty Care (kosmetyki) osiągnął wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 0,5%. Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotował solidny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 2,5%.

Po raz kolejny rynki wschodzące ponadprzeciętnie przyczyniły się wzrostu wyników Grupy w ujęciu organicznym, generując wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 6,8%. Przychody ze sprzedaży na rynkach rozwiniętych zmalały w ujęciu organicznym o 0,1% i ukształtowały się na podobnym poziomie, jak w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

W regionie Europy Zachodniej odnotowano dodatnią dynamikę sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 0,6%, natomiast w regionie Europy Wschodniej wzrost ten wyniósł aż 7,1%. W Afryce i na Bliskim Wschodzie zanotowano dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym, o 13,1%. W regionie Ameryki Północnej przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym nieco spadły – o 0,8%. W Ameryce Łacińskiej odnotowano dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym, o 11,5%, a w regionie Azji i Pacyfiku o 1,2%.

Skorygowany zysk operacyjny (EBIT) zwiększył się o 3,3%, z 897 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku do poziomu 926 mln euro.

Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) znacznie wzrosła, o 0,4 p.p., do poziomu 18,4%.

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną zwiększył się o 2,6%, z kwoty 1,54 euro w III kw. 2017 r. do 1,58 euro w III kw. 2018 r.

Stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży wyniósł 6,6%, co oznacza wzrost w stosunku do poziomu odnotowanego w trzecim kwartale 2017 r. (5,6%).

Wyniki w podziale na sektory biznesowe

W trzecim kwartale sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnął wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 3,8%. W ujęciu nominalnym sprzedaż pozostała na poziomie z poprzedniego roku, czyli 2,373 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny był wyższy o 2,7% i wyniósł 466 mln euro. Bardzo wyraźny wzrost, o 0,5 p.p., do 19,6% – odnotowano na poziomie skorygowanej rentowności sprzedaży.

Sektor biznesowy Beauty Care (kosmetyki) osiągnął wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 0,5%. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 5,5%, do poziomu 993 mln euro. Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 182 mln euro, co oznacza wzrost o 6,7%. Istotny wzrost, o 0,2 p.p., do 18,3% – odnotowano na poziomie skorygowanej rentowności sprzedaży.

W trzecim kwartale roku sektor biznesowy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) odnotował wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 2,5%. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 0,3%, do kwoty 1,641 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 294 mln euro, bez zmian w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 17,9%, również bez zmian w ujęciu rok do roku.

Dobre wyniki działalności w trzech kwartałach 2018 r.

Wartość sprzedaży zrealizowanej przez Henkel w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. wyniosła 15,015 mld euro. Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, również znacznie wzrosła o 2,4%. Negatywny wpływ różnic kursowych na wartość sprzedaży wyniósł -6,0%.

Skorygowany zysk operacyjny zwiększył się o 1,3%, z 2,660 mld euro do  2,694 mld euro.

Istotny wzrost – z 17,6% do 17,9% – odnotowano na poziomie skorygowanej rentowności sprzedaży.

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną zwiększył się o 2,0%, z kwoty 4,50 euro do 4,59 euro.

W ciągu trzech kwartałów 2018 r. sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnął bardzo wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 4,6%. Skorygowana rentowność sprzedaży wykazała dodatnią dynamikę, osiągając poziom 18,9%.

Na sprzedaż w segmentach dóbr konsumpcyjnych niekorzystny wpływ wywarły zakłócenia w dostawach, które wystąpiły w regionie Ameryki Północnej. Sektor Beauty Care (kosmetyki) odnotował niewielki spadek przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym o 1,2% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Skorygowana rentowność sprzedaży wykazała dodatnią dynamikę, osiągając poziom 17,7%. Sektor biznesowy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) osiągnął wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 1,6%. Bardzo wyraźny wzrost, do 18,1%, odnotowano na poziomie skorygowanej rentowności sprzedaży.
Pozycja finansowa netto firmy Henkel na 30 września 2018 r. wyniosła -3,248 mld euro (31 grudnia 2017 r.: -3,225 mld euro).


* Po uwzględnieniu kosztów/zysków o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji.


Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które bazują na obecnych szacunkach i założeniach dokonanych przez kierownictwo spółki Henkel AG & Co. KGaA. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się użyciem takich słów, jak „oczekiwać", „zamierzać", „planować", „przewidywać", „zakładać", „sądzić", „szacować", „spodziewać się", „prognozować" oraz innych podobnych sformułowań. Tego typu stwierdzeń nie należy rozumieć jako gwarancji, że wyrażone w nich oczekiwania okażą się prawdziwe. Przyszłe wyniki i rezultaty faktycznie osiągnięte przez Henkel AG & Co. KGaA oraz podmioty powiązane uzależnione są od szeregu czynników ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą się zasadniczo różnić od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wiele z tych czynników znajduje się poza kontrolą firmy Henkel, a ich precyzyjne oszacowanie z wyprzedzeniem nie jest możliwe. Należą do nich m.in. przyszła sytuacja gospodarcza oraz działania podejmowane przez konkurencję i innych uczestników rynku. Henkel nie planuje i nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.