16.08.2018  Düsseldorf / Niemcy

Dobre wyniki pomimo niekorzystnego wpływu różnic kursowych

Wyniki Henkla w 2-gim kwartale: znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym, dalsza poprawa marży i wyższy poziom zysku

  • Wzrost przychodów ze sprzedaży do rekordowego poziomu – 5,143 mld euro (wzrost w ujęciu organicznym o 3,5%)
  • Rekordowy zysk operacyjny EBIT* – 926 mln euro (wzrost o 1,8%)
  • Dalszy wzrost marży EBIT* – o 20 p.b., do poziomu 18,0%
  • Zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS)* − 1,58 euro (wzrost o 1,9%), po wyłączeniu różnic kursowych: wzrost o 7,7%
  • Ustabilizowanie sytuacji w segmentach dóbr konsumpcyjnych w regionie Ameryki Północnej
  • Aktualizacja rocznej prognozy, uwzględniająca bardziej negatywny niż zakładano wpływ różnic kursowych oraz cen materiałów: przewidywany wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy w ujęciu organicznym o 2%–4% (bez zmian), marża EBIT* na poziomie ok. 18% (poprzednio: ponad 17,5%), wzrost zysku na akcję (EPS)* o 3%–6% (poprzednio: 5%–8%)

Za sprawą silnego wzrostu organicznego, w drugim kwartale bieżącego roku firma Henkel odnotowała poprawę wyników pomimo niekorzystnego wpływu różnic kursowych i wzrostu cen materiałów. Wartość kwartalnych przychodów ze sprzedaży zwiększyła się do rekordowego poziomu, nastąpiła dalsza poprawa skorygowanej marży EBIT, a skorygowany zysk za kwartał osiągnął najwyższy poziom w historii spółki – powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu Henkel. – Sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnął bardzo wysoki wzrost w ujęciu organicznym, dynamika wzrostu sektora Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) była wysoka, a sektor Beauty Care (kosmetyki) również odnotował dodatnie wyniki.

– Wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym miał miejsce we wszystkich regionach geograficznych i był bardzo silny na rynkach wschodzących oraz dobry na rynkach rozwiniętych. Segmenty dóbr konsumpcyjnych w regionie Ameryki Północnej powróciły na ścieżkę wzrostu, a poziom usług ustabilizował się na zwykle obserwowanym poziomie.

– Podobnie jak w poprzednim kwartale, również w drugim kwartale bieżącego roku mieliśmy do czynienia z bardzo niekorzystnymi zmianami kursów walut i rosnącymi cenami materiałów. Różnice kursowe spowodowały obniżenie przychodów ze sprzedaży o 6,1%, czyli ok. 310 mln euro. Niekorzystne zmiany kursów walut miały również przełożenie na poziom zysku operacyjnego oraz zysku na akcję. Po wyłączeniu wpływu z tytułu różnic kursowych, wzrost zysku operacyjnego Henkla w przeliczeniu na jedną akcję wyniósł 7,7% – wyjaśnił Hans Van Bylen.

Aktualizacja prognozy na rok obrotowy 2018

Henkel dokonał aktualizacji prognozy wyników na rok obrotowy 2018. Firma podtrzymuje swoje oczekiwania co do wzrostu przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2%−4%. W sektorze Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) Henkel spodziewa się obecnie organicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży o 4% do 5%, zamiast przewidywanego poprzednio poziomu 2% do 4%. W sektorze Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) przewidywany wzrost to nadal 2% do 4%. Oczekiwania co do wzrostu przychodów ze sprzedaży sektora Beauty Care (kosmetyki) w ujęciu organicznym zostały podtrzymane na poziomie 0%−2%.

W zakresie skorygowanej rentowności sprzedaży (marży EBIT) obecnie spodziewana jest poprawa do ok. 18% w ujęciu rok do roku (poprzednio: powyżej 17,5%). Do tak dobrych wyników przyczynią się wszystkie trzy sektory biznesowe. Ze względu na zmiany w zakresie kursów walutowych oraz cen materiałów, Henkel przewiduje aktualnie, że wzrost skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną wyniesie pomiędzy 3% a 6%, zamiast zakładanego poprzednio poziomu 5%–8%.

– Prognozy potwierdzają, że chcemy się konsekwentnie koncentrować na utrzymaniu trwałego i rentownego wzrostu oraz dalszej realizacji naszych strategicznych priorytetów – powiedział Hans Van Bylen.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za drugi kwartał 2018 r.

Przychody ze sprzedaży za drugi kwartał 2018 r. osiągnęły rekordowy poziom 5,143 mld euro, rosnąc w ujęciu nominalnym o 0,9% w stosunku do drugiego kwartału ubiegłego roku. Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, również znacznie wzrosła − o 3,5%. Wpływ transakcji przejęć i zbycia aktywów wyniósł 3,5%, co przekłada się na wzrost o 7%. Jednak niekorzystny wpływ różnic kursowych przyniósł obniżenie przychodów ze sprzedaży o 6.1%.

Sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) znacznie zwiększył sprzedaż w ujęciu organicznym – o 5,2%. W sektorze Beauty Care (kosmetyki) sprzedaż w ujęciu organicznym była o 0,4% wyższa w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku. W sektorze Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowano solidny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2,9%.

Pozytywnie na dynamikę przychodów ze sprzedaży wpłynął również dwucyfrowy wzrost sprzedaży w kanałach elektronicznych odnotowany na poziomie całej Grupy, zwłaszcza w segmentach dóbr konsumpcyjnych.

Po raz kolejny rynki wschodzące ponadprzeciętnie przyczyniły się wzrostu wyników Grupy w ujęciu organicznym, generując wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 5,4%. Na rynkach rozwiniętych dynamika przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym również była wysoka, na poziomie 2,2%.

Sprzedaż w ujęciu organicznym w regionie Europy Zachodniej osiągnęła stabilny wzrost o 0,1%, natomiast w regionie Europy Wschodniej – wzrost o 8,2%. W Afryce i na Bliskim Wschodzie przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym zwiększyły się o 4,7%. Region Ameryki Północnej odnotował wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 4,9%. W Ameryce Łacińskiej pozycja ta wzrosła o 6,3%, a w regionie Azji i Pacyfiku – o 1,9%.

Skorygowany zysk operacyjny (EBIT) zwiększył się o 1,8%, z 909 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku do nienotowanego wcześniej poziomu 926 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) wzrosła o 0,2 p. p., do poziomu 18,0%.

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną zwiększył się o 1,9%, z kwoty 1,55 euro do 1,58 euro. Wzrost zysku na akcję uprzywilejowaną (EPS) został osłabiony przez wpływ różnic kursowych o -5,8%. Po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną wzrósł o 7,7%.

Stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży wyniósł 6,3%, co oznacza wzrost w stosunku do poziomu odnotowanego w drugim kwartale 2017 r. (5,2%).

Wyniki w podziale na sektory biznesowe

W drugim kwartale bieżącego roku sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnął bardzo wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, sięgający 5,2%. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 2,6%, do kwoty 2,432 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny był wyższy o 1,5% i wyniósł 462 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży na poziomie 19,0% była nieznacznie niższa w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przychody ze sprzedaży w sektorze biznesowym Beauty Care (kosmetyki) zwiększyły się w ujęciu organicznym o 0,4%. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 3,8%, do poziomu 1,035 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 187 mln euro, co oznacza wzrost o 4,4%. Skorygowana rentowność sprzedaży wzrosła o 0,1 p. p. do poziomu 18,1%.

W drugim kwartale roku sektor biznesowy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) odnotował wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2,9%. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży wyniosły 1,644 mld euro, wobec 1,703 mld euro w drugim kwartale 2017 r. Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 295 mln euro i był o 1,0% niższy niż odnotowany w tym samym kwartale ubiegłego roku. Skorygowana rentowność sprzedaży wzrosła o 0,4 p. p. do poziomu 17,9%.

Bardzo dobre wyniki działalności za pierwsze półrocze 2018 r.

Wartość sprzedaży zrealizowanej przez Henkel w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosła 9,978 mld euro. Dynamika przychodów sprzedaży w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, sięgnęła 2,3%. Negatywny wpływ różnic kursowych na wartość sprzedaży wyniósł -7,4%.

Skorygowany zysk operacyjny zwiększył się o 0,3% z 1,763 mld euro do 1,768 mld euro.

Skorygowana rentowność sprzedaży wzrosła z 17,4 % do 17,7%.

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną zwiększył się o 1,7%, z kwoty 2,96 euro do 3,01 euro. Wzrost zysku na akcję uprzywilejowaną (EPS) został osłabiony przez wpływ różnic kursowych o -6,1%. Po wyeliminowaniu tego wpływu skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną wzrósł o 7,8%.

W pierwszym półroczu 2018 r. sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnął bardzo wysoki wzrost przychodów sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 5,0%. Skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 18,5%.

Na sprzedaż w segmentach dóbr konsumpcyjnych niekorzystny wpływ wywarły zakłócenia w dostawach, które wystąpiły w regionie Ameryki Północnej. Sektor Beauty Care (kosmetyki) odnotował spadek przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym o 2,0% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Skorygowana rentowność sprzedaży nie zmieniła się w stosunku do pierwszego półrocza 2017 r, kształtując się na poziomie 17,4%. Sektor biznesowy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) osiągnął wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 1,1%. Bardzo wyraźny wzrost – z 17,4 % do 18,2% – odnotowano na poziomie skorygowanej rentowności sprzedaży.

Pozycja finansowa netto firmy Henkel na 30 czerwca 2018 r. wyniosła -3,597 mld euro (31 grudnia 2017 r.: -3.225 mln euro).


* Po uwzględnieniu kosztów/zysków o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji.


Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które bazują na obecnych szacunkach i założeniach dokonanych przez kierownictwo spółki Henkel AG & Co. KGaA. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się użyciem takich słów, jak „oczekiwać", „zamierzać", „planować", „przewidywać", „zakładać", „sądzić", „szacować", „spodziewać się", „prognozować" oraz innych podobnych sformułowań. Tego typu stwierdzeń nie należy rozumieć jako gwarancji, że wyrażone w nich oczekiwania okażą się prawdziwe. Przyszłe wyniki i rezultaty faktycznie osiągnięte przez Henkel AG & Co. KGaA oraz podmioty powiązane uzależnione są od szeregu czynników ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą się zasadniczo różnić od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wiele z tych czynników znajduje się poza kontrolą firmy Henkel, a ich precyzyjne oszacowanie z wyprzedzeniem nie jest możliwe. Należą do nich m.in. przyszła sytuacja gospodarcza oraz działania podejmowane przez konkurencję i innych uczestników rynku. Henkel nie planuje i nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.