09.05.2018  Düsseldorf / Niemcy

Henkel notuje dobre wyniki w pierwszym kwartale pomimo problemów z dostawami w segmentach dóbr konsumpcyjnych w regionie Ameryki Północnej - negatywny wpływ różnic kursowych na wyniki kwartalne

Dodatnia dynamika wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym oraz dalsza poprawa marż i zysku na akcję

  • Przychody ze sprzedaży na poziomie 4,835 mld euro: wzrost o 1,1%w ujęciu organicznym, spadek o 4,5% w ujęciu nominalnym. Wahania kursów walut skutkowały obniżeniem przychodów o 8,6%
  • Dalszy wzrost marży EBIT* − o +50 p.b., do 17,4%
  • Wzrost zysku na akcję uprzywilejowaną* − o 1,4%, do 1,43 euro, ograniczony niekorzystnym wpływem różnic kursowych na poziomie 6,4%
  • Spółka podejmuje działania zmierzające do przywrócenia normalnego poziomu obsługi w regionie Ameryki Północnej w drugim kwartale roku
  • Podtrzymanie prognozy na rok obrotowy 2018

Henkel utrzymał dodatnią dynamikę w pierwszym kwartale roku pomimo problemów z dostawami w segmentach dóbr konsumpcyjnych w Ameryce Północnej. Osiągnęliśmy wzrost na poziomie sprzedaży w ujęciu organicznym oraz poprawę skorygowanej marży EBIT. Ponadto, zwiększyliśmy skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną, mimo bardzo niekorzystnych zmian kursów walut. Na podstawie wyników wypracowanych w pierwszym kwartale, podtrzymujemy prognozę na rok obrotowy 2018. Jesteśmy zdeterminowani, aby zapewnić spółce dalszy rentowny wzrost - powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu Henkel.

- W pierwszym kwartale skutki różnic kursowych były wyjątkowo dotkliwe i spowodowały obniżenie przychodów ze sprzedaży o 8,6% czyli o 440 mln euro. Niekorzystne zmiany kursów walut miały również wpływ na zysk operacyjny oraz zysk na akcję - wyjaśnił Van Bylen.

- Dział Adhesive Technologies wypracował bardzo wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, natomiast sprzedaż działów Laundry & Home Care oraz Beauty Care ukształtowała się poniżej zeszłorocznych poziomów, głównie ze względu na trudności z dostawami w segmencie dóbr konsumpcyjnych w Ameryce Północnej, które miały miejsce w marcu - dodał Hans Van Bylen
- Jesteśmy na dobrej drodze do przywrócenia normalnego poziomu obsługi w drugim kwartale roku.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za pierwszy kwartał 2018 r.

Sprzedaż w pierwszym kwartale 2018 r. wyniosła 4,835 mld euro. Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, również wzrosła − o 1,1%. Na skutek niekorzystnych różnic kursowych przychody ze sprzedaży uległy obniżeniu o 8,6%. Wpływ transakcji przejęć i zbycia aktywów wyniósł 3,0%. Nominalnie sprzedaż spadła o 4,5% w stosunku do poziomu z zeszłego roku.

Sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) znacznie zwiększył sprzedaż w ujęciu organicznym - o 4,7%. Ze względu na problemy z dostawami w segmentach dóbr konsumpcyjnych w Ameryce Północnej, sprzedaż Beauty Care (kosmetyki) w ujęciu organicznym była o 4,3% niższa rok do roku. W sektorze biznesowym Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowano niewielki spadek sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 0,7%.

Po raz kolejny rynki wschodzące ponadprzeciętnie przyczyniły się do wzrostu wyników Grupy w ujęciu organicznym, generując wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 6,9%. Ze względu na problemy z dostawami w segmentach dóbr konsumpcyjnych w Ameryce Północnej, na rynkach rozwiniętych odnotowano spadek sprzedaży w ujęciu organicznym o 2,8%.

W Europie Zachodniej odnotowano wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 0,2%, natomiast w Europie Wschodniej o 7,6%. W Afryce i na Bliskim Wschodzie przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym zwiększyły się o 8,6%. W związku z trudnościami w zakresie dostaw w segmencie dóbr konsumpcyjnych, w regionie Ameryki Północnej przychody ze sprzedaży zmniejszyły się w ujęciu organicznym o 6,5%. W Ameryce Łacińskiej pozycja ta wzrosła o 7,3%, a w regionie Azji i Pacyfiku - o 4,2%.

Skorygowany zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 842 mln euro, co oznacza spadek o 1,4% w stosunku do pierwszego kwartału 2017 r. (854 mln euro). Wpływ różnic kursowych był ujemny i wyniósł 6,2%.

Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) wzrosła o 0,5 p.p., do poziomu 17,4%.

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną zwiększył się o 1,4%, z kwoty 1,41 euro do 1,43 euro. Wzrost zysku na akcję uprzywilejowaną (EPS) został osłabiony przez wpływ różnic kursowych o 6,4%.

Stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży wyniósł 6,2%, co oznacza wzrost w stosunku do poziomu odnotowanego w pierwszym kwartale 2017 r. (4,9%).

Pozycja finansowa netto firmy Henkel na dzień 31 marca 2018 r. wyniosła -3.247 mld euro (31 grudnia 2017 r.: -3.225 mld euro).

Wyniki w podziale na sektory biznesowe

W pierwszym kwartale sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnął bardzo wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 4,7%. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży sektora wyniosły 2,270 mld euro, wobec 2,295 mld euro w drugim kwartale 2017 r. Skorygowany zysk operacyjny osiągnął poziom 410 mln euro, co oznacza niewielki spadek w stosunku do pierwszego kwartału 2017 r. Skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 18,1% i nie zmieniła się w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

W pierwszym kwartale przychody ze sprzedaży w sektorze biznesowym Beauty Care (kosmetyki) obniżyły się w ujęciu organicznym o 4,3%. Gdyby nie problemy w dostawach w Ameryce Północnej, pozycja ta ukształtowałaby się na poziomie wykazanym w ubiegłym roku. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży sektora wyniosły 965 mln euro, wobec 1,011 mld euro w analogicznym okresie 2017 r. Skorygowany zysk operacyjny był niższy w ujęciu rok do roku o 4,6% i wyniósł 161 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży wykazała stabilną dynamikę i wyniosła 16,7%.

W pierwszym kwartale sektor biznesowy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) odnotował nieznaczny spadek sprzedaży na poziomie 0,7%. Gdyby nie trudności w dostawach w Ameryce Północnej, dział ten wykazałby wysoki wzrost sprzedaży. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży działu wyniosły 1,569 mld euro, wobec 1,726 mld euro w drugim kwartale 2017 r. Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 291 mln euro i był o 2,5% niższy niż w pierwszym kwartale 2017 r. Skorygowana rentowność sprzedaży wzrosła o 1,2 p.p., do poziomu 18,5%.

Podtrzymanie prognozy na rok obrotowy 2018

Henkel przewiduje, że w dalszej części roku otoczenie rynkowe nadal będzie charakteryzować się zmiennością i niepewnością. Utrzymają się też istotne wahania kursów walut. Kurs dolara do euro będzie spadał w porównaniu do całego roku 2017, oraz istnieje prawdopodobieństwo dewaluacji niektórych znaczących walut na rynkach wschodzących. Ponadto, w opinii Henkla ceny surowców i opakowań nadal będą rosnąć w stosunku do poprzedniego roku.

Na rok obrotowy 2018 Henkel podtrzymał prognozę wyników z marca tego roku. Sprzedaż w ujęciu organicznym ma się zwiększyć o 2% do 4%, przy czym wzrost w tym przedziale spodziewany jest w sektorach Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) oraz Laundry & Home Care (środki piorące i czystości), natomiast w dziale Beauty Care (kosmetyki) dynamika sprzedaży wyniesie od 0% do 2%. Spodziewana jest poprawa skorygowanej rentowności sprzedaży (marży EBIT) do poziomu powyżej 17,5%, przy pozytywnym udziale wszystkich trzech sektorów biznesowych. W związku z niepewnością na rynkach walutowych, zwłaszcza jeśli chodzi o dolara amerykańskiego, Henkel przewiduje, że wzrost skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną w euro wyniesie pomiędzy 5% a 8%.

* Po uwzględnieniu kosztów/zysków o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji.

Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które bazują na obecnych szacunkach i założeniach dokonanych przez kierownictwo spółki Henkel AG & Co. KGaA. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się użyciem takich słów, jak "oczekiwać", "zamierzać", "planować", "przewidywać", "zakładać", "sądzić", "szacować", "spodziewać się", "prognozować" oraz innych podobnych sformułowań. Tego typu stwierdzeń nie należy rozumieć jako gwarancji, że wyrażone w nich oczekiwania okażą się prawdziwe. Przyszłe wyniki i rezultaty faktycznie osiągnięte przez Henkel AG & Co. KGaA oraz podmioty powiązane uzależnione są od szeregu czynników ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą się zasadniczo różnić od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wiele z tych czynników znajduje się poza kontrolą firmy Henkel, a ich precyzyjne oszacowanie z wyprzedzeniem nie jest możliwe. Należą do nich m.in. przyszła sytuacja gospodarcza oraz działania podejmowane przez konkurencję i innych uczestników rynku. Henkel nie planuje i nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.