22.02.2018  Düsseldorf / Niemcy

Bardzo dobre wyniki działalności w roku obrotowym 2017

Rekordowe wyniki sprzedaży i zysku netto Henkla

  • Przychody ze sprzedaży po raz pierwszy powyżej 20 mld euro, na poziomie 20, 029 mld euro, co oznacza wzrost o 7,0% w ujęciu nominalnym i 3,1% w ujęciu organicznym
  • Rekordowa marża EBIT* – wzrost o 40 p.b. do poziomu 17,3%
  • Zysk na akcję uprzywilejowaną* na poziomie 5,85 euro – wzrost o 9,1%
  • Rekordowa kwota dywidendy** – 1,79 euro na akcję uprzywilejowaną, co oznacza wzrost o 10,5%
  • Istotny postęp w realizacji inicjatyw strategicznych
  • Podtrzymanie celów finansowych na 2020 r.

„Henkel zamyka rok 2017 z dobrymi wynikami. Pomimo trudnych i zmiennych warunków rynkowych, po raz kolejny odnotowaliśmy rekordowy poziom sprzedaży i zysku oraz zrealizowaliśmy cele finansowe wyznaczone na ten rok. Znakomite wyniki zawdzięczamy naszemu międzynarodowemu zespołowi, który pracował z wielką pasją i zaangażowaniem. Po raz pierwszy roczne przychody ze sprzedaży przekroczyły poziom 20 miliardów euro. Odnotowaliśmy również najwyższe w historii marże i rekordowo wysoki zysk na akcję, zgodnie z naszym zobowiązaniem do utrzymywania trwałego, rentownego wzrostu” – powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu Henkel.

– Koncentrowaliśmy się na realizacji priorytetów strategicznych i osiągnęliśmy istotny postęp w ramach wielu kluczowych przedsięwzięć. W ciągu roku dokonaliśmy również kilku atrakcyjnych przejęć, które przyczynią się do wzbogacenia i dalszego wzmocnienia naszej oferty.

Prognozy na 2018 r.

Uwzględniając dobre wyniki za 2017 r. i istotny postęp w realizacji priorytetów strategicznych, Henkel ponownie podtrzymał cele finansowe na 2020 r. (organiczny wzrost sprzedaży w przedziale 2%–4%, dalszy wzrost skorygowanej marży EBIT, wzrost skorygowanego zysku na akcję w przedziale 7%–9%) i przedstawił prognozy na 2018 r.

W 2018 r. Henkel przewiduje organiczny wzrost sprzedaży na poziomie między 2% a 4%, z uwzględnieniem wszystkich sektorów biznesowych. Spodziewana jest poprawa skorygowanej rentowności sprzedaży (marży EBIT) do poziomu powyżej 17,5%, przy udziale wszystkich trzech sektorów biznesowych. Mając na uwadze niepewną sytuację na rynkach walutowych, w szczególności co do kształtowania się kursu dolara amerykańskiego, Henkel oczekuje wzrostu skorygowanego zysku w euro na akcję uprzywilejowaną o 5% do 8%.

– Będziemy nadal koncentrować się na utrzymywaniu trwałego i rentownego wzrostu oraz zapewnieniu akcjonariuszom wysokich zwrotów z inwestycji. Pracujemy z pełnym zaangażowaniem nad realizacją celów finansowych na 2020 r. – powiedział Hans Van Bylen.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za 2017 r.

W 2017 r. przychody ze sprzedaży firmy Henkel zwiększyły się o 7,0%, do poziomu 20,029 mld euro, po raz pierwszy w historii spółki przekraczając poziom 20 mld euro. Wahania kursów walut skutkowały obniżeniem przychodów ze sprzedaży o 2,0%. Transakcje przejęć i zbycia aktywów odpowiadały za 5,9% wzrostu przychodów. Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, również znacznie wzrosła − o 3,1%. Wzrost ten był zgodny z prognozą organicznego wzrostu sprzedaży za pełny rok obrotowy, który mieścił się w przedziale między 2% a 4%.

Sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) odnotował bardzo wysoki organiczny wzrost sprzedaży na poziomie 5,0%. Sektor Beauty Care (kosmetyki) wykazał wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 0,5%. W sektorze Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowano solidny, wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2%.

Po raz kolejny rynki wschodzące ponadprzeciętnie przyczyniły się do wzrostu wyników Grupy w ujęciu organicznym, wykazując wysoki wzrost organiczny przychodów ze sprzedaży na poziomie 5,3%. Na rynkach rozwiniętych dynamika przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym również była dodatnia, na poziomie 1,5%.

Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym odnotowano we wszystkich regionach geograficznych. W Europie Zachodniej dynamika sprzedaży w ujęciu organicznym była dodatnia. W Europie Wschodniej sprzedaż w ujęciu organicznym wzrosła o 6,0%. Region Afryki i Bliskiego Wschodu odnotował wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 1,7%. W Ameryce Północnej wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym sięgnął 3,0%. W Ameryce Łacińskiej sprzedaż w ujęciu organicznym wzrosła o 4,4%, a w regionie Azji i Pacyfiku – o 5,9%.

Skorygowany zysk operacyjny (EBIT) zwiększył się o 9,1%, z 3,172 mld euro do 3,461 mld euro. Do wzrostu tego wskaźnika przyczyniły się wszystkie trzy sektory biznesowe.

Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) wzrosła o 0,4 p.p., do poziomu 17,3%, zgodnie z prognozą zakładającą wzrost w ciągu roku obrotowego powyżej 17%.

Wynik finansowy ukształtował się na poziomie -51 mln euro, w porównaniu z -33 mln euro za rok obrotowy 2016 r., ze względu na koszty finansowania transakcji nabycia sfinalizowanych w latach obrotowych 2016 i 2017.

Skorygowany zysk netto za rok obrotowy po odliczeniu udziałów niekontrolujących wzrósł o 9,1%, do 2,534 mld euro (2016 r.: 2.323 mln euro).

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) zwiększył się o 9,1%, z kwoty 5,36 euro do 5,85 euro, zgodnie z zaktualizowaną prognozą na 2017 r., która zakładała wzrost zysku na akcję o ok. 9%.

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Komitet Akcjonariuszy przedstawią Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanemu na 9 kwietnia 2018 r. propozycję zwiększenia wysokości dywidendy na jedną akcję uprzywilejowaną o 10,5%, do 1,79 euro (poprzedni rok: 1,62 euro).

Proponowana wysokość dywidendy na jedną akcję zwykłą wynosi 1,77 euro, co stanowi wzrost o 10,6% w porównaniu z rokiem poprzednim (1,60 euro). Byłaby to najwyższa kwota dywidendy w historii firmy i oznaczałaby wskaźnik wypłaty w wysokości 30,7%, mieszczący się w docelowym przedziale 25%–35%.

Stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży wyniósł 4,8%, co oznacza wzrost o 1,3 p.p. w stosunku do roku poprzedniego.

Pozycja finansowa netto wyniosła na koniec roku -3,225 mld euro (31 grudnia 2016 r.: -2,301 mld euro). Zmiana związana jest przede wszystkim z płatnościami za nabyte aktywa.

Wyniki w podziale na sektory biznesowe

W roku obrotowym 2017 sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnął bardzo wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 5,0%. Nominalnie sprzedaż wzrosła o 4,8%, do 9,387 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 6,4%, osiągając poziom 1,734 mld euro. Skorygowana rentowność sprzedaży również znacznie wzrosła, do rekordowego poziomu 18,5%.

W roku obrotowym 2017 sektor biznesowy Beauty Care (kosmetyki) osiągnął wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 0,5%. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 0,8%, do kwoty 3,868 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny był wyższy o 2,7% i wyniósł 665 mln euro. Wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży skutkował zwiększeniem tej pozycji do rekordowego poziomu 17,2%.

W roku obrotowym 2017 sektor biznesowy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) osiągnął wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2,0%. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 14,8%, do poziomu 6,651 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny był wyższy o 17,0% i wyniósł 1,170 mld euro. Skorygowana rentowność sprzedaży również znacznie wzrosła, do rekordowego poziomu 17,6%. Przejęta spółka The Sun Products Corporation miała istotny udział w wynikach sprzedaży i zysku operacyjnym.

Istotny postęp osiągnięty w 2017 r. w ramach Henkel 2020+

– Do 2020 r. i w latach kolejnych Henkel będzie realizować ambitne cele: zapewnianie bardziej rentownego wzrostu, większe ukierunkowanie na klienta, innowacyjność, zdolność szybkiego przystosowania do zmiennych warunków rynkowych oraz pełna cyfryzacja procesów wewnętrznych i obsługi klienta - powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu Henkel.

W celu realizacji tych zamierzeń Henkel określił cztery strategiczne priorytety: stymulowanie wzrostu, przyspieszenie procesu cyfryzacji, zwiększenie sprawności oraz finansowanie wzrostu. W roku obrotowym 2017 osiągnięto istotny postęp w realizacji tych założeń.

W celu wsparcia rozwoju działalności, Henkel z powodzeniem zintensyfikował szeroko rozumianą współpracę z klientami i konsumentami. W sektorze biznesowym Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) Henkel wdraża ambitne plany działania dla 100 największych klientów w celu przyspieszenia rozwoju działalności z wykorzystaniem rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta. W sektorach konsumenckich Henkel rozszerzył cyfrowy program „Connect2Consumer”, aby tworzyć oparte na wiedzy innowacyjne produkty i usługi.

Henkel rozwijał także główne marki i innowacyjne technologie. Sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnął znakomite wyniki, oferując najwyższej jakości skuteczne rozwiązania przeznaczone dla dynamicznie rozwijających się branż, takich jak elektronika użytkowa, motoryzacja i przemysł. Rozwój sektora Beauty Care (kosmetyki) i zwiększenie jego udziału w rynku umożliwiły innowacje w zakresie koloryzacji i stylizacji. Sektor Hair Professional (branża fryzjerska) z powodzeniem wprowadził na rynek amerykański swoją pierwszą markę promowaną przez tzw. influencerów (tj. osoby mające wpływ na opinię odbiorców) pod nazwą #mydentity. Sektor Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) rozszerzył ofertę o innowacyjne produkty w popularnych grupach asortymentowych, takich jak środki piorące specjalnego przeznaczenia oraz artykuły sanitarne do toalet.

Po przejęciu spółki Sun Products zintegrowany sektor Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) w Ameryce Północnej odnotował bardzo dobre wyniki za rok 2017.

W 2017 r. Henkel dokonał także kilku innych korzystnych przejęć o łącznej wartości około 2 mld euro, które uzupełnią portfel podmiotów należących do Grupy, wzmacniając jej konkurencyjność zarówno w segmencie produktów konsumenckich, jak i przeznaczonych dla klientów przemysłowych.
 
Henkel wykorzystuje nowe możliwości rozwoju dzięki inwestycjom i współpracy w zakresie usług i technologii cyfrowych, na przykład druku 3D czy innowacyjnych modeli biznesowych w segmencie produktów konsumenckich.

W ramach realizacji zapisanego w strategii priorytetowego celu, jakim jest „przyspieszenie dygitalizacji” Henkel dokonał dalszej cyfryzacji kontaktów z klientami, konsumentami, kontrahentami i dostawcami wzdłużcałego łańcucha wartości. Dwucyfrowe tempo wzrostu sprzedaży opartej na rozwiązaniach cyfrowych odnotowały wszystkie sektory biznesowe. Ponadto Henkel inwestował w rozwój idei Industry 4.0, realizował koncepcje inteligentnej fabryki i prowadził dalszą cyfryzację procesów w ramach Globalnego Łańcucha Dostaw. W celu doskonalenia kompetencji cyfrowych pracowników wdrożono specjalne programy szkoleniowe i rozwojowe. Nowy Dyrektor ds. Cyfryzacji powołał specjalny zespół, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie transformacji cyfrowej we wszystkich sektorach biznesowych. Henkelx będzie stanowić nową platformę umożliwiającą łączenie sieci wewnętrznych i zewnętrznych, organizację wydarzeń służących współpracy oraz wdrażanie cyfrowych form kontaktu i nowych metod pracy.

W celu budowy organizacji zdolnej do szybkiego dostosowywania się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych Henkel rozwija ducha przedsiębiorczości wśród swoich pracowników oraz wprowadza bardziej elastyczne modele biznesowe. W sektorze Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) 28 specjalnych zespołów zapewnia bliższą współpracę z klientami. Henkel dokonał także dalszej optymalizacji organizacji pracy oraz procesów w celu zwiększenia szybkości reagowania i elastyczności. W ramach inicjatywy mającej na celu szybkie wprowadzanie produktów na rynek skrócono czas komercjalizacji nowych produktów oraz czas wchodzenia na nowe rynki.

Wszystkie inicjatywy mające na celu finansowanie wzrostu są na dobrej drodze ku realizacji zakładanych celów – do 2020 r. mają one przyczynić się do wzrostu wydajności o ponad 500 milionów euro rocznie.

Działania ONE!ViEW przekładają się na wyższą wydajność dzięki zoptymalizowanemu zarządzaniu kosztami i zwiększonej przejrzystości w skali globalnej. Z kolei ONE!GSC służy integracji wszystkich procesów logistycznych firmy w ramach globalnego łańcucha dostaw. Henkel wdrożył także wspólny dla wszystkich sektorów biznesowych proces zarządzanie przychodami netto i uzyskał dalszą poprawę efektywności działania swoich struktur, między innymi poprzez automatyzację i robotyzację pracy centrów usług wspólnych.

* Po uwzględnieniu kosztów/zysków o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji.
** Proponowana kwota dywidenda do zatwierdzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 kwietnia 2018 r.


Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które bazują na obecnych szacunkach i założeniach dokonanych przez kierownictwo spółki Henkel AG & Co. KGaA. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się użyciem takich słów, jak „oczekiwać", „zamierzać", „planować", „przewidywać", „zakładać", „sądzić", „szacować", „spodziewać się", „prognozować" oraz innych podobnych sformułowań. Tego typu stwierdzeń nie należy rozumieć jako gwarancji, że wyrażone w nich oczekiwania okażą się prawdziwe. Przyszłe wyniki i rezultaty faktycznie osiągnięte przez Henkel AG & Co. KGaA oraz podmioty powiązane uzależnione są od szeregu czynników ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą się zasadniczo różnić od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wiele z tych czynników znajduje się poza kontrolą firmy Henkel, a ich precyzyjne oszacowanie z wyprzedzeniem nie jest możliwe. Należą do nich m.in. przyszła sytuacja gospodarcza oraz działania podejmowane przez konkurencję i innych uczestników rynku. Henkel nie planuje i nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.