W drodze do pracy – informacje o programie

W drodze do pracy to społeczny projekt aktywizacji zawodowej kobiet pozostających dłuższy czas – od minimum roku – bez pracy, realizowany od 2013 roku przez firmę Henkel we współpracy z warszawską Fundacją Miejsce Kobiet.

Jak pokazują badania, kobiety są grupą, którą charakteryzuje niższy poziom aktywności zawodowej i dłuższe przerwy w pracy, najczęściej związane z koniecznością opieki nad członkami rodziny – dziećmi lub seniorami. Ich powrót do zawodowej aktywności jest trudny, gdyż utraciwszy kontakt ze środowiskiem zawodowym, nie potrafią realnie ocenić swoich szans, nie mają rozeznania w aktualnej sytuacji na rynku zatrudnienia ani skutecznej strategii poszukiwania pracy.

Projekt W drodze do pracy służy wyrównywaniu szans kobiet na rynku pracy, wspieraniu ich rozwoju osobistego i zawodowego, a w efekcie ma im pomóc w powrocie do pracy. Oferuje kobietom, pozostającym bez pracy od co najmniej roku, udział w 10- tygodniowym kursie, przygotowanym i przeprowadzonym przez ekspertów – pracowników i współpracowników Fundacji Miejsce Kobiet. Elementami kursu są m.in. trening z psychologiem, program aktywizacji zawodowej „Spadochron”, ćwiczenia z autoprezentacji, zajęcia z przedsiębiorczości, a także – jeśli zaistnieje taka potrzeba – konkretne szkolenia zawodowe, np. kurs księgowości czy florystyczny. W każdym kursie bierze udział jednorazowo 20 kobiet.

W ramach zajęć odbywają się także wspólne warsztaty z menedżerkami firmy Henkel, dzięki którym uczestniczki kursu mają okazję zetknąć się z bliska z realiami pracy i pracownikami międzynarodowej organizacji, aby poprzez uzyskane od nich wsparcie wzmocnić poczucie własnej wartości i wiarę w swoje możliwości.

Do końca 2017 r. udział w programie wzięło 140 kobiet, z których już prawie połowa znalazła ponownie swoje miejsce na rynku pracy.

Spektrum zawodów i miejsc pracy, w których odnalazły się uczestniczki W drodze do pracy, jest bardzo szerokie. Niektóre pracują w swoim zawodzie, inne w zupełnie nowym, co w dużej mierze umożliwiły im odbyte w ramach projektu kursy zawodowe. Panie pracują w małych i dużych firmach, prowadzą własną działalność artystyczną czy spółdzielnię socjalną. Także przekrój specjalizacji jest szeroki – niektóre osoby zajmują się księgowością, inne spedycją, PR-em czy prowadzeniem kawiarni.

W marcu 2018r. rozpoczęła się kolejna edycja projektu

Kto może wziąć udział w projekcie:
Do projektu zostaną przyjęte kobiety – osoby pełnoletnie, z wykształceniem średnim lub wyższym, zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, posiadające status osoby bezrobotnej (zarejestrowane w urzędzie pracy), ale także osoby nieaktywne zawodowo (niezarejestrowane), pozostające co najmniej rok bez pracy.

Jak można ubiegać się o udział w projekcie:
Kobiety zainteresowane udziałem w projekcie są proszone w pierwszej kolejności o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę ze specjalistką z Fundacji Miejsce Kobiet. Podczas rozmowy nastąpi weryfikacja profilu osoby pod kątem wcześniej ustalonych i ogłoszonych kryteriów selekcji.

Więcej informacji o projekcie i naborze do kolejnej edycji dostępnych jest na stronie Fundacji Miejsce Kobiet: www.miejscekobiet.pl