Różnorodność, równość i inkluzja

Nasze rynki i produkty są zróżnicowane, podobnie jak nasi pracownicy. W Henklu stosujemy całościowe podejście do różnorodności, równości i integracji (DEI), ze szczególnym uwzględnieniem płci, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, niepełnosprawności i pokoleń. Henkel dąży do osiągnięcia znaczącego postępu we wszystkich tych wymiarach. W 2007 r. Henkel był jedną z pierwszych spółek DAX, która powołała globalny zespół ds. różnorodności. Obecnie różnorodność, sprawiedliwość i integracja (DEI) są głęboko zakorzenione w strategii i kulturze korporacyjnej firmy. Aby wspierać te działania we wszystkich obszarach firmy i wprowadzać je w życie, Henkel utworzył również ogólnofirmową sieć DEI, która współpracuje ze wszystkimi działami i regionami.

Płeć

 • Henkel postawił sobie za cel osiągnięcie parytetu płci na wszystkich szczeblach zarządzania do 2025 roku. Firma dąży do osiągnięcia 40-procentowej reprezentacji kobiet na najwyższych stanowiskach kierowniczych, co oznacza znaczący krok naprzód, oraz 50-procentowej reprezentacji na stanowiskach kierowniczych niższego i średniego szczebla, co stanowi fundament i podstawę do objęcia przyszłych stanowisk kierowniczych.
 • W ten sposób Henkel wspiera swoje zaangażowanie na rzecz bardziej zróżnicowanej, sprawiedliwej i inkluzywnej organizacji konkretnymi celami i działaniami.
 • W ciągu ostatnich lat Henkel systematycznie zwiększał udział kobiet na stanowiskach kierowniczych. Obecnie odsetek ten wynosi 38%.
 • Dążąc do zwiększenia różnorodności płci, Henkel będzie przyspieszał realizację programów w całym okresie zatrudnienia pracownika - od rekrutacji po rozwój i utrzymanie w firmie. Obejmują one rekrutację i pozyskiwanie talentów z uwzględnieniem aspektu płci, dokładnie monitorowany plan awansów i sukcesji, intensywne wewnętrzne szkolenia w zakresie różnorodności, nieświadomych uprzedzeń i integracji, rozwijanie nowych form pracy, takich jak stanowiska kierownicze dzielone lub w niepełnym wymiarze godzin, a także dalsze wykorzystywanie licznych inicjatyw Henkla w zakresie mentoringu i tworzenia sieci kontaktów na rzecz różnorodności płci na całym świecie.

Międzynarodowość i pochodzenie

 • Pracownicy Henkla pochodzą ze 124 krajów, co sprawia, że różnorodność kulturowa jest częścią codziennego życia zawodowego w firmie.
 • Blisko 85% naszych pracowników pracuje poza granicami Niemiec. 
 • W 2021 rynki rozwijające się odpowiadały za 41% ogólnej wartości światowej sprzedaży firmy.
 • Międzynarodowa kadra pracownicza składająca się z osób o różnym pochodzeniu kulturowym jest ważna w globalnej firmie, jaką jest Henkel, ponieważ umożliwia nam zrozumienie naszych rynków.
 • Aby sprostać wyzwaniom związanym z pracą w mieszanych zespołach, oferujemy szkolenia i warsztaty międzykulturowe, których celem jest podniesienie świadomości na temat różnych systemów wartości i ich wpływu na codzienne działania. Henkel zachęca również do międzynarodowych transferów w ramach ścieżek kariery pracowników.

Orientacja seksualna

 • Henkel dąży do stworzenia środowiska pracy otwartego dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich orientacji i tożsamości seksualnej.
 • Henkel posiada w kilku krajach sieci LGBTQ+, które poprzez różne wydarzenia i akcje podnoszą świadomość na ten temat. Na przykład podczas "Miesiąca Dumy" lub "Dnia Coming Out" firma sygnalizuje swoje wsparcie dla społeczności LGBTQ+ poprzez wewnętrzne i zewnętrzne działania i akcje.
 • Od 2021 r. Henkel jest również członkiem Out Leadership, globalnej sieci biznesowej LGBTQ+, która oferuje wgląd i informacje na temat kwestii LGBTQ+ oraz kluczowe narzędzia dla firm i pracowników w celu promowania równości.

Pokolenia: 

 • W Henklu cztery pokolenia - Baby Boomers, Gen X, Y i Z - pracują razem pod jednym dachem.
 • Firma promuje uczenie się przez całe życie wśród wszystkich pokoleń poprzez odpowiednie szkolenia. Na przykład poprzez mentoring i sieci pracownicze w różnych jednostkach biznesowych i krajach, Henkel promuje transfer wiedzy i wymianę poglądów pomiędzy doświadczonymi i mniej doświadczonymi pracownikami.
 • Henkel oferuje również pracownikom wszystkich pokoleń szeroki wachlarz programów służących zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego. Służby socjalne firmy pomagają również pracownikom, którzy stają przed wyzwaniami na różnych etapach życia, np. gdy przejmują odpowiedzialność za krewnych wymagających opieki.

Osoby niepełnosprawne:

 • W Henklu promujemy kulturę integracji, która koncentruje się na umiejętnościach i indywidualnych talentach osób niepełnosprawnych.
 • Poprzez ukierunkowane programy, także na rynkach wschodzących, Henkel stara się oferować wszystkim takie same możliwości, koncentrując się zawsze na mocnych stronach danej osoby, a nie na jej ograniczeniach.

Obrazy