Zrównoważone opakowanie

Opakowania chronią produkty, które kochamy, i dostarczają informacji, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie z nich korzystać - ale powinny stać się częścią gospodarki o obiegu zamkniętym.

Opakowania są ważną częścią dzisiejszego stylu życia.  Bez nich towary straciłyby ważność lub ulegałyby zniszczeniu, zanim trafiłyby na sklepową półkę. Często jednak opakowania są wskazywane jako jeden z głównych powodów tego, że przegrywamy walkę o czystość środowiska, gdyż chwilę później stają się odpadami. Właśnie dlatego firmy z różnych branż poszukują sposobów na utrzymanie tworzyw sztucznych z opakowań w zamkniętym obiegu gospodarczym, aby w ten sposób zminimalizować ich negatywny wpływ na środowisko naturalne, wciąż w pełni korzystając z ich niewątpliwych zalet.

W tych poszukiwaniach biorą udział specjaliści różnych dyscyplin – ale główną rolę mają do odegrania projektanci opakowań. To oni wiedzą najlepiej, jak uczynić opakowania łatwiejszymi do przetworzenia, jak w nowych opakowaniach zwiększyć udział materiałów z odzysku. To właśnie ci eksperci tworzą opakowania, które chronią nasze ulubione produkty, a jednocześnie lepiej służą naszej planecie.


Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: wielokrotne wykorzystywanie materiałów

Największy problem z opakowaniem polega na tym, że zwykle staje się ono odpadem, gdy tylko konsument zużyje produkt. Z tego względu specjaliści w dziedzinie inteligentnych opakowań skupiają się na tworzeniu projektów zoptymalizowanych pod kątem recyklingu. Tworząc opakowania zdatne do recyklingu, a także wykorzystując do ich produkcji coraz więcej materiałów pochodzących z recyklingu, firmy przyczyniają się do utrzymywania materiałów w gospodarczym obiegu na dłużej.

Taka koncepcja leży u podstaw gospodarki o obiegu zamkniętym: zbiórka wykorzystanych materiałów i ich przetwarzanie w kolejnych powtarzających się wielokrotnie cyklach. Działanie takie ogranicza powstawanie odpadów i zmniejsza wpływ opakowań na środowisko naturalne, pod warunkiem jednak, że istnieją skuteczne systemy recyklingu i zarządzania odpadami.

Nasza strategia opakowaniowa: ambitne cele

W Henklu zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za opakowania. Promujemy zrównoważony rozwój i stawiamy sobie w tym obszarze ambitne cele. Punktem wyjścia dla naszej strategii jest koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym. Koncentrujemy się na wykorzystywaniu surowców ze zrównoważonych źródeł oraz inteligentnym projektowaniu opakowań – dążąc do stopniowego zamykania gospodarczego obiegu – dla dobra dla ludzi i naszej planety.

Ambitious packaging targets - Thumbnail

Nasze cele w zakresie opakowań do 2025 r.

  • 100% opakowań produktów firmy Henkel będzie zdatnych do recyklingu lub ponownego wykorzystania.*
  • Dążymy do zmniejszenia o 50% ilości pierwotnych tworzyw sztucznych wytwarzanych z surowców kopalnych w opakowaniach naszych produktów konsumenckich. Osiągniemy to poprzez zwiększenie udziału tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do ponad 30%, przez zmniejszenie ilości wykorzystywanego plastiku oraz coraz szersze stosowanie plastików biopochodnych. 
  • Chcemy pomóc zapobiegać zaleganiu odpadów w środowisku. Aby to osiągnąć, wspieramy inicjatywy w zakresie zbiórki i recyklingu odpadów. Inwestujemy w innowacyjne rozwiązania i technologie promujące recykling w obiegu zamkniętym i chcemy docierać z informacjami o recyklingu do ponad 2 miliardów konsumentów rocznie.

Ponadto, naszym celem jest, aby 100 procent papieru i tektury, które wykorzystujemy, było wytworzone z materiałów pochodzących z recyklingu lub - w przypadku wykorzystywania włókna pierwotnego - pochodziło ono ze zrównoważonej gospodarki leśnej.

Współpraca wzdłuż łańcucha wartości: Silni razem

Aby osiągać ambitne cele wyznaczone w naszej strategii opakowaniowej, nawiązujemy międzysektorową współpracę, która stymuluje innowacyjność w procesach projektowania opakowań. 

  • New Plastics Economy: Jesteśmy częścią inicjatywy New Plastics Economy, która jest platformą wspólnej dyskusji nad przyszłością tworzyw sztucznych i wspierania rozwoju idei gospodarki cyrkularnej. 
  • Alliance To End Plastic Waste: Firma Henkel jest również członkiem-założycielem nowej światowej inicjatywy Alliance to End Plastic Waste. Sojusz ten opracuje i wprowadzi w życie rozwiązania odnośnie ograniczania ilości plastikowych odpadów, lepszego zarządzania nimi oraz lepszego wykorzystania wtórnego plastiku, przyczyniając się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.
  • Forum Recyklingu: ta inicjatywa ma na celu edukację konsumentów na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Bierze w niej udział ponad 40 podmiotów, wśród których są firmy reprezentujące sektor produkcji, sprzedaży detalicznej, utylizacji odpadów oraz produkcji opakowań, a także politycy.
  • Europejski Pakt PlastikowyAmerykański Pakt Plastikowy: Henkel podpisał te ponadsektorowe porozumienia zarówno w USA, jak i w Europie. Te dwie umowy regionalne, których byliśmy jednymi z pierwszych sygnatariuszy, zobowiązują rządy i przedsiębiorstwa do współpracy na rzecz zamknięcia obiegu plastiku.
  • CEFLEX: Henkel jest również członkiem założycielem CEFLEX, konsorcjum ponad 130 europejskich firm i organizacji, które mają na celu opracowanie nowych technologii opakowań giętkich – zbudowanych z wielu warstw folii, często trudnych do oddzielenia – które pozwolą na ich łatwiejszy recykling.

­ 

Poza tym współpracujemy z różnymi organizacjami, które pracują nad poprawą infrastruktury recyklingu, szczególnie w krajach rozwijających się, gdzie często nie ma odpowiednich systemów recyklingu odpadów opakowaniowych. W tym kontekście staliśmy się pierwszą globalną firmą produkującą dobra szybkozbywalne, która w 2017 roku podjęła współpracę z Plastic Bank (Bankiem Tworzyw Sztucznych): Celem tego przedsiębiorstwa społecznego jest ograniczenie ilości tworzyw sztucznych trafiających do oceanów oraz zapewnienie ludziom żyjącym w ubóstwie możliwości zarobkowych lub korzystania z pewnych usług w zamian za wykonanie pracy polegającej na usuwanie odpadów plastikowych ze środowiska naturalnego.

Co dalej: Jeszcze bardziej zrównoważony rozwój

Opakowania zmieniają się w wyniku innowacyjnego wzornictwa i zmieniających się oczekiwań konsumentów. To szansa na dalsze ograniczanie negatywnego wpływu opakowań na środowisko naturalne. W Henklu nasi eksperci nieustannie poszukują pomysłów na coraz bardziej zrównoważone opakowania, które z jednej strony będą skutecznie chroniły produkty a równocześnie lepiej służyły naszej planecie.