Zrównoważone opakowanie

Opakowania chronią produkty, które kochamy, i dostarczają informacji, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie z nich korzystać - ale powinny stać się częścią gospodarki o obiegu zamkniętym.

Haiti-Branded-Market-2-1024x683_eciRGBv2

Nasza strategia opakowaniowa: ambitne cele

W Henklu zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za opakowania. Promujemy zrównoważony rozwój i stawiamy sobie w tym obszarze ambitne cele. Punktem wyjścia dla naszej strategii jest koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym. Koncentrujemy się na wykorzystywaniu surowców ze zrównoważonych źródeł oraz inteligentnym projektowaniu opakowań – dążąc do stopniowego zamykania gospodarczego obiegu – dla dobra dla ludzi i naszej planety.

Nasze cele w zakresie opakowań do 2025 r.

  • 100% opakowań produktów firmy Henkel będzie zdatnych do recyklingu lub ponownego wykorzystania.*
  • Dążymy do zmniejszenia o 50% ilości pierwotnych tworzyw sztucznych wytwarzanych z surowców kopalnych w opakowaniach naszych produktów konsumenckich. Osiągniemy to poprzez zwiększenie udziału tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do ponad 30%, przez zmniejszenie ilości wykorzystywanego plastiku oraz coraz szersze stosowanie plastików biopochodnych. 
  • Chcemy pomóc zapobiegać zaleganiu odpadów w środowisku. Aby to osiągnąć, wspieramy inicjatywy w zakresie zbiórki i recyklingu odpadów. Inwestujemy w innowacyjne rozwiązania i technologie promujące recykling w obiegu zamkniętym i chcemy docierać z informacjami o recyklingu do ponad 2 miliardów konsumentów rocznie.

Ponadto, naszym celem jest, aby 100 procent papieru i tektury, które wykorzystujemy, było wytworzone z materiałów pochodzących z recyklingu lub - w przypadku wykorzystywania włókna pierwotnego - pochodziło ono ze zrównoważonej gospodarki leśnej.

Współpraca wzdłuż łańcucha wartości: Silni razem

Aby osiągać ambitne cele wyznaczone w naszej strategii opakowaniowej, nawiązujemy międzysektorową współpracę, która stymuluje innowacyjność w procesach projektowania opakowań. 

  • New Plastics Economy: Jesteśmy częścią inicjatywy New Plastics Economy, która jest platformą wspólnej dyskusji nad przyszłością tworzyw sztucznych i wspierania rozwoju idei gospodarki cyrkularnej. 
  • Alliance To End Plastic Waste: Firma Henkel jest również członkiem-założycielem nowej światowej inicjatywy Alliance to End Plastic Waste. Sojusz ten opracuje i wprowadzi w życie rozwiązania odnośnie ograniczania ilości plastikowych odpadów, lepszego zarządzania nimi oraz lepszego wykorzystania wtórnego plastiku, przyczyniając się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.
  • Forum Recyklingu: ta inicjatywa ma na celu edukację konsumentów na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Bierze w niej udział ponad 40 podmiotów, wśród których są firmy reprezentujące sektor produkcji, sprzedaży detalicznej, utylizacji odpadów oraz produkcji opakowań, a także politycy.
  • Europejski Pakt PlastikowyAmerykański Pakt Plastikowy: Henkel podpisał te ponadsektorowe porozumienia zarówno w USA, jak i w Europie. Te dwie umowy regionalne, których byliśmy jednymi z pierwszych sygnatariuszy, zobowiązują rządy i przedsiębiorstwa do współpracy na rzecz zamknięcia obiegu plastiku.
  • CEFLEX: Henkel jest również członkiem założycielem CEFLEX, konsorcjum ponad 130 europejskich firm i organizacji, które mają na celu opracowanie nowych technologii opakowań giętkich – zbudowanych z wielu warstw folii, często trudnych do oddzielenia – które pozwolą na ich łatwiejszy recykling.
  • TerraCycle: Henkel współpracuje z TerraCycle, które dostarcza rozwiązania w zakresie recyklingu materiałów  trudnych do recyklingu.

Poza tym współpracujemy z różnymi organizacjami, które pracują nad poprawą infrastruktury recyklingu, szczególnie w krajach rozwijających się, gdzie często nie ma odpowiednich systemów recyklingu odpadów opakowaniowych. W tym kontekście staliśmy się pierwszą globalną firmą produkującą dobra szybkozbywalne, która w 2017 roku podjęła współpracę z Plastic Bank (Bankiem Tworzyw Sztucznych): Celem tego przedsiębiorstwa społecznego jest ograniczenie ilości tworzyw sztucznych trafiających do oceanów oraz zapewnienie ludziom żyjącym w ubóstwie możliwości zarobkowych lub korzystania z pewnych usług w zamian za wykonanie pracy polegającej na usuwanie odpadów plastikowych ze środowiska naturalnego.

Co dalej: Jeszcze bardziej zrównoważony rozwój

Opakowania zmieniają się w wyniku innowacyjnego wzornictwa i zmieniających się oczekiwań konsumentów. To szansa na dalsze ograniczanie negatywnego wpływu opakowań na środowisko naturalne. W Henklu nasi eksperci nieustannie poszukują pomysłów na coraz bardziej zrównoważone opakowania, które z jednej strony będą skutecznie chroniły produkty a równocześnie lepiej służyły naszej planecie.