14 lis 2017  Düsseldorf / Niemcy

Henkel podtrzymuje prognozy wyników sprzedaży na rok obrotowy i podnosi prognozy zysku na akcję

Dobre wyniki Henkla za trzeci kwartał

  • Bardzo wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu nominalnym − o +4,9%, do poziomu 4,981 mld euro, i istotny wzrost w ujęciu organicznym − o + 3,0%
  • Dalszy wzrost marży EBIT* − o +40 p.b., do nowego rekordowego poziomu 18,0%
  • Znaczny wzrost zysku na akcję uprzywilejowaną (EPS)* − o +8,5%, do 1,54 euro
  • Prognozy na cały rok obrotowy: Podtrzymanie szacunków wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie od 2% do 4% oraz wzrostu marży EBIT* do ponad 17,0%; podniesienie prognozy wzrostu wskaźnika EPS * do około 9%

Henkel notuje dobre wyniki za trzeci kwartał. Pomimo coraz trudniejszego otoczenia rynkowego, uzyskaliśmy dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży i zysków. Do pozytywnych wyników przyczyniły się wszystkie trzy sektory biznesowe. Osiągnęliśmy znaczny wzrost organiczny sprzedaży na poziomie 3%, podczas gdy w ujęciu nominalnym sprzedaż wzrosła o około 5% – powiedział Hans Van Bylen, Prezes Zarządu Henkel. – Odnotowaliśmy istotny wzrost skorygowanego wyniku EBIT, a skorygowana marża EBIT sięgnęła rekordowego poziomu 18%. Znaczny wzrost wypracowaliśmy również w zakresie skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną.
Ponadto z powodzeniem sfinalizowaliśmy trzy przejęcia, które znacząco wzmocnią naszą działalność.

− Przewidujemy dalszą zmienność i niepewność otoczenia rynkowego. Kursy walut będą w coraz większym stopniu negatywnie odbijać się na wynikach. Na rynku dóbr konsumpcyjnych prawdopodobnie utrzyma się niekorzystna koniunktura. Dołożymy jednak wszelkich starań, aby kontynuować rozwój naszej firmy i realizować strategiczne cele, jakie sobie stawiamy − powiedział Hans Van Bylen.

Henkel podtrzymuje prognozę wyników sprzedaży na cały rok obrotowy 2017. Równocześnie, pomimo coraz bardziej odczuwalnego negatywnego wpływu różnic kursowych, Henkel podnosi prognozę zysku na akcję. – Nadal spodziewamy się organicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży o 2% do 4% na poziomie Grupy oraz wzrostu skorygowanej marży EBIT do ponad 17,0%. Jeżeli chodzi o wartość skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną, to obecnie spodziewamy się wzrostu na poziomie około 9% − powiedział Hans Van Bylen.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za trzeci kwartał 2017 r.

W trzecim kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży wzrosły w ujęciu nominalnym o 4,9%, do 4,981 mld euro. Wahania kursów walut skutkowały obniżeniem przychodów ze sprzedaży o 4,2%. Transakcje przejęć i zbycia aktywów odpowiadały za 6,1% wzrostu przychodów. Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, również znacznie wzrosła − o 3,0%.

Sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) odnotował bardzo dobry organiczny wzrost sprzedaży na poziomie 4,9%. Sektor Beauty Care (kosmetyki) wykazał wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 0,5%. W sektorze Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowano wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 1,8%.

Po raz kolejny rynki wschodzące ponadprzeciętnie przyczyniły się wzrostu wyników Grupy w ujęciu organicznym, generując wysoki wzrost organiczny przychodów ze sprzedaży na poziomie 5,0%. Na rynkach rozwiniętych dynamika przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym również była dodatnia, na poziomie 1,5%.

W Europie Zachodniej, przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym ukształtowały się poziomie analogicznego kwartału ubiegłego roku. Natomiast we wszystkich pozostałych regionach odnotowano wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym: W Europie Wschodniej sprzedaż wzrosła o 4,8%. Region Afryki i Bliskiego Wschodu odnotował wzrost sprzedaży o 3,2%. W Ameryce Północnej wzrost sprzedaży sięgnął 3,2%. W Ameryce Łacińskiej sprzedaż wzrosła o 2,8%, a w regionie Azji i Pacyfiku – o 6,4%.

Skorygowany zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 897 mln euro, co oznacza wzrost o 7,1%. Do wzrostu tego wskaźnika przyczyniły się wszystkie trzy sektory biznesowe.

Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) wzrosła o 0,4 p.p., do poziomu 18,0%.

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) zwiększył się o 8,5%, z kwoty 1,42 euro do 1,54 euro.

Stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży wyniósł 5,6%, co oznacza wzrost o 0,4 p.p. w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego.

Wyniki w podziale na sektory biznesowe

W trzecim kwartale sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnął bardzo wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 4,9%. Nominalnie sprzedaż wzrosła o 4,5%, do 2,373 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny był wyższy o 5,5% i wyniósł 454 mln euro. Znaczny wzrost odnotowano w zakresie skorygowanej rentowności sprzedaży, która wyniosła 19,1%.

W trzecim kwartale sektor biznesowy Beauty Care (kosmetyki) osiągnął wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 0,5%. W ujęciu nominalnym sprzedaż wyniosła 941 mln euro, co oznacza ujemną dynamikę w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego. Skorygowany zysk operacyjny był wyższy o 0,5% i wyniósł 171 mln euro. Również skorygowana rentowność sprzedaży bardzo istotnie się zwiększyła, do poziomu 18,1%.

W trzecim kwartale sektor biznesowy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) odnotował wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 1,8%. W ujęciu nominalnym sprzedaż wzrosła o 10,6% w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku, osiągając wartość 1,636 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny był wyższy o 10,9% i wyniósł 294 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży nie zmieniła się w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, kształtując się na poziomie 17,9%.

Portfel wzmocniony akwizycjami atrakcyjnych aktywów

Finalizacja transakcji nabycia działającej globalnie spółki Darex Packaging Technologies, Grupy Sonderhoff oraz Nattura Laboratorios pozwoliła firmie Henkel na dalsze wzmocnienie portfela biznesowego.

Bardzo dobre wyniki działalności za pierwsze dziewięć miesięcy 2017 r.

Po raz pierwszy w historii Henkel przychody ze sprzedaży za dziewięć miesięcy przekroczyły poziom 15 mld euro, zwiększając się o 9,3%, do 15,143 mld euro. Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, również znacznie wzrosła − o 3,1%, w czym miały swój udział wszystkie trzy sektory biznesowe.

Skorygowany zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 10,5%, z 2,407 mld euro do 2,660 mld euro, a w zakresie skorygowanej rentowności sprzedaży odnotowano poprawę z 17,4% do 17,6%. Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną zwiększył się o 10,0%, z kwoty 4,09 euro do 4,50 euro.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2017 r. sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnął bardzo wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 4,6%. Istotny wzrost odnotowano w zakresie skorygowanej rentowności sprzedaży, która wyniosła 18,8%. Sektor Beauty Care (kosmetyki) wykazał wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 0,9%. Również skorygowana rentowność sprzedaży znacząco wzrosła, do 17,6%. Sektor biznesowy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) osiągnął wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2,2%. Skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 17,6%.

Pozycja finansowa netto firmy Henkel na 30 września 2017 r. wyniosła -3,336 mld euro (31 grudnia 2016 r.: -2,301 mld euro). Główną przyczyną zmiany w stosunku do stanu z końca roku 2016 były płatności za nabyte aktywa.

Poprawa prognoz na 2017 r.

Henkel aktualizuje prognozę wyników na rok obrotowy 2017. Firma podtrzymuje swoje oczekiwania co do wzrostu przychodów ze sprzedaży Grupy w ujęciu organicznym na poziomie 2%−4%. Obecnie Henkel przewiduje wzrost w ujęciu organicznym na poziomie 4%–5% w sektorze Adhesive Technologies, 0%–1% w sektorze Beauty Care oraz ok. 2% w sektorze Laundry & Home Care. Nadal spodziewana jest poprawa skorygowanej rentowności sprzedaży (marży EBIT) w ujęciu rok do roku, do poziomu powyżej 17,0%. Biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki działalności, Henkel aktualizuje swoje szacunki skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną i obecnie prognozuje jego wzrost na poziomie ok. 9%.


* Po uwzględnieniu kosztów/zysków o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji.

Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które bazują na obecnych szacunkach i założeniach dokonanych przez kierownictwo spółki Henkel AG & Co. KGaA. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się użyciem takich słów, jak „oczekiwać", „zamierzać", „planować", „przewidywać", „zakładać", „sądzić", „szacować", „spodziewać się", „prognozować" oraz innych podobnych sformułowań. Tego typu stwierdzeń nie należy rozumieć jako gwarancji, że wyrażone w nich oczekiwania okażą się prawdziwe. Przyszłe wyniki i rezultaty faktycznie osiągnięte przez Henkel AG & Co. KGaA oraz podmioty powiązane uzależnione są od szeregu czynników ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą się zasadniczo różnić od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wiele z tych czynników znajduje się poza kontrolą firmy Henkel, a ich precyzyjne oszacowanie z wyprzedzeniem nie jest możliwe. Należą do nich m.in. przyszła sytuacja gospodarcza oraz działania podejmowane przez konkurencję i innych uczestników rynku. Henkel nie planuje i nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.