2017-08-10  Düsseldorf / Niemcy

Podtrzymanie prognozy na rok obrotowy 2017

Henkel notuje dobre wyniki za drugi kwartał

  • Znaczący wzrost sprzedaży w ujęciu nominalnym − o 9,6%, do poziomu 5,098 mld euro i wysoki wzrost w ujęciu organicznym − o 2,2%
  • Dwucyfrowy wzrost zysku z działalności operacyjnej* − o 11.0%, do 909 mln euro
  • Dalszy wzrost marży EBIT* − o 20 p.b., do 17,8%
  • Bardzo wysoki wzrost zysku na akcję uprzywilejowaną (EPS)* − o 10,7%, do 1,55 euro

- W drugim kwartale roku Henkel odnotował bardzo dobre wyniki, osiągając rekordowy poziom sprzedaży kwartalnej, skorygowanego zysku operacyjnego i marży EBIT, a także zysku na akcję uprzywilejowaną. Przyczyniły się do tego wszystkie trzy sektory biznesowe − powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu Henkel. − Przychody ze sprzedaży wzrosły znacząco, do ok. 5,1 mld euro. Nastąpił dalszy wzrost skorygowanego zysku z działalności operacyjnej oraz skorygowanej marży EBIT. Odnotowaliśmy również dwucyfrowy wzrost skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną. Tak dobre wyniki zostały osiągnięte pomimo niezwykle trudnych warunków rynkowych.

− Przewidujemy dalszą zmienność i niepewność otoczenia rynkowego w ciągu roku. Kursy walut prawdopodobnie nadal będą się wahać, a − według naszych prognoz − niekorzystna koniunktura na rynku dóbr konsumpcyjnych utrzyma się. Dołożymy wszelkich starań, aby kontynuować rozwój naszej firmy i zrealizować strategiczne cele, jakie sobie stawiamy − powiedział Hans Van Bylen.

− Podtrzymujemy prognozę wyników na rok obrotowy 2017. Spodziewamy się wzrostu przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2%−4%. Przewidujemy również, że skorygowana marża EBIT zwiększy się do ponad 17,0%, natomiast skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną będzie wyższy o ok. 7%–9%.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za drugi kwartał 2017 r.

Przychody ze sprzedaży za drugi kwartał 2017 r. osiągnęły rekordowy poziom 5,098 mld euro, rosnąc w ujęciu nominalnym o 9,6% w stosunku do drugiego kwartału ubiegłego roku. Transakcje przejęć i zbycia aktywów odpowiadały za 7,4% tej kwoty i związane były przede wszystkim z nabyciem spółki The Sun Products Corporation. Wpływ różnic kursowych był w ostatecznym rozrachunku neutralny. Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, również znacznie wzrosła − o 2,2%.

Dział Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) odnotował organiczny wzrost sprzedaży na poziomie 3,4%. W sektorze Beauty Care (kosmetyki), sprzedaż w ujęciu organicznym ukształtowała się na podobnym poziomie, jak w analogicznym kwartale ubiegłego roku. W sektorze Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowano wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 2,1%.

Po raz kolejny rynki wschodzące ponadprzeciętnie przyczyniły się wzrostu wyników Grupy w ujęciu organicznym, generując wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 4,7%. Na rynkach rozwiniętych wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym wyniósł 0,5%.

W utrzymujących się trudnych warunkach rynkowych, charakteryzujących się silną presją promocyjną i cenową, region Europy Zachodniej odnotował niewielki spadek przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym o 1,2%. We wszystkich pozostałych regionach geograficznych nastąpił wzrost tej pozycji − w Europie Wschodniej o 5,2%,w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu o 1,1%, w Ameryce Północnej o 3,2%,w Ameryce Łacińskiej o 6,1%, a w regionie Azji i Pacyfiku o 4,8%.

Skorygowany zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 909 mln euro i był wyższy o 11,0%. Do jego wzrostu przyczyniły się wszystkie trzy sektory biznesowe.
Skorygowana rentowność sprzedaży (EBIT) wzrosła o 0,2 p.p., do poziomu 17,8%.

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) zwiększył się o 10,7%, z kwoty 1,40 euro do 1,55 euro.

Stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży wyniósł 5,2%, co oznacza poprawę o 0,1 p.p.

Wyniki w podziale na sektory biznesowe

W drugim kwartale bieżącego roku sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnął wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 3,4%. Nominalnie sprzedaż wzrosła o 3,5%, do rekordowej wartości 2,37 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny był wyższy o 6,6% i wyniósł 455 mln euro. Bardzo wysoki wzrost, do nienotowanego wcześniej w historii firmy poziomu 19,2%, odnotowano w wypadku skorygowanej rentowności sprzedaży.

W sektorze Beauty Care (kosmetyki), sprzedaż w ujęciu organicznym osiągnęła podobny poziom, jak w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 0,9%, do kwoty 997 mln euro. Skorygowany zysk operacyjny był wyższy o 4,3% i wyniósł 180 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży także bardzo istotnie się zwiększyła, do rekordowego poziomu 18%.

W drugim kwartale sektor biznesowy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) odnotował wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 2,1%. W ujęciu nominalnym sprzedaż wzrosła o 26,6% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, osiągając wartość 1,703 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny był wyższy o 22,2% i wyniósł 298 mln euro. Przejęta spółka The Sun Products Corporation miała istotny udział w wynikach sprzedaży i zysku operacyjnym. Skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 17,5%.

Portfel wzmocniony akwizycjami atrakcyjnych aktywów

Finalizacja transakcji nabycia działającej globalnie spółki Darex Packaging Technologies oraz Grupy Sonderhoff na początku trzeciego kwartału bieżącego roku pozwoliła firmie Henkel na dalsze wzmocnienie sektora Adhesive Technologies oraz uzupełnienie portfela posiadanych technologii.

Bardzo dobre wyniki działalności za pierwsze półrocze 2017 r.

Po raz pierwszy w historii Henkla półroczne przychody ze sprzedaży przekroczyły poziom 10 mld euro, zwiększając się o 11,5%, do 10,162 mld euro. Przychody w ujęciu organicznym, tj. po skorygowaniu o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, istotnie wzrosły, o 3,1%, w czym miały swój udział wszystkie trzy sektory biznesowe.

Skorygowany zysk operacyjny zwiększył się o 12,3%, z 1,570 mld euro do 1,763 mld euro.

Skorygowana rentowność sprzedaży wzrosła z 17,2 % do 17,4%.

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną zwiększył się o 10,9% czyli o 0,29 euro, z 2,67 euro do 2,96 euro.

W pierwszym półroczu 2017 r. sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnął bardzo wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 4,4%. Bardzo wysoki wzrost odnotowano w zakresie skorygowanej rentowności sprzedaży, która wyniosła 18,6%. Sektor Beauty Care (kosmetyki) wykazał wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 1,1%. Skorygowana rentowność sprzedaży znacząco wzrosła, do 17,4%. Sektor biznesowy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) osiągnął wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2,5%. Skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 17,4%.

Pozycja finansowa netto firmy Henkel na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosła -2,342 mld euro (31 grudnia 2016 r.: -2,301 mld euro).

Podtrzymanie prognozy na 2017 r.

Henkel podtrzymuje prognozę wyników na rok obrotowy 2017. Spółka przewiduje wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w każdym z sektorów biznesowych w przedziale między 2% a 4%. Spodziewana jest także poprawa skorygowanej rentowności sprzedaży (EBIT) w ujęciu rok do roku, do poziomu powyżej 17,0%. Natomiast wzrost skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną (EPS) ma wynieść pomiędzy 7% a 9%.


* Po uwzględnieniu kosztów/zysków o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji.

Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które bazują na obecnych szacunkach i założeniach dokonanych przez kierownictwo spółki Henkel AG & Co. KGaA. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się użyciem takich słów, jak „oczekiwać", „zamierzać", „planować", „przewidywać", „zakładać", „sądzić", „szacować", „spodziewać się", „prognozować" oraz innych podobnych sformułowań. Tego typu stwierdzeń nie należy rozumieć jako gwarancji, że wyrażone w nich oczekiwania okażą się prawdziwe. Przyszłe wyniki i rezultaty faktycznie osiągnięte przez Henkel AG & Co. KGaA oraz podmioty powiązane uzależnione są od szeregu czynników ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą się zasadniczo różnić od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wiele z tych czynników znajduje się poza kontrolą firmy Henkel, a ich precyzyjne oszacowanie z wyprzedzeniem nie jest możliwe. Należą do nich m.in. przyszła sytuacja gospodarcza oraz działania podejmowane przez konkurencję i innych uczestników rynku. Henkel nie planuje i nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.