11 maj 2017  Düsseldorf / Niemcy

Podtrzymanie prognozy na rok obrotowy 2017

Henkel notuje dobre wyniki w pierwszym kwartale

  • Po raz pierwszy przychody ze sprzedaży przekroczyły 5 mld euro, osiągając wartość 5, 064 mld euro: co stanowi 13,6% wzrost w ujęciu nominalnym i 4,0% w ujęciu organicznym
  • Dwucyfrowy wzrost zysku z działalności operacyjnej*: o 13,8%, do 854 mln euro
  • Dalszy wzrost marży EBIT* − o 10 p.b., do 16,9%
  • Bardzo wysoki wzrost zysku na akcję uprzywilejowaną − o 11%, do 1,41 euro

„W pierwszym kwartale roku Henkel odnotował bardzo dobre wyniki mimo niezwykle trudnych warunków rynkowych. Rynki dóbr konsumpcyjnych charakteryzowała narastająca presja cenowa oraz presja związana z działaniami promocyjnymi. Mimo to udało nam się znacząco zwiększyć przychody ze sprzedaży oraz zyski, a także zapewnić dalszy wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży. Po raz pierwszy wartość kwartalnych przychodów ze sprzedaży przekroczyła 5 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny także wzrósł do rekordowego poziomu. Do tego sukcesu i wysokich zysków przyczyniły się wszystkie trzy sektory biznesowe oraz działalność prowadzona we wszystkie regionach” − powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu Henkla.

„Osiągnięcie tak dobrych wyników możliwe było dzięki naszym czołowym markom i innowacjom, a także szczególnej uwadze, jaką poświęcamy klientom i konsumentom, przyspieszeniu działań na polu cyfrowym oraz dużemu zaangażowaniu pracowników firmy na całym świecie” − dodał Hans Van Bylen. „Kontynuowaliśmy wzmacnianie naszego portfela i podpisaliśmy dwie istotne umowy przejęć.”

Komentując rok obrotowy 2017, Hans Van Bylen powiedział: „Przewidujemy, że zmienność i niepewność otoczenia gospodarczego utrzymają się cały rok. Kursy walut prawdopodobnie nadal będą się wahać, a ceny towarów wzrosną. Przewidujemy również narastanie presji cenowej oraz presji związanej z działaniami promocyjnymi na rynkach dóbr konsumpcyjnych. Niemniej jednak dołożymy wszelkich starań, aby kontynuować rentowny wzrost”.

Mimo trudnych warunków rynkowych Henkel potwierdza prognozę wyników na bieżący rok obrotowy: „Przewidujemy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 2% do 4%. Spodziewamy się również, że skorygowana marża EBIT zwiększy się do ponad 17,0%, a skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną będzie wyższy o ok. 7%–9%” – powiedział Hans Van Bylen.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za pierwszy kwartał 2017 r.

Przychody ze sprzedaży za pierwszy kwartał 2017 r. osiągnęły rekordowy poziom 5, 064 mld euro, rosnąc w ujęciu nominalnym o 13,6% w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Dodatni wpływ różnic kursowych odpowiada za 1,1% odnotowanego wzrostu. Wpływ transakcji przejęć i zbycia aktywów wyniósł 8,5% i dotyczył przede wszystkim przejęcia spółki The Sun Products Corporation. Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, również znacznie wzrosła − aż o 4%.

Do zwiększenia sprzedaży w ujęciu organicznym przyczyniły się wyniki wszystkich sektorów biznesowych. Sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) znacznie zwiększył sprzedaż w ujęciu organicznym – o 5,5%. Sektor Beauty Care (kosmetyki) osiągnął wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2,3%. W sektorze Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowano znaczny wzrost sprzedaży
w ujęciu organicznym na poziomie 3,0%.

Po raz kolejny rynki wschodzące ponadprzeciętnie przyczyniły się do wzrostu wyników Grupy w ujęciu organicznym, generując wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 6,7%. Tymczasem na rynkach rozwiniętych wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym wyniósł 2,1%, co również stanowi dobry wynik.

Henkel odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym we wszystkich regionach geograficznych: sprzedaż w Europie Zachodniej wzrosła o 1,8%. Europa Wschodnia osiągnęła wzrost na poziomie 4,4%. W Afryce i na Bliskim Wschodzie przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 2,2%. W regionie Ameryki Północnej sprzedaż wzrosła o 2,9%. Ameryka Łacińska osiągnęła wzrost na poziomie 8,2%, a region Azji i Pacyfiku − na poziomie 9,1%.

Skorygowany zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 854 mln euro i był wyższy o 13,8%. Do tak dobrych wyników przyczyniły się wszystkie trzy sektory biznesowe.

Skorygowana rentowność sprzedaży (EBIT) wzrosła o 0,1 p.p. do poziomu 16,9%.

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną zwiększył się o 11,0%, z kwoty 1,27 euro do 1,41 euro.

Stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży obniżył się do 4,9%, co oznacza poprawę o 0,5 p.p.

Pozycja finansowa netto firmy Henkel na dzień 31 marca 2017 r. wyniosła -1, 961 mld euro (31 grudnia 2016 r.: -2, 301 mld euro). Zmiana w stosunku do stanu na koniec 2016 r. wynika przede wszystkim z dodatniego salda wolnych przepływów pieniężnych.

Wyniki w podziale na sektory biznesowe

W pierwszym kwartale sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnął bardzo wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 5,5%. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 7,1%, do poziomu 2, 295 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny był wyższy o 10,5% i wyniósł 415 mln euro. Bardzo wysoki wzrost, do poziomu 18,1%, odnotowano na pozycji skorygowanej rentowności sprzedaży.

W pierwszym kwartale sektor biznesowy Beauty Care (kosmetyki) osiągnął wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2,3%. Nominalnie sprzedaż wzrosła o 6,4%, do 1, 011 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny był wyższy w ujęciu rok do roku o 7,4% i wyniósł 169 mln euro. Skorygowana rentowność również znacznie wzrosła, do poziomu 16,7%.

W pierwszym kwartale sektor biznesowy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) osiągnął wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 3,0%. W ujęciu nominalnym sprzedaż wzrosła o 29,5% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, osiągając wartość 1, 726 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny był wyższy o 22,8% i wyniósł 298 mln euro, natomiast skorygowana rentowność sprzedaży ukształtowała się na poziomie 17,3%. Przejęta spółka The Sun Products Corporation miała istotny udział w wynikach sprzedaży i zysku operacyjnym.

Portfel wzmocniony akwizycjami atrakcyjnych aktywów

Henkel podpisał umowę nabycia Darex Packaging Technologies, spółki obsługującej klientów na całym świecie, od GCP Applied Technologies, a także umowę nabycia meksykańskiego producenta kosmetyków do pielęgnacji włosów Nattura Laboratorios.

Podtrzymanie prognozy na 2017 r.

Henkel podtrzymuje prognozę wyników na rok obrotowy 2017. Spółka przewiduje wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w każdym z sektorów biznesowych w przedziale między 2% a 4%. Skorygowana rentowność sprzedaży (EBIT) ma wzrosnąć w ujęciu rok do roku do poziomu powyżej 17,0%. Zgodnie z oczekiwaniami Henkel, skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną wyniesie pomiędzy 7% a 9%.

Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które bazują na obecnych szacunkach i założeniach dokonanych przez kierownictwo spółki Henkel AG & Co. KGaA. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się użyciem takich słów, jak „oczekiwać", „zamierzać", „planować", „przewidywać", „zakładać", „sądzić", „szacować", „spodziewać się", „prognozować" oraz innych podobnych sformułowań. Tego typu stwierdzeń nie należy rozumieć jako gwarancji, że wyrażone w nich oczekiwania okażą się prawdziwe. Przyszłe wyniki i rezultaty faktycznie osiągnięte przez Henkel AG & Co. KGaA oraz podmioty powiązane uzależnione są od szeregu czynników ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą się zasadniczo różnić od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wiele z tych czynników znajduje się poza kontrolą firmy Henkel, a ich precyzyjne oszacowanie z wyprzedzeniem nie jest możliwe. Należą do nich m.in. przyszła sytuacja gospodarcza oraz działania podejmowane przez konkurencję i innych uczestników rynku. Henkel nie planuje i nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.

* Po uwzględnieniu kosztów/zysków o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji.