6 kwi 2017  Düsseldorf / Niemcy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2017 r.

Henkel gotowy na przyszłość

  • Nowy rekord: proponowana dywidenda wyższa o ponad 10%
  • Henkel 2020+: jasno wytyczone cele i priorytety strategii
  • Prognoza na 2017 r. podtrzymana pomimo trudnych warunków rynkowych

W dniu dzisiejszym podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy firmy Henkel prezes zarządu Hans Van Bylen przedstawił najważniejsze wydarzenia roku obrotowego 2016. Zarysował także kierunki strategiczne i priorytety Henkla na nadchodzące lata, jak również prognozy na obecny rok obrotowy.

Hans Van Bylen przedstawił bardzo dobre wyniki działalności w roku obrotowym 2016 oraz propozycję wypłaty rekordowej dywidendy dla akcjonariuszy. − 2016 był bardzo udany  dla firmy Henkel. Mimo trudnych warunków rynkowych wypracowaliśmy rekordowe wyniki na poziomie przychodów ze sprzedaży i zysku. Chciałbym podziękować wszystkim członkom naszego zespołu na całym świecie za ich znaczący wkład w sukces firmy − powiedział Hans Van Bylen, który został powołany na stanowisko prezesa zarządu w maju ubiegłego roku.

Dr Simone Bagel-Trah, przewodnicząca Komitetu Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej, podziękowała zarządowi i wszystkim pracownikom Henkla za ich ogromne zaangażowanie w 2016 r.

Rekordowa propozycja dywidendy

Akcjonariuszom spółki przedstawiono propozycję podwyższenia kwoty dywidendy o 15 eurocentów dla obu klas akcji − do 1,62 euro na akcję uprzywilejowaną i 1,60 euro na akcję zwykłą. Oznacza to wzrost o ponad 10% w stosunku do roku poprzedniego. − To najwyższa dywidenda w historii firmy. Wskaźnik wypłaty dywidendy pozostaje na poziomie ok. 30%, zapewniając solidną podstawę finansową do dalszych inwestycji w rozwój i budowę trwałej wartości − powiedział Hans Van Bylen.

Henkel 2020+: koncentracja na osiąganiu rentownego wzrostu

Hans Van Bylen zarysował również kierunki przyszłego rozwoju firmy oraz priorytety strategii na najbliższe lata. − Henkel jest gotowy na przyszłość. Mając na uwadze utrzymanie doskonałych wyników, w ubiegłym roku sformułowaliśmy konkretne cele i priorytety strategiczne na okres do 2020 r. i lata kolejne.

− W nadchodzących latach chcemy osiągać wzrost przy wyższej rentowności. W tym celu zamierzamy w większym stopniu skoncentrować się na potrzebach naszych klientów i konsumentów oraz zwiększyć poziom innowacyjności, elastyczności i cyfryzacji. Jednocześnie chcemy promować zrównoważony rozwój w całym łańcuchu wartości oraz dodatkowo wzmacniać naszą rolę międzynarodowego lidera zrównoważonego rozwoju − powiedział Hans Van Bylen.

− Określiliśmy również cztery konkretne finansowe wskaźniki efektywności. Do 2020 r. zamierzamy osiągnąć średni organiczny wzrost sprzedaży na poziomie 2%−4%. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) zysku na akcję uprzywilejowaną ma wynieść między 7% a 9%. Ponadto, chcemy stale podnosić wysokość skorygowanej marży EBIT i wolnych przepływów pieniężnych − powiedział Hans Van Bylen.

Stymulowanie wzrostu, przyspieszenie cyfryzacji, większa sprawność oraz finansowanie wzrostu to cztery priorytety strategii Henkla na nadchodzące lata. W połączeniu z wartościami korporacyjnymi wytyczą one drogę do osiągnięcia jeszcze wyższego poziomu konkurencyjności i jeszcze lepszych wyników w okresie do 2020 roku i w latach następnych.

Podtrzymanie prognozy na rok obrotowy 2017

Hans Van Bylen podtrzymał prognozę na rok obrotowy 2017 przestawioną podczas zorganizowanej przez Henkel konferencji dotyczącej wyników rocznych. − Oczekujemy wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2%−4%, przy skorygowanej marży EBIT powyżej 17,0% i skorygowanym zysku na akcję uprzywilejowaną wyższym o 7%−9%.


Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które bazują na obecnych szacunkach i założeniach dokonanych przez kierownictwo spółki Henkel AG & Co. KGaA. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się użyciem takich słów, jak „oczekiwać", „zamierzać", „planować", „przewidywać", „zakładać", „sądzić", „szacować", „spodziewać się", „prognozować" oraz innych podobnych sformułowań. Tego typu stwierdzeń nie należy rozumieć jako gwarancji, że wyrażone w nich oczekiwania okażą się prawdziwe. Przyszłe wyniki i rezultaty faktycznie osiągnięte przez Henkel AG & Co. KGaA oraz podmioty powiązane uzależnione są od szeregu czynników ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą się zasadniczo różnić od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wiele z tych czynników znajduje się poza kontrolą firmy Henkel, a ich precyzyjne oszacowanie z wyprzedzeniem nie jest możliwe. Należą do nich m.in. przyszła sytuacja gospodarcza oraz działania podejmowane przez konkurencję i innych uczestników rynku. Henkel nie planuje i nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.

Dorota Strosznajder Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska +48-22-56-56-665 dorota.strosznajder@henkel.com Pobierz wizytówkę Dodaj do ulubionych