23 lut 2017  Düsseldorf / Niemcy

Bardzo dobre wyniki działalności w roku obrotowym 2016

Rekordowe przychody ze sprzedaży i wynik finansowy firmy Henkel

  • Przychody ze sprzedaży − wzrost o 3,5%, do 18,714 mld euro (wzrost w ujęciu organicznym: 3,1%)
  • Organiczny wzrost sprzedaży na rynkach wschodzących − o 6,8%
  • Dynamiczny wzrost zysku operacyjnego* − o 8,5%, do poziomu 3,172 mld euro
  • Bardzo wysoki wzrost marży EBIT* − o 70 pb, do 16,9%
  • Bardzo wysoki zysk na akcję uprzywilejowaną* − 5,36 euro, wzrost o 9,8%
  • Dwucyfrowy wzrost dywidendy** − o 10,2%, do poziomu 1,62 euro na akcję uprzywilejowaną

Henkel zamyka rok 2016 z bardzo dobrymi wynikami. Mimo trudnych warunków rynkowych, kolejny raz wypracowaliśmy rekordowe wyniki  przychodów ze sprzedaży i zysku oraz zrealizowaliśmy cele finansowe zakładane na ten rok obrotowy. Zysk Henkel osiągnął wysoki poziom. Po raz pierwszy w historii firmy skorygowany zysk operacyjny przekroczył kwotę 3 mld euro − powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu firmy Henkel. − We wrześniu sfinalizowaliśmy nabycie spółki Sun Products. Była to druga pod względem wielkości transakcja przeprowadzona przez firmę Henkel, stanowiąca znaczący krok na drodze jej rozwoju, który istotnie wzmocni dział Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) w Ameryce Północnej.

W listopadzie 2016 r. przedstawiliśmy nasze nowe cele i priorytety strategii do 2020 r. i na lata kolejne. Opierając się na solidnych fundamentach działalności, doskonałych wynikach osiągniętych w 2016 r. oraz jasno nakreślonych priorytetach na nadchodzące lata, jesteśmy zdeterminowani do pracy nad dalszym rozwojem naszej firmy w przyszłości.

Prognozy na 2017 r.

Prognozując rok obrotowy 2017, prezes Hans Van Bylen powiedział: „Przewidujemy utrzymanie się bardzo zmiennego i niepewnego otoczenia gospodarczego. Jednak dzięki jasno wytyczonym kierunkom strategicznym, silnemu zespołowi na całym świecie oraz innowacyjnym markom i technologiom o wiodącej pozycji na rynku, możemy osiągać dalszą poprawę rentowności. Na rok obrotowy 2017 przewidujemy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2%−4%. Spodziewamy się również, że skorygowana marża EBIT zwiększy się do ponad 17,0%, natomiast skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną będzie wyższy o ok. 7%–9%.”

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za 2016 r.

Przychody ze sprzedaży za rok obrotowy 2016 osiągnęły rekordowy poziom 18,714 mld euro, co oznacza wzrost o 3,5% w stosunku do roku poprzedniego. Po korekcie o wpływ różnic kursowych, wzrost wyniósł 7,1%. Pozytywny wpływ transakcji przejęć i zbycia aktywów wyniósł 4,0% i dotyczył przede wszystkim przejęcia spółki The Sun Products Corporation. Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, znacznie wzrosła, o 3,1%.

Wszystkie sektory biznesowe znacząco zwiększyły sprzedaż w ujęciu organicznym. Dział Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnął organiczny wzrost sprzedaży na poziomie 2,8%. W dziale Beauty Care (kosmetyki) sprzedaż wzrosła w ujęciu organicznym o 2,1%, natomiast w dziale Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) − o 4,7%.

Skorygowany zysk operacyjny (EBIT), z wyłączeniem zysków i kosztów o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji, poprawił się o 8,5%, osiągając rekordowy poziom 3,172 mld euro (2015 r.: 2,923 mld euro). Do tak dobrych wyników przyczyniły się wszystkie trzy sektory biznesowe. Wykazany zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 2,775 mld euro, wobec 2,645 mld euro w roku poprzednim.

Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) zwiększyła się o 0,7 pp, z 16,2% do rekordowo wysokiego poziomu 16,9%. Wykazana rentowność sprzedaży wzrosła o 0,2 pp, do 14,8% (2015 r.: 14,6%).

Odnotowano też poprawę wyniku finansowego z -42 mln euro do -33 mln euro. Pozytywny efekt spłaty obligacji hybrydowych znacznie przewyższył kwotę kosztów finansowych związanych z nabyciem The Sun Products Corporation.

Skorygowany zysk netto w ujęciu rocznym po odliczeniu udziałów niekontrolujących wzrósł o 10,0%, do 2,323 mld euro (2015 r.: 2,112 mld euro). Po odjęciu 40 mln euro zysku przypadającego na udziały niekontrolujące, wykazany zysk netto wyniósł 2,053 mld euro i był o 6,9% wyższy od kwoty 1,921 mld euro w roku poprzednim.

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną wzrósł o 9,8% – z 4,88 euro do najwyższego w historii firmy poziomu 5,36 euro. Wykazany zysk na akcję uprzywilejowaną zwiększył się z 4,44 euro do 4,74 euro.

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Komitet Akcjonariuszy zarekomendują Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 6 kwietnia 2017 r., zwiększenie wysokości dywidendy na jedną akcję uprzywilejowaną o 10,2%, do 1,62 euro (2015 r.: 1,47 euro), jak również zwiększenie wysokości dywidendy na jedną akcję zwykłą o 10,3%, do 1,60 euro (2015 r.: 1,45 euro). Byłaby to najwyższa kwota dywidendy w historii firmy i oznaczałaby wskaźnik wypłaty w wysokości 30,3%.

Stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży obniżył się z 3,8% do 3,5%, co oznacza poprawę o 0,3 pp.

Pozycja finansowa netto wyniosła na koniec roku -2, 301 mld euro (31 grudnia 2015 r.: 335 mln euro). Zmiana związana jest przede wszystkim z płatnościami za nabyte aktywa.

Wyniki w podziale na sektory biznesowe

W roku obrotowym 2016 dział Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) odnotował wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2,8%, co jest wynikiem lepszym od dynamiki rozwoju rynku. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży wyniosły 8,961 mld euro wobec 8,992 mld euro w roku poprzednim.

Wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym odnotowano na rynkach wschodzących, głównie w Ameryce Łacińskiej (dwucyfrowa dynamika sprzedaży) i Europie Wschodniej. Sprzedaż rosła również w Azji (z wyłączeniem Japonii).
W Afryce i na Bliskim Wschodzie osiągnięto dobre wyniki sprzedaży mimo niestabilnej sytuacji politycznej i osłabienia koniunktury utrzymującego się w niektórych częściach regionu. Na rynkach rozwiniętych sprzedaż utrzymała się na poziomie z ubiegłego roku. Sprzedaż rosła w Ameryce Północnej, natomiast w Europie Zachodniej utrzymała się na niezmienionym poziomie w ujęciu rok do roku. Ujemną dynamikę sprzedaży w porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowano na rozwiniętych rynkach regionu Azji i Pacyfiku.

Skorygowany zysk operacyjny działu Adhesive Technologies był wyższy o 6,2% w ujęciu rok do roku i wyniósł 1,629 mld euro. Wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży aż o 1,1 pp skutkował zwiększeniem tego wskaźnika do rekordowego poziomu 18,2%. Wykazany zysk operacyjny wzrósł o 6,8%, do 1,561 mld euro.

Dział Beauty Care (kosmetyki) utrzymał trend wzrostowy z poprzednich lat. Dynamika sprzedaży w ujęciu organicznym osiągnęła poziom 2,1% i ponownie była wyższa od wyników poszczególnych rynków. Nominalnie sprzedaż wzrosła do poziomu 3,838 mld euro (2015 r.: 3,833 mld euro).

W ujęciu geograficznym bardzo dobry wynik wypracowały rynki wschodzące. Zarówno w regionie Europy Wschodniej, jak i Ameryki Łacińskiej, tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży było dwucyfrowe. Dodatnią dynamikę sprzedaży odnotowano w Azji (poza Japonią) oraz w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu. Na rynkach rozwiniętych utrzymywała się silna presja promocyjna i cenowa. Ze względu na trudne otoczenie rynkowe sprzedaż na tych rynkach spadła nieco poniżej poziomu z zeszłego roku. W Europie Zachodniej i na rozwiniętych rynkach Azji i Pacyfiku przychody ze sprzedaży również były niższe w ujęciu rok do roku. Wysoki wzrost sprzedaży działu Beauty Care w porównaniu z zeszłym rokiem odnotowano natomiast w Ameryce Północnej.

Skorygowany zysk operacyjny w dziale Beauty Care wzrósł o 6,1%, do poziomu 647 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży poprawiła się aż o 1,0 pp, do rekordowego poziomu 16,9%. Wykazany zysk operacyjny wyniósł 526 mln euro wobec 561 mln euro w roku ubiegłym.

W roku obrotowym 2016, podobnie jak w latach ubiegłych, dział Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) wykazał rentowny wzrost. Przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym wzrosły o 4,7% w stosunku do roku ubiegłego, co jest wynikiem znacznie lepszym od dynamiki rozwoju rynku. Nominalnie sprzedaż wzrosła o 12,8%, do kwoty 5,795 mld euro, na co wpływ miały transakcje przejęcia sfinalizowane w 2016 r.

Dzięki świetnym wynikom rynki wschodzące znowu okazały się główną siłą napędową wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym. W Azji (z wyłączeniem Japonii) dział Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotował dwucyfrowy wzrost tej pozycji. Bardzo dobre wyniki sprzedaży odnotowano również w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu. Swój wkład w dobre wyniki miały Europa Wschodnia i Ameryka Łacińska, gdzie sprzedaż dynamicznie rosła. Na rynkach rozwiniętych wypracowano zadowalające wyniki. Dynamika wzrostu sprzedaży była wysoka w Ameryce Północnej i dodatnia w Europie Zachodniej.

Skorygowany zysk operacyjny działu Laundry & Home Care wzrósł o 13,7%, do poziomu 1 mld euro. Wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży o 0,2 pp skutkował zwiększeniem tej pozycji do nienotowanego wcześniej poziomu 17,3%. Wykazany zysk operacyjny wzrósł o 2,2%, z 786 mln euro do 803 mln euro.

Wyniki w podziale na regiony

W Europie Zachodniej sprzedaż w ujęciu organicznym utrzymała się na poziomie z ubiegłego roku ze względu na bardzo silną konkurencję. Wzrosty na rynkach południowej Europy nie zdołały w pełni skompensować spadku sprzedaży na rynku francuskim. Sprzedaż w regionie w ujęciu nominalnym wyniosła 5,999 mld euro, co oznacza niewielki spadek w porównaniu z poprzednim rokiem na skutek ujemnych różnic kursowych. W Europie Wschodniej sprzedaż w ujęciu organicznym wzrosła o 7,0%. Przyczyniły się do tego głównie wyniki sprzedaży na rynkach rosyjskim i tureckim. Nominalnie wartość sprzedaży w regionie wzrosła o 0,7%, do poziomu 2,713 mld euro (2015 r.: 2,695 mld euro). W Afryce i na Bliskim Wschodzie, mimo niestabilnej sytuacji politycznej i społecznej w niektórych krajach regionu, odnotowano wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 5,6%. Nominalnie wartość sprzedaży w regionie wzrosła o 3,7%, do poziomu 1,378 mld euro (2015 r.: 1,329 mld euro).

Przychody ze sprzedaży w regionie Ameryki Północnej zwiększyły się w ujęciu organicznym o 1,7%. Nominalnie wartość sprzedaży w regionie wzrosła o 15,2%, do poziomu 4,202 mld euro (2015 r.: 3,648 mld euro). Do wzrostu istotnie przyczyniło się przejęcie spółki Sun Products Corporation. Region Ameryki Łacińskiej zwiększył wynik sprzedaży w ujęciu organicznym o 13,8%, głównie za sprawą rynku meksykańskiego, na którym odnotowano dwucyfrowy wzrost. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży wyniosły 1,055 mld euro wobec 1,110 mld euro w 2015 r. W regionie Azji i Pacyfiku odnotowano wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 3,2%. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 3,6%, do 3,246 mld euro.

Wyniki odnotowane we wszystkich sektorach biznesowych złożyły się na wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 6,8%, przy czym ponadprzeciętny udział w wyniku całej Grupy Henkel miały ponownie rynki wschodzące. Nominalnie sprzedaż nieznacznie wzrosła w ujęciu rok do roku, osiągając poziom 7,814 mld euro. Udział rynków wschodzących w sprzedaży ogółem wyniósł 42%, czyli nieco mniej niż w poprzednim roku. Był to efekt różnic kursowych i transakcji przejęcia. Przychody ze sprzedaży na rynkach rozwiniętych wzrosły w ujęciu organicznym o 0,4%, do 10,779 mld euro.

Prognozy wyników Grupy Henkel w 2017 r.

Henkel przewiduje, że wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w roku obrotowym 2017 r. powinien wynieść między 2% a 4%, i zakłada, że wzrost w tym przedziale wypracują wszystkie sektory biznesowe. Skorygowana rentowność sprzedaży (EBIT) ma wzrosnąć w ujęciu rok do roku do poziomu powyżej 17,0%. Zgodnie z oczekiwaniami skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną wyniesie pomiędzy 7% a 9%.

* Po uwzględnieniu kosztów/zysków o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji.
** Propozycja wysokości dywidendy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 kwietnia 2017 r.


Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które bazują na obecnych szacunkach i założeniach dokonanych przez kierownictwo spółki Henkel AG & Co. KGaA. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się użyciem takich słów, jak „oczekiwać", „zamierzać", „planować", „przewidywać", „zakładać", „sądzić", „szacować", „spodziewać się", „prognozować" oraz innych podobnych sformułowań. Tego typu stwierdzeń nie należy rozumieć jako gwarancji, że wyrażone w nich oczekiwania okażą się prawdziwe. Przyszłe wyniki i rezultaty faktycznie osiągnięte przez Henkel AG & Co. KGaA oraz podmioty powiązane uzależnione są od szeregu czynników ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą się zasadniczo różnić od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wiele z tych czynników znajduje się poza kontrolą firmy Henkel, a ich precyzyjne oszacowanie z wyprzedzeniem nie jest możliwe. Należą do nich m.in. przyszła sytuacja gospodarcza oraz działania podejmowane przez konkurencję i innych uczestników rynku. Henkel nie planuje i nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.