8 lis 2016  Düsseldorf / Niemcy

Podtrzymanie prognozy wyników na 2016 r.

Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki

  • Przychody na poziomie 4,748 mld euro: wzrost o 2,8% w ujęciu organicznym (3,4% w ujęciu nominalnym)
  • Organiczny wzrost sprzedaży na rynkach wschodzących: 6,7%
  • Zysk operacyjny*: 837 mln euro, wzrost o 7,6%
  • Bardzo wysoki wzrost marży EBIT* − o 70 pb, do 17,6%
  • Zysk na akcję uprzywilejowaną* (EPS): 1,42 euro, wzrost o 9,2%

„Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Przychody ze sprzedaży, skorygowany zysk z działalności operacyjnej EBIT oraz skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną osiągnęły rekordowe poziomy. Do tego sukcesu i wysokich zysków przyczyniły się wszystkie trzy sektory biznesowe oraz zaangażowanie naszych pracowników” − powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu Henkla.

„W trzecim kwartale sfinalizowaliśmy również nabycie firmy Sun Products i zabezpieczyliśmy dla niej korzystne warunki finansowania. Jest to druga pod względem wielkości transakcja w historii firmy. Dzięki niej Henkel zajmie pozycję numer dwa na amerykańskim rynku środków piorących i powiększy swoje portfolio produktów o szereg atrakcyjnych marek o ugruntowanej pozycji rynkowej. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że do zespołu Henkla dołączą pracownicy Sun Products. Teraz nasze wysiłki koncentrujemy na pełnej integracji nowo nabytej spółki z sektorem środków piorących i czystości Henkla w Ameryce Północnej.”

Komentując bieżący rok obrotowy, Hans Van Bylen powiedział „Spodziewamy się, że sytuacja na rynkach pozostanie trudna i niepewna. Chcemy nadal w pełni wykorzystywać nasze silne marki, pozycję lidera i potencjał innowacyjności, dążąc do  realizacji postawionych sobie ambitnych celów.”

Podtrzymanie prognozy wyników na 2016 r.

Henkel potwierdza prognozę wyników na bieżący rok obrotowy. „W całym roku obrotowym 2016, przewidujemy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym od 2% do 4%. Spodziewamy się również, że skorygowana marża EBIT wzrośnie do ponad 16,5%, natomiast skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną będzie wyższy o ok. 8%–11%” − powiedział Hans Van Bylen.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za trzeci kwartał 2016 r.

W trzecim kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży firmy Henkel osiągnęły rekordowy poziom 4,748 mld euro, co oznacza wzrost o 3,4%. Tak wysokie wyniki sprzedaży to efekt silnego wzrostu organicznego oraz przeprowadzonych przejęć. Wzrost przychodów w ujęciu organicznym, tj. po skorygowaniu o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, wyniósł 2,8%. Po skorygowaniu o niekorzystny wpływ wahań kursów wymiany walut (3,3%), wzrost wyniósł 6,7%.

Do zwiększenia sprzedaży w ujęciu organicznym przyczyniły się bardzo dobre wyniki działalności wszystkich sektorów biznesowych. W sektorze biznesowym Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowano wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 4,0%. Sektor Beauty Care (kosmetyki) odnotował wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, wynoszący 2,6%. Z kolei sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) zwiększył sprzedaż w ujęciu organicznym o 2,5%.

Skorygowany zysk operacyjny (EBIT), z wyłączeniem zysków i kosztów o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji, wzrósł z 778 mln euro do 837 mln euro (7,6%). Wykazany zysk operacyjny wzrósł o 16,4%, z 666 mln euro do 775 mln euro.

Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) zwiększyła się o 0,7 pp do 17,6%. Wykazana rentowność sprzedaży wzrosła z 14,5% do 16,3%.

Ze względu na przeprowadzone akwizycje, wynik finansowy Henkel w odniesieniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego spadł o 15 mln euro. Stopa opodatkowania wyniosła 23,2%, wobec 24,6% w trzecim kwartale 2015 r.

Skorygowany zysk netto w ujęciu kwartalnym po odliczeniu udziałów niekontrolujących wzrósł o 9,2%, z 564 mln euro do 616 mln euro. Wykazany zysk netto w ujęciu kwartalnym zwiększył się o 18,2%, z 494 mln euro do 584 mln euro. Po odjęciu 8 mln euro zysku przypadającego na udziały niekontrolujące, zysk netto w ujęciu kwartalnym wyniósł 576 mln euro (wobec 484 mln euro w porównywalnym kwartale poprzedniego roku).

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) wzrósł o 9,2%, z 1,30 euro do 1,42 euro, natomiast wykazany EPS wzrósł z 1,12 euro do 1,33 euro.

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wskaźnik relacji kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży wzrósł o 0,8 pp, osiągając poziom 5,2%.

Bardzo dobre wyniki działalności za pierwsze dziewięć miesięcy 2016 r.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 r. Henkel odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym (czyli po korekcie o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęcia/zbycia aktywów) na poziomie 3,0%, do czego przyczyniły się wyniki wszystkich trzech sektorów biznesowych. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 1,0%, do poziomu 13,858 mld euro.

Skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 6,9%, z 2,253 mld euro do 2,407 mld euro. Skorygowana rentowność sprzedaży wzrosła z 16,4% do 17,4%.

Po odliczeniu części przypadającej na udziały niesprawujące kontroli, skorygowany zysk netto za dziewięć miesięcy roku wzrósł o 8,6%, z 1,632 mld euro do 1,772 mld euro.

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) zwiększył się o 8,5%, z kwoty 3,77 euro do 4,09 euro.

Pozycja finansowa netto firmy Henkel na 30 września 2016 r. wyniosła  -2,661 mld euro (31 grudnia 2015 r.: 335 mln euro). Główną przyczyną zmiany w stosunku do stanu z końca poprzedniego roku były płatności za nabyte aktywa oraz wypłata dywidendy.

Wyniki za trzeci kwartał 2016 r. w podziale na sektory biznesowe

W trzecim kwartale 2016 r. sektor biznesowy Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) kontynuował trend rentownego wzrostu, zwiększając zarówno przychody ze sprzedaży, jak i EBIT. Przychody ze sprzedaży sektora były, w ujęciu organicznym, wyższe o 4,0% w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku. Nominalnie, wartość sprzedaży wzrosła o 12,6%, do kwoty 1,479 mld euro, na co wpływ miało również nabycie Sun Products.

Największy udział w zwiększeniu sprzedaży w ujęciu organicznym miał rozwój działalności na rynkach wschodzących. W Azji (z wyłączeniem Japonii) i w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu, sektor odnotował dwucyfrowy wzrost. Bardzo duży wzrost sprzedaży osiągnięto w regionach Europy Wschodniej i Ameryki Łacińskiej, które znacząco przyczyniły się do osiągnięcia dobrych wyników firmy ogółem. Na rynkach rozwiniętych dynamika przychodów ze sprzedaży była wysoka. Przychody ze sprzedaży wypracowane w Ameryce Północnej znacznie wzrosły w ujęciu rok do roku. Pomimo silnej konkurencji również wyniki ze sprzedaży w Europie Zachodniej były dodatnie.

Skorygowany zysk operacyjny sektora Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) wzrósł o 11,0%, do 265 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 17,9%, kształtując się nieco poniżej wysokiego poziomu odnotowanego w trzecim kwartale 2015 r. za sprawą sfinalizowanych w 2016 r. transakcji nabycia. Bez uwzględnienia tych transakcji skorygowana rentowność sprzedaży znacznie wzrosła. Wykazany zysk operacyjny wzrósł o 8,0%, z 211 mln euro do 228 mln euro.

W trzecim kwartale 2016 r. sprzedaż sektora Beauty Care (kosmetyki) również wzrosła. W ujęciu organicznym wzrost ten wyniósł 2,6%. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 0,4%, do poziomu 968 mln euro.

Wysokie tempo wzrostu sprzedaży sektora w ujęciu organicznym odnotowano na rynkach wschodzących, do czego przyczyniła się dwucyfrowa dynamika uzyskana w regionach Europy Wschodniej i Ameryki Łacińskiej. W Azji (z wyłączeniem Japonii) wyniki sprzedaży były niższe niż w trzecim kwartale 2015 r., natomiast w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu osiągnięto bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży. Na rynkach rozwiniętych sprzedaż utrzymywała się na stabilnym poziomie. Ujemną dynamikę sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku odnotowano w Europie Zachodniej i na rozwiniętych rynkach regionu Azji i Pacyfiku. W Ameryce Północnej sektor Beauty Care (kosmetyki) odnotował znaczny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym.

Skorygowany zysk operacyjny w sektorze Beauty Care (kosmetyki) wzrósł aż o 9,7%, do poziomu 170 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży ukształtowała się na nienotowanym wcześniej poziomie 17,5%, co oznacza poprawę aż o 1,4 pp. Wykazany zysk operacyjny zwiększył się o 9,1%, do 155 mln euro.

W trzecim kwartale sektor biznesowy Adhesive Technologies (klejów budowlanych i konsumenckich oraz klejów i technologii dla przemysłu) osiągnął wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2,5%. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży sektora wyniosły 2,272 mld euro, wobec 2,279 mld euro w trzecim kwartale 2015 r.

Na rynkach wschodzących odnotowano istotny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym. Wzrost w regionie Ameryki Łacińskiej osiągnął poziom dwucyfrowy. W Europie Wschodniej odnotowano wysokie tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym. Natomiast w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu wyniki sprzedaży były niższe niż w trzecim kwartale 2015 r. W regionie Azji (z wyłączeniem Japonii) sprzedaż w ujęciu organicznym rosła bardzo dynamicznie. Na rynkach rozwiniętych przychody ze sprzedaży nieznacznie spadły. Ujemną dynamikę sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku odnotowano w Europie Zachodniej i na rozwiniętych rynkach regionu Azji i Pacyfiku. W Ameryce Północnej sprzedaż kształtowała się na stabilnym poziomie.

Skorygowany zysk operacyjny sektora Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) wzrósł w ujęciu rok do roku o  4,4%, do 430 mln euro. Wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży o 0,8 pp skutkował zwiększeniem tej pozycji do rekordowego poziomu 18,9%. Wykazany zysk operacyjny okazał się lepszy o 15,3%, osiągając poziom 423 mln euro.

Wyniki za trzeci kwartał 2016 r. w podziale na rynki geograficzne

Ze względu na dużą konkurencję, przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Henkel w Europie Zachodniej były o 0,5% niższe niż w analogicznym okresie 2015 r. Wyniki na poszczególnych rynkach były zróżnicowane. Dynamika sprzedaży w ujęciu organicznym wykazywała nieznaczną tendencję rosnącą w Niemczech i silny wzrost w Hiszpanii. Z kolei sprzedaż we Francji i Włoszech kształtowała się poniżej poziomu z analogicznego okresu ubiegłego roku. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży wyniosły 1,473 mld euro wobec 1,508 mld euro w trzecim kwartale 2015 r. Natomiast w Europie Wschodniej, sprzedaż w ujęciu organicznym wzrosła o 4,5%. Przyczyniły się do tego głównie wyniki sprzedaży na rynkach rosyjskim i tureckim. Przychody ze sprzedaży w ujęciu nominalnym na poziomie 733 mln euro były zbliżone do poziomu odnotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu w dalszym ciągu ograniczany był przez niestabilną sytuację geopolityczną w niektórych krajach tej części świata. Pomimo tych niesprzyjających okoliczności osiągnięto wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 6,9%. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 9,0%, do 348 mln euro.

Przychody ze sprzedaży w regionie Ameryki Północnej zwiększyły się w ujęciu organicznym o 1,6%. Nominalnie przychody ze sprzedaży były wyższe o 13,5% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kształtując się na poziomie 1,067 mld euro. Region Ameryki Łacińskiej zwiększył wynik ze sprzedaży w ujęciu organicznym o 13,9%, głównie za sprawą rynku meksykańskiego, na którym odnotowano dwucyfrowy wzrost. W ujęciu nominalnym, przychody ze sprzedaży sektora wyniosły 268 mln euro wobec 280 mln euro w trzecim kwartale 2015 r. W regionie Azji i Pacyfiku odnotowano wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 4,3%. Przyczyniły się do tego głównie wyniki odnotowane w Indiach, Korei Południowej i Chinach. Z kolei na rynku japońskim nastąpił spadek sprzedaży. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 6,9%, do 830 mln euro.

Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym wyniósł 6,7%, przy czym ponadprzeciętny udział w wyniku całej Grupy Henkel miały ponownie rynki wschodzące. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 1,8%, do 2,031 mld euro. Udział rynków wschodzących w całkowitej sprzedaży Grupy na poziomie 43% był porównywalny z poziomem odnotowanym w trzecim kwartale 2015 r. Przychody ze sprzedaży na rynkach rozwiniętych wzrosły w ujęciu organicznym o 0,1%, do 2,688 mld euro.

Prognozy wyników Grupy Henkel w 2016 r. podtrzymane

Henkel przewiduje wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2% do 4%, przy czym wzrost w tym przedziale spodziewany jest w każdym sektorze biznesowym.
Z powodu różnic kursowych Henkel przewiduje nieznaczny spadek udziału sprzedaży na rynkach wschodzących w przychodach ze sprzedaży ogółem w ujęciu rok do roku. W wypadku skorygowanej rentowności sprzedaży (EBIT) oczekiwany jest wzrost tej pozycji do ponad 16,5%, a jej wartość dla wszystkich sektorów biznesowych powinna się ukształtować powyżej poziomów z ubiegłego roku. Zgodnie z oczekiwaniami firmy Henkel, skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną wyniesie pomiędzy 8% a 11%.


* Po uwzględnieniu kosztów/zysków o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji.

Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które bazują na obecnych szacunkach i założeniach dokonanych przez kierownictwo spółki Henkel AG & Co. KGaA. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się użyciem takich słów, jak „oczekiwać", „zamierzać", „planować", „przewidywać", „zakładać", „sądzić", „szacować", „spodziewać się", „prognozować" oraz innych podobnych sformułowań. Tego typu stwierdzeń nie należy rozumieć jako gwarancji, że wyrażone w nich oczekiwania okażą się prawdziwe. Przyszłe wyniki i rezultaty faktycznie osiągnięte przez Henkel AG & Co. KGaA oraz podmioty powiązane uzależnione są od szeregu czynników ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą się zasadniczo różnić od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wiele z tych czynników znajduje się poza kontrolą firmy Henkel, a ich precyzyjne oszacowanie z wyprzedzeniem nie jest możliwe. Należą do nich m.in. przyszła sytuacja gospodarcza oraz działania podejmowane przez konkurencję i innych uczestników rynku. Henkel nie planuje i nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.