11 sie 2016  Düsseldorf / Niemcy

Henkel z dobrymi wynikami mimo coraz trudniejszych warunków rynkowych

Henkel notuje dobre wyniki w drugim kwartale roku

  • Przychody na poziomie 4, 654 mld euro: wzrost o 3,2% w ujęciu organicznym (w ujęciu nominalnym spadek o -0,9%)
  • Organiczny wzrost sprzedaży na rynkach wschodzących: 6,1%
  • Zysk operacyjny*: 819 mln euro, wzrost o 6,6%
  • Zysk na akcję uprzywilejowaną* (EPS): 1,40 euro, wzrost o 8,5%
  • Bardzo wysoki wzrost marży EBIT* − o 120 pb, do 17,6%
  • Wzrost prognozowanego poziomu całorocznej marży EBIT*

„Henkel notuje dobre wyniki w drugim kwartale. Znaczny wzrost przychodów w ujęciu organicznym zawdzięczamy intensywnemu rozwojowi na rynkach wschodzących i dobrym wynikom firmy na rynkach rozwiniętych. Znacznie zwiększyliśmy również zysk i rentowność. Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną wzrósł o 8,5%, do 1,40 euro, a skorygowana rentowność sprzedaży wzrosła do rekordowego dla Henkla poziomu 17,6%. Do tego sukcesu przyczyniły się wszystkie trzy sektory biznesowe,” powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu Henkel. „Chciałbym podziękować naszym pracownikom na całym świecie, których wysiłek przyczynił się do osiągnięcia tak dobrych wyników w drugim kwartale.”

„Jesteśmy również podekscytowani nabyciem The Sun Products Corporation, które sfinalizowaliśmy w drugim kwartale. Dzięki temu umocnimy naszą pozycję w Ameryce Północnej, jednym z najważniejszych regionów
działalności firmy. Po zamknięciu transakcji staniemy się producentem numer dwa na amerykańskim rynku środków piorących.”

Odnosząc się do bieżącego roku obrotowego, Hans Van Bylen powiedział: „Sytuacja rynkowa staje się coraz trudniejsza. Procesowi temu towarzyszy umiarkowany wzrost gospodarczy na świecie, znaczna niepewność na rynkach oraz niekorzystne kształtowanie się kursów walutowych. Jednakże dzięki wykorzystaniu w pełni naszego innowacyjnego potencjału, silnych marek i pozycji lidera na rynku dążymy do realizacji postawionych sobie ambitnych celów .”

Wzrost prognozowanego poziomu całorocznej skorygowanej marży EBIT*

„Oczekujemy, że za cały rok obrotowy 2016 wzrost przychodów w ujęciu organicznym wyniesie od 2% do 4%, a skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną wzrośnie w przedziale od 8% do 11%. Skorygowana marża EBIT powinna przekroczyć oczekiwany wcześniej wzrost na poziomie 16,5%”, powiedział Hans Van Bylen.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za drugi kwartał 2016 r.

W drugim kwartale 2016 r. Henkel odnotował wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym – tj. po korekcie o kursy wymiany i transakcje nabycia/zbycia – na poziomie 3,2%. W ujęciu nominalnym sprzedaż spadła o 0,9%, do 4, 654 mld euro, ze względu na niekorzystny wpływ kursów wymiany wynoszący 5,3%.

W sektorze Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowano wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 5,3%. Również sektor Beauty Care (kosmetyki) osiągnął znaczny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, wynoszący 2,1%. Podobnie dział Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) zwiększył sprzedaż w ujęciu organicznym o 2,6%.

Skorygowany zysk operacyjny (EBIT), z wyłączeniem zysków i kosztów o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji, wzrósł z 768 mln euro do 819 mln euro (6,6%). Wykazany zysk operacyjny wzrósł o 5,8%, z 715 mln euro do 757 mln euro.

Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) zwiększyła się o 1,2 pp do 17,6%. Wykazana rentowność sprzedaży wzrosła z 15,2% do 16,3%.

Wynik na działalności finansowej poprawił się z -11 mln euro w drugim kwartale 2015 r. do -1 mln euro w omawianym kwartale. Wzrost ten jest wynikiem poprawy wyniku odsetkowego netto i wyniku z tytułu różnic kursowych. Wykazana stawka opodatkowania wyniosła 24,3% (24,6% w analogicznym kwartale ubiegłego roku).

Skorygowany zysk netto w ujęciu kwartalnym po odliczeniu udziałów niekontrolujących wzrósł o 8,8%, z 558 mln euro do poziomu 607 mln euro. Wykazany zysk netto w ujęciu kwartalnym zwiększył się o 7,7%, z 531 mln euro do 572 mln euro. Po wyłączeniu udziałów niekontrolujących w kwocie 11 mln euro, zysk netto w ujęciu kwartalnym wyniósł 561 mln euro (521 mln euro w drugim kwartale 2015 r.).

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) wzrósł o 8,5%, z 1,29 euro do 1,40 euro, natomiast wykazany EPS wzrósł z 1,20 euro do 1,30 euro.

W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wskaźnik relacji kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży wzrósł o 1,3 pp, osiągając poziom 5,3%.

Dobre wyniki działalności w pierwszym półroczu 2016 r.

W pierwszej połowie 2016 r. Henkel odnotował wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym – tj. po korekcie o kursy wymiany i transakcje nabycia/zbycia – na poziomie 3,1%. Do wzrostu przyczyniły się wszystkie sektory biznesowe. W ujęciu nominalnym sprzedaż spadła o 0,2% do 9,110 mld euro ze względu na niekorzystny wpływ kursów wymiany.

Skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 6,4%, z 1, 475 mld euro do 1, 570 mld euro. Skorygowana rentowność sprzedaży wzrosła z 16,2% do 17,2%. Po odliczeniu części przypadającej na udziały niesprawujące kontroli skorygowany zysk netto za pierwsze półrocze wzrósł o 8,2%, z 1, 068 mld euro do 1, 156 mld euro.

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) wzrósł o 8,1% czyli o 0,20 euro, z 2,47 euro do 2,67 euro.

Pozycja finansowa netto firmy Henkel na 30 czerwca 2016 r. wyniosła -118 mln euro (31 grudnia 2015 r.: 335 mln euro). Zmiana związana jest głównie z wypłatą dywidendy oraz płatnościami za nabyte aktywa.

Wyniki za drugi kwartał 2016 r. w podziale na sektory biznesowe

W drugim kwartale 2016 r. dział Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) kontynuował rentowny wzrost. Sprzedaż w ujęciu organicznym wzrosła o 5,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, co ponownie jest wynikiem lepszym od dynamiki rozwoju rynku. W ujęciu nominalnym sprzedaż wzrosła o 2,4%, do 1, 345 mld euro (II kwartał 2015 r.: 1, 314 mld euro).

Największy udział we wzroście sprzedaży w ujęciu organicznym miało zwiększenie obrotów na rynkach wschodzących. Na rynkach Azji (z wyłączeniem Japonii) w omawianym sektorze odnotowano dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży. Bardzo wysoki wzrost osiągnięto w regionach Europy Wschodniej i Ameryki Łacińskiej, które znacząco przyczyniły się do dobrych wyników firmy ogółem. Wzrost sprzedaży odnotowano też w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu, mimo utrzymujących się niekorzystnych uwarunkowań rynkowych. Dynamicznie rosły przychody ze sprzedaży na rynkach rozwiniętych. Region Ameryki Północnej odnotował znaczną poprawę sprzedaży w ujęciu rok do roku. Pomimo silnej konkurencji, również wyniki ze sprzedaży w Europie Zachodniej były dodatnie.

Skorygowany zysk operacyjny działu Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) wzrósł o 8,4%, do 244 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 18,1% i była o 1,0 pp wyższa niż w drugim kwartale 2015 r. Wykazany zysk operacyjny wzrósł o 10,3%, ze 198 mln euro do 218 mln euro.

W drugim kwartale 2016 r. sprzedaż działu Beauty Care (kosmetyki) również wzrosła. W ujęciu organicznym wzrost ten wyniósł 2,1%. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży działu wyniosły 988 mln euro, wobec 1, 006 mld euro w drugim kwartale 2015 r.

Dwucyfrowe tempo wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym odnotowano na rynkach wschodzących, szczególnie w Europie Wschodniej i Ameryce Łacińskiej, które w znaczny sposób przyczyniły się do dobrego wyniku firmy ogółem. W regionie Afryki i Bliskiego Wschodu wyniki sprzedaży były niższe niż w drugim kwartale 2015 r., a w Azji (z wyłączeniem Japonii) osiągnięto dynamiczny wzrost sprzedaży. Na rynkach rozwiniętych przychody ze sprzedaży kształtowały się nieznacznie poniżej poziomu z drugiego kwartału 2015 r. Z kolei w wyniku intensywnej konkurencji i presji cenowej wyniki sprzedaży w Europie Zachodniej oraz na rozwiniętych rynkach Azji i Pacyfiku spadły poniżej poziomu z drugiego kwartału ubiegłego roku. W Ameryce Północnej uzyskano wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym.

Skorygowany zysk operacyjny w sektorze Beauty Care (kosmetyki) znacznie wzrósł o 3,6%, do poziomu 172 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży zwiększyła się aż o 0,9 pp, do rekordowego poziomu 17,4%. Wykazany zysk operacyjny zwiększył się o 2,0%, osiągając poziom 162 mln euro.

W drugim kwartale bieżącego roku dział Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnął wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2,6%. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży działu wyniosły 2, 290 mld euro, wobec 2, 343 mld euro w drugim kwartale 2015 r.

Na rynkach wschodzących odnotowano istotny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym. Zarówno w regionie Ameryki Łacińskiej, jak i Europy Wschodniej, tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży było dwucyfrowe. Region Afryki/Bliskiego Wschodu również odnotował znaczny wzrost. W Azji (z wyłączeniem Japonii) przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom nieznacznie niższy niż w drugim kwartale 2015 r., głównie za sprawą słabnącego tempa wzrostu gospodarczego w Chinach. Dynamika przychodów ze sprzedaży na rynkach rozwiniętych ogółem była dodatnia. Solidny wzrost sprzedaży odnotowano w regionie Europy Zachodniej. Z kolei na rynkach rozwiniętych Azji i Pacyfiku odnotowano pogorszenie wyników sprzedaży w porównaniu z drugim kwartałem 2015 r. Sprzedaż w Ameryce Północnej była nieznacznie niższa niż rok wcześniej.

Skorygowany zysk operacyjny działu Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) wzrósł o 7,1%, do 426 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży zwiększyła się aż o 1,6 pp, do rekordowego poziomu 18,6%. Wykazany zysk operacyjny okazał się lepszy o 3,7%, osiągając poziom 403 mln euro.

Wyniki za drugi kwartał 2016 r. w podziale na rynki geograficzne

W regionie Europy Zachodniej, charakteryzującym się bardzo intensywną konkurencją, w drugim kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 1,1% w ujęciu organicznym. Wzrost sprzedaży zanotowano w krajach Europy Południowej i Wielkiej Brytanii, a spadki we Francji i krajach Beneluksu. Nominalnie wartość sprzedaży w regionie wzrosła o 1,4%, do poziomu 1, 585 mld euro. Natomiast w Europie Wschodniej, gdzie panowały trudne warunki rynkowe, sprzedaż w ujęciu organicznym wzrosła o 9,7%. Przyczyniły się do tego głównie wyniki sprzedaży na rynkach rosyjskim, tureckim i polskim. Nominalnie wartość sprzedaży w regionie wyniosła 698 mln euro (wobec 707 mln euro w II kwartale poprzedniego roku). Wzrost przychodów ze sprzedaży w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu w dalszym ciągu ograniczany był przez niestabilną sytuację geopolityczną w niektórych krajach tej części świata. Pomimo tego, wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym sięgnął 4,4%. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży wyniosły 333 mln euro wobec 342 mln euro w drugim kwartale 2015 r.

Przychody ze sprzedaży w regionie Ameryki Północnej zwiększyły się w ujęciu organicznym o 1,8%. Nominalna wartość sprzedaży wyniosła 932 mln euro, utrzymując się na poziomie zbliżonym do wartości z analogicznego okresu roku poprzedniego (934 mln euro). W Ameryce Łacińskiej odnotowano dwucyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym (11,0%), a do jego poprawy przyczyniły się w znacznej mierze wyniki osiągnięte na rynku meksykańskim. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży wyniosły 266 mln euro wobec 292 mln euro w drugim kwartale 2015 r. Sprzedaż w regionie Azji i Pacyfiku wzrosła w ujęciu organicznym o 0,4%. Do organicznego wzrostu sprzedaży przyczyniły się przede wszystkim wyniki zrealizowane na rynkach indyjskim i południowokoreańskim, przy spadkach sprzedaży w Chinach. Nominalna wartość sprzedaży wyniosła 808 mln euro, czyli ukształtowała się poniżej poziomu osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego (826 mln euro).

Wyniki odnotowane we wszystkich sektorach biznesowych złożyły się na wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 6,1%, przy czym ponadprzeciętny udział w wyniku całej Grupy Henkel miały ponownie rynki wschodzące. Niekorzystny wpływ różnic kursowych obniżył przychody ze sprzedaży w ujęciu nominalnym o 4,0%, do 1, 964 mld euro. Z tego powodu udział rynków wschodzących w ogóle sprzedaży na poziomie 42% był nieco niższy niż w drugim kwartale 2015 r. Przychody ze sprzedaży na rynkach rozwiniętych wzrosły w ujęciu organicznym o 1,0%, do 2,659 mld euro.

Perspektywy działalności Grupy Henkel w 2016 r.

Henkel zaktualizował prognozę wyników na 2016 r. Nie zmieniły się przewidywania dotyczące wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie od 2% do 4%. Wzrost w tym przedziale spodziewany jest w każdym sektorze biznesowym. Z powodu różnic kursowych Henkel przewiduje obecnie nieznaczny spadek udziału sprzedaży na rynkach wschodzących w przychodach ze sprzedaży ogółem w ujęciu rok do roku. Zmiana prognozy dotyczy również wzrostu skorygowanej rentowności sprzedaży (EBIT), która obecnie oczekiwana jest na poziomie ponad 16,5%. Wartość tego wskaźnika dla wszystkich sektorów biznesowych powinna się ukształtować powyżej poziomów z ubiegłego roku. Natomiast zgodnie z wcześniejszymi założeniami firmy Henkel skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną wyniesie pomiędzy 8% a 11%.

* Po uwzględnieniu kosztów/zysków o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji.

Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które bazują na obecnych szacunkach i założeniach dokonanych przez kierownictwo spółki Henkel AG & Co. KGaA. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się użyciem takich słów, jak „oczekiwać", „zamierzać", „planować", „przewidywać", „zakładać", „sądzić", „szacować", „spodziewać się", „prognozować" oraz innych podobnych sformułowań. Tego typu stwierdzeń nie należy rozumieć jako gwarancji, że wyrażone w nich oczekiwania okażą się prawdziwe. Przyszłe wyniki i rezultaty faktycznie osiągnięte przez Henkel AG & Co. KGaA oraz podmioty powiązane uzależnione są od szeregu czynników ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą się zasadniczo różnić od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wiele z tych czynników znajduje się poza kontrolą firmy Henkel, a ich precyzyjne oszacowanie z wyprzedzeniem nie jest możliwe. Należą do nich m.in. przyszła sytuacja gospodarcza oraz działania podejmowane przez konkurencję i innych uczestników rynku. Henkel nie planuje i nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.