19 maj 2016  Düsseldorf / Niemcy

Podtrzymanie prognozy wyników na 2016 r.

Dobre wyniki sprzedaży i zysk Henkla w pierwszym kwartale

  • Wzrost przychodów ze sprzedaży do poziomu 4, 456 mld euro czyli o 2,9% w ujęciu organicznym (wzrost odnotowany 0,6%),
  • Organiczny wzrost sprzedaży na rynkach wschodzących: 6,3%
  • Zysk operacyjny*: 751 mln euro, wzrost o 6,2%
  • Zysk na akcję uprzywilejowaną* (EPS): 1,27 euro, wzrost o 7,6%
  • Wysoki wzrost marży EBIT − o 80 pb, do 16,8%

Rok obrotowy 2016 rozpoczął się dla firmy Henkel bardzo dobrze. Firma odnotowała dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży i zysku, a skorygowana rentowność sprzedaży znacznie się zwiększyła, do poziomu 16,8%. Do tego pozytywnego wyniku przyczyniły się wszystkie trzy sektory biznesowe Henkla. Na rynkach wschodzących, na których jesteśmy obecni, ponownie odnotowaliśmy istotny wzrost organiczny − poinformował Hans Van Bylen, prezes zarządu Henkel.

Odnosząc się do bieżącego roku obrotowego, Van Bylen powiedział: - Przewidujemy, że w 2016 r. utrzyma się trudna sytuacja rynkowa, przy jedynie niewielkim światowym wzroście gospodarczym, dużej niepewności na rynkach i niekorzystnym poziomie kursów walutowych. Będziemy się zatem koncentrować na jeszcze lepszym wykorzystaniu naszych silnych marek, pozycji lidera rynku i możliwości w zakresie innowacji, jako narzędzi do osiągnięcia ambitnych celów, które sobie stawiamy.

Podtrzymanie prognozy wyników na 2016 r.

Hans Van Bylen podtrzymał prognozy wyników Henkel na bieżący rok obrotowy. − W roku obrotowym 2016 przewidujemy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 2% do 4%. Spodziewamy się również, że skorygowana marża EBIT wzrośnie do poziomu ok. 16,5%, natomiast skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną będzie wyższy o ok. 8%–11% − powiedział.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za pierwszy kwartał 2016 r.

W pierwszym kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 0,6%, do 4,456 mld euro. Po skorygowaniu o niekorzystny wpływ wahań kursów wymiany (3,4%), wzrost wyniósł 4,0%. Natomiast w ujęciu organicznym, tj. po korekcie o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 2,9%.

W sektorze biznesowym Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowano wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 4,7%. Również sektor Beauty Care (kosmetyki) osiągnął znaczny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, wynoszący 2,6%. Podobnie sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) wyraźnie zwiększył sprzedaż w ujęciu organicznym – o 2,1%.

Skorygowany zysk operacyjny EBIT (z wyłączeniem zysków i kosztów o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji) zwiększył się z 707 mln euro do 751 mln euro (6,2%). Wykazany zysk operacyjny wzrósł o 10,7%, z 648 mln euro do 717 mln euro.

Zanotowano również silny wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży (marża EBIT) o 0,8 pp, do 16,8%. Wykazana rentowność sprzedaży zwiększyła się z 14,6% do 16,1%.

Henkel poprawił wynik na działalności finansowej o 2 mln euro, osiągając poziom -7 mln euro, co w głównej mierze związane było ze spłatą obligacji hybrydowych w listopadzie 2015 r. Stopa opodatkowania wyniosła 24,2%, wobec 24,6% w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Skorygowany zysk netto w ujęciu kwartalnym po odliczeniu udziałów niekontrolujących wzrósł o 7,6%, z 510 mln euro do poziomu 549 mln euro. Wykazany zysk netto w ujęciu kwartalnym zwiększył się o 11,6%, z 482 mln euro do 538 mln euro. Po odjęciu 13 mln euro zysku przypadającego na udziały niekontrolujące, zysk netto wzrósł do 525 mln euro (wobec 470 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku).

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) zwiększył się o 7,6%, z 1,18 euro do 1,27 euro, natomiast wykazany EPS wzrósł z 1,09 euro do 1,21 euro.

Stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży wyniósł 5,4% i był wyższy o 0,8 pp, głównie w wyniku różnic kursowych i obniżenia poziomu zapasów.

Pozycja finansowa netto firmy na 31 marca 2016 r. osiągnęła wartość 452 mln euro, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła 335 mln euro.

Wyniki za pierwszy kwartał 2016 r. w podziale na sektory biznesowe

W pierwszym kwartale 2016 r. sektor biznesowy Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) po raz kolejny odnotował rentowny wzrost. Dzięki zwiększeniu udziału w poszczególnych rynkach sprzedaż w ujęciu organicznym była wyższa o 4,7% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co jest wynikiem lepszym od tempa wzrostu odnośnych rynków. W ujęciu nominalnym sprzedaż wzrosła o 2,7%, do 1,333 mld euro (I kwartał 2015 r.: 1,298 mld euro).

Największy udział w zwiększeniu sprzedaży w ujęciu organicznym miały wyniki działalności na rynkach wschodzących. Dwucyfrową dynamikę uzyskano w regionach Europy Wschodniej i Azji (z wyłączeniem Japonii). W regionie Afryki i Bliskiego Wschodu odnotowano wysoki wzrost sprzedaży pomimo trudnej sytuacji rynkowej. Bardzo dobre wyniki sprzedaży odnotowano w regionie Ameryki Łacińskiej. Na rynkach rozwiniętych dynamika przychodów ze sprzedaży była dodatnia. Mimo utrzymującej się silnej konkurencji na rynkach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, sprzedaż w tych regionach również wzrosła.

Skorygowany zysk operacyjny sektora Laundry & Home Care wzrósł o 9,5%, do 243 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży zwiększyła się aż o 1,1 pp, do 18,2%. Wykazany zysk operacyjny wzrósł o 23,3%, z 192 mln euro do 236 mln euro.

W pierwszym kwartale 2016 r. także sektor biznesowy Beauty Care (kosmetyki) odnotował dalszy rentowny wzrost. Dzięki zwiększeniu udziału w rynkach dynamika organicznego wzrostu sprzedaży wyniosła 2,6%, po raz kolejny przekraczając dynamikę wzrostu odnośnych rynków. W ujęciu nominalnym sprzedaż była wyższa o 1,1% i wyniosła 950 mln euro (I kwartał 2015 r.: 940 mln euro).

Kontynuując trend wzrostowy, sektor odnotował istotny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na rynkach wschodzących, do czego przyczyniła się najbardziej dwucyfrowa dynamika uzyskana w regionie Europy Wschodniej. W Ameryce Łacińskiej oraz w Azji (w wyłączeniem Japonii) odnotowano dobre wyniki. Rejon Afryki i Bliskiego Wschodu również odnotował duży wzrost sprzedaży. Dynamika przychodów ze sprzedaży na rynkach rozwiniętych była dodatnia w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przyczyniły się do tego szczególnie silne wzrosty w regionie Ameryki Północnej. Na rynkach rozwiniętych Azji i Pacyfiku odnotowano dodatni wzrost sprzedaży. Natomiast wyniki sprzedaży w Europie Zachodniej spadły poniżej poziomu z pierwszego kwartału ubiegłego roku w wyniku intensywnej konkurencji (efekt wyparcia) i silnej presji cenowej.

Skorygowany zysk operacyjny sektora biznesowego Beauty Care był o 5,0% wyższy niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku i osiągnął poziom 157 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży zwiększyła się aż o 0,6 pp, do 16,5%. Wykazany zysk operacyjny poprawił się o 7,5%, do 143 mln euro.

W pierwszym kwartale sektor biznesowy Adhesive Technologies (klejów budowlanych i konsumenckich oraz klejów i technologii dla przemysłu) osiągnął wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2,1%. W ujęciu nominalnym sprzedaż spadła nieznacznie, o 0,8%, do 2,144 mld euro (I kwartał 2015 r.: 2,160 mld euro).

Na rynkach wschodzących utrzymano trend wzrostowy, ze znaczącym zwiększeniem poziomu sprzedaży w ujęciu organicznym. Region Ameryki Łacińskiej odnotował wzrost na poziomie dwucyfrowym. W Europie Wschodniej wzrost sprzedaży był również bardzo silny, pomimo trudniej sytuacji politycznej w niektórych krajach regionu. Korzystne tendencje sprzedażowe zaobserwowano także na rynkach azjatyckich (z wyłączeniem Japonii). Natomiast w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu wyniki sprzedaży były niższe niż w pierwszym kwartale 2015 r. Na rynkach rozwiniętych sprzedaż utrzymywała się na stabilnym poziomie. W Ameryce Północnej dynamika sprzedaży była dodatnia, natomiast wyniki odnotowane w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Europie Zachodniej były nieco niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Skorygowany zysk operacyjny sektora biznesowego Adhesive Technologies wzrósł w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku o 6,4%, do 376 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży zwiększyła się aż o 1,1 pp, do 17,5%. Wykazany zysk operacyjny wzrósł o 5,5%, do 364 mln euro.

Wyniki za pierwszy kwartał 2016 r. w podziale na rynki geograficzne

Ze względu na dużą konkurencję na rynku, przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Henkel w Europie Zachodniej były w ujęciu organicznym o 0,5% niższe niż w analogicznym okresie 2015 r. Dobre wyniki w Europie Południowej i wzrost sprzedaży na rynku francuskim nie były wystarczające, aby skompensować nieznaczny spadek odnotowany na rynku niemieckim. Wykazane wyniki sprzedaży były nieco niższe i wyniosły 1,528 mld euro. W Europie Wschodniej odnotowano wzrost na dwucyfrowym poziomie, tj. 10,9%, do czego przyczyniły się w głównej mierze wyniki sprzedaży na rynku rosyjskim i tureckim. Według danych opublikowanych wyniki sprzedaży wyniosły 629 mln euro, co stanowiło nieznaczną poprawę w stosunku do ubiegłego roku. Chociaż niestabilna sytuacja polityczna i gospodarcza w niektórych krajach nadal wpływała hamująco na wzrost, w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu w pierwszym kwartale 2016 r. sprzedaż była wyższa w ujęciu organicznym aż o 3,5%. Wykazane przychody ze sprzedaży wyniosły 349 mln euro i były nieco poniżej poziomu odnotowanego w roku poprzednim.

W Ameryce Północnej dynamika przychodów w ujęciu organicznym była bardzo dobra i wyniosła 2,4%, do czego przyczyniły się wszystkie sektory biznesowe. Wykazane wyniki sprzedaży wzrosły z poziomu 885 mln euro do 926 mln euro. W regionie Ameryki Łacińskiej wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym wyniósł 8,3%. Do jego istotnej poprawy przyczyniły się wyniki osiągnięte na rynku meksykańskim. Według danych opublikowanych wyniki sprzedaży wyniosły 247 mln euro, w porównaniu z 274 mln euro w pierwszym kwartale 2015 r. Mimo spowolnienia wzrostu w Chinach sprzedaż w regionie Azji i Pacyfiku była wyższa o 2,2% w ujęciu organicznym. Pozytywną dynamikę sprzedaży osiągnięto również w Chinach. W tym regionie wykazane przychody ze sprzedaży zwiększyły się z 732 mln euro do 747 mln euro.

Na rynkach wschodzących wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym pozostawał wysoki – na poziomie 6,3%, do czego przyczyniły się wszystkie sektory biznesowe. Ze względu na negatywny wpływ różnic kursowych, wykazane wyniki sprzedaży były o 1,8% niższe i wyniosły 1,837 mld euro, a udział sprzedaży na rynkach wschodzących w wyniku Grupy wyniósł 41% i był nieco niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży na rynkach rozwiniętych wzrosły w ujęciu organicznym o 0,5%, do 2,589 mld euro.

Perspektywy działalności Grupy Henkel w 2016 r.

Przewiduje się, że w roku obrotowym 2016 wzrost sprzedaży Grupy Henkel w ujęciu organicznym wyniesie między 2% a 4%, przy czym poziom ten zostanie osiągnięty w każdym z sektorów biznesowych firmy. Henkel spodziewa się również nieznacznego wzrostu udziału rynków wschodzących w przychodach ze sprzedaży. Oczekiwana jest także poprawa skorygowanej rentowności sprzedaży (EBIT) w porównaniu z rokiem poprzednim do poziomu ok. 16,5% Skorygowana rentowność sprzedaży w poszczególnych sektorach biznesowych powinna kształtować się na ubiegłorocznym poziomie lub powyżej tego poziomu. Zgodnie z oczekiwaniami firmy, skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną wyniesie pomiędzy 8% a 11%.

* Po uwzględnieniu kosztów/zysków o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji.


Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które bazują na obecnych szacunkach i założeniach dokonanych przez kierownictwo spółki Henkel AG & Co. KGaA. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się użyciem takich słów, jak „oczekiwać", „zamierzać", „planować", „przewidywać", „zakładać", „sądzić", „szacować", „spodziewać się", „prognozować" oraz innych podobnych sformułowań. Tego typu stwierdzeń nie należy rozumieć jako gwarancji, że wyrażone w nich oczekiwania okażą się prawdziwe. Przyszłe wyniki i rezultaty faktycznie osiągnięte przez Henkel AG & Co. KGaA oraz podmioty powiązane uzależnione są od szeregu czynników ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą się zasadniczo różnić od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wiele z tych czynników znajduje się poza kontrolą firmy Henkel, a ich precyzyjne oszacowanie z wyprzedzeniem nie jest możliwe. Należą do nich m.in. przyszła sytuacja gospodarcza oraz działania podejmowane przez konkurencję i innych uczestników rynku. Henkel nie planuje i nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.