11 kwi 2016  Düsseldorf / Niemcy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy na 2016 r.

  • Rekordowa kwota proponowanej dywidendy
  • Podtrzymanie prognozy na rok obrotowy 2016
  • Wzrost zysku na akcję jako priorytetowy cel w ramach cyklu strategicznego na 2016 r.

W trakcie dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Henkel prezes zarządu Kasper Rorsted omówił wyniki spółki w udanym roku obrotowym 2015. – Rok 2015 był dla Henkla rekordowy. Pomimo trudnego otoczenia gospodarczego udało nam się osiągnąć znakomite wyniki. Jesteśmy na dobrej drodze do realizacji założeń na 2016 r., tworząc stabilny fundament przyszłego rozwoju firmy.

Prezes zarządu podkreślił również postępy w realizacji strategii do 2016 r., ilustrując wypowiedź konkretnymi przykładami działań służących realizacji priorytetowych celów strategicznych firmy, do których należą: Outperform: zdystansować konkurencję, Globalize: działać globalnie, Simplify: upraszczać procesy oraz Inspire: budować silny międzynarodowy zespół.

Simone Bagel-Trah, przewodnicząca Komitetu Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej, podziękowała zarządowi oraz wszystkim pracownikom Henkla za ich ogromne zaangażowanie w 2015 r.

Rekordowa kwota proponowanej dywidendy

Kwotę dywidendy podniesiono w wypadku obu klas akcji o 16 centów – do 1,47 euro na akcję uprzywilejowaną i 1,45 euro na akcję zwykłą, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy w wysokości ok. 30%. Tym samym dywidenda osiągnęła nowy rekordowy poziom, o ponad 12% wyższy niż w roku ubiegłym.

Podtrzymanie prognozy na rok obrotowy 2016

W kontekście bieżącego roku obrotowego Kasper Rorsted podkreślił duży poziom niepewności na rynkach: – Rok 2016 przyniesie kolejne wyzwania. Na rynkach walutowych nadal panować będzie duża zmienność, a główne waluty, w szczególności na rynkach wschodzących, mogą notować dalsze spadki.

Jednocześnie, mimo trudnej sytuacji gospodarczej, Kasper Rorsted podtrzymał wcześniejsze prognozy na 2016 r. – W całym roku obrotowym 2016 oczekujemy wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym w granicach 2%-4%. Przewidujemy również, że marża EBIT wzrośnie do poziomu ok. 16,5%, natomiast skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną będzie wyższy o ok. 8%–11%.

Strategia i cele finansowe na 2016 r.: Priorytetem wzrost zysku na akcję

W 2012 r. Henkel wyznaczył sobie szereg ambitnych celów. Do końca 2016 r. koncern zamierza osiągać łączne przychody ze sprzedaży rzędu 20 mld euro rocznie, z czego połowa ma przypadać na rynki wschodzące, a reszta na rynki rozwinięte. Dodatkowo Henkel zakłada wzrost skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną średnio o ok. 10% w latach 2013–2016.

W latach 2013–2015 skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną rósł w średnim tempie 9,7% rocznie. Kasper Rorsted potwierdził determinację firmy do osiągnięcia założonego celu, jakim jest CAGR na poziomie 10% do końca 2016 r. w ramach bieżącego cyklu strategicznego. – Kluczowym celem jest dla nas skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną – podkreślił Kasper Rorsted. – Pokazuje on bowiem, jak dobrze radzimy sobie ze zmiennością i kryzysami na naszych rynkach, i służy za podstawę obliczenia dywidendy, którą wypłacamy naszym akcjonariuszom.

W ostatnich trzech latach Henkel poczynił też znaczące postępy w realizacji założonych celów sprzedażowych. W 2015 r. przychody ze sprzedaży przypadające na rynki rozwinięte po raz pierwszy w historii przekroczyły 10 mld euro. Jednak wahania kursów walut miały negatywny wpływ na wyniki sprzedaży na rynkach wschodzących. – W okresie ostatnich trzech lat mierzyliśmy się z bardzo niekorzystnym wpływem różnic kursowych, w szczególności na rynkach wschodzących, sięgającym aż 700 mln euro – powiedział Kasper Rorsted. – Zatem z dzisiejszej perspektywy osiągnięcie sprzedaży dokładnie na poziomie 20 mld euro wydaje się mało prawdopodobne.

Wyniki za pierwszy kwartał 2016 r. zostaną opublikowane w raporcie kwartalnym 19 maja.

Podziękowania dla organów spółki i akcjonariuszy

Przemawiając do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy po raz ostatni w roli prezesa zarządu, Kasper Rorsted podziękował Radzie Nadzorczej i Komitetowi Akcjonariuszy za konstruktywną współpracę, a akcjonariuszom – za ich zaufanie. Szczególne podziękowania za zaufanie i wsparcie złożył Simone Bagel-Trah, która z kolei podziękowała mu za rolę, jaką odegrał w firmie Henkel.

Simone Bagel-Trah przedstawiła Hansa Van Bylena, który będzie pełnił funkcję prezesa zarządu od 1 maja. Hans Van Bylen jest związany z firmą od ponad 30 lat, w tym od 11 lat jako członek zarządu. Simone Bagel-Trah powitała także nowego członka zarządu – Pascala Houdayera, który od 1 maja będzie odpowiadał za dział Beauty Care (kosmetyków).

Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które bazują na obecnych szacunkach i założeniach dokonanych przez kierownictwo spółki Henkel AG & Co. KGaA. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się użyciem takich słów, jak „oczekiwać", „zamierzać", „planować", „przewidywać", „zakładać", „sądzić", „szacować", „spodziewać się", „prognozować" oraz innych podobnych sformułowań. Tego typu stwierdzeń nie należy rozumieć jako gwarancji, że wyrażone w nich oczekiwania okażą się prawdziwe. Przyszłe wyniki i rezultaty faktycznie osiągnięte przez Henkel AG & Co. KGaA oraz podmioty powiązane uzależnione są od szeregu czynników ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą się zasadniczo różnić od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wiele z tych czynników znajduje się poza kontrolą firmy Henkel, a ich precyzyjne oszacowanie z wyprzedzeniem nie jest możliwe. Należą do nich m.in. przyszła sytuacja gospodarcza oraz działania podejmowane przez konkurencję i innych uczestników rynku. Henkel nie planuje i nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.