25 lut 2016  Düsseldorf / Niemcy

Dobre wyniki firmy Henkel w roku obrotowym 2015:

Znaczny wzrost sprzedaży i zysku

  • Przychody ze sprzedaży: 18,089 mld euro, wzrost o 10,1% (wzrost organiczny: +3,0%)
  • Zysk operacyjny*: 2,923 mld euro, wzrost o 12,9%
  • Marża EBIT*: 16,2%, wzrost o 0,4 pp
  • Zysk na akcję uprzywilejowaną* (EPS): 4,88 euro, wzrost o 11,4%
  • Kwota proponowanej dywidendy: 1,47 euro, wzrost o 12,2%

2015 był bardzo dobrym rokiem dla naszej firmy. Odnotowaliśmy dwucyfrowy wzrost sprzedaży, zysków, zysku na akcję i kwoty proponowanej dywidendy. Wszystkie trzy sektory biznesowe zarejestrowały wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym, a także wypracowały znacznie wyższy zysk – powiedział Kasper Rorsted, prezes zarządu Henkel. – Głównym motorem wzrostu były rynki wschodzące, które przyczyniły się do osiągnięcia przez firmę tak dobrego wyniku. Na rynkach rozwiniętych również zanotowaliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży.

– Mimo trudnej sytuacji gospodarczej osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki, realizując z powodzeniem naszą strategię i tworząc stabilny fundament przyszłego rozwoju firmy. Jesteśmy na najlepszej drodze do realizacji naszych celów na 2016 r. –
powiedział Kasper Rorsted, podsumowując osiągnięcia firmy.

Perspektywy działalności w 2016 r.

Odnosząc się do bieżącego roku obrotowego i celów finansowych na 2016 r., Kasper Rorsted powiedział: – Utrzymywać się będą trudne warunki gospodarcze i polityczne. W związku z tym, będziemy nadal dostosowywać wewnętrzne procesy i struktury do sytuacji na rynkach, dążąc do dalszego zwiększania efektywności i konkurencyjności naszych działań. W całym roku obrotowym 2016 oczekujemy wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym w granicach 2%-4%. Przewidujemy również, że skorygowana marża EBIT wzrośnie do poziomu ok. 16,5%, natomiast skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną będzie wyższy o ok. 8%–11%. W latach 2013-2015 skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną rósł w średnim tempie 9,7% rocznie, co pokazuje naszą determinację do osiągnięcia założonego celu, jakim jest CAGR na poziomie 10% w ramach bieżącego cyklu strategicznego – i wszystko wskazuje na to, że ten cel osiągniemy.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za 2015 r.

Przychody ze sprzedaży w roku obrotowym 2015 wyniosły 18,089 mld euro, co stanowi istotny wzrost wobec roku poprzedniego. Kursy walutowe miały korzystny wpływ na przychody ze sprzedaży – na poziomie 4,4%. Z kolei pozytywny wpływ transakcji przejęć i zbycia aktywów wyniósł 2,7%. W ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz efektów transakcji przejęć i zbycia aktywów, wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 3,0%.

Wszystkie sektory biznesowe odnotowały wysokie tempo wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym i Henkel zwiększył swoje udziały rynkowe. W dziale Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowano wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 4,9%. Dział Beauty Care (kosmetyki) odnotował wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2,1%, natomiast sprzedaż działu Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) wzrosła w ujęciu organicznym o 2,4%.

Skorygowany zysk operacyjny (z wyłączeniem zysków i kosztów o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji) wzrósł z 2,588 mld euro do 2,923 mld euro (12,9%). Do tak pozytywnego wyniku przyczyniły się wszystkie trzy sektory biznesowe Henkel. Wykazany zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 2 645 mln euro w porównaniu z 2 244 mln euro w 2014 r.
W zakresie skorygowanej rentowności sprzedaży (marży EBIT) odnotowano poprawę o 0,4 pp, z 15,8% do 16,2%. Wykazana rentowność sprzedaży wzrosła o 0,9 pp, do poziomu 14,6% w porównaniu z 13,7% w 2014 r.

Wynik na działalności finansowej wzrósł z poziomu -49 mln euro do -42 mln euro. Stopa opodatkowania wyniosła 24,4% i nie uległa istotnej zmianie wobec poziomu sprzed roku wynoszącego 24,3%.

Skorygowany zysk netto za rok, po odliczeniu udziałów niekontrolujących, wzrósł o 11,4%, z 1 896 mln euro do poziomu 2,112 mld euro. W ujęciu rok do roku wykazany zysk netto wzrósł o 18,4%, z 1,662 mld euro do 1,968 mld euro. Po wyłączeniu kwoty 47 mln euro, przypadającej na udziały niekontrolujące, zysk netto wyniósł 1,921 mld euro (wobec 1,628 mld euro w poprzednim roku).

Zysk skorygowany na akcję uprzywilejowaną (EPS) zwiększył się względem poprzedniego roku o 11,4%, z kwoty 4,38 euro do 4,88 euro. Wykazany EPS wzrósł z 3,76 euro do poziomu 4,44 euro.

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Komitet Akcjonariuszy będą rekomendować na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 11 kwietnia 2016 r., podwyższenie dywidendy o 12,2% do poziomu 1,47 euro na akcję uprzywilejowaną (2014 r.: 1,31 euro), oraz o 12,4% do poziomu 1,45 euro na akcję zwykłą (2014 r.: 1,29 euro). W wypadku podwyższenia dywidendy wskaźnik wypłaty dywidendy wzrośnie do poziomu 30,2%.

Stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży wzrósł o 0,4 pp, osiągając poziom 3,8%, wobec 4,2% w roku ubiegłym.

Pozycja finansowa netto na koniec roku wyniosła 335 mln euro (31 grudnia 2014 r.: -153 mln euro).

Wyniki w podziale na segmenty biznesu

W 2015 r. dział Laundry & Home Care (środki piorące i środki czystości) z powodzeniem kontynuował korzystny trend rentownego wzrostu notowany w poprzednich latach. Sprzedaż w ujęciu organicznym zwiększyła się o 4,9% w stosunku do poprzedniego roku, co jest wynikiem znacznie lepszym od wyników odnośnych rynków. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży uległy poprawie o 11,0%, do kwoty 5,137 mld euro, po raz pierwszy przekraczając próg 5 mld euro.

Silny wzrost na rynkach wschodzących pozostał istotnym czynnikiem napędzającym dynamikę sprzedaży w ujęciu organicznym w 2015 r. Bardzo duże stopy wzrostu zanotowano także w Europie Wschodniej, Ameryce Łacińskiej i Azji (z wyłączeniem Japonii). Wzrost w regionie Afryki/Bliskiego Wschodu, mimo że nadal bardzo wysoki, był jednak wolniejszy niż w roku poprzednim, ze względu na trudne warunki rynkowe.

Wyniki na rynkach rozwiniętych kształtowały się korzystnie. W Ameryce Północnej sprzedaż istotnie wzrosła, a w Europie Zachodniej utrzymała dodatnią dynamikę.

Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 879 mln euro, co oznacza znaczną poprawę, o 17,4%. Skorygowana rentowność sprzedaży zwiększyła się aż o 0,9 pp, do 17,1%. Wykazany zysk operacyjny wzrósł aż o 27,8%, z 615 mln euro do kwoty 786 mln euro.

Dział Beauty Care (kosmetyki) w roku obrotowym 2015 utrzymał trend wzrostowy z lat poprzednich. Dynamika organicznego wzrostu sprzedaży na poziomie 2,1% po raz kolejny była wyższa od dynamiki wzrostu sprzedaży na odnośnych rynkach. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 8,1%, do 3,833 mld euro.

W ujęciu regionalnym, dobre wyniki odnotowano na rynkach wschodzących. Szczególnie wysoki wzrost miał miejsce na rynkach wchodzących Azji (z wyłączeniem Japonii), co należy przypisać udanej ekspansji na rynku chińskim. Stopa wzrostu w regionie Ameryki Łacińskiej osiągnęła poziom dwucyfrowy. Kontynuacja notowanego od kilu lat rozwoju w regionie Afryki/Bliskiego Wschodu również zaowocowała wysoką stopą wzrostu. Silny wzrost odnotowano także w Europie Wschodniej.

Na rynkach rozwiniętych utrzymuje się silna konkurencja szczególnie pod względem cen skali działań promocyjnych. W tym trudnym otoczeniu biznesowym przychody ze sprzedaży segmentu obniżyły się nieco w stosunku do zeszłorocznego poziomu, głównie w wyniku sytuacji w Europie Zachodniej i na rozwiniętych rynkach regionu Azji i Pacyfiku. W Ameryce Północnej, mimo nasilonej konkurencji, odnotowano znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z poprzednim rokiem.

Wyższy niż rok wcześniej skorygowany zysk operacyjny na poziomie 610 mln euro (wzrost o 12,2%) był najlepszym wynikiem w historii działu kosmetyków. Skorygowana rentowność sprzedaży zwiększyła się aż o 0,6 pp, do 15,9%. Wykazany zysk operacyjny okazał się lepszy o 33,3%, osiągając poziom 561 mln euro.

Dział Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) odnotował dobry wynik pod względem wzrostu przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym − 2,4%, co odpowiadało dynamice wzrostu rynku. Nominalnie wartość sprzedaży zwiększyła się o 10,6%, do 8,992 mld euro, z poziomu 8,127 mld euro w roku poprzednim.

W ujęciu organicznym zanotowano dynamiczne wzrosty sprzedaży działu na rynkach wschodzących, szczególnie w Ameryce Łacińskiej,. Silny wzrost sprzedaży odnotowano także w regionie Afryki/Bliskiego Wschodu i w Europie Wschodniej, mimo utrzymującej się trudnej sytuacji politycznej i gospodarczej. Korzystne tendencje sprzedażowe zaobserwowano także na rynkach azjatyckich (z wyłączeniem Japonii).

Na rynkach rozwiniętych, wyniki sprzedaży były, ogólnie rzecz biorąc, zadowalające, szczególnie w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej. Dobre wyniki wypracowane zostały także w regionie Azji i Pacyfiku.

Skorygowany zysk operacyjny zwiększył o 9,4%, osiągając poziom 1,534 mld euro, co stanowi najlepszy wynik w dotychczasowej działalności działu. Skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 17,1%, kształtując się nieco poniżej wysokiego poziomu odnotowanego w roku poprzednim. Wykazany zysk operacyjny wzrósł o 8,7%, do 1,462 mld euro.

Wyniki w podziale na regiony

W regionie Europy Zachodniej, charakteryzującym się nadal bardzo silną konkurencją, przychody ze sprzedaży wzrosły o 5,6%, do 6,045 mld euro. W ujęciu organicznym odnotowano niewielki spadek przychodów o 0,3%. Dobre wyniki w takich krajach, jak Francja czy Wielka Brytania nie były w stanie w pełni zrekompensować spadków odnotowanych w Szwajcarii i krajach północnoeuropejskich. Przychody ze sprzedaży w regionie Europy Wschodniej, które ukształtowały się na poziomie 2,695 mld euro, były niższe niż w poprzednim roku ze względu na znaczne osłabienie rubla i innych walut krajów regionu. Jednocześnie w ujęciu organicznym sprzedaż wzrosła, o 7,3%, głównie dzięki rozwojowi działalności w Rosji i Turcji. Pomimo niestabilnej sytuacji politycznej i społecznej w niektórych krajach tej części świata, sprzedaż w Afryce i na Bliskim Wschodzie wzrosła nominalnie o 17,3%, do 1,329 mld euro. Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym osiągnął poziom 6,8%, przy znacznym wkładzie każdego z segmentów działalności.

W regionie Ameryki Północnej odnotowano istotny wzrost przychodów ze sprzedaży, o 26,5% do 3,648 mld euro, głównie za sprawą korzystnego kształtowania się kursów walutowych oraz przejęć dokonanych w 2014 r. Także w ujęciu organicznym w regionie nastąpił znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży, na poziomie 2,3%. W Ameryce Łacińskiej sprzedaż zwiększyła się o 7,9%, do 1,110 mld euro, a jej wzrost w ujęciu organicznym sięgnął 8,8%, przy czym szczególnie wysoki udział miał w nim Meksyk. W regionie Azji i Pacyfiku przychody ze sprzedaży wyniosły 3,134 mld euro, co oznacza znaczny, 17,1-procentowy wzrost rok do roku. Mimo spowolnienia wzrostu w Chinach, w ujęciu organicznym sprzedaż w tym regionie zwiększyła się o 2,5%.

Przychody ze sprzedaży na rynkach wschodzących Europy Wschodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej i Azji (z wyłączeniem Japonii) znacznie się poprawiły w porównaniu z poprzednim rokiem, o 6,2%, osiągając poziom 7,797 mld euro. Dynamikę organicznego wzrostu sprzedaży na poziomie 5,9% osiągnięto dzięki wyższym przychodom we wszystkich segmentach biznesowych. Rynki wschodzące miały po raz kolejny ponadprzeciętny wpływ na odnotowane wyniki pod względem wzrostu w ujęciu organicznym. Z uwagi na wpływ kursów wymiany, udział sprzedaży na rynkach wschodzących nieco się obniżył, do poziomu 43%. Na rynkach rozwiniętych sprzedaż w ujęciu organicznym wzrosła do 10,164 mld euro, czyli o 0,7%.

Wyniki działalności w czwartym kwartale 2015 r.

W czwartym kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 6%, tj. z poziomu 4,126 mld euro do 4,374 mld euro. W ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz efektów transakcji przejęć i zbycia aktywów, wzrost ten wyniósł 2,9%. Skorygowany zysk operacyjny z wyłączeniem zysków i kosztów o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji wzrósł z 602 mln euro do 670 mln euro (11,3%). Wykazany zysk operacyjny (EBIT) wzrósł w ujęciu rok do roku z 444 mln euro do 616 mln euro (39%).

Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) uległa poprawie o 0,7 pp, z 14.6% do 15,3%. Wykazana rentowność sprzedaży wzrosła o 3,3 pp, z 10,8% do 14,1%. Skorygowany zysk netto w ujęciu kwartalnym po odliczeniu udziałów niekontrolujących wzrósł o 9,8% wobec poprzedniego roku, z 437 mln euro do poziomu 480 mln euro. Wykazany zysk netto w ujęciu kwartalnym wzrósł o 48,7%, z 310 mln euro do 461 mln euro. Po odjęciu 15 mln euro zysku przypadającego na udziały niekontrolujące, zysk netto wyniósł 446 mln euro (wobec 298 mln euro w porównywalnym kwartale poprzedniego roku). Zysk skorygowany na akcję uprzywilejowaną (EPS) zwiększył się względem poprzedniego roku o 9,9%, z kwoty 1,01 euro do 1,11 euro. W porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku wykazany zysk na akcję wzrósł o 49,3%, z 0,69 euro do 1,03 euro.

Postępy w realizacji strategii

W roku obrotowym 2015 Henkel osiągnął znaczne postępy we wdrażaniu wszystkich czterech priorytetowych celów strategii do 2016 r. Te cele to: Outperform: zdystansować konkurencję, Globalize: działać globalnie, Simplify: upraszczać procesy oraz Inspire: budować silny międzynarodowy zespół.

Outperform: zdystansować konkurencję

W 2015 r. Henkel podejmował dalsze działania mające na celu umocnienie pozycji głównych marek. Łączne przychody ze sprzedaży produktów Persil, Schwarzkopf i Loctite wyniosły 5,9 mld euro. Udział przychodów ze sprzedaży 10 głównych marek Henkel wzrósł z 59% do 61%, przekraczając założony na 2016 r. cel na poziomie 60%. Do tak dużego wzrostu przyczyniły się innowacje, inwestycje w wartość marki i wejście na nowe rynki. W obu działach dóbr konsumenckich (sektory Laundry & Home Care oraz Beauty Care) ponad 45% przychodów ze sprzedaży pochodziło  z produktów wprowadzonych na rynek w ciągu ostatnich trzech lat. Z kolei w dziale Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) produkty obecne na rynku nie dłużej niż pięć lat były źródłem ok. 30% przychodów ze sprzedaży. W 2015 r. stabilne relacje z głównymi klientami z sektorów handlu detalicznego i przemysłu pozwoliły nam zwiększyć ich udział w strukturze przychodów.

Równolegle do wzmacniania swojej pozycji konkurencyjnej Henkel wskazał cyfryzację jako kluczowy element sukcesu firmy w przyszłości oraz podjął szereg działań mających na celu uwzględnienie tego aspektu we wszystkich wymiarach działalności i procesach biznesowych. Ponadto w 2015 r. Henkel w dalszym ciągu rozwijał ustandaryzowane, cyfrowe platformy zarządzania biznesem. Firma usprawniła także cyfrowe narzędzia służące komunikacji wewnętrznej i lepszej współpracy z klientami.

Globalize: działać globalnie

Udział rynków wschodzących w przychodach ze sprzedaży w 2015 r. spadł nieznacznie w ujęciu rok do roku i wyniósł 43%. Do zmiany tej przyczyniło się przede wszystkim osłabienie kursów walut krajów z tego regionu. Po uwzględnieniu różnic kursowych, rynki wschodzące miały ponownie największy udział we wzroście przychodów Henkel, który będzie w dalszym ciągu wzmacniał swoją obecność  na tych rynkach.

Na rynkach rozwiniętych Henkel umocnił swoją pozycję lidera. Ważnym wydarzeniem w 2015 r. był sukces dwóch flagowych marek Henkla (Persil i Schwarzkopf) po wprowadzeniu ich na rynek detaliczny w Stanach Zjednoczonych, co umożliwiło firmie powrót na ścieżkę wzrostu i przyczyniło się do poprawy jej wyników na jej największym rynku.

Simplify: upraszczać procesy

Henkel dąży do ciągłego upraszczania procesów, co ma na celu osiągnięcie doskonałości operacyjnej, podniesienie efektywności i wzmocnienie przewagi konkurencyjnej. W 2015 Henkel znacząco usprawnił model biznesowego działania w oparciu o poprawę standaryzacji, cyfryzację i szybkości procesów. Ponadto Henkel założył nowy podmiot organizacyjny, który będzie odpowiadać za zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw i za działania zakupowe dla wszystkich sektorów biznesowych. Do końca 2015 r. liczba pracowników zatrudnionych w sześciu centrach usług wspólnych Henkla, zlokalizowanych na całym świecie, wzrosła do ponad 3000 osób. Centra te odpowiadają za realizację kluczowych procesów w ramach globalnej działalności spółki.

Inspire: budować silny międzynarodowy zespół

Dobre wyniki opierają się na przejrzystej strategii i silnym międzynarodowym zespole. Aby odnieść sukces w wysoce zmiennym i złożonym środowisku biznesowym, Henkel potrzebuje silnych liderów, wobec czego firma nieustannie dąży do doskonalenia swojego zespołu kierowniczego. Henkel daje pracownikom szereg różnorodnych możliwości rozwoju, zarówno w ramach bieżących szkoleń na stanowisku pracy, jak i w Henkel Global Academy. Jednym z czynników decydujących o sukcesie firmy jest zróżnicowana kadra, tworzona przez ludzi wywodzących się z różnych kultur i posiadających różne doświadczenia zawodowe. Dzięki aktywnemu podejściu do zarządzania różnorodnością Henkel poczynił w tym zakresie znaczące postępy w okresie ostatnich kilku lat. W 2015 r. 55% pracowników spółki było zatrudnionych na rynkach wschodzących, a udział kobiet na stanowiskach kierowniczych wynosił ok. 33%.

Perspektywy działalności Grupy Henkel w 2016 r.

Przewiduje się, że w roku obrotowym 2016 wzrost sprzedaży Grupy Henkel w ujęciu organicznym wyniesie między 2% a 4%, przy czym poziom ten zostanie osiągnięty w każdym z sektorów biznesowych firmy. Henkel spodziewa się również nieznacznego wzrostu udziału rynków wschodzących w przychodach ze sprzedaży. Oczekiwany jest wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży w porównaniu z rokiem poprzednim do poziomu ok. 16,5%. Skorygowana rentowność sprzedaży w poszczególnych sektorach biznesowych powinna kształtować się na ubiegłorocznym poziomie lub powyżej tego poziomu. Zgodnie z oczekiwaniami firmy, skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną wyniesie pomiędzy 8% a 11%.


* Po uwzględnieniu kosztów/zysków o charakterze jednorazowym oraz kosztów


Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które bazują na obecnych szacunkach i założeniach dokonanych przez kierownictwo spółki Henkel AG & Co. KGaA. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się użyciem takich słów, jak „oczekiwać", „zamierzać", „planować", „przewidywać", „zakładać", „sądzić", „szacować", „spodziewać się", „prognozować" oraz innych podobnych sformułowań. Tego typu stwierdzeń nie należy rozumieć jako gwarancji, że wyrażone w nich oczekiwania okażą się prawdziwe. Przyszłe wyniki i rezultaty faktycznie osiągnięte przez Henkel AG & Co. KGaA oraz podmioty powiązane uzależnione są od szeregu czynników ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą się zasadniczo różnić od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wiele z tych czynników znajduje się poza kontrolą firmy Henkel, a ich precyzyjne oszacowanie z wyprzedzeniem nie jest możliwe. Należą do nich m.in. przyszła sytuacja gospodarcza oraz działania podejmowane przez konkurencję i innych uczestników rynku. Henkel nie planuje i nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.