12 lis 2015  Düsseldorf / Niemcy

Zwiększenie rocznej prognozy wzrostu zysku na akcję

Henkel notuje wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży i zysków w trzecim kwartale

  • Przychody ze sprzedaży: 4,590 mld euro, wzrost o 8,4% (wzrost organiczny: +3,2%)
  • Zysk operacyjny*: 778 mln euro, wzrost o 12,3%
  • Marża EBIT*: 16,9%, wzrost o 0,5 pp
  • Zysk na akcję uprzywilejowaną* (EPS): 1,30 euro, wzrost o 11,1%
  • Silny organiczny wzrost sprzedaży na rynkach wschodzących: 6,5%

Pomimo utrzymującego się trudnego otoczenia rynkowego, w trzecim kwartale roku Henkel wypracował dobre wyniki finansowe. We wszystkich sektorach biznesowych odnotowaliśmy  znaczny wzrost sprzedaży i zysku. Ponadprzeciętny udział w wypracowywaniu wzrostu po raz kolejny miały rynki wschodzące, na których odnotowaliśmy wyraźny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym. Obserwowaliśmy dodatnią dynamikę na rynkach rozwiniętych ze szczególnie dobrymi wynikami notowanymi w Ameryce Północnej. To był trzeci pod rząd kwartał wzrostów na tym rynku − stwierdził prezes zarządu Henkel Kasper Rorsted. − W trzecim kwartale skorygowany zysk operacyjny i skorygowana marża EBIT osiągnęły rekordowo wysokie wartości. Wzrosty skorygowanego zysku EBIT i skorygowanej marży EBIT w stosunku do roku poprzedzającego zanotowały wszystkie sektory naszej działalności.

Bardzo dobre wyniki w trzecim kwartale, osiągnięte w trudnych i zmiennych warunkach rynkowych, świadczą o umiejętnym dostosowywaniu się naszej firmy do funkcjonowania w trudnej sytuacji gospodarczej. O naszym sukcesie nadal decydują głównie elastyczność działania i umiejętność szybkiego reagowania. To potwierdza słuszność przyjętej strategii, która zakłada dalsze upraszczanie struktur i procesów oraz dostosowywanie ich do zmieniających się warunków rynkowych.

Prognoza wyższego wzrostu zysku na akcję

Henkel przedstawił prognozę wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym oraz podniósł prognozę wzrostu zysku na akcję uprzywilejowaną na rok obrotowy 2015: − Zgodnie z aktualną prognozą w 2015 r. wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym powinien osiągnąć poziom ok. 3%. Spodziewany jest wzrost skorygowanej marży EBIT do poziomu ok. 16%. Dodatkowo przewidujemy, że skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną wzrośnie o ponad 10 procent.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za trzeci kwartał 2015 r.

W trzecim kwartale 2015 r. sprzedaż zwiększyła się znacząco, o 8,4%, do poziomu 4,590 mld euro. Po skorygowaniu o dodatni wpływ wahań kursów walut (2,3%), wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 6,1%. W ujęciu organicznym, tj. po korekcie o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 3,2%.

W sektorze Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowano wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 5,5%. Znaczny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 2,1%, odnotował także sektor Beauty Care (kosmetyki). Podobnie sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) wyraźnie zwiększył sprzedaż w ujęciu organicznym – o 2,3%.

Skorygowany zysk operacyjny (z wyłączeniem zysków i kosztów o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji) wzrósł z 693 mln euro do 778 mln euro (12,3%). Wykazany zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 10,4%, z 603 mln euro do 666 mln euro.

Skorygowana rentowność sprzedaży zwiększyła się o 0,5 pp, do 16,9%, natomiast wykazana rentowność sprzedaży wzrosła o 0,3 pp i wyniosła 14,5%.

Wynik finansowy firmy pozostał na niezmienionym poziomie w ujęciu rok do roku i wyniósł -11 mln euro. Stopa opodatkowania wyniosła 24,6%, wobec 24,0% w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Skorygowany zysk netto w ujęciu kwartalnym po odliczeniu udziałów niekontrolujących wzrósł o 11,0%, z 508 mln euro do poziomu 564 mln euro. Wykazany zysk netto w ujęciu kwartalnym wzrósł o 9,8%, z 450 mln euro do 494 mln euro. Po odjęciu 10 mln euro zysku przypadającego na udziały niekontrolujące, zysk netto za kwartał wzrósł do 484 mln euro (wobec 440 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku).

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) wzrósł o 11,1%, z 1,17 euro do 1,30 euro, natomiast wykazany zysk EPS wzrósł z 1,01 euro do 1,12 euro, czyli o 10,9%.

W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży wzrósł o 0,4 pp, osiągając poziom 6,0%, głównie za sprawą przejęć.

Wyniki działalności w okresie od stycznia do września 2015 r.

W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2015 r. Henkel zwiększył sprzedaż do rekordowego dla firmy poziomu 13 715 mln euro (wzrost o 1,413 mld euro, czyli o 11,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku). Wzrost przychodów ze sprzedaży po wyeliminowaniu różnic kursowych wyniósł 6,4%. W ujęciu organicznym (czyli po skorygowaniu o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęcia/zbycia aktywów) wartość sprzedaży zwiększyła się o 3,1% dzięki dobrym wynikom wszystkich trzech sektorów biznesowych.

Skorygowany zysk operacyjny zwiększył się o 267 mln euro (+13,4%), z 1,986 mld euro do 2,253 mld euro. Skorygowana rentowność sprzedaży wzrosła z 16,1% do 16,4%.

Skorygowany zysk netto za dziewięć miesięcy roku, po odliczeniu części przypadającej na udziały niesprawujące kontroli, wzrósł o 11,9% względem poprzedniego roku z 1,459 mld euro do 1,632 mld euro.

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) wzrósł o 11,9%, z 3,37 euro do 3,77 euro

Pozycja finansowa netto firmy Henkel na 30 września 2015 r. wyniosła -336 mln euro (31 grudnia 2014 r.: -153 mln euro), przy czym zmiana tej pozycji w stosunku do salda na koniec 2014 r. nastąpiła głównie w związku z wypłatą dywidendy i płatnościami z tytułu przejęć.

Wyniki za trzeci kwartał 2015 r. w podziale na sektory biznesowe

W trzecim kwartale 2015 r. sektor biznesowy Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) po raz kolejny odnotował rentowny wzrost na wysokim poziomie. Sprzedaż w ujęciu organicznym wzrosła o 5,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, co jest wynikiem lepszym od wyników odnośnych rynków i oznacza dalsze zwiększenie udziałów rynkowych. W ujęciu nominalnym sprzedaż nadal rosła w tempie dwucyfrowym (wzrost o 10,6%), osiągając poziom 1,314 mld euro (III kwartał 2014 r.: 1,188 mld euro).

Największy udział w zwiększeniu sprzedaży w ujęciu organicznym miały wyniki działalności na rynkach wschodzących. Dwucyfrową dynamikę uzyskano w regionach Europy Wschodniej i Azji (z wyłączeniem Japonii). Bardzo wysokiemu wzrostowi sprzedaży w Ameryce Łacińskiej towarzyszyły dobre wyniki regionu Afryki i Bliskiego Wschodu, które osiągnięto pomimo trudnych warunków rynkowych. Głównym czynnikiem wzrostu sprzedaży na rynkach rozwiniętych były dobre wyniki w regionie Ameryki Północnej. Sprzedaż w Europie Zachodniej utrzymała się na poziomie trzeciego kwartału 2014 r.

Skorygowany zysk operacyjny sektora Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) wzrósł aż o 19,3%, do 239 mln euro. Imponujący wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży skutkował zwiększeniem tej pozycji do rekordowego poziomu 18,2%. Wykazany zysk operacyjny również wzrósł istotnie w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku – z 171 mln do 211 mln euro, czyli o 23,0%.

W trzecim kwartale 2015 r. także sektor biznesowy Beauty Care (kosmetyki) kontynuował notowany od dłuższego czasu rentowny wzrost. Dynamika organicznego wzrostu sprzedaży na poziomie 2,1% po raz kolejny była wyższa od dynamiki wzrostu odnośnych rynków, przyczyniając się do dalszego zwiększenia udziału firmy w tych rynkach. W ujęciu nominalnym sprzedaż wzrosła o 5,0%, do 964 mln euro (III kwartał 2014 r.: 918 mln euro).

Kontynuując trend wzrostowy, sektor odnotował bardzo wyraźny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na rynkach wschodzących. Sprzedaż w Ameryce Łacińskiej nadal rosła w tempie dwucyfrowym. Bardzo wysoki wzrost sprzedaży odnotowano w Europie Wschodniej. Wysoka dynamika sprzedaży w regionie Azji (poza Japonią) była generowana głównie przez rynek chiński, gdzie wzrost sprzedaży osiągnął wartość dwucyfrową. Wyraźny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym osiągnięto w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu. Na rynkach rozwiniętych działalność Henkel pozostawała pod wpływem intensywnej konkurencji i silnej presji cenowej. Wyniki w Europie Zachodniej i na rozwiniętych rynkach regionu Azji i Pacyfiku stanowiły główny powód spadku sprzedaży nieco poniżej poziomu odnotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. W Ameryce Północnej natomiast sprzedaż wyraźnie wzrosła w porównaniu z trzecim kwartałem 2014 r. pomimo trudnego otoczenia konkurencyjnego.

Skorygowany zysk operacyjny sektora biznesowego Beauty Care był istotnie, bo aż o 10,7%, wyższy niż w trzecim kwartale ubiegłego roku i osiągnął poziom 155 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży znacznie wzrosła, osiągając poziom 16,1%. Wykazany zysk operacyjny zwiększył się o 45,2%, do 142 mln euro.

W trzecim kwartale sektor biznesowy Adhesive Technologies (klejów budowlanych i konsumenckich oraz klejów i technologii dla przemysłu) odnotował istotny wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2,3%.W ujęciu nominalnym wartość sprzedaży wzrosła o 8,5%, do 2,279 mld euro (wobec 2,100 mld euro w analogicznym okresie 2014 r.).

Kontynuując trend wzrostowy, sektor odnotował znaczący wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na rynkach wschodzących. Wzrost w regionie Ameryki Łacińskiej osiągnął poziom dwucyfrowy. W regionie Europy Wschodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu odnotowano wysoki wzrost sprzedaży pomimo trudnej sytuacji w niektórych krajach. W Azji (z wyłączeniem Japonii) przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom niższy niż w trzecim kwartale 2014 r., głównie w wyniku osłabienia wzrostu gospodarczego Chin. Na rynkach rozwiniętych odnotowano ogólnie pozytywne wyniki sprzedaży, przy wysokim wzroście na rozwiniętych rynkach regionu Azji i Pacyfiku. Dodatnią dynamikę sprzedaży osiągnięto również w Ameryce Północnej. Natomiast w krajach Europy Zachodniej sprzedaż w ujęciu organicznym nieznacznie spadła rok do roku.

Skorygowany zysk operacyjny sektora biznesowego Adhesive Technologies wzrósł znacznie w stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku − o 10,3%, do 412 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży po raz pierwszy osiągnęła poziom 18,1%, co oznacza wyraźną poprawę tego wskaźnika. Wykazany zysk operacyjny wzrósł o 3,7%, do 367 mln euro.

Wyniki za trzeci kwartał 2015 r. w podziale geograficznym

W Europie Zachodniej przychody ze sprzedaży wzrosły o 6,0%, do 1,508 mld euro. W warunkach intensywnej konkurencji sprzedaż w ujęciu organicznym spadła o 1,3% w stosunku do trzeciego kwartału 2014 r., przy zróżnicowanym poziomie wyników w poszczególnych krajach regionu. W Wielkiej Brytanii, Francji i krajach Europy Południowej odnotowano wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, natomiast w Niemczech była ona niższa niż w roku poprzednim. W Europie Wschodniej przychody ze sprzedaży wyniosły 733 mln euro wobec 792 mln euro w trzecim kwartale 2014 r. Pomimo trudnego otoczenia rynkowego, osiągnięty został wzrost organiczny na poziomie 9,7%, do czego w dużym stopniu przyczyniły się wyniki działalności na rynku rosyjskim i tureckim. Przychody ze sprzedaży w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu wzrosły z 279 mln euro do 320 mln euro. Chociaż niestabilna sytuacja polityczna w niektórych krajach nadal wpływała hamująco na wzrost, sprzedaż w ujęciu organicznym wyraźnie wzrosła − o 5,9%.

W Ameryce Północnej przychody ze sprzedaży wzrosły z 755 mln euro do 940 mln euro. Dynamikę wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 3,2% osiągnięto dzięki wzrostowi przychodów we wszystkich trzech sektorach biznesowych. W Ameryce Łacińskiej przychody ze sprzedaży wzrosły z 266 mln euro do 280 mln euro. Wzrost organiczny na poziomie 10,9% wynikał w głównej mierze z dwucyfrowego wzrostu w Meksyku. W regionie Azji i Pacyfiku przychody ze sprzedaży wzrosły z 691 mln euro do 777 mln euro. Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym wyniósł 0,8%. Rozwinięte rynki tego regionu odnotowały wysoki wzrost, natomiast na rynkach wschodzących poziom wzrostu był nieznaczny na skutek obniżonej dynamiki wzrostu w Chinach.

Na rynkach wschodzących Europy Wschodniej, Afryki, Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej i Azji (z wyłączeniem Japonii), sprzedaż wzrosła o 4,2%, do 1,994 mld euro. W ujęciu organicznym sprzedaż na rynkach wschodzących wzrosła o 6,5%, co po raz kolejny miało ponadprzeciętny wpływ na wzrost organiczny całej Grupy Henkel, przy dobrych wynikach odnotowanych przez wszystkie trzy sektory biznesowe. Udział sprzedaży na rynkach wschodzących zmniejszył się w porównaniu z trzecim kwartałem 2014 r. do 43%. Przychody ze sprzedaży na rynkach rozwiniętych wzrosły w ujęciu organicznym o 0,4%, do 2,563 mld euro.

Perspektywy działalności Grupy Henkel w 2015 r.

Henkel przedstawił prognozę wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym na rok obrotowy 2015, zgodnie z którą przewidywany poziom wzrostu wynosi obecnie ok. 3%. W sektorze biznesowym Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) ma on wynieść od 4% do 5%, natomiast w wypadku sektora Beauty Care (kosmetyki) spodziewany wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym nadal wynosi ok. 2%. Ze względu przede wszystkim na spadek dynamiki wzrostu w Chinach, przewidywany wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w sektorze biznesowym Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) wyniesie od 2% do 3%. Podobnie jak w poprzednich okresach, Henkel oczekuje stabilnego wzrostu udziału rynków wschodzących w przychodach ze sprzedaży. Henkel podtrzymuje prognozę skorygowanej rentowności sprzedaży (EBIT) i w dalszym ciągu spodziewa się jej wzrostu do ok. 16% (2014: 15,8%) przy udziale wszystkich sektorów biznesowych w poprawie tego wyniku. Henkel przedstawił prognozę wyższego niż 10 % wzrostu skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną (2014: 4,38 euro).

* Po uwzględnieniu kosztów/zysków o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji.


Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które bazują na obecnych szacunkach i założeniach dokonanych przez kierownictwo spółki Henkel AG & Co. KGaA. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się użyciem takich słów, jak „oczekiwać", „zamierzać", „planować", „przewidywać", „zakładać", „sądzić", „szacować", „spodziewać się", „prognozować" oraz innych podobnych sformułowań. Tego typu stwierdzeń nie należy rozumieć jako gwarancji, że wyrażone w nich oczekiwania okażą się prawdziwe. Przyszłe wyniki i rezultaty faktycznie osiągnięte przez Henkel AG & Co. KGaA oraz podmioty powiązane uzależnione są od szeregu czynników ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą się zasadniczo różnić od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wiele z tych czynników znajduje się poza kontrolą firmy Henkel, a ich precyzyjne oszacowanie z wyprzedzeniem nie jest możliwe. Należą do nich m.in. przyszła sytuacja gospodarcza oraz działania podejmowane przez konkurencję i innych uczestników rynku. Henkel nie planuje i nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.