13 paź 2015  Warszawa

Wyniki badania na zlecenie Henkel Polska

Y-greki stawiają na etykę w biznesie

Etyka w biznesie jest bardzo ważna dla najmłodszego pokolenia pracowników. Młodzi ludzie – tzw. pokolenie Y – od swoich pracodawców oczekują przede wszystkim szacunku dla pracowników i partnerów biznesowych, uczciwości i transparentności. Od bezpośredniego szefa – postępowania fair. Ważne są dla nich także stabilność zatrudnienia i dobre warunki finansowe. Przy tym wszystkim jest to pokolenie w większości wysoko oceniające siebie jako pracowników oraz zadowolone z wykonywanej pracy. 

Powyższe wnioski są rezultatem badania pt. „Y-greki w pracy i… o pracy” przeprowadzonego przez agencję badawczą 4P research mix na zlecenie firmy Henkel Polska we wrześniu 2015 roku. Celem badania było poznanie oczekiwań najmłodszego pokolenia pracowników oraz studentów, wkraczających na rynek pracy, wobec obecnych i przyszłych pracodawców.

- Y-greki stanowią dziś blisko 40 procent osób w wieku produkcyjnym, są bardzo ważną siłą w biznesie, a właściwe nimi zarządzanie wpływa pozytywnie na rozwój organizacji. Stąd – mimo że jest wiele badań poświęconych najmłodszemu pokoleniu pracowników i że powszechnie mówi się o nim jako o pokoleniu, które „pracuje, aby żyć”, w odróżnieniu do starszego pokolenia X-ów, którzy „żyją, aby pracować”, postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się temu, co myślą o pracy i jakie wartości w tym kontekście są dla nich najważniejsze. Uzyskana wiedza pozwoli nam w dalszym ciągu udoskonalać nasze programy rozwoju młodych talentów – powiedziała Karolina Szmidt, dyrektor HR w Henkel Polska.

Pożądane szacunek, uczciwość i transparentność

Jednym z najważniejszych wniosków płynących z badania jest to, że etyka w biznesie jest dla
Y-greków bardzo ważna. 70 procent z nich oczekuje od swoich pracodawców przede wszystkim szacunku dla pracowników i partnerów biznesowych. Niedużo mniej – bo 65 procent – liczy na uczciwość i transparentność. Kolejne miejsca na liście oczekiwań zajmują dobre warunki finansowe ( 62 procent wskazań) i stabilność zatrudnienia (57 procent wskazań).

Jakie wartości w prowadzeniu biznesu powinny przyświecać pracodawcy?

Podobne oczekiwania o charakterze etycznym najmłodsi pracownicy mają w stosunku do swoich potencjalnych szefów. Dla prawie trzech czwartych badanych (73 procent) najważniejsze jest, aby postępowali uczciwie i fair, a dla połowy – aby szanowali wszystkich bez względu na ich stanowisko. Prawie co drugi młody człowiek oczekuje od przełożonego, że będzie się dobrze komunikować, a prawie co czwarty, że będzie potrafił zmotywować do pracy.

Wbrew obiegowym opiniom, mówiącym o tym, że młodzi traktują pracę tylko jako źródło utrzymania – młodzi ludzie chcą się angażować w pracę – tak odpowiedziało siedmiu na dziecięciu pytanych. Młodzi ludzie wierzą (67 procent), że dobrze wykonana praca przyniesie nagrodę. Co więcej, Y-greki uważają, że nie powinno się tracić życia na wykonywanie pracy, która nie sprawia satysfakcji. A tylko 42 procent z nich uważa, że nikt nie pracowałby, gdyby nie musiał.

Wymarzona praca młodego człowieka

Badanie pt. „Y-greki w pracy i… o pracy” przyniosło także odpowiedź na pytanie, jaka powinna być wymarzona praca. Najwięcej osób – odpowiednio 94 i 89 procent – wskazało na pracę dobrze płatną i dającą pewność zatrudnienia. Jednocześnie, ważne dla młodych ludzi jest, aby w miejscu zatrudnienia panowała dobra atmosfera – tak odpowiedziało 92 procent – oraz aby pracownicy byli szanowani niezależnie od piastowanych stanowisk – tak twierdzi 91 procent młodych. Okazuje się za to, że Y-greki niewiele uwagi przykładają do wielkości firmy i jej renomy, traktując to jako rzecz o pośledniejszym dla nich znaczeniu (tylko 40 procent wskazań).

- Biznes budowany na wartościach może w oczach Y-greków stanowić o przewadze konkurencyjnej firmy – komentuje dr Barbara Frątczak-Rudnicka, konsultant ds. badań w agencji badawczej 4P research mix. - Dlatego wydaje się, że w dzisiejszych czasach najłatwiej przyciągnąć młodych ludzi do pracy firmom najbardziej etycznym, które tworzą środowisko pracy oparte na uczciwości, transparentności i szacunku dla pracownika, wyrażanym także w wymiarze finansowym.
Z badania można się także dowiedzieć, że pokolenie Y-greków, wychowane przecież na nowoczesnych technologiach informatycznych, najchętniej zdobywa wiedzę i kompetencje potrzebne w pracy sposobami sprzed ery cyfrowej, czyli poprzez tradycyjne warsztaty i szkolenia oraz uczenie się od bardziej doświadczonych pracowników.

Zadowoleni z siebie optymiści na rynku pracy

W badaniu firmy Henkel Polska młodzi ludzie zostali zapytani również o samoocenę oraz o zadowolenie z obecnego miejsca pracy. Wyniki pokazały, że Y-greki w większości uważają się za wartościowych pracowników (61 procent wskazań), jak również są zadowoleni ze swojej pracy (62 procent). Tylko 3 procent jest zdecydowanie niezadowolonych z obecnie wykonywanej pracy.

Y-greki patrzą na rynek pracy optymistycznie, choć z pewną domieszką cynizmu. Optymizm uwidacznia się w przeświadczeniu, że w procesie poszukiwania pracy wiele zależy od nich samych, czyli między innymi od ich kwalifikacji i kompetencji (56 procent), umiejętności zaprezentowania się (41 procent) czy dyspozycyjności (38 procent). Jednak dla 59 procent (najwięcej wskazań) kluczowe w procesie szukania pracy są wciąż znajomości.

O badaniu:

Badanie pt. „Y-greki w pracy i… o pracy”, realizowane na zlecenie firmy Henkel Polska, przeprowadzono w dniach 18-25 września 2015 r., techniką CAWI (wywiad internetowy), na reprezentatywnej, kwotowej próbie ogólnopolskiej osób w wieku 20-35 lat z wykształceniem średnim+, studiujących lub pracujących, N=601. Wyniki badania zostały zaprezentowane 6 października 2015 r., podczas II Kongresu Różnorodności „Diversity 2.0 – w stronę wartości”, zorganizowanego przez firmę Henkel Polska i magazyn CR Navigator.

Różnorodność w Henkel Polska

Zarządzanie różnorodnością jest kluczowym elementem polityki personalnej w Henklu. Firma aktywnie wspiera w ramach swojej organizacji kulturę różnorodności w odniesieniu do wieku, narodowości i płci pracowników. Organizuje programy rozwoju młodych talentów oraz inicjatywy kierowane do młodych rodziców, oferuje szerokie możliwości rozwoju zawodowego w kraju i za granicą, w tym planowanie kariery, rotację stanowisk oraz systematyczną ocenę i rozwój kompetencji. Jednym z podstawowych celów polityki personalnej w firmie jest wspieranie karier kobiet i stopniowe zwiększanie udziału kobiet w kadrze menadżerskiej, czemu służą m.in. projekty networkingu i mentoringu koleżeńskiego. Henkel jest sygnatariuszem Karty Różnorodności, która zobowiązuje firmę do aktywnego propagowania oraz wspierania równego traktowania pracowników w miejscu pracy.