12 sie 2015  Düsseldorf / Niemcy

Podtrzymanie prognozy rocznej pomimo trudnego otoczenia rynkowego

Henkel notuje dobre wyniki w drugim kwartale

  • Przychody ze sprzedaży: 4,695 mld euro, wzrost o 13,5% (wzrost organiczny: +2,4%)
  • Zysk operacyjny*: 768 mln euro, wzrost o 14,0%
  • Marża EBIT*: 16,4%, wzrost o 0,1 pkt. proc.
  • Zysk na akcję uprzywilejowaną* (EPS): 1,29 euro, wzrost o 11,2%
  • Silny, organiczny wzrost przychodów ze sprzedaży na rynkach wschodzących: 5,1%

„Pomimo utrzymującego się, trudnego otoczenia rynkowego, w drugim kwartale bieżącego roku Henkel wypracował dobre wyniki finansowe. Ponownie odnotowaliśmy dwucyfrowy wzrost zarówno na poziomie przychodów ze sprzedaży, jak i zysku. Jest to głównie zasługą istotnego zwiększenia wartości sprzedaży w ujęciu organicznym, transakcji przejęć zrealizowanych w zeszłym roku oraz przede wszystkim silnego kursu dolara amerykańskiego. Ponadprzeciętny udział w generowaniu wzrostu po raz kolejny miały rynki wschodzące, na których odnotowaliśmy wyraźny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym” − powiedział Kasper Rorsted, prezes zarządu Henkel.

Komentując wyniki za pierwsze półrocze 2015 r. Kasper Rorsted powiedział – „W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2015 r. zwiększyliśmy przychody ze sprzedaży o blisko 1,1 mld euro, do ponad 9,1 mld euro. Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym wyniósł 3,0%, skorygowana marża EBIT ukształtowała się na poziomie 16,2%, a skorygowany zysk na akcję wzrósł o 12,3%, co oznacza, że jesteśmy na dobrej drodze do realizacji prognozy rocznej.
W tym kontekście o sukcesie decydować będzie głównie elastyczność działania i umiejętność szybkiego reagowania. Dlatego będziemy dostosowywać się do dynamicznych warunków rynkowych, kontynuując działania zmierzające do uproszczenia i usprawnienia naszych struktur i procesów”.

Podtrzymanie prognozy wyników na 2015 r.

Mimo trudnego otoczenia Kasper Rorsted potwierdził wcześniejsze prognozy na bieżący rok obrotowy: − „W 2015 r. oczekujemy wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym w granicach 3%−5%. Spodziewany jest również wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży do poziomu ok. 16%, oraz ok. 10-procentowy wzrost skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną”.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za drugi kwartał 2015 r.

W drugim kwartale 2015 r. po raz kolejny odnotowano dwucyfrową dynamikę wzrostu wartości sprzedaży o 13,5%, do poziomu 4,695 mld euro. Po skorygowaniu o dodatni wpływ wahań kursów wymiany (7,3%), wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 6,2%. W ujęciu organicznym, tj. po skorygowaniu o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 2,4%.

W sektorze biznesowym Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowano wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 4,3%. Również sektor Beauty Care (kosmetyki) osiągnął wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, wynoszący 1,9%. Podobnie, sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) zwiększył sprzedaż w ujęciu organicznym o 1,7%.

Skorygowany zysk operacyjny (z wyłączeniem zysków i kosztów o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji) wzrósł z 674 mln euro do 768 mln euro (14,0%). Wykazany zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 21,4%, z 589 mln euro do 715 mln euro.

Skorygowana rentowność sprzedaży zwiększyła się o 0,1 pkt. proc., do 16,4%. Wykazana rentowność sprzedaży wzrosła o 1,0 pkt. proc., z 14,2% do 15,2%.

Wynik finansowy Henkel pozostał na niezmienionym poziomie w ujęciu rok do roku i wyniósł 11 mln euro. Stopa opodatkowania wyniosła 24,6%, wobec 22,8% w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Skorygowany zysk netto w ujęciu kwartalnym, po odliczeniu udziałów akcjonariuszy mniejszościowych, wzrósł o 11,8%, z 499 mln euro do poziomu 558 mln euro. Wykazany zysk netto w ujęciu kwartalnym wzrósł o 19,1%, z 446 mln euro do 531 mln euro. Po odjęciu 10 mln euro zysku przypadającego na udziały akcjonariuszy mniejszościowych, zysk netto za kwartał wzrósł do 521 mln euro (wobec 441 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku).

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) wzrósł o 11,2%, z 1,16 euro do 1,29 euro, natomiast wykazany EPS wzrósł z 1,02 euro do 1,20 euro.

W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży uległ poprawie o 0,6 pkt. proc., osiągając poziom 6,6%, głównie za sprawą przejęć oraz wpływu różnic kursowych.

Dobre wyniki działalności w pierwszym półroczu 2015 r.

Wartość sprzedaży w pierwszym półroczu 2015 r. zamknęła się kwotą 9,125 mld euro, odnotowując dynamiczny wzrost na poziomie 13,1% (o 1,059 mld euro) w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży po wyeliminowaniu różnic kursowych wyniósł 6,5%. W ujęciu organicznym (czyli po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęcia/zbycia aktywów) wartość sprzedaży zwiększyła się o 3,0% dzięki dobrym wynikom wszystkich sektorów biznesowych.

Skorygowany zysk operacyjny zwiększył się o 182 mln euro (+14%), z 1,293 mld euro do 1,475 mld euro. Skorygowana rentowność sprzedaży wzrosła z 16,0% do 16,2%.

Skorygowany zysk netto za pierwsze półrocze, po odliczeniu części przypadającej na udziały akcjonariuszy mniejszościowych, wzrósł o 12,3%, z 951 mln euro do 1,068 mld euro.

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) wzrósł o 12,3%, czyli o 0,27 euro, z 2,20 euro do 2,47 euro.

Pozycja finansowa netto Henkel na 30 czerwca 2015 r. wyniosła -634 mln euro (31 grudnia 2014 r.: -153 mln euro), przy czym zmiana tej pozycji w stosunku do salda na koniec 2014 r. nastąpiła głównie w związku z wypłatą dywidendy.

Wyniki za drugi kwartał 2015 r. w podziale na sektory biznesowe

W drugim kwartale 2015 r. sektor biznesowy Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) po raz kolejny odnotował rentowny wzrost. Sprzedaż w ujęciu organicznym wzrosła o 4,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, co jest wynikiem lepszym od tempa wzrostu odnośnych rynków i oznacza dalsze zwiększenie udziałów rynkowych. W ujęciu nominalnym sprzedaż nadal rosła w tempie dwucyfrowym (wzrost o 15,3%) do 1,314 mld euro (II kwartał 2014 r.: 1,139 mld euro).

Największy udział w zwiększeniu sprzedaży w ujęciu organicznym miały wyniki działalności na rynkach wschodzących, które po raz kolejny odnotowały bardzo wysoki wzrost. Dwucyfrową dynamikę uzyskano w regionach Europy Wschodniej i Ameryki Łacińskiej. Rejon Afryki i Bliskiego Wschodu również odnotował znaczną zwyżkę. Na rynkach rozwiniętych dynamika przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym była dodatnia, głównie dzięki wynikom osiągniętym w Europie Zachodniej, zwłaszcza w Niemczech, gdzie wzrost sprzedaży był szczególnie wysoki. Mimo utrzymującej się, silnej konkurencji na rynkach Ameryki Północnej, wyniki sprzedaży osiągnięte w tym regionie również były dodatnie.

Skorygowany zysk operacyjny sektora Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) wzrósł aż o 18,6%, do 225 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 17,1% i była aż o 0,5 pkt. proc. wyższa niż w drugim kwartale 2014 r. Wykazany zysk operacyjny również wzrósł istotnie w porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego roku – ze 160 mln do 198 mln euro, czyli o 23,6%.

W drugim kwartale 2015 r. także sektor biznesowy Beauty Care (kosmetyki) kontynuował rentowny wzrost. Dynamika organicznego wzrostu sprzedaży na poziomie 1,9% po raz kolejny była wyższa od dynamiki wzrostu odnośnych rynków, przyczyniając się do dalszego zwiększenia udziału firmy w tych rynkach. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży wzrosły aż o 12,2%, do 1,006 mld euro (w porównaniu z 897 mln euro w drugim kwartale 2014 r.), po raz pierwszy przekraczając granicę 1 mld euro za kwartał.

Kontynuując trend wzrostowy, sektor odnotował istotne zwiększenie sprzedaży w ujęciu organicznym na rynkach wschodzących. W Azji (z wyłączeniem Japonii) i Ameryce Łacińskiej ponownie wzrost miał dwucyfrową dynamikę. W Europie Wschodniej Henkel osiągnął bardzo dobre wyniki sprzedaży, a w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym było dodatnie. Na rynkach rozwiniętych działalność Henkel pozostawała pod wpływem niekorzystnych warunków rynkowych oraz intensywnej konkurencji. Z tego względu przychody ze sprzedaży w Europie Zachodniej były niższe w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku. Pomimo trudnej sytuacji przychody ze sprzedaży w Ameryce Północnej istotnie się zwiększyły. Na rynkach rozwiniętych Azji i Pacyfiku odnotowano wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym.

Skorygowany zysk operacyjny sektora biznesowego Beauty Care był znacznie, bo aż o 14,7%, wyższy niż w drugim kwartale ubiegłego roku i osiągnął poziom 166 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży zwiększyła się o 0,3 pkt. proc., osiągając nienotowany wcześniej poziom 16,5%. Wykazany zysk operacyjny zwiększył się o 17,6%, do 158 mln euro.

W drugim kwartale br. sektor biznesowy Adhesive Technologies (klejów budowlanych i konsumenckich oraz klejów i technologii dla przemysłu) wygenerował wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 1,7%. W ujęciu nominalnym wartość sprzedaży wzrosła o 13,3%, do 2,343 mld euro (wobec 2,07 mld euro w drugim kwartale 2014 r.).

Wartość sprzedaży w ujęciu organicznym znaczne zwiększyła się na rynkach wschodzących. Region Afryki i Bliskiego Wschodu odnotował natomiast bardzo duży wzrost. W Ameryce Łacińskiej odnotowano silny wzrost, również w Azji (z wyłączeniem Japonii) przychody ze sprzedaży kształtowały się korzystnie. W Europie Wschodniej Henkel odnotował dobre wyniki mimo utrzymującej się trudnej sytuacji politycznej w niektórych częściach regionu. Dynamika sprzedaży na rynkach rozwiniętych w ujęciu organicznym była dodatnia. Na rynkach rozwiniętych Azji i Pacyfiku odnotowano bardzo duży wzrost. W Europie Zachodniej Henkel odnotował dodatnie wyniki sprzedaży. Z kolei w Ameryce Północnej sprzedaż w ujęciu organicznym nieznacznie spadła rok do roku.

Skorygowany zysk operacyjny sektora biznesowego Adhesive Technologies wzrósł w stosunku do drugiego kwartału ubiegłego roku o 9,9%, do 398 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 17,0%, kształtując się poniżej wysokiego poziomu odnotowanego w drugim kwartale 2014 r. Wykazany zysk operacyjny wzrósł o 12,2%, do 388 mln euro.

Wyniki za drugi kwartał 2015 r. w podziale na rynki geograficzne

W Europie Zachodniej przychody ze sprzedaży wzrosły o 7,9%, do 1,564 mld euro. W warunkach intensywnej konkurencji sprzedaż w ujęciu organicznym osiągnęła taki sam poziom, jak w drugim kwartale 2014 r. Sprzedaż w Europie Południowej oraz we Francji i Niemczech wzrosła, jednak w krajach Europy Północnej oraz w Szwajcarii odnotowano spadek. W Europie Wschodniej przychody ze sprzedaży wyniosły 707 mln euro wobec 739 mln euro w drugim kwartale 2014 r. Pomimo trudnych warunków rynkowych sprzedaż w ujęciu organicznym zwiększyła się aż o 5,5%, do czego w głównej mierze przyczyniły się wyniki sprzedaży na rynku rosyjskim, tureckim i polskim. Przychody ze sprzedaży w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu wzrosły z 287 mln euro do 342 mln euro. Chociaż sytuacja polityczna w niektórych krajach nadal wpływała negatywnie na wzrost, sprzedaż w ujęciu organicznym zwiększyła się o 4,4%.

W Ameryce Północnej przychody ze sprzedaży wzrosły z 703 mln euro do 934 mln euro. Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym wyniósł 0,3%. W Ameryce Łacińskiej wartość sprzedaży zwiększyła się o 12,7%, do 292 mln euro. W ujęciu organicznym wzrost wyniósł aż 8,4%, głównie za sprawą wyższych przychodów ze sprzedaży w Meksyku. W regionie Azji i Pacyfiku przychody ze sprzedaży umocniły się z 666 mln euro do 826 mln euro. Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym wyniósł 3,7% i przyczyniły się do niego w szczególności wyniki odnotowane w Chinach, Japonii oraz Indiach.

Na rynkach wschodzących Europy Wschodniej, Afryki, Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej i Azji (z wyłączeniem Japonii) sprzedaż wzrosła znacznie – o 11,0%, do 2,047 mld euro. Wyniki odnotowane we wszystkich sektorach biznesowych złożyły się na zwiększenie sprzedaży w ujęciu organicznym o 5,1% i ponownie wniosły ponadprzeciętny wkład we wzrost organiczny całej Grupy Henkel. Udział sprzedaży na rynkach wschodzących zmniejszył się nieznacznie w porównaniu z drugim kwartałem 2014 r., do 44%. Przychody ze sprzedaży na rynkach rozwiniętych zwiększyły  się w ujęciu organicznym o 0,4%, do 2,617 mld euro.

Perspektywy dla działalności Grupy Henkel w 2015 r.

Nadal przewiduje się, że w roku obrotowym 2015 wzrost sprzedaży Grupy Henkel w ujęciu organicznym wyniesie między 3% a 5%, przy czym poziom ten ma zostać osiągnięty w sektorach biznesowych Adhesive Technologies (dział klejów budowlanych i konsumenckich oraz klejów i technologii dla przemysłu) oraz Laundry & Home Care (dział środków piorących i czystości). W wypadku sektora Beauty Care (kosmetyki) spodziewany wzrost sprzedaży wynosi ok. 2%. Jak w poprzednich okresach, Henkel oczekuje stabilnego zwiększania udziału rynków wschodzących w przychodach ze sprzedaży. W porównaniu z wynikami za 2014 r., spodziewany jest wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży (EBIT) do poziomu ok. 16%, jak również ok. 10-procentowy wzrost skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną.

* Po uwzględnieniu kosztów/zysków o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji.

Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które bazują na obecnych szacunkach i założeniach dokonanych przez kierownictwo spółki Henkel AG & Co. KGaA. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się użyciem takich słów, jak „oczekiwać”, „zamierzać”, „planować”, „przewidywać”, „zakładać”, „sądzić”, „szacować”, „spodziewać się”, „prognozować” oraz innych podobnych sformułowań. Tego typu stwierdzeń nie należy rozumieć jako gwarancji, że wyrażone w nich oczekiwania okażą się prawdziwe. Przyszłe wyniki i rezultaty faktycznie osiągnięte przez Henkel AG & Co. KGaA oraz podmioty powiązane uzależnione są od szeregu czynników ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą się zasadniczo różnić od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wiele z tych czynników znajduje się poza kontrolą firmy Henkel, a ich precyzyjne oszacowanie z wyprzedzeniem nie jest możliwe. Należą do nich m.in. przyszła sytuacja gospodarcza oraz działania podejmowane przez konkurencję i innych uczestników rynku. Henkel nie planuje i nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.

Informacje prasowe (1,49 MB)

Carsten Knobel, Executive Vice President Finance (Chief Financial Officer), Purchasing & Integrated Business Solutions

Persil sets a new standard in the rapidly growing market of pre-portioned detergents with its new Persil Power-Mix Caps.

The Schwarzkopf brand, 3 Wetter Taft, celebrates 60 years of styling success and brand history with the introduction of its new styling line, Ultimate.

The next generation conversion coating Bonderite M-NT 20120 provides customers in various industries with increased flexibility and efficiency coupled with enhanced sustainability.