7 maj 2015  Düsseldorf / Niemcy

Dobre wyniki w pierwszym kwartale roku

Dobry początek roku obrotowego 2015 dla Henkla

  • Przychody ze sprzedaży: 4,430 mld euro, wzrost o 12,7% (wzrost organiczny: +3,6%)
  • Zysk operacyjny*: 707 mln euro, wzrost o 14,1%
  • Marża EBIT*: 16,0%, wzrost o 0,2 pp
  • Zysk na akcję uprzywilejowaną* (EPS): 1,18 euro, wzrost o 13,5%
  • Zdecydowany wzrost sprzedaży na rynkach wschodzących − wzrost organiczny na poziomie 7,7%

Mimo trudnych warunków rynkowych Henkel osiągnął w pierwszym kwartale roku bardzo dobre wyniki i dobrze rozpoczął rok obrotowy 2015. Firma ponownie zanotowała wzrost zarówno przychodów ze sprzedaży, jak i zysków. Dzięki wysokiemu wzrostowi przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym, przejęciom dokonanym w ubiegłym roku oraz wysokiemu kursowi dolara Henkel zanotował najwyższe w dotychczasowej historii firmy przychody ze sprzedaży w ujęciu kwartalnym. Do osiągnięcia tego wyniku przyczyniły się wszystkie sektory biznesowe firmy. Po raz kolejny udało nam się osiągnąć bardzo dobre wyniki na rynkach wschodzących − stwierdził Kasper Rorsted, prezes zarządu Henkel.

Komentując perspektywy firmy na rok obrotowy 2015, Kasper Rorsted stwierdził: – Przewidujemy utrzymanie się trudnych warunków gospodarczych. Ze względu na trwający konflikt rosyjsko-ukraiński spodziewamy się kolejnego roku stagnacji na rynkach Europy Wschodniej w 2015 r. W tym kontekście gotowość i elastyczność w działaniu pozostają kluczem do sukcesu. Dlatego też nadal będziemy upraszczać i usprawniać nasze struktury i procesy.

Podtrzymanie prognoz na 2015 r.

Kasper Rorsted potwierdził wcześniejsze prognozy na bieżący rok obrotowy:
− W 2015 r. oczekujemy wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym w granicach 3%-5%. Spodziewany jest wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży do poziomu ok. 16%, jak również ok. 10-procentowy wzrost skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za pierwszy kwartał 2015 r.
W pierwszym kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży wzrosły aż o 12,7%, osiągając nienotowany wcześniej rekordowy poziom kwartalny 4,430 mld euro. Po skorygowaniu o dodatni wpływ wahań kursów wymiany (5,8%), wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 6,9%.W ujęciu organicznym, tj. po skorygowaniu o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 3,6%.

W sektorze Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowano wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 5,2%. Również sektor Beauty Care (kosmetyki) osiągnął znaczny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, wynoszący 2,1%. Podobnie sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) wyraźnie zwiększył sprzedaż w ujęciu organicznym – o 3,3%.

Skorygowany zysk operacyjny (z wyłączeniem zysków i kosztów o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji) wzrósł z 619 mln euro do 707 mln euro (14,1%). Wykazany zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 6,5%, z 608 mln euro do 648 mln euro.

Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) uległa poprawie o 0,2 pp, do 16,0%. Wykazana rentowność sprzedaży wyniosła 14,6%, wobec 15,5% rok wcześniej.

Wynik na działalności finansowej firmy Henkel wzrósł o 6 mln euro, osiągając poziom -9 mln euro, za sprawą lepszego wyniku odsetkowego netto oraz różnic kursowych. Wzrost wyniku odsetkowego netto był częściowo efektem wykupu obligacji uprzywilejowanej oraz wygaśnięcia kontraktów terminowych na stopę procentową w marcu 2014 r. Stopa opodatkowania wyniosła 24,6%, wobec 23,1% w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Skorygowany zysk netto w ujęciu kwartalnym po odliczeniu udziałów niekontrolujących wzrósł o 12,8%, z 452 mln euro do poziomu 510 mln euro. Wykazany zysk netto w ujęciu kwartalnym wzrósł o 5,7%, z 456 mln euro do 482 mln euro. Po odjęciu 12 mln euro zysku przypadającego na udziały niekontrolujące, zysk netto wzrósł do 470 mln euro (wobec 449 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku).

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) wzrósł o 13,5%, z 1,04 euro do 1,18 euro, natomiast wykazany EPS wzrósł z 1,04 euro do 1,09 euro.

W porównaniu z poprzednim rokiem, stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży uległ poprawie o 1,4 punktu procentowego, osiągając poziom 6,2%, głównie za sprawą przejęć dokonanych w 2014 r. oraz wpływu różnic kursowych.

Pozycja finansowa netto firmy na 31 marca 2015 r. wyniosła 10 mln euro, podczas gdy na 31 grudnia 2014 r. pozycja finansowa netto wynosiła -153 mln euro.

Wyniki za pierwszy kwartał 2015 r. w podziale na sektory biznesowe

W pierwszym kwartale 2015 r. sektor biznesowy Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) po raz kolejny odnotował rentowny wzrost. Sprzedaż w ujęciu organicznym wzrosła o 5,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, co jest wynikiem lepszym od wyników odnośnych rynków i oznacza zwiększenie udziałów w rynku. W ujęciu nominalnym sprzedaż rosła w tempie dwucyfrowym (wzrost o 13,2%) do 1,298 mld euro (I kwartał 2014 r.: 1,147 mld euro).

Wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym został zanotowany przede wszystkim na rynkach wschodzących − dwucyfrowy wzrost odnotowano w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu. Bardzo wysoki wzrost wygenerowała działalność w regionie Europy Wschodniej, dobre wyniki osiągnięte zostały również w Ameryce Łacińskiej. Dynamika przychodów ze sprzedaży na rynkach rozwiniętych była dodatnia, głównie dzięki wynikom osiągniętym w Europie Zachodniej, zwłaszcza w Niemczech, gdzie wzrost sprzedaży był szczególnie wysoki. Sprzedaż w Ameryce Północnej pozostała na poziomie niezmienionym w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku.

Skorygowany zysk operacyjny sektora Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) wzrósł o 16,7%, do 222 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 17,1% i była o 0,5 punktu procentowego wyższa niż w pierwszym kwartale 2014 r. Wykazany zysk operacyjny wyniósł 192 mln euro w porównaniu z 196 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W pierwszym kwartale 2015 r. także sektor biznesowy Beauty Care (kosmetyki) odnotował dalszy rentowny wzrost. Dynamika organicznego wzrostu sprzedaży na poziomie 2,1% po raz kolejny była wyższa od dynamiki wzrostu odnośnych rynków, przyczyniając się do zwiększenia udziału firmy w tych rynkach. W ujęciu nominalnym sprzedaż wzrosła o 9,9%, do 940 mln euro (I kwartał 2014 r.: 856 mln euro).

Sektor odnotował istotny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na rynkach wschodzących, kontynuując trend wzrostowy. W regionach Azji (z wyłączeniem Japonii), Afryki i Bliskiego Wschodu oraz Ameryki Łacińskiej wzrost był dwucyfrowy. Dobre wyniki odnotowano ponownie w Europie Wschodniej. Trudne warunki utrzymywały się na rynkach rozwiniętych, co skutkowało spadkiem sprzedaży nieco poniżej poziomu odnotowanego w pierwszym kwartale 2014 r. Wysoki wzrost wygenerowała działalność w regionie Ameryki Północnej, natomiast ujemną dynamikę sprzedaży w ujęciu rok do roku odnotowano na rozwiniętych rynkach regionu Azji i Pacyfiku.

Skorygowany zysk operacyjny sektora biznesowego Beauty Care był wyższy o 11,4% w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku i osiągnął nienotowany dotąd poziom 150 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży zwiększyła się o 0,2 pp, do 15,9%. Wykazany zysk operacyjny zwiększył się o 17,0%, osiągając poziom 133 mln euro.

W pierwszym kwartale sektor biznesowy Adhesive Technologies (klejów budowlanych i konsumenckich oraz klejów i technologii dla przemysłu) wygenerował wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 3,3%. W ujęciu nominalnym sprzedaż wzrosła o 14,1%, do 2,160 mld euro (I kwartał 2015 r.: 1,893 mld euro).

Znaczna poprawa wyniku sprzedaży w ujęciu organicznym nastąpiła na rynkach wschodzących, w szczególności w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu, gdzie odnotowano dwucyfrowy wzrost sprzedaży. Sprzedaż rosła dynamicznie również w regionie Azji (z wyłączeniem Japonii). W Europie Wschodniej Henkel odnotował dobre wyniki mimo utrzymującej się trudnej sytuacji politycznej w niektórych częściach regionu. Istotny wzrost sprzedaży miał miejsce również w regionie Ameryki Łacińskiej. Dynamika sprzedaży na rynkach rozwiniętych w ujęciu organicznym była dodatnia. Region Ameryki Północnej odnotował znaczną poprawę sprzedaży. Na rozwiniętych rynkach Azji i Pacyfiku Henkel odnotował wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, podczas gdy sprzedaż w Europie Zachodniej utrzymała się na stabilnym poziomie.

Skorygowany zysk operacyjny działu Adhesive Technologies wzrósł o 10,6%, do 353 mln euro. Skorygowany wskaźnik rentowności sprzedaży ukształtował się na poziomie 16,4%, czyli poniżej wysokiego poziomu odnotowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego, ze względu na niekorzystny wpływ osłabienia kluczowych walut oraz inwestycje w obszarze marek i innowacji. Wykazany zysk operacyjny wzrósł o 4,2%, do 345 mln euro.

Wyniki za pierwszy kwartał 2015 r. w podziale na rynki geograficzne

W Europie Zachodniej przychody ze sprzedaży wzrosły o 5,6%, do 1,531 mld euro. W ujęciu organicznym przychody pozostały na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku ubiegłego. W Europie Wschodniej przychody ze sprzedaży wyniosły 625 mln euro wobec 670 mln euro w tym pierwszym kwartale 2014 r. Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym ukształtował się na wysokim poziomie 6,7%, głównie za sprawą dwucyfrowego wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym odnotowanego w Rosji. Przychody ze sprzedaży w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu wzrosły z 277 mln euro do 350 mln euro. Pomimo trudnej sytuacji politycznej, która nadal wywierała wpływ na rozwój działalności firmy, sprzedaż w ujęciu organicznym osiągnęła w pierwszym kwartale 2015 r. dwucyfrowe tempo wzrostu (12,3%). Wszystkie sektory biznesowe w regionie osiągnęły dwucyfrowe tempo wzrostu sprzedaży.

W Ameryce Północnej przychody ze sprzedaży wzrosły z 670 mln euro do 885 mln euro. Wzrost organiczny ukształtował się na bardzo dobrym poziomie 2,4%. W Ameryce Łacińskiej przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 13,7%, do 274 mln euro (5,3% w ujęciu organicznym), głównie za sprawą wyższych przychodów ze sprzedaży w Meksyku. W regionie Azji i Pacyfiku przychody ze sprzedaży wzrosły z 588 mln euro do 732 mln euro. Do dużego wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 5,9%, przyczynił się przede wszystkim bardzo silny wzrost odnotowany na rynku chińskim. Znaczny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym odnotowano również w Indiach, a w Indonezji wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym osiągnął poziom dwucyfrowy.

Na rynkach wschodzących Europy Wschodniej, Afryki, Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej i Azji (z wyłączeniem Japonii), sprzedaż wzrosła o 12,0%, do 1,870 mld euro. Ponownie odnotowano bardzo wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym − o 7,7%. Do tego wyniku przyczyniły się wszystkie trzy sektory biznesowe Henkel. W porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku, udział rynków wschodzących w przychodach ze sprzedaży pozostał na niezmienionym poziomie 42%. Przychody ze sprzedaży na rynkach rozwiniętych wzrosły w ujęciu organicznym o 0,6%, do 2,528 mld euro.

Perspektywy działalności Grupy Henkel w 2015 r.

Nadal przewiduje się, że w roku obrotowym 2015 wzrost sprzedaży Grupy Henkel w ujęciu organicznym wyniesie między 3% a 5%, przy czym poziom ten ma zostać osiągnięty w sektorach biznesowych Adhesive Technologies oraz Laundry & Home Care. W wypadku sektora Beauty Care spodziewany wzrost sprzedaży wynosi ok. 2%. Jak w poprzednich okresach, Henkel oczekuje stabilnego wzrostu udziału rynków wschodzących w przychodach ze sprzedaży. W porównaniu z wynikami za 2014 r., spodziewany jest wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży (EBIT) do poziomu ok. 16%, jak również ok. 10-procentowy wzrost skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną.

* Po uwzględnieniu kosztów/zysków o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji.


Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które bazują na obecnych szacunkach i założeniach dokonanych przez kierownictwo spółki Henkel AG & Co. KGaA. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się użyciem takich słów, jak „oczekiwać", „zamierzać", „planować", „przewidywać", „zakładać", „sądzić", „szacować", „spodziewać się", „prognozować" oraz innych podobnych sformułowań. Tego typu stwierdzeń nie należy rozumieć jako gwarancji, że wyrażone w nich oczekiwania okażą się prawdziwe. Przyszłe wyniki i rezultaty faktycznie osiągnięte przez Henkel AG & Co.KGaA oraz podmioty powiązane uzależnione są od szeregu czynników ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą się zasadniczo różnić od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wiele z tych czynników znajduje się poza kontrolą firmy Henkel, a ich precyzyjne oszacowanie z wyprzedzeniem nie jest możliwe. Należą do nich m.in. przyszła sytuacja gospodarcza oraz działania podejmowane przez konkurencję i innych uczestników rynku. Henkel nie planuje i nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.