11 lis 2014  Düsseldorf / Niemcy

Henkel potwierdza założone na 2014 r. cele finansowe i przewiduje wyższą marżę EBIT

Henkel odnotowuje dobre wyniki za trzeci kwartał mimo trudnych warunków rynkowych

  • Przychody ze sprzedaży na poziomie 4,236 mld euro: wzrost o 1,2% (w ujęciu organicznym: + 2,3%)
  • Skorygowany zysk operacyjny na poziomie 693 mln euro: wzrost o 3,1%
  • Skorygowana marża EBIT na poziomie 16,4%: wzrost o 0,3 p.p.
  • Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną na poziomie 1,17 euro: wzrost o 6,4%
  • Silny organiczny wzrost sprzedaży na rynkach wschodzących: 6,7%

Mimo trudnych warunków rynkowych, w trzecim kwartale 2014 r. zdołaliśmy odnotować dobre wyniki. W każdym z segmentów działalności zanotowaliśmy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym oraz dalszą poprawę rentowności − powiedział Kasper Rorsted, Prezes Zarządu. – Rynki wschodzące miały po raz kolejny ponadprzeciętny wpływ na odnotowane wyniki, co miało swoje źródło w silnym organicznym wzroście sprzedaży na tych rynkach. Sfinalizowane w trzecim kwartale tego roku przejęcie The Bergquist Company przyczyni się do umocnienia czołowej pozycji rynkowej działu Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu). Z myślą o wzmocnieniu portfela naszych produktów, w tym roku łącznie we wszystkich trzech segmentach działalności zainwestowaliśmy około 1,7 mld euro.

Komentując perspektywy firmy na ostatni kwartał 2014 r., Kasper Rorsted powiedział: „Na naszą działalność wpływa toczący się obecnie konflikt rosyjsko-ukraiński i utrzymująca się niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie. Najogólniej rzecz ujmując, warunki gospodarcze stają się coraz trudniejsze. W takim otoczeniu rynkowym o sukcesie decydować będzie głównie elastyczność działania i umiejętność dostosowywania się do panujących warunków. Dlatego też zamierzamy nadal upraszczać i modyfikować nasze strukturyˮ.

Perspektywy działalności w 2014 r.
Kasper Rorsted przedstawił prognozy dotyczące działalności Henkel w 2014 r. – Nadal oczekujemy, że wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym zamknie się w przedziale od 3% do 5%. Zmieniliśmy natomiast prognozy dotyczące skorygowanej marży EBIT – obecnie oczekujemy, że osiągnie ona poziom nieco poniżej 16,0%. Spodziewamy się również dalszego wzrostu skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną, który osiągnie wysoki jednocyfrowy poziom.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za trzeci kwartał 2014 r.
W trzecim kwartale 2014 r. przychody ze sprzedaży wzrosły do poziomu 4,236 mld euro, czyli o 1,2% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Po skorygowaniu o niekorzystny wpływ wahań kursów wymiany (2,2%), wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 3,4%. W ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz efektów transakcji przejęć i zbycia aktywów, wzrost ten wyniósł 2,3%.

W dziale Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowano wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 3,5%. Dział Beauty Care (kosmetyki) wykazał wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym rzędu 0,8%. Podobnie dział Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) wyraźnie zwiększył sprzedaż w ujęciu organicznym – o 2,7%.

Skorygowany zysk operacyjny, z wyłączeniem zysków i kosztów o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji, wzrósł z 672 mln euro do 693 mln euro (3,1%). Wykazany zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 603 mln euro, w porównaniu z 649 mln euro w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) uległa poprawie o 0,3 p.p., do 16,4%. Wykazana rentowność sprzedaży wyniosła 14,2%, wobec 15,5% rok wcześniej.

Wynik na działalności finansowej wyniósł -11 mln euro i wzrósł z poziomu -25 mln euro odnotowanego w trzecim kwartale 2014 r., głównie za sprawą lepszego wyniku odsetkowego netto możliwego m.in. dzięki wykupowi obligacji uprzywilejowanych, a także wygaśnięciem kontraktów terminowych na stopę procentową w marcu 2014 r. Stopa opodatkowania wyniosła 24,0%, wobec 24,8% w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

Zysk netto w tym kwartale ukształtował się na poziomie 450 mln euro, wobec 469 mln euro w poprzednim roku. Po odjęciu 10 mln euro zysku przypadającego na udziały niekontrolujące, zysk netto wyniósł 440 mln euro (wobec 458 mln euro w porównywalnym kwartale poprzedniego roku). Skorygowany zysk netto w ujęciu kwartalnym po odliczeniu udziałów niekontrolujących wzrósł o 6,7%, z 476 mln euro do poziomu 508 mln euro. Zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) wyniósł 1,01 euro, w porównaniu z 1,06 euro w trzecim kwartale 2013 r., natomiast skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną wzrósł o 6,4% – z 1,10 euro do 1,17 euro.

Wskaźnik kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży uległ poprawie, osiągając poziom 5,6%, wobec 4,5% w analogicznym okresie poprzedniego roku. Według stanu na 30 września 2014 r.pozycja finansowa netto Henkel wzrosła rok do roku o 255 mln euro, do poziomu 740 mln euro.

Wyniki działalności w okresie od stycznia do września 2014 r.
Za sprawą niekorzystnego wpływu wahań kursów wymiany przychody ze sprzedaży osiągnęły w pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 r. wartość 12,302 mld euro, tj. 1,6% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie w ujęciu organicznym odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 3,3%, do czego przyczyniły się dobre wyniki odnotowane przez wszystkie działy. Skorygowany zysk operacyjny zwiększył się o 2,8% – z 1,932 mld euro do 1,986 mld euro.Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) wzrosła z 15,5% do 16,1%. Również w tym wypadku o poprawie wyników zadecydowały działania podejmowane przez wszystkie działy.

Skorygowany zysk netto za dziewięć miesięcy roku, po odliczeniu części przypadającej na udziały niesprawujące kontroli, wzrósł o 7,8% względem poprzedniego roku, tj. z 1,354 mld euro do 1,459 mld euro. Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) osiągnął wartość 3,37 euro, o 7,7% wyższą w ujęciu rok do roku.

Wyniki za trzeci kwartał 2014 r. w podziale na segmenty operacyjne
W trzecim kwartale 2014 r. dział Laundry & Home Care (środki piorące i środki czystości) ponownie wypracował rentowny wzrost oraz odnotował znaczną poprawę sprzedaży w ujęciu organicznym, jak również silny wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 1,8% w ujęciu rok do roku, z 1,167 mld euro do 1,188 mld euro.

Tak dobre wyniki w ujęciu organicznym należy przypisać głównie działalności na rynkach wschodzących, gdzie dział ponownie odnotował dwucyfrowy wzrost, przede wszystkim za sprawą rynków z regionu Afryki i Bliskiego Wschodu. Regiony Ameryki Łacińskiej i Europy Wschodniej również osiągnęły bardzo dobre wyniki w zakresie wzrostu sprzedaży. Na rynkach rozwiniętych przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym kształtowały się nieznacznie poniżej poziomu z trzeciego kwartału 2013 r. W Europie Zachodniej odnotowano pozytywną dynamikę przychodów ze sprzedaży, podczas gdy sprzedaż na rynku Ameryki Północnej była niższa, głównie za sprawą nasilonej konkurencji na kurczących się rynkach.

Skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 7,4%, do poziomu 200 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 16,8%, wobec 15,9% w trzecim kwartale 2013 r. Wykazany zysk operacyjny wyniósł 171 mln euro w porównaniu z 185 mln euro w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

W dziale Beauty Care (dział kosmetyków), gdzie utrzymywał się długoterminowy trend zrównoważonego rozwoju, odnotowano dodatnią dynamikę przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym oraz znaczny wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży za trzeci kwartał. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 3,6%, z 886 mln euro do 918 mln euro.

Dział Beauty Care (dział kosmetyków) po raz kolejny osiągnął silny organiczny wzrost sprzedaży na rynkach wschodzących. Odnotowano dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży w Azji (z wyłączeniem Japonii). Segment odnotował bardzo silny wzrost w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu, a także dobry wzrost sprzedaży na rynkach Europy Wschodniej. Na rynkach rozwiniętych, które w trzecim kwartale niezmiennie kurczyły się oraz charakteryzowały się dalszym wzrostem działalności promocyjnej i coraz silniejszą presją cenową, sprzedaż w ujęciu organicznym spadła poniżej poziomu notowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. W regionie Europy Zachodniej odnotowano natomiast dodatnią dynamikę wzrostu. Rozwinięte rynki regionu Azji i Pacyfiku także wykazały pozytywne wyniki. W Ameryce Północnej sprzedaż spadła poniżej poziomu z trzeciego kwartału 2013 r. ze względu na niekorzystny wpływ zaostrzającej się konkurencji cenowej.

Skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 5,9%, do 140 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży zwiększyła się o 0,3 p.p., do 15,2%. Wykazany zysk operacyjny wyniósł 98 mln euro w porównaniu z 122 mln euro w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

W trzecim kwartale dział Adhesive Technologies (klejów budowlanych i konsumenckich oraz klejów i technologii dla przemysłu) kontynuował silny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 0,3%, do poziomu 2,100 mld euro.

Na rynkach wschodzących ponownie odnotowano silny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym. W regionie Afryki i Bliskiego Wschodu tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży kształtowało się w przedziale dwucyfrowym. Odnotowano także bardzo dobre wyniki w Azji (z wyłączeniem Japonii) i silny wzrost sprzedaży w Ameryce Łacińskiej. Mimo trudnej sytuacji politycznej utrzymującej się w niektórych częściach Europy Wschodniej silny wzrost odnotowano także i w tym regionie. Na rynkach rozwiniętych przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym kształtowały się ogółem nieznacznie poniżej poziomu z trzeciego kwartału 2013 r. W Ameryce Północnej odnotowano pozytywną dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży, natomiast sprzedaż na rynkach Europy Zachodniej była niższa niż w trzecim kwartale 2013 r. Z kolei rynki rozwinięte regionu Azji i Pacyfiku wykazały pozytywne wyniki.

Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 373 mln euro i był porównywalny z wysokim wynikiem za analogiczny kwartał ubiegłego roku. Skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 17,8%, pozostając na poziomie zbliżonym do wartości z analogicznego okresu roku poprzedniego. Wykazany zysk operacyjny (EBIT) zmniejszył się w ujęciu rok do roku z 365 mln euro do 354 mln euro.

 Wyniki za trzeci kwartał 2014 r. w podziale na rynki geograficzne
W regionie Europy Zachodniej, charakteryzującym się bardzo intensywną konkurencją, w trzecim kwartale 2014 r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 0,2% w ujęciu organicznym, do czego przyczynił się przede wszystkim silny wzrost notowany na rynku niemieckim. Ogółem przychody ze sprzedaży w regionie Europy Zachodniej wyniosły 1,423 mld euro. Natomiast w Europie Wschodniej, gdzie panowały trudne warunki rynkowe, sprzedaż w ujęciu organicznym wzrosła o 3,1%. Działalność prowadzona na rynku rosyjskim miała ponadprzeciętny wpływ na notowany wzrost mimo napięć politycznych w regionie. Z kolei w wypadku Ukrainy odnotowano spadek sprzedaży. Przychody ze sprzedaży w Europie Wschodniej wyniosły ogółem 792 mln euro. Wzrost przychodów ze sprzedaży w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu w dalszym ciągu hamowała niestabilna sytuacja polityczna i niepokoje społeczne, jakie miały miejsce w niektórych krajach tej części świata. Mimo trudnych warunków w regionie po raz kolejny odnotowano dwucyfrowe tempo wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym, które wyniosło 14,9%. Łącznie przychody ze sprzedaży w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu wzrosły z poziomu 255 mln euro do 279 mln euro.

Przychody ze sprzedaży w regionie Ameryki Północnej zmniejszyły się 3,7%. Na wynik działalności negatywny wpływ miała utrzymująca się ostra konkurencja promocyjna w segmentach dóbr konsumpcyjnych. Łączne przychody ze sprzedaży w regionie wyniosły 755 mln euro. W regionieAmeryki Łacińskiej przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym wzrosły o 1,5%. Silny wzrost notowany w Meksyku z nawiązką skompensował spadek sprzedaży w Brazylii, który był spowodowany niskim tempem wzrostu gospodarczego. Przychody ze sprzedaży w regionie Ameryki Łacińskiej osiągnęły ogółem poziom 266 mln euro. W regionie Azji i Pacyfiku odnotowano wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 9,7%. Do tak dobrego wyniku przyczyniło się przede wszystkim dwucyfrowe tempo wzrostu notowane w Indiach i Chinach. Łącznie przychody ze sprzedaży w regionie wzrosły z 631 mln euro do 691 mln euro.

W trzecim kwartale 2014 r. szczególnie istotny udział w wynikach miały po raz kolejny rynki wschodzące Europy Wschodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej i Azji (z wyłączeniem Japonii), gdzie osiągnięto dynamikę wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 6,7% dzięki wzrostowi przychodów w ramach wszystkich trzech segmentów działalności. Przychody na rynkach wschodzących, w łącznej kwocie 1,914 mld euro, stanowiły, podobnie jak w analogicznym kwartale ubiegłego roku, 45% przychodów ogółem.

Perspektywy działalności Grupy Henkel w 2014 r.
Nadal przewiduje się, że w roku obrotowym 2014 wzrost sprzedaży Grupy Henkel w ujęciu organicznym wyniesie między 3% a 5%, przy czym przyjmuje się, że poziom ten zostanie osiągnięty w działach Laundry & Home Care (dział środków piorących i czystości) i Adhesive Technologies (dział klejów budowlanych i konsumenckich oraz klejów i technologii dla przemysłu). W wypadku segmentu Beauty Care (dział kosmetyków) spodziewany wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym wynosi ok. 2%. Zgodnie z przyjętą strategią do 2016 r., Henkel spodziewa się również nieznacznego wzrostu udziału rynków wschodzących w przychodach ze sprzedaży. Henkel uszczegóławia prognozę wzrostu skorygowanej rentowności sprzedaży (EBIT), podnosząc ją do blisko 16,0% (2013 r.: 15,5%). Spodziewamy się również dalszego wzrostu skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną, który osiągnie wysoki jednocyfrowy poziom.


Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które bazują na obecnych szacunkach i założeniach dokonanych przez kierownictwo spółki Henkel AG & Co. KGaA. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się użyciem takich słów, jak „oczekiwać”, „zamierzać”, „planować”, „przewidywać”, „zakładać”, „sądzić”, „szacować”, „spodziewać się”, „prognozować” oraz innych podobnych sformułowań. Tego typu stwierdzeń nie należy rozumieć jako gwarancji, że wyrażone w nich oczekiwania okażą się prawdziwe. Przyszłe wyniki i rezultaty faktycznie osiągnięte przez Henkel AG & Co. KGaA oraz podmioty stowarzyszone uzależnione są od szeregu czynników ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą się zasadniczo różnić od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wiele z tych czynników znajduje się poza kontrolą firmy Henkel, a ich precyzyjne oszacowanie z wyprzedzeniem nie jest możliwe. Należą do nich m.in. przyszła sytuacja gospodarcza oraz działania podejmowane przez konkurencję i innych uczestników rynku. Henkel nie planuje i nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.