12 sie 2014  Düsseldorf / Niemcy

Podtrzymanie prognozy wyników na 2014 r.

Henkel notuje dobre wyniki w drugim kwartale roku

  • Wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym: + 3,3%
  • Wpływ różnic kursowych na wysokość przychodów ze sprzedaży: 4,137 mld euro (-3,5%)
  • Skorygowany zysk operacyjny na poziomie 674 mln euro: wzrost o 2,1%
  • Skorygowana marża EBIT na poziomie 16,3%: wzrost o 0,9 pp
  • Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną na poziomie 1,16 euro: wzrost o 8,4%
  • Silny organiczny wzrost sprzedaży na rynkach wschodzących: + 6,5%

W drugim kwartale 2014 r. firma Henkel utrzymała dobre wyniki. Mimo nadal panujących trudnych warunków rynkowych w każdym z segmentów działalności zanotowaliśmy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym oraz dalszą poprawę rentowności – powiedział Kasper Rorsted, Prezes Zarządu. – Rynki wschodzące miały po raz kolejny ponadprzeciętny wpływ na odnotowane wyniki, co miało swoje źródło w silnym organicznym wzroście sprzedaży na tych rynkach. Jednocześnie zanotowaliśmy wzrost sprzedaży na rynkach rozwiniętych. Jednak wpływ różnic kursowych na wykazywane przychody nadal był niekorzystny. 

Komentując perspektywy firmy na rok finansowy 2014, Kasper Rorsted powiedział – Przewidujemy, że eskalacja konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą, a także utrzymujący się kryzys polityczny na Bliskim Wschodzie będą niekorzystnie wpływały na warunki rynkowe. W związku z tym spodziewamy się, iż w drugiej połowie roku wzrost skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną będzie wolniejszy, niż w pierwszym półroczu. Wysoka sprawność organizacji w podejmowaniu działań oraz elastyczność w ich realizacji pozostają kluczem do sukcesu, dlatego nadal będziemy upraszczać i usprawniać nasze procesy i struktury.

Henkel podtrzymuje prognozę wyników 

Mimo trudnej sytuacji gospodarczej, Kasper Rorsted potwierdził wcześniejsze prognozy na 2014 r. – Oczekujemy, że wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym wyniesie między 3% a 5%. Przewidujemy również, że skorygowana marża EBIT wzrośnie do poziomu ok. 15,5%, natomiast wzrost skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną osiągnie wysoki jednocyfrowy poziom.

Dobre postępy w realizacji strategii
Kasper Rorsted stwierdził, że Henkel jest na dobrej drodze ku realizacji priorytetowych założeń strategicznych i osiągnięciu celów założonych na 2016 r. W drugim kwartale roku Henkel ogłosił szereg transakcji nabycia o łącznej wartości ok. 1,2 mld euro.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za drugi kwartał 2014 r.

W drugim kwartale 2014 r. kursy walut – zwłaszcza rynków wschodzących, ale również dolara amerykańskiego – ulegały dalszemu osłabieniu. W wyniku niekorzystnego wpływu wahań kursów wymiany, przychody ze sprzedaży wyniosły 4,137 mld euro, a więc 3,5% poniżej wartości odnotowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, wzrosła o 3,3%.

W dziale Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowano wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 4,2%. Również znaczny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 2,1%, odnotował dział Beauty Care (kosmetyki). Podobnie dział Adhesive Technologies(kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) wyraźnie zwiększył sprzedaż w ujęciu organicznym o 3,7%.

Skorygowany zysk operacyjny, z wyłączeniem zysków i kosztów o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji, wzrósł z 660 mln euro do 674 mln euro (+2,1%). Wykazany zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 589 mln euro, w porównaniu z 607 mln euro w analogicznym okresie poprzedniego roku. 

Zanotowano silny wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży (marża EBIT) o 0,9 pp, z poziomu 15,4% do 16,3%. Wykazana rentowność sprzedaży wyniosła 14,2%, pozostając na poziomie zbliżonym do wartości z analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wynik działalności finansowej wzrósł do -11 mln euro, z poziomu -27 mln euro w drugim kwartale 2013 r., głównie za sprawą lepszego wyniku odsetkowego netto możliwego m.in. dzięki wykupowi obligacji uprzywilejowanych w czerwcu 2013 r. i marcu 2014 r., a także wygaśnięciem kontraktów terminowych na stopę procentową w marcu 2014 r. Stopa opodatkowania wyniosła 22,8%, wobec 25,5% w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

Zysk netto w ujęciu kwartalnym wzrósł o 3,2%, z 432 mln euro do 446 mln euro. Po odjęciu 5 mln euro zysku przypadającego na udziały niekontrolujące, zysk netto wyniósł 441 mln euro (wobec 418 mln euro w porównywalnym kwartale poprzedniego roku). Skorygowany zysk netto za kwartał, po wyłączeniu jego części przypadającej na udziały niekontrolujące, wyniósł 499 mln euro (wobec 461 mln euro w tym samym okresie poprzedniego roku). Zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) wzrósł z 0,96 euro do 1,02 euro, natomiast skorygowany zysk na akcję zwiększył się o 8,4% i wyniósł 1,16 euro w porównaniu z 1,07 euro w drugim kwartale 2013 r.

Stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży uległ poprawie, osiągając poziom 6,0%, wobec 5,2% w analogicznym okresie poprzedniego roku. Według stanu na 30 czerwca 2014 r.pozycja finansowa netto firmy Henkel wzrosła rok do roku o ok. 300 mln euro, do poziomu 156 mln euro.

Wyniki działalności w okresie od stycznia do końca czerwca 2014 r.
Za sprawą niekorzystnego wpływu wahań kursów wymiany, przychody ze sprzedaży osiągnęły w I poł. 2014 r. wartość 8,066 mld euro, tj. 3,0% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie nastąpił silny wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym, o 3,8%, do czego przyczyniły się wszystkie działy firmy Henkel. Skorygowany zysk operacyjny zwiększył się o 2,7% – z 1,260 mld euro do 1,293 mld euro. Nastąpił bardzo silny wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży(marży EBIT), z 15,1% do 16,0%, do czego przyczyniły się wszystkie działy firmy.

Skorygowany zysk netto za pierwsze półrocze wyniósł 963 mln euro, wobec 902 mln euro w tym samym okresie 2013 r. Skorygowany zysk netto, po odliczeniu części przypadającej na udziały niesprawujące kontroli (w wysokości 12 mln euro), wzrósł o 8,3%, z 878 mln euro do 951 mln euro.Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) osiągnął wartość 2,20 euro, o 8,4% wyższą w ujęciu rok do roku.

Wyniki za drugi kwartał 2014 r. w podziale na segmenty operacyjne
W drugim kwartale roku, podobnie jak w poprzednich okresach, dział Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) utrzymał rentowny wzrost, zwiększając udziały na odnośnych rynkach. Przychody ze sprzedaży działu były w ujęciu organicznym wyższe o 4,2% w porównaniu do drugiego kwartału ubiegłego roku. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży działu wyniosły 1,139 mld euro wobec 1,186 mld euro w drugim kwartale 2013 r.

Tak dobre wyniki w ujęciu organicznym należy przypisać głównie działalności na rynkach wschodzących, gdzie dział ponownie odnotował dwucyfrowy wzrost, przede wszystkim za sprawą rynków z regionu Afryki i Bliskiego Wschodu. Dzięki znacznemu wzrostowi sprzedaży, także Ameryka Łacińska przyczyniła się do pomyślnego rozwoju działalności, a działalność w Europie Wschodniej wygenerowała dobre przychody ze sprzedaży mimo trudnej sytuacji w otoczeniu rynkowym. Ogółem, w ujęciu organicznym, przychody ze sprzedaży na rynkach rozwiniętych spadły w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, mimo wzrostu przychodów ze sprzedaży w Europie Zachodniej. W wyniku coraz szybciej kurczącego się rynku i nasilonej konkurencji przychody ze sprzedaży w Ameryce Płn. spadły w porównaniu z drugim kwartałem 2013 r.

Skorygowany zysk operacyjny działu Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) wzrósł o 4,2%, do 190 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży osiągnęła wartość 16,6%, o 1,3 punktu procentowego większą niż w drugim kwartale 2013 r. Wykazany zysk operacyjny wyniósł 160 mln euro, w porównaniu ze 167 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W drugim kwartale 2014 r. także dział Beauty Care (kosmetyki) ponownie odnotował rentowny wzrost. Dynamika organicznego wzrostu sprzedaży na poziomie 2,1% po raz kolejny była wyższa od dynamiki wzrostu odnośnych rynków, przyczyniając się do zwiększenia udziału firmy w tych rynkach. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży działu wyniosły 897 mln euro wobec 923 mln euro w drugim kwartale 2013 r.

Dział Beauty Care (kosmetyki) utrzymał silny wzrost organiczny na rynkach wschodzących. Przychody ze sprzedaży w Azji (z wyłączeniem Japonii) po raz kolejny odnotowały dwucyfrowy wzrost. Bardzo silny wzrost zanotowano w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu. Dział ponownie osiągnął dobre wyniki w Europie Wschodniej. Na rynkach rozwiniętych, charakteryzujących się dalszym spadkiem, nasilonymi działaniami promocyjnymi i wzrostem presji cenowych, wyniki działu Beauty Care (kosmetyki) wciąż pozostają stabilne w ujęciu ogólnym, a w Europie Zachodniej wzrosły. W Ameryce Północnej sprzedaż spadła poniżej poziomu z drugiego kwartału 2013 r. ze względu na niekorzystny wpływ zaostrzonej konkurencji cenowej. Także na rozwiniętych rynkach regionu Azji i Pacyfiku sprzedaż spadła w ujęciu rok do roku. 

Skorygowany zysk operacyjny segmentu Beauty Care (dział kosmetyków) istotnie wzrósł, o 5,1% w ujęciu rok do roku, do poziomu 145 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży zwiększyła się o 1,3 pp, do 16,2%. Wykazany zysk operacyjny wyniósł 135 mln euro i był porównywalny z wynikiem za analogiczny kwartał ubiegłego roku.

Dział Adhesive Technologies (klejów budowlanych i konsumenckich oraz klejów i technologii dla przemysłu) nadal realizował rentowny wzrost, odnotowując silny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 3,7%. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży działu wyniosły 2,069 mld euro wobec 2,138 mld euro w drugim kwartale 2013 r.

Bardzo dobre wyniki sprzedaży w ujęciu organicznym odnotowano na rynkach wschodzących, przy czym najwyższą dynamikę wzrostu obserwowano na rynkach Azji (z wyłączeniem Japonii) oraz Afryki i Bliskiego Wschodu. W obu regionach zaobserwowano znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży. Regiony Ameryki Łacińskiej i Europy Wschodniej również osiągnęły bardzo dobre wyniki w zakresie wzrostu sprzedaży, mimo trudnej sytuacji politycznej utrzymującej się w niektórych częściach Europy. Solidny wzrost odnotowano na rynkach rozwiniętych, głównie za sprawą dobrych wyników w Europie Zachodniej i poprawy przychodów ze sprzedaży wypracowanych na rynkach Europy Południowej. W Ameryce Północnej odnotowano pozytywną dynamikę przychodów ze sprzedaży, natomiast sprzedaż na rynkach rozwiniętych regionu Azji i Pacyfiku była niższa niż w drugim kwartale 2013 r. 

Skorygowany zysk operacyjny działu Adhesive Technologies (klejów budowlanych i konsumenckich oraz klejów i technologii dla przemysłu) wyniósł 362 mln euro i był porównywalny z wynikiem za analogiczny kwartał ubiegłego roku. Skorygowana rentowność sprzedaży wzrosła o 0,6 pp, do 17,5%, co stanowi wynik istotnie lepszy od wypracowanego w analogicznym okresie 2013r. Wykazany zysk operacyjny wzrósł o 4,0%, do 346 mln euro.

Wyniki za drugi kwartał 2014 r. w podziale na rynki geograficzne

W regionie Europy Zachodniej, charakteryzującym się bardzo intensywną konkurencją, przychody ze sprzedaży wzrosły o 1,9%, do 1,450 mld euro. W ujęciu organicznym sprzedaż wzrosła o 2,2%, a niewielki spadek odnotowany w krajach Europy Południowej został skompensowany wzrostem we Francji i krajach Beneluksu. W Europie Wschodniej przychody ze sprzedaży wyniosły 739 mln euro wobec 799 mln euro w drugim kwartale 2013 r. Dynamika wzrostu w ujęciu organicznym wyniosła 2,8%, do czego przyczyniły się najbardziej wyniki osiągnięte w Rosji oraz Turcji. W regionie Afryki i Bliskiego Wschodu przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 287 mln euro, wobec 307 mln euro w analogicznym okresie roku ubiegłego. Mimo niestabilnej sytuacji politycznej w niektórych krajach, w regionie po raz kolejny odnotowano dwucyfrowe tempo wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 17,5%.

W regionie Ameryki Północnej odnotowano przychody ze sprzedaży na poziomie 703 mln euro, wobec 760 mln euro w drugim kwartale 2013 r. W ujęciu organicznym sprzedaż spadła o 0,7% rok do roku, głównie ze względu na utrzymującą się ostrą konkurencję promocyjną w segmentach dóbr konsumenckich. W Ameryce Łacińskiej przychody ze sprzedaży wyniosły 259 mln euro wobec 282 mln euro w drugim kwartale 2013 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym wyniósł jednak 3,8%, na co największy wpływ miały wyniki osiągnięte w Meksyku. W regionie Azji i Pacyfikuodnotowano przychody ze sprzedaży na poziomie 666 mln euro, wobec 675 mln euro w drugim kwartale 2013 r. Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym wyniósł natomiast 5,5%. Do osiągnięcia tak dobrych wyników przyczyniło się przede wszystkim dwucyfrowe tempo wzrostu odnotowane na rynku chińskim.

Przychody ze sprzedaży na rynkach wschodzących Europy Wschodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej i Azji (z wyłączeniem Japonii) spadły w ujęciu nominalnym o 5,1%, do 1,844 mld euro, w konsekwencji niekorzystnych różnic kursowych. W ujęciu organicznym odnotowano jednak wzrost o 6,5%. Dzięki wysiłkom podjętym we wszystkich trzech obszarach działalności, rynki wschodzące miały po raz kolejny ponadprzeciętny wpływ na odnotowane wyniki. Udział rynków wschodzących w łącznych przychodach ze sprzedaży wniósł 45%, utrzymując się na poziomie z drugiego kwartału 2013 r. Przychody ze sprzedaży na rynkach rozwiniętych wzrosły w ujęciu organicznym o 0,9%, do 2,261 mld euro.

Perspektywy działalności Grupy Henkel w 2014 r.

Przewiduje się, że w roku obrotowym 2014 wzrost sprzedaży Grupy Henkel w ujęciu organicznym wyniesie między 3% a 5%, przy czym poziom ten zostanie osiągnięty w każdym z segmentów działalności firmy. Zgodnie z przyjętą strategią do 2016 r., Henkel spodziewa się również nieznacznego wzrostu udziału rynków wschodzących w przychodach ze sprzedaży. W porównaniu z wynikami za 2013 r., spodziewany jest ok. 15,5-procentowy wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży (EBIT), jak również wysoki jednocyfrowy wzrost skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną.

Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, których podstawą są aktualne szacunki i założenia kierownictwa spółki Henkel AG & Co. KGaA. W stwierdzeniach dotyczących przyszłości stosuje się takie wyrazy, jak „oczekiwać”, „zamierzać”, „planować”, „przewidywać”, „zakładać”, „uważać”, „szacować” i inne podobne słowa. Stwierdzeń takich nie należy w żadnym wypadku interpretować jako gwarancji, że tezy zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wyniki faktycznie osiągnięte przez Henkel AG & Co. KGaA i jego podmioty powiązane w przyszłości uzależnione są od wielu czynników, z którymi wiąże się element ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą różnić się istotnie od wyników przewidywanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wiele z tych czynników znajduje się poza kontrolą Henkel i nie jest możliwa dokładna ich ocena. Dotyczy to w szczególności przyszłej sytuacji gospodarczej oraz działań konkurencji i innych podmiotów działających na rynku. Henkel nie planuje aktualizować stwierdzeń dotyczących przyszłości, ani nie zobowiązuje się do takiej aktualizacji.