7 maj 2014  Düsseldorf / Niemcy

Podtrzymanie prognozy wyników za 2014 r. pomimo trudnej sytuacji gospodarczej

Dobry początek roku obrotowego 2014 dla firmy Henkel

  • Wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym: + 4,3%
  • Wpływ różnic kursowych na wysokość przychodów ze sprzedaży: 3,929 miliona euro (-2,6%)
  • Skorygowany zysk operacyjny na poziomie 619 mln euro: wzrost o 3,3%
  • Skorygowana marża EBIT na poziomie 15,8%: wzrost o 0,9 pp
  • Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną na poziomie 1,04 euro: wzrost o 8,3%
  • Zdecydowany wzrost sprzedaży na rynkach wschodzących: wzrost organiczny na poziomie 9.2%

− Nie przewidujemy, aby w perspektywie krótkoterminowej sytuacja w zakresie różnic kursowych uległa poprawie − powiedział Kasper Rorsted, odnosząc się do bieżącego roku obrotowego. −Otoczenie gospodarcze pozostanie niesprzyjające, zaś wydarzenia w Europie Wschodniej będą źródłem dodatkowej niepewności na tych rynkach. W konsekwencji trudno jest przewidzieć, jak sytuacja gospodarcza będzie się kształtować w ciągu roku. Gotowość i elastyczność w działaniu pozostają kluczem do sukcesu. Dlatego też nadal będziemy upraszczać i usprawniać nasze procesy i struktury.

Podtrzymanie prognozy wyników na 2014 r.
Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, Kasper Rorsted potwierdził wcześniejsze prognozy: − W roku obrotowym 2014 przewidujemy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie od 3% do 5%. Przewidujemy również, że skorygowana marża EBIT wzrośnie do poziomu ok. 15,5%, natomiast skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną osiągnie wysoki jednocyfrowy poziom

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za pierwszy kwartał 2014 r.

W pierwszym kwartale 2014 r. waluty rynków wschodzących w szczególności, ale również dolar amerykański, pozostawały pod dużą presją. W rezultacie przychody ze sprzedaży wyniosły 3,929 mld euro i były o 2,6% niższe w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku. Natomiast sprzedażw ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, wzrosła o 4,3%.

W dziale Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowano wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 6,0%. Również znaczny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 3,0%, odnotował dział Beauty Care (kosmetyki). Podobnie dział Adhesive Technologies(kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) zwiększył sprzedaż w ujęciu organicznym o 4,1%. 

Skorygowany zysk operacyjny (EBIT), z wyłączeniem zysków i kosztów o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji, wzrósł z 600 mln euro do 619 mln euro (+ 3,3%). Wykazany zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 7,6%, z 565 mln euro do 608 mln euro.

Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) wzrosła o całe 0,9 pp, z poziomu 14,9% do 15,8%. Wykazana rentowność sprzedaży zwiększyła się z 14,0% do 15,5%. 

Wynik działalności finansowej wzrósł o 15 mln euro, osiągając poziom -15 mln euro, głównie za sprawą lepszego wyniku odsetkowego netto oraz zysków ze sprzedaży pozostałych inwestycji. Wzrost wyniku odsetkowego netto spowodowany był częściowo wykupem obligacji uprzywilejowanych w czerwcu 2013 r. i marcu 2014 r. Stopa opodatkowania wyniosła 23,1%, wobec 24,7% w analogicznym kwartale ubiegłego roku.
 
Zysk netto wzrósł o 13,2%, z 403 mln euro do 456 mln euro. Po wyłączeniu kwoty 7 mln euro przypadającej na udziały niekontrolujące, zysk netto wyniósł 449 mln euro (wobec 393 mln euro rok wcześniej). Skorygowany zysk netto, po odliczeniu części przypadającej na udziały niesprawujące kontroli, wzrósł o 8.4%, z 417 mln euro do 452 mln euro. Zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) wzrósł z 0,91 euro do 1,04 euro, natomiast skorygowany zysk na akcję zwiększył się o 8,3% i wyniósł 1,04 euro w porównaniu z 0,96 euro w pierwszym kwartale 2013 r. 

Stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży uległ dalszej poprawie, osiągając poziom 4,8%. W pozycji finansowej netto według stanu na 31 marca 2014 r. wykazano środki pieniężne netto w wysokości 923 mln euro, czyli o 809 mln euro więcej niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

Wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. w podziale na segmenty operacyjne
W pierwszym kwartale roku, podobnie jak w poprzednich okresach, dział Laundry & Home Carewypracował rentowny wzrost, zwiększając udziały na odnośnych rynkach. Przychody ze sprzedażywzrosły w ujęciu organicznym o 6,0% w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży wyniosły 1,147 mld euro (1,177 mld euro w analogicznym okresie 2013 r.). 

Wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym był możliwy głównie dzięki bardzo dobrym wynikom działu na rynkach wschodzących, gdzie ponownie odnotowano dwucyfrową dynamikę wzrostu. Największy w tym udział miały regiony Afryki i Bliskiego Wschodu oraz Ameryki Łacińskiej. Wyraźny wzrost przychodów ze sprzedaży odnotowano po raz kolejny w Europie Wschodniej. Dynamika przychodów ze sprzedaży na rynkach rozwiniętych była dodatnia. Mimo niekorzystnej koniunktury solidny wzrost odnotowany został w regionie Europy Zachodniej. Malejący rynek i silna presja konkurencyjna przyczyniły się do niższej sprzedaży w Ameryce Północnej. 

Skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 7,8%, do 190 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży ukształtowała się natomiast na poziomie 16,6%, co oznacza wzrost o 1,6 pp w porównaniu z pierwszym kwartałem 2013 r. Wykazany zysk operacyjny wzrósł o 11,8%, do poziomu 196 mln euro.

W pierwszym kwartale 2014 r. dział Beauty Care (kosmetyki) ponownie odnotował rentowny wzrost. Dynamika organicznego wzrostu sprzedaży na poziomie 3,0% po raz kolejny była wyższa od dynamiki wzrostu odnośnych rynków, przyczyniając się do zwiększenia udziałów rynkowych firmy. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży działu wyniosły 856 mln euro wobec 873 mln euro w pierwszym kwartale 2013 r.

Dobre wyniki sprzedaży w ujęciu organicznym po raz kolejny odnotowano na rynkach wschodzących, przede wszystkim za sprawą rynków azjatyckich, gdzie wzrost sprzedaży był dwucyfrowy. Segment odnotował dynamiczny wzrost w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu. Solidny wzrost odnotował również na rynkach Europy Wschodniej. Na rynkach rozwiniętych sprzedaż wzrosła pomimo niekorzystnej sytuacji rynkowej, silnej konkurencji i presji cenowej. Dobre wyniki wypracowane zostały na rynkach Europy Zachodniej oraz dojrzałych rynkach Azji i Pacyfiku. W Ameryce Północnej natomiast sprzedaż spadła poniżej poziomu z pierwszego kwartału 2013 r. ze względu na zaostrzoną konkurencję cenową.

Skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 3,1% w porównaniu z pierwszym samym kwartałem 2013 r., osiągając poziom 134 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży uległa istotnej poprawie – o 0,8 pp, do 15,7%. Wykazany zysk operacyjny wyniósł 114 mln euro, w porównaniu ze 124 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Pierwszy kwartał 2014 r. był kolejnym okresem, w którym dział Adhesive Technologies wypracował rentowny, 4,1-procentowy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, który był większy niż obserwowana dynamika rynków. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży działu wyniosły 1,893 mld euro wobec 1,944 mld euro w pierwszym kwartale 2013 r. 

Bardzo dobre wyniki sprzedaży w ujęciu organicznym odnotowano na rynkach wschodzących, przy czym najwyższą dynamikę wzrostu obserwowano w regionach Ameryki Łacińskiej, Azji (poza Japonią) i Europy Wschodniej. Sprzedaż we wszystkich tych regionach była dużo wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wyraźny wzrost sprzedaży odnotowano także w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu. Generalnie dynamika wzrostu sprzedaży na rynkach rozwiniętych była dodatnia, choć wyniki w ujęciu organicznym były zróżnicowane w zależności od regionu. Bardzo trudne warunki pogodowe panujące na kontynencie północnoamerykańskim na początku roku miały niekorzystny wpływ na wyniki działu − przestoje produkcyjne u niektórych odbiorców spowodowały, że sprzedaż była niższa niż w ubiegłym roku. W Europie Zachodniej natomiast dział zanotował wzrost na wysokim poziomie, podobnie jak na rynkach dojrzałych regionu Azji i Pacyfiku. 

Skorygowany zysk operacyjny segmentu na poziomie 319 mln euro był zbliżony do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Skorygowana rentowność sprzedaży zwiększyła się w ujęciu rok do roku o 0,4 pp, do 16,9%. Wykazany zysk operacyjny zwiększył się o 5,5%, osiągając poziom 331 mln euro. 

Wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. w podziale na rynki geograficzne
W regionie Europy Zachodniej, charakteryzującym się bardzo intensywną konkurencją, przychody ze sprzedaży wzrosły o 2,0%, do 1,450 mld euro. W ujęciu organicznym sprzedaż wzrosła o 2,4%, a niewielki spadek odnotowany w krajach Europy Południowej został skompensowany wzrostem na niemal wszystkich pozostałych rynkach kontynentu. W Europie Wschodniej przychody ze sprzedaży wyniosły 670 mln euro wobec 718 mln euro w tym pierwszym kwartale 2013 r. Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym ukształtował się na poziomie 5,4%, głównie dzięki wynikom odnotowanym w Rosji i Turcji. W regionie Afryki i Bliskiego Wschodu przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 277 mln euro, wobec 289 mln euro w analogicznym okresie roku ubiegłego. Pomimo niestabilnej sytuacji politycznej w niektórych krajach, w regionie po raz kolejny odnotowano dwucyfrowe tempo wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 17,9%, do czego przyczyniły się wyniki wszystkich działów biznesowych.

Na silnie konkurencyjnym rynku Ameryki Północnej przychody ze sprzedaży spadły o 8,1%, do 670 mln euro. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano spadek sprzedaży w ujęciu organicznym o 3,1%, przede wszystkim w konsekwencji wyjątkowo niskich temperatur w zimie oraz wzmożonej konkurencji w zakresie kampanii promocyjnych w sektorze dóbr konsumpcyjnych. Przychody ze sprzedaży w regionieAmeryki Łacińskiej wzrosły o 6,2%, do 241 mln euro. W ujęciu organicznym sprzedaż wzrosła o 8,4%, przede wszystkim dzięki wynikom osiągniętym na rynkach meksykańskim i brazylijskim. W regionie Azji i Pacyfiku przychody ze sprzedaży wzrosły o 1,4%, do 588 mln euro. Do bardzo dużego wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 9,3%, przyczyniło się przede wszystkim dwucyfrowe tempo wzrostu odnotowane na rynku chińskim.

Przychody ze sprzedaży na rynkach wschodzących Europy Wschodniej, Afryki, Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej i Azji (z wyłączeniem Japonii) spadły w ujęciu nominalnym o 3,3%, do 1,669 mld euro, w konsekwencji niekorzystnych różnic kursowych. Natomiast w ujęciu organicznym wymienione regiony odnotowały wzrósł na poziomie 9,2% dzięki dobrym wynikom odnotowanym przez wszystkie działy. Na skutek różnic kursowych udział rynków wschodzących w przychodach ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2014 r. zmniejszył się nieznacznie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego – z 43% do 42%. Przychody ze sprzedaży na rynkach rozwiniętych wzrosły w ujęciu organicznym o 0,8%, do 2,226 mld euro. 

Perspektywy działalności Grupy Henkel w 2014 r.

Przewiduje się, że w roku obrotowym 2014 wzrost sprzedaży Grupy Henkel w ujęciu organicznym wyniesie między 3% a 5%, przy czym poziom ten zostanie osiągnięty w każdym z segmentów działalności firmy. Zgodnie z przyjętą strategią do 2016 r., Henkel spodziewa się również nieznacznego wzrostu udziału rynków wschodzących w przychodach ze sprzedaży. Oczekuje się, że skorygowana rentowność sprzedaży (EBIT) osiągnie poziom 15,5%. Spodziewany jest także wysoki, jednocyfrowy wzrost skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną.

Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, których podstawą są aktualne szacunki i założenia kierownictwa spółki Henkel AG & Co. KGaA. W stwierdzeniach dotyczących przyszłości stosuje się takie wyrazy, jak „oczekiwać”, „zamierzać”, „planować”, „przewidywać”, „zakładać”, „uważać”, „szacować” i inne podobne słowa. Stwierdzeń takich nie należy w żadnym wypadku interpretować jako gwarancji, że tezy zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wyniki faktycznie osiągnięte przez Henkel AG & Co. KGaA i jego podmioty powiązane w przyszłości uzależnione są od wielu czynników, z którymi wiąże się element ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą różnić się istotnie od wyników przewidywanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wiele z tych czynników znajduje się poza kontrolą Henkel i nie jest możliwa dokładna ich ocena. Dotyczy to w szczególności przyszłej sytuacji gospodarczej oraz działań konkurencji i innych podmiotów działających na rynku. Henkel nie planuje aktualizować stwierdzeń dotyczących przyszłości, ani nie zobowiązuje się do takiej aktualizacji.